Άρθρο 09: Παράβολο

1. Για τις αιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας απαιτείται η υποβολή του παραβόλου της απόφασης 8503/94606/30-6-2013 (ΦΕΚ Β’ 2016) όπως εκάστοτε ισχύει:
i. Α.1 13), Α.1 14), Α.1 15), Α.1 17), Α.1 20) ανάλογα με την περίπτωση ή
ii. Α.2 6), Α.2 7), Α.2 8) ανάλογα με την περίπτωση
2. Για τις αιτήσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 της παρούσας απαιτείται η υποβολή του παραβόλου της απόφασης 8503/94606/30-6-2013 (ΦΕΚ Β’ 2016) όπως εκάστοτε ισχύει:
i. Α.1 19)