Άρθρο 03: Κριτήρια αδειοδότησης σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση

1. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν μόνο ουσίες χαμηλού κινδύνου μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος
2. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν τουλάχιστον μια ουσία η οποία έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ουσιών οι οποίες είναι υποψήφιες για αντικατάσταση και οι λόγοι συμπερίληψης στον εν λόγω κατάλογο σχετίζονται με την ασφάλεια του ανθρώπου, δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση
3. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων φέρουν ταξινόμηση με μια ή περισσότερες από τις φράσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας, δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση
4. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων φέρουν ταξινόμηση με μια ή περισσότερες από τις φράσεις του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση, μόνο εφόσον τα σκευάσματα όπως αυτά διατίθενται στην αγορά είναι ετοιμόχρηστα
5. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την ασφαλή χρήση των οποίων απαιτείται η χρήση προσωπικών μέσων προστασίας του χρήστη εκτός από γάντια, δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση
6. Συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων οι οποίες δεν φέρουν πώμα ασφαλείας για τα παιδιά, δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση.

  • 6 Μαρτίου 2014, 10:04 | Δημήτρης

    Κατά τη γνώμη μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μικροσυσκευασίες για ερασιτεχνική χρήση. Για παράδειγμα το Icon 2,5cs (καταπολεμά έρποντα έντομα/ δραστική: lamda cyalothrin) σε επαναληπτικό ψεκασμό τα 20cc μπαίνουν σε 1l νερό. Άρα η συσκευασία 25cc μόνο σε ερασιτέχνη μπορεί να χορηγηθεί.