ΤΜΗΜΑ Δ: Επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Εισαγωγή

Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 22 και 38 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με την επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, με το οποίο εναρμονίζεται το άρθρο 8 και το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Κατάρτιση και διαχείριση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γ. Φ.:

 Με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα καλούνται όλοι οι κάτοχοι εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων να τον απογράψουν στις περιφερειακές υπηρεσίες απογραφής αγροτικών μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ), σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 2 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Το Μητρώο ενημερώνεται για κάθε μεταβολή του εξοπλισμού με ευθύνη του κατόχου του. Οι ΠΥΑΑΜ διατηρούν και διαχειρίζονται το Μητρώο. Το ενημερώνουν τόσο με νέες εγγραφές ή μεταβιβάσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων όσο και με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Οι ΠΥΑΑΜ ενημερώνουν τη ΔΑΕΕ & ΜΕ, για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και το επικαιροποιημένο Μητρώο τους.

Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ)

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παράγραφος 6 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) καθορίζονται οι φορείς που θα διενεργούν τις επιθεωρήσεις του Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται στους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) οι οποίοι μπορούν να ανήκουν σε ιδιώτες ή σε δημόσιο φορέα  και να είναι είτε κινητοί είτε σταθεροί.

Οι Σταθμοί Επιθεώρησης θα πρέπει να διαθέτουν διακριβωμένο εξοπλισμό από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΥΔ, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των μετρήσεων. Το πρόσωπο που διενεργεί τις επιθεωρήσεις (επιθεωρητής) πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικής με το αντικείμενο κατεύθυνσης. Σε επόμενο στάδιο πιθανόν να καθοριστεί κύκλος κατάρτισης για τους επιθεωρητές για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους. Η πραγματοποίηση της κατάρτισης θα εξαρτηθεί από την εμπειρία που θα αποκτηθεί στην πορεία των επιθεωρήσεων.

Οι ΠΥΑΑΜ θα ελέγχουν την ύπαρξη των απαραίτητων οργάνων του ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και τις προϋποθέσεις του επιθεωρητή και θα χορηγούν εξουσιοδότηση στον ΣΤΕΕΕΓΦ για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων με ισχύ για 5 έτη. Η εξουσιοδότηση αίρεται οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προβλεπομένων στις σχετικές  υπουργικές αποφάσεις .

Διαδικασία επιθεώρησης

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38, παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) καθορίζεται η διαδικασία επιθεώρησης του εν χρήσει εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Ο εξοπλισμός χρήζει πρώτης επιθεώρησης εντός του πρώτου 6μήνου από την πώλησή του (θέση σε χρήση), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγία 2009/128/ΕΚ έτσι όπως έχει μεταφερθεί στο Παράρτημα Γ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). 

Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται οι νεφελοψεκαστήρες και οι ψεκαστήρες αγρού με δεξαμενή ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερη των 100 λίτρων και οποιοδήποτε μήκος βραχίονα ψεκασμού.  Αν η αρμόδια ΠΥΑΑΜ, εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση και άλλων τύπων εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται ιδιαιτέρως στο έδαφός της, μπορεί να εισηγηθεί στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ την υποχρεωτική επιθεώρηση και αυτών των τύπων εξοπλισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,  επικολλάται στο ψεκαστικό μηχάνημα αυτοκόλλητο επίθεμα που προσδιορίζει την ημερομηνία επιθεώρησης (τύπου ΚΤΕΟ) και χορηγείται από το αρμόδιο ΣΤΕΕΕΓΦ πιστοποιητικό επιθεώρησης. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού επιθεώρησης καθορίζεται με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η ΔΑΕΕ & ΜΕ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τα θέματα αρμοδιότητάς της, ώστε να τηρηθεί το  χρονοδιάγραμμα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, που προβλέπεται από το ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Τα μηχανήματα μετά την επιθεώρηση εντάσσονται σε μία κατηγορία Ι έως IV, όπου

 • §  Στην «Κατηγορία Ι» πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)  και παίρνουν αυτοκόλλητο επίθεμα επιθεώρησης,
 • §  Στην «Κατηγορία ΙΙ» παίρνουν το αυτοκόλλητο επίθεμα επιθεώρησης και ταυτόχρονα ενημερώνονται για ασήμαντες αποκλίσεις από το Παράρτημα Γ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), οι οποίες σημειώνονται ως παρατήρηση στο πιστοποιητικό επιθεώρησης και θα πρέπει να έχουν διορθωθεί έως την τακτική επόμενη επιθεώρηση,
 • §  Στην «Κατηγορία ΙΙΙ» όσα έχουν σημαντικές αποκλίσεις από το  παράρτημα Γ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), τις οποίες πρέπει να επιδιορθώσουν εντός τετραμήνου για να πάρουν το αυτοκόλλητο επίθεμα επιθεώρησης,
 • §  Στην «Κατηγορία ΙV»  όσα μηχανήματα έχουν μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα προς χρήση, δεν παίρνουν αυτοκόλλητο επίθεμα επιθεώρησης και στο πιστοποιητικό επιθεώρησης αναγράφεται ρητά η απαγόρευση χρήσης τους.

Ο επαγγελματίας χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που έχει ενταχθεί στην κατηγορία επιθεώρησης IV.

Με ενέργειες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ  και των συναρμοδίων αρχών σχεδιάζεται σύστημα απόσυρσης του ακατάλληλου προς χρήση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Εργαστήριο Αναφοράς

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφος 6 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) ορίζεται ως Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεώρησης του Εξοπλισμού Εφαρμογής των Γεωργικών Φαρμάκων το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το Εργαστήριο αναφοράς έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης εγχειριδίων επιθεώρησης ΕΕΓΦ τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους ΣΤΕΕΕΓΦ, καθώς και τον δειγματοληπτικό έλεγχο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχει ήδη εφοδιαστεί με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο επίθεμα επιθεώρησης, προκειμένου να γίνεται έλεγχος της  ποιότητας των επιθεωρήσεων από τους ΣΤΕΕΕΓΦ και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Χρήστες εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Οι χρήστες του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να διενεργούν τις τακτικές ρυθμίσεις και τους τεχνικούς ελέγχους που προβλέπονται από το άρθρο 22, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) θα πρέπει να έχουν λάβει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) κατάρτιση  σχετική και με τον τρόπο χρήσης και βαθμονόμησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Για τη διασφάλιση της μη χρήσης εξοπλισμού που έχει ενταχθεί στην κατηγορία IV, πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου στον οποίο μπορεί να εμπλέκονται:

α) οι ΠΥΑΑΜ (ελέγχοντας την ύπαρξη sticker σε αυτοκινούμενο ΕΕΓΦ κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του ή ελέγχοντας την ύπαρξη sticker σε συρρόμενο ΕΕΓΦ κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στον ελκυστήρα)

β) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

γ) ο ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης

ή και συνδυασμός αυτών.


 

Περιεχόμενο Άρθρου

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:55 | WWF Ελλάς

  Η καλή συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων θεωρείται απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή επίδραση στους φυσικούς πόρους, στην πανίδα, συμπεριλαμβανομένης της άγριας πανίδας, και στα οικοσυστήματα. Παράλληλα, η ορθή λειτουργία εξασφαλίζει μικρότερες απαιτούμενες ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών, συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στη γεωργία, αλλά και στην ελεγχόμενη εφαρμογή φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα (εν δυνάμει μείωση των υπολειμματικών επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία ουσιών). Επίσης εξασφαλίζει πιο ελεγχόμενες συνθήκες εργασίας, σε ότι αφορά την υγεία, των χειριστών των γεωργικών μηχανημάτων.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:49 | Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας

  Για την επιτυχία του μέτρου θα πρέπει να διασφαλιστεί η διατήρηση του κόστους της διαδικασίας για τους παραγωγούς σε επίπεδα τα οποία δεν θα δράσουν αποτρεπτικά στο να συμμετάσχουν σε αυτό.
  Θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα διασύνδεση των ψεκαστικών με τον επαγγελματία χρήση έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της διασταύρωσης της εφαρμογής του μέτρου από όλους τους παραγωγούς.
  Θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία με την οποία θα δημιουργούνται τα κέντρα ελέγχου των ψεκαστικών και να προβλεφτεί και η απαραίτητη απασχόληση συναδέρφων αντίστοιχης ειδικότητας σε αυτά.

 • Γενικά:
  1. Το εργαστήριο Αναφοράς θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Δεν πείθει ότι οι έλεγχοι θα είναι ουσιαστικοί, εφόσον δεν είναι εύκολο με τη σημερινή οικονομική κατάσταση η δημιουργία ιδιωτικών φορέων τοπικά.
  2. Το εργαστήριο αναφοράς δεν επαρκεί για λόγους σημερινού προσωπικού.
  Ειδικότερα:
  1. σελ. 24. Στο πεδίο εφαρμογής δεν αναφέρονται τα επιδαπέδια ψεκαστικά (ψεκαστικά χωρίς δεξαμενή). Στο πεδίο εφαρμογής ελέγχου των νεφελοψεκαστήρων και των ψεκαστήρων αγρού με βυτίο άνω των 100 lit να ενταχθούν και τα ψεκαστικά μηχανήματα που δεν φέρουν βυτίο αλλά αντλούν από δεξαμενές ή βαρέλια. Επίσης είναι σημαντική για την υγεία του χρήστη η καλή κατάσταση της επινώτια ψεκαστήρας (16-20 lit) η οποία επομένως θα πρέπει να ελέγχεται.
  2. Να προβλεφθεί θέσπιση κινητών συνεργείων ελέγχου, δημόσιου χαρακτήρα
  3. Τα τμήματα αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού των περιφερειών μπορούν να αποτελέσουν δομές σε περιφερειακό επίπεδο ΣΤΕΕΕΓΦ
  4. Δυνατότητα ίδρυσης Δημοτικών ΚΤΕΑΕ (Κέντρα Τεχνικού ελέγχου Αγροτικού Εξοπλισμού) συμπεριλαμβανομένου και του ψεκαστικού εξοπλισμού επειδή ο εξοπλισμός της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων συνδέεται άμεσα με τα γεωργικά μηχανήματα πάσης φύσεως, προτείνεται για την πρόληψη αγροτικών ατυχημάτων
  5. Να γίνει αξιοποίηση και εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν σήμερα στη Ολοκληρωμένη διαχείριση, για την απόκτηση πιστοποιητικού στα παραγόμενα προϊόντα.

 • 31 Δεκεμβρίου 2012, 13:31 | Γαμβρός Ρόδιος /ΣΕΒΤ

  Παρατηρήσεις επί του Εθνικού σχεδίου για ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών
  Η γενική εντύπωση είναι ότι οι πρόνοιες του σχεδίου είναι όλες προς τη σωστή κατεύθυνση
  Οι βασικές και κρίσιμες παρατηρήσεις σχετίζονται με τις απαραίτητες υποδομές για την εφαρμογή του σχεδίου. Ο προβληματισμός σχετίζεται με το κατά πόσον οι υποδομές και τα προαπαιτούμενα θα είναι έτοιμα για την υλοποίηση του Εθνικού σχεδίου ή θα αποτελέσουν εμπόδια στην υλοποίηση
  . Ηλεκτρονική παρακολούθηση καταστημάτων εμπορίας: Πολύ σωστό. Πώς όμως θα φθάσουμε εκεί χωρίς πρόβλεψη υποδομής;
  o Πρόταση: Να ζητηθεί η συνδρομή του ΗΔΙΚΑ για τη σύνδεση των φαρμακείων
  • ΣΕΕΕΓΦ: Σωστή προσέγγιση, πρέπει όμως να ετοιμαστεί η υποδομή πριν την έναρξη εφαρμογής
  • Άλλες υποδομές (Χαρακτηρισμός περιοχών , ανακύκλωση) χρόνος ανάπτυξης και παρακολούθηση εφαρμογής
  Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνω το Εθνικό Σχέδιο να συμπληρωθεί με ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όπου θα καθορίζεται ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει τι και μέχρι πότε

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 11:01 | Άρης Παπαχρήστου

  Για να είμαι ειλικρινής, ή κάτι σημαντικό μου διαφεύγει ή οι όλες διατάξεις για την συνεχή επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές και περιττές.

  Αν εφαρμοσθούν οι λοιπές διατάξεις του ΕΣΔ, οι αγρότες θα αναγκασθούν να χρησιμοποιούν μηχανήματα σε καλή κατάσταση.

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 10:45 | Δρ Βαγγέλης Α. Μπούρμπος Γεωπόνος Ερευνητής Φυτοπαθολογος Οικοτοξικολόγος

  Ο έλεγχος του διατιθέμενου από τον παραγωγό εξοπλισμού εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί βασικό παράγοντα μείωσης του κόστους εφαρμογής.Πρέπει να γίνεται συχνά. Στη φάση αυτή το κόστος ανάληψης της εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από ειδικές εταιρείες είναι μεγαλύτερο, δυσβάσταχτο για τους μικροπαραγωγούς και δεν ελέγχεται πλήρως η αποτελεσματικότητα.

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 15:54 | Άρης Παπαχρήστου

  Για να έχουν εφαρμογή αυτές οι διατάξεις, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στην Ελλάδα η ίδρυση εξειδικευμένων εταιρειών που θα αναλαμβάνουν εργολαβικώς τους ψεκασμούς. Επίσης, τους ψεκασμούς θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν και αγρότες που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και πιστοποίηση.

  Κάτι τέτοιο, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη (πιο εύκολη η τήρηση διατάξεων και ελέγχου), θα μειώσει το κόστος παραγωγής καθώς ο αγρότης με μικρό κλήρο δεν θα χρειάζεται να διατηρεί εξοπλισμό.

  Σήμερα, μπορούν να ιδρυθούν τέτοιες εταιρείες, αλλά τιμωρούνται από τις φορολογικές διατάξεις καθώς οι εταιρείες αυτές (ή οι αγρότες, ως άνω) θεωρούνται εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ (44,6% εισφορά έναντι 10% ή 22% του ΟΓΑ), ενώ οι αγρότες χάνουν την αγροτική ιδιότητα.