ΤΜΗΜΑ Ε: Αεροψεκασμοί

Εισαγωγή

Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 23 και 39 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τους αεροψεκασμούς με γεωργικά φάρμακα και συγκεκριμένα με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με τα οποία εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Απαγόρευση αεροψεκασμών

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 39, παράγραφος 2 του ν.4036/2012, η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων με αεροψεκασμό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Σε περίπτωση που υφίσταται αναγκαιότητα διενέργειας αεροψεκασμού ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Κατά παρέκκλιση διενέργεια αεροψεκασμών

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγεί κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης της από αέρος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ειδικής άδεια, στην οποία προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων και των διερχομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη στην οποία διενεργείται ο ψεκασμός. Η άδεια χορηγείται μόνον εφόσον:

Α. Πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρακάτω παραγράφου 2 του παρόντος και

Β. Διαβιβαστεί σχετικό ερώτημα και ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας.

Με εγκύκλιό της, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζει τις συγκεκριμένες συνθήκες  με τις οποίες μπορεί να διενεργηθεί αεροψεκασμός και δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις καλλιέργειες, τις περιοχές, τις περιστάσεις και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών, όπου είναι δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκασμός.

 1. 1.    Υποβολή αίτησης διενέργειας αεροψεκασμού

Η αίτηση έγκρισης ενός σχεδίου εφαρμογής υποβάλλεται από τον επαγγελματία χρήστη τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη ζητούμενη διενέργεια της από αέρος εφαρμογής στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνοδεύεται από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η αίτηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρονική περίοδο του αεροψεκασμού, καθώς και τις ποσότητες και τους τύπους των χρησιμοποιούμενων γεωργικών φαρμάκων.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διάστημα έως δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για διενέργεια αεροψεκασμού αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστημα των δύο μηνών και η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει απαντήσει αυτή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

 1. 2.    Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας από αέρος εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας από αέρος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων είναι:

α) Δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ή υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα από άποψη περιορισμένου αντίκτυπου στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σε σύγκριση με την επίγεια εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων.

β) Τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά φάρμακα έχουν εγκριθεί ρητώς για αεροψεκασμό από την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από ειδική αξιολόγηση των κινδύνων του αεροψεκασμού.

γ) Ο χειριστής που εκτελεί τον αεροψεκασμό διαθέτει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Κατά τη μεταβατική περίοδο, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα τα συστήματα χορήγησης πιστοποιητικών, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να δεχθεί άλλες αποδείξεις επαρκούς γνώσης.

δ) Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια αεροψεκασμών λαμβάνει πιστοποιητικό από την αρμόδια στην Ελλάδα αρχή για την έγκριση εξοπλισμών και αεροσκαφών για την από αέρος εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων.

ε) Αν η προς ψεκασμό περιοχή βρίσκεται κοντά σε περιοχές ανοικτές στο κοινό, η έγκριση από αέρος εφαρμογής περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία όσων τυχαίνει να βρίσκονται κοντά. Η προς ψεκασμό περιοχή δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

στ) Από το 2013 και έπειτα, τα αεροσκάφη πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εξαρτήματα που χρησιμοποιούν τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για τον περιορισμό της μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους.

 1. 3.    Χορήγηση άδειας διενέργειας από αέρος εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγεί άδεια, στην οποία προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων και των διερχομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη στην οποία διενεργείται ο ψεκασμός.

 1. 4.    Έλεγχος διενέργειας από αέρος εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στη χορηγηθείσα άδεια από αέρος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων αναφέρονται τα διοικητικά μέτρα για τον έλεγχο εφαρμογής της διενεργούμενης από αέρος εφαρμογής με σκοπό να διαπιστωθεί ότι εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος.

 1. 5.    Αρχείο αιτήσεων και εγκρίσεων από αέρος εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρεί αρχείο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν δοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και δημοσιοποιεί τις συναφείς πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές, όπως η προς ψεκασμό περιοχή, η προβλεπόμενη ημέρα και ώρα του ψεκασμού και το είδος του γεωργικού φαρμάκου, σύμφωνα με την ανάρτηση των δεδομένων αυτών στον διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής ή κοινοτική νομοθεσία.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:23 | WWF Ελλάς

  Στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αεροψεκασμού θα πρέπει να προστεθεί και ο έλεγχος ότι τα σκευάσματα δεν επηρεάζουν τα είδη και τα οικοσυστήματα της περιοχής.

  Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι η κατά παρέκκλιση διενέργεια αεροψεκασμών απαγορεύεται εκ προοιμίου σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές όπως αυτές ορίζονται στον ν. 3937/2011.

 • Δεν πρέπει να επιτρέπονται αεροψεκασμοί σε καμία περίπτωση. Ο κίνδυνος για ρύπανση υδάτων και βρώσιμων φυτών είναι τεράστιος καθώς και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Για τα μελισσοσμήνη και πλήθος άλλων ζωικών ειδών είναι σίγουρες οι απώλειες.Κανένα πιθανό όφελος δεν αντισταθμίζει αυτές τις επιπτώσεις.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 10:36 | Φανή Χατζήνα- Βιολόγος, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ»

  Οι αεροψεκασμοί αποτελούν την πλέον επικίνδυνη μορφή διασποράς φυτοφαρμάκων σε οργανισμούς μη στόχους. Η διασπορά των μελισσοσμηνών στην Ελλάδας είναι χαρακτηριστικά μεγάλη και η πυκνότητα επίσης (από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη). Με ποιο σκεπτικό θα ψεκάσουμε μία περιοχή χωρίς να σκεφτούμε τα μελισσοσμήνη των οποίων οι συλλέκτριες επισκέπτονται όλα τα ανθισμένα φυτά στην περιοχή?
  Οι μικροκάψουλες και η μικροσκοπική μορφή των σκευασμάτων αυτών επικάθεται στη γύρη και στο νέκταρ και στη συνέχεια μεταφέρεται στην Κυψέλη, χωρίς απαραίτητα να σκοτώσει τη μέλισσα. Φυσικά μολύνει και τις πηγές νερού. Τα υπολείμματα στα προϊόντα της μέλισσας, χωρίς να αναφερθώ επίσης στις επιπτώσεις της υγείας του μελισσιού είναι πάρα πολλές.
  Οι αεροψεκασμοί δεν πρέπει να επιτρέπονται, σε καμία περίπτωση

 • Με βάση τα όσα ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο θα δίδονται άδειες για αεροψεκασμούς υπερβολικά εύκολα. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες.
  Ειδικά για την Κρήτη προτείνουμε να μην επιτρέπεται σε καμία γεωργική περιοχή. Ίσως ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να εξεταστεί να ήταν για τις ανάγκες προστασίας δασικών εκτάσεων από προσβολές (π.χ πιτυοκάμπη πεύκων) και μόνο με βιολογικά σκευάσματα και έπειτα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας δ/νσης Δασών και έγκριση από το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

 • 8 Ιανουαρίου 2013, 10:26 | Φ.Δ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

  Θα πρέπει να μην επιτρέπονται οι αεροψεκασμοί για κανένα λόγο, ούτε κατά παρέκκλιση, σε προστατευόμενες περιοχές και υδάτινες επιφάνειες, η σε περιοχές πέριξ αυτών, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβες είδη τόσο της πανίδας όσο και της χλωρίδας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 10:39 | Θεοδωρής Παναγιώτης

  ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ
  Επανέρχομαι στην πρότασή μου από την κατάρτιση να θεωρήσουμε, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ικανή την χρήση υπό την επίβλεψη του καταρτισμένου χρήστη. Στην χώρα μας οι αεροψεκασμοί για λόγους φυτοπροστασίας δεν υφίστανται (και αν ορίσουμε διαδικασία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο των Περιφερειών, όπως αναφέρεται και στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου 4036/12), όταν όμως και τα βιοκτόνα ενταχθούν στους σκοπούς της οδηγίας για την ορθολογική χρήση, η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα είναι λειτουργική.

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 10:08 | Δρ Βαγγέλης Α. Μπούρμπος Γεωπόνος Ερευνητής Φυτοπαθολογος Οικοτοξικολόγος

  ρος Θεού . Έγινε μεγάλη προσπάθεια κατάργησης των αεροψεκασμών, όχι μόνο για την προστασία της υγείας αλλά και του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της μικρο και μακροπανίδας. Νωπή ακόμα είναι η επίδραση στο περιβάλλον των αεροψεκασμών κατά του δάκου της ελιάς. Αν υπάρξει ειδικό»παράθυρο». είναι βέβαιο πως αυτό στις ελληνικές συνθήκες θα ανοίξει διάπλατα