Άρθρο 07: Φάσμα δράσης, συσκευασίες και δοσομέτρηση σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση

. Στο έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής οι δόσεις θα αναφέρονται σε g ή ml σκευάσματος/m2 επιφάνειας εδάφους ενώ ο όγκος ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να υπολογίζεται για ψεκαστήρες χωρητικότητας 5-10-15 λίτρων.
2. Οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σύστημα δοσομέτρησης με το οποίο διασφαλίζεται ακρίβεια στην δοσομέτρηση τους ±10%.
3. Το μέγιστο μέγεθος συσκευασίας που επιτρέπεται για ερασιτεχνική χρήση είναι αυτό που με βάση την προτεινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική επαρκεί για την εφαρμογή σε 500 m2
4. Αν το μέγεθος συσκευασίας προορίζεται για εφαρμογή σε έκταση 400-500 τμ, τότε θα πρέπει να είναι διαθέσιμο τουλάχιστον ακόμα ένα μέγεθος συσκευασίας για εφαρμογή σε μικρότερη έκταση.
Σε περιπτώσεις όπου ο παραπάνω υπολογισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως για παράδειγμα σε συσκευασία αεροζόλ, ετοιμόχρηστες ράβδοικ.λ.π., το μέγεθος της συσκευασίας καθορίζεται κατά περίπτωση.