ΤΜΗΜΑ Ζ: Ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού

Εισαγωγή

Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 25 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού με τo οποίo εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με το άρθρο 1 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σκοπός

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να εξασφαλίζει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες την θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των παροχών πόσιμου νερού από τις επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων.

Εφαρμογή

Η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των παροχών πόσιμου νερού από τις επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων θα επιτευχθεί με συνδυασμένες δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το γενικό πλαίσιο για την προστασία των υδάτινων πόρων καθορίζεται από την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ (άρθρο 11), όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 3199/2003 ( Α΄ 280), καθώς και όλες τις κανονιστικές πράξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκαν σχετικά και περιλαμβάνει υιοθέτηση προγραμμάτων επισκόπησης (monitoring) στις λεκάνες απορροής κ.ά.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει την ανάλυση νερών για οργανικούς ρύπους (γεωργικά φάρμακα) και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής την εγκατάσταση δικτύου δειγματοληψιών. Οι αναλύσεις αφορούν ουσίες και μεταβολίτες τους οι οποίες, βάσει των στατιστικών δεδομένων ή άλλων πηγών, αποτελούν τις κυρίαρχες εισροές από διαφορετικές περιοχές όπου υπάρχει αγροτική δραστηριότητα και καλλιέργειες.

Με τη συνεργασία των δύο Υπουργείων γίνεται καθορισμός περιόδων δειγματοληψίας ανά περιοχή (προεπιλεγμένες) και μεγάλης σημασίας καλλιέργειες, για την αποφυγή λανθασμένων δειγματοληψιών και συμπερασμάτων, εξασφαλίζοντας επίσης ότι οι δειγματοληψίες  πραγματοποιούνται σε περιόδους ισορροπίας.

Σε ένα αρχικό στάδιο, με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπηρεσιών δημιουργείται βάση με υπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία διαφορετικών φορέων, που αφορούν αποτελέσματα αναλύσεων περιβαλλοντικών δειγμάτων, χαρτογραφικά δεδομένα ευαίσθητων περιοχών, εδαφολογικοί χάρτες κλπ με στόχο σε μεταγενέστερο στάδιο να προγραμματίζονται συντονισμένες ενέργειες.

Επιπλέον και ειδικότερα για τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η προστασία των υδάτινων πόρων καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009, όπως αυτός εφαρμόζεται στις άδειες διάθεσης στην αγορά των γεωργικών φαρμάκωνπου χορηγούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΕΑ), μέσω της υιοθέτησης πρακτικών μείωσης του κινδύνου (ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς, αψέκαστες ζώνες ασφαλείας και βλάστησης κ.ά.) και μέσω επιπρόσθετων προγραμμάτων επισκόπησης (monitoring).

Ειδικά για την προώθηση της χρήσης των ακροφυσίων χαμηλής διασποράς, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στη λήψη δράσεων όπως ενημέρωση των παραγωγών μέσω του συστήματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή μέσω των τοπικών ελεγκτικών αρχών και να δοθούν κίνητρα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (αγροπεριβαλλοντικά) για την υιοθέτηση μέτρων μείωσης του κινδύνου από τους επαγγελματίες χρήστες.

Αντίστοιχα για τις ζώνες ανάσχεσης η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στη λήψη μέτρων και δράσεων για την υλοποίησή τους από τους παραγωγούς, όπου κρίνεται αναγκαίο και για να να δοθούν κίνητρα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (αγροπεριβαλλοντικά) για την υιοθέτηση μέτρων μείωσης του κινδύνου από τους επαγγελματίες χρήστες.

Με τη με αριθ.  8989/90676/04.09.2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις “Εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009”, υιοθετήθηκαν ήδη πέραν των ζωνών ανάσχεσης κινδύνου και η δυνατότητα χρήσης ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συντάσσει διαδικασίες έτσι ώστε να υλοποιηθεί η λήψη των παρακάτω μέτρων:

α) προτεραιότητα στη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά  στα γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον σύμφωνα με την 265/2002 κοινή απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών και Οικονομίας (Β’ 1214) η οποία ενσωματώνει την οδηγία 1999/45/ΕΚ , ούτε περιέχουν πρωτεύουσες επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζονται ν. 3199/2003 ( Α΄ 280) ο οποίος ενσωματώνει την οδηγία 2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.

β) προτεραιότητα στη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά γεωργικών φαρμάκων με ασφαλέστερες τεχνικές εφαρμογής όπως η χρήση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων με χαμηλή διασπορά ψεκασμού ειδικά στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες και οι αμπελώνες.

γ) λήψη μέτρων άμβλυνσης που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρύπανσης εκτός της έκτασης εφαρμογής του ψεκασμού από μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους, επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία ζωνών ανάσχεσης με κατάλληλο μέγεθος για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και ζώνες ασφαλείας για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού, στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση ή αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων.

δ) περιορισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή κατάργηση των εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων στην επιφάνεια ή κατά μήκος οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, πολύ διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδομών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια καλυμμένων εδαφών, όπως αποθηκών, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο.

 

 

 


 

Περιεχόμενο Άρθρου

 • Σε μια πρόσφατη μελέτη με τίτλο, Η τοξικότητα των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων στα αρθρόποδα ενισχύεται ανάλογα με το χρόνο έκθεσης, ο Ολλανδός τοξικολόγος Χενκ Τένεκες (Henk Tennekes) που δημοσιεύθηκε στο 23ο τεύχος του περιοδικού TOXICOLOGY, αναφέρεται ότι λόγω της υψηλής αντοχής τους σημαντικές ποσότητες νεονικοτινοειδών μπορούν να παραμείνουν στο χώμα για αρκετά χρόνια. (Xρόνος ημίσειας ζωής του imidacloprid στο έδαφος 1000 ημέρες).
  Ο Δρ Τένεκες αναφέρει επίσης ότιοι Ολλανδικές υπηρεσίες ύδρευσης έχουν ανιχνεύσει imidacloprid μέχρι 320 μικρογραμμάρια ανά λίτρο νερού (µg/l). Η ευρωπαϊκή οδηγία προϊόντων φυτοπροστασίας (91/414/EEC) απαιτεί να μην υπάρχει βλαβερός αντίκτυπος στους οργανισμούς μη-στόχους στο υδρόβιο και επίγειο περιβάλλον και η ετήσια μέση συγκέντρωση μιας ενεργού ουσίας ή ενός σχετικού μεταβολίτη να μην υπερβαίνει τα 0,1 μικρογραμμάρια ανά λίτρο σε οποιοδήποτε επίγειο νερό.
  Στην Ελλάδα δε θα είναι διαφορετική η κατάσταση. Απαγόρευση των νεονικοτινοειδών τώρα!

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:41 | WWF Ελλάς

  Θα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχο κεφάλαιο για το έδαφος και την επίδραση των φυτοπροστατευτικών ουσιών σε αυτό, ως πρόνοια για την Οδηγία για το έδαφος που θα ισχύσει στην ΕΕ άμεσα.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 11:40 | Φανή Χατζήνα- Βιολόγος, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ»

  Οι υδάτινοι πόροι μας είναι αναμφισβήτητα σημαντικοί και άμεσα συνδεόμενοι με την ανθρώπινη υγεία.
  Θεωρούμε όμως ότι με τον ίδιο τρόπο, κάθε νομοθεσία θα πρέπει να συμπεριλάβει ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ αφού κάθε τι που έρχεται στο πιάτο μας (φυτικό ή ζωικό προϊόν)οφείλει την παραγωγή τους στην προσφορά της μέλισσας.

 • Για να μην είναι αυτό το κεφάλαιο απλώς ευχολόγιο θα πρεπει να συμπληρωθούν:
  1. Η αποτύπωση σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών των γεωλογικών δεδομένων και των πηγών υδροληψίας σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και η πρόβλεψη των κινδύνων μόλυνσης ανάλογα με το γεωλογικό υπόβαθρο.
  2. Η παρακολούθηση διεθνώς αποδεκτών δεικτών για την μόλυνση των υπόγειων υδροφορέων και των επιφανειακών εδαφών από φυτοπροστατευτικά.
  3. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των δομών του ΥΠΑΑΤ (ΠΕΓΕΑΛ) και Τμημάτων Υδροοικονομίας & Περιβάλλοντος των Περιφερειών για την παρακολούθηση των συγκεκριμένων δεικτών ανά περιοχή.
  4. Απαγόρευση χρήσης φυτοπροστατευτικών σε περιοχές με διαπερατά γεωλογικά υπόβαθρα.
  5. Απαγόρευση αεροψεκασμών με χημικά σκευάσματα σε περιοχές πέριξ υδάτινων ταμιευτήρων

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 21:43 | .Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρώην Τακτικός ερευνητής τοιυ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

  Ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού
  1. Σημειακές πηγές
   Μία σημαντική πηγή ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων που δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη χώρα μας είναι η ρύπανση από σημειακές πηγές (point sources). Με το όρο σημειακές πηγές εννοούμε οποιαδήποτε διασπορά συμπυκνωμένου ή αραιωμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠ) που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς , γεμίσματος, ψεκασμού, καθαρισμού των υπολειμμάτων του στα μέσα χρήσης του (ψεκαστικά, συσκευασίες, κλπ.) ως και κατά τη διάρκεια της διατήρησής του. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη χρήση ή τον χειρισμό του ΦΠ σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τις εγκεκριμένες συστάσεις της ετικέτας για ψεκασμό ή πρακτικές οδηγίες για σωστό γέμισμα, καθαρισμό ή αποκομιδή. Περιλαμβάνει επίσης τη μη ελεγχόμενη απελευθέρωση υπερβολικής δόσης του ΦΠ κατά τη διάρκεια του ψεκασμού π.χ. μεγαλύτερη ποσότητα ανά μονάδα επιφανείας, απώλειες ΦΠ στο γέμισμα του ψεκαστικού δοχείου, διασπορά/ έκθεση κουτιών συσκευασίας σε ακατάλληλα σημεία, ξέπλυμα ψεκαστικού μηχανήματος, φθαρμένα ψεκαστικά μηχανήματα κλπ.
   Ειδική επιστημονική έρευνα και μελέτη σε διάφορες χώρες της ΕΕ κατέδειξε ότι η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τα ΦΠ οφείλεται σε ποσοστό μέχρι και 90% στις σημειακές πηγές (απορροή, ξέπλυμα ψεκαστικών, διαρροή ψεκαστικών μηχανημάτων, απώλειες στο γέμισμα των ψεκαστικών, κλπ).
  Πρόταση : Η κατασκευή βιολογικών υποστρωμάτων ή βιοκλινών (biobeds, biofilter) στο χωράφι από τους παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών είναι η πρακτική απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της αποφυγής της ρύπανσης στη χώρα μας από τις σημειακές πηγές. Τεχνογνωσία υπάρχει στη χώρα μας και το ΥΠΑΑΤ μέσω του ΕΣΠΑ μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση κατασκευής πρότυπων βιοκλινών από τους παραγωγούς.

  2. Διαχρονικές μελέτες (monitoring studies) παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών από την ρύπανση των ΦΠ
  Πρόταση
  Το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ πρέπει να καταστρώσουν στρατηγικό σχέδιο μόνιμης παρακολούθησης της ρύπανσης των νερών από τα ΦΠ. Η υλοποίηση του σχεδίου περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: α) Καθορισμός περιοχών ή λεκανών απορροών που εφαρμόζεται εντατική γεωργία, β) Ανάδειξη των πιο τρωτών (vulnerable ) περιοχών με τη χρήση εδαφολογικών, κλιματικών κλπ. δεδομένων, γ) Με τη χρήση κατάλληλου αλγορίθμου (έχει αναπτυχθεί σχετική τεχνογνωσία στη χώρα μας) καθορίζονται τα πιο ευαίσθητα σημεία δειγματοληψίας σε επίπεδο λεκάνης απορροής ή ευρύτερων περιοχών, δ) Σε ετήσια βάση διενεργούνται τουλάχιστο τέσσερις δειγματοληψίες με χρονική κατανομή ανάλογα με το είδος των καλλιεργειών, το είδος των εφαρμοζόμενων γεωργικών φαρμάκων, το ύψος της ετήσιας βροχόπτωσης, κλπ.
  Το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ επιβάλλεται να βρουν τους εθνικούς , κοινοτικούς ή άλλες πηγές χρηματικών πόρων για την υλοποίηση του προτεινόμενου monitoring. Οι Εθνικοί δείκτες επικινδυνότητας (risk indicators) που θα προκύψουν από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων αποτελούν το πιο αξιόπιστο εργαλείο πολιτικής για τη χώρα μας.

 • Προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές:

  Σελ.31, να διαμορφωθεί η 1η παράγραφος ως εξής:
  Αντίστοιχα για τις αψέκαστες ζώνες ασφαλείας και βλάστησης η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στη λήψη μέτρων και δράσεων για την υλοποίησή τους από τους παραγωγούς, όπου κρίνεται αναγκαίο και για να δοθούν κίνητρα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (αγροπεριβαλλοντικά) για την υιοθέτηση μέτρων μείωσης του κινδύνου από τους επαγγελματίες χρήστες.

  Σελ.31, να διαμορφωθεί η 2η παράγραφος ως εξής:
  Με τη με αριθ. 8989/90676/04.09.2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις “Εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009”, υιοθετήθηκαν ήδη πέραν των αψέκαστων ζωνών ασφαλείας και βλάστησης και η δυνατότητα χρήσης ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους και λόγω απορροής.

  Σελ.31, σχετικά με τη λήψη μέτρων:
  με βάση τη νομοθεσία για ταξινόμηση και σήμανση (CLP) όλα τα προϊόντα είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να διαμορφωθεί το α) ως εξής:
  α) προτεραιότητα στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων που δεν έχουν καταχωρηθεί ως πρωτεύουσες επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας όπως ορίζονται ω.3199/2003 (Α’ 280), ο οποίος ενσωματώνει την οδηγία 2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.

  προτείνουμε να διαμορφωθεί το β) ως εξής:
  β)προτεραιότητα στην υιοθέτηση τεχνικών εφαρμογής όπως η χρήση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων με χαμηλή διασπορά ψεκασμού ειδικά στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες και οι αμπελώνες.

  προτείνουμε να διαμορφωθεί το γ) ως εξής:
  γ) λήψη μέτρων άμβλυνσης που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρύπανσης εκτός της έκτασης εφαρμογής του ψεκασμού από μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους, επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία ζωνών ασφαλείας και βλάστησης με κατάλληλο μέγεθος για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και ζώνες ασφαλείας και βλάστησης για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού, στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση ή αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων.

 • 7 Ιανουαρίου 2013, 10:08 | Πόπη Κοκκινάκη

  Η βάση δεδομένων, και οι εδαφολογικοί χάρτες, είναι εντελώς προαπαιτούμενα για την οποιαδήποτε προσπάθεια ΕΣΔ για το υδάτινο περιβάλλον και το πόσιμο νερό.
  Τα χωρικά, εδαφολογικά δεδομένα που βρίσκονται στα χέρια των εποπτευόμενων κυρίως φορέων είναι δημόσια διαθέσιμα; Χρειάζεται η παράθεση στο ΕΣΔ συγκεκριμένων επιμέρους δράσεων προς τις δομές που τα διαθέτουν ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα για την οργάνωση ενός φερέγγυου συστήματος παρακολούθησης.

 • 7 Ιανουαρίου 2013, 09:22 | Πόπη Κοκκινάκη

  Ποιες είναι οι υφιστάμενες δομές του ΥπΑΤΤ που θα αναλάβουν την ανάλυση των νερών για την ύπαρξη υπολειμμάτων δραστικών ουσιών/μεταβολιτών; Εφόσον είναι τα ΠΕΓΕΑΛ ή εποπτευόμενοι οργανισμοί (π.χ. εργαστήρια του ΕΘΙΑΓΕ) ή και τα όχι υπαγόμενα στο ΥπΑΑΤ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ΓΧΚ, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ούτως ώστε να αναληφθούν οι απαραίτητες δράσεις και να εξασφαλιστεί η σχετική προετοιμασία τους. Εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στο ΕΣΔ, αναρωτιέται κανείς εάν έχουν γίνει ενέργειες ώστε κάποιες σχετικές δομές του ΥπΑΑΤ να ικανοποιούν μια βασική υποδομή και πόρους για τις προβλεπόμενες αναλύσεις. Ειδάλλως, δεδομένου του μεγάλου κόστους λειτουργίας των εργαστηρίων αναλύσεων, οποιοδήποτε πρόγραμμα παρακολούθησης μπορεί να καταλήξει να υλοποιείται μόνο με εκχώρισή του σε ιδιωτικά εργαστήρια αναλύσεων αποδυναμώνοντας παραπάνω της όποιες υφιστάμενες εργαστηριακές δημόσιες δομές του ΥπΑΑΤ και με σαφή ερωτηματικά για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 10:13 | Θεοδωρής Παναγιώτης

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Θα πρέπει να προωθήσουμε όλα τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου και πέραν του πλαισίου της αξιολόγησης (φυτοφράχτες κλπ). Στην Γαλλία (ECOPHYTO 2008) υφίστανται υποχρεωτικά 5 μέτρα από φυσικές υδάτινες επιφάνειες ανεξάρτητα από την ετικέτα του σκευάσματος, τα οποία όμως προσμετρούνται σε πιθανές ζώνες ανάσχεσης. Θα πρέπει σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ να επαναπροσδιοριστούν οι προτεραιότητες στο monitoring των υδάτων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2012, 10:13 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΔΡΟΥΔΗΣ

  άμεση δημιουργία πράσινα φίλτρα νερού για τον καθαρισμό των αποστραγγιστικών νερών στην περιοχή Δέλτα Νέστου .Ο αιγιαλός και η παραλία που είχε χαραχθεί το έτος 1995 σήμερα έχει υποχώρηση 270 μέτρα η θερμοκρασία νερού του ποταμού έχει μειωθεί 5..6 βαθμούς πιο κάτω με αποτέλεσμα οι παραγωγή να γίνετε πιο όψιμη τουλάχιστον 15 20 ημέρες βασική αιτία το υδροηλεκτρικό φράγμα έχουν χαθεί πολλά είδη ψαριών καθώς επίσης τα θρεπτικά συστατικά του νερού έχουν μειωθεί και ο λόγος και πάλι το φράγμα διότι το νερό δ έχετε επεξεργασία

 • 21 Δεκεμβρίου 2012, 10:17 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΔΡΟΥΔΗΣ

  άμεση εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης σε ότι αφορά τις δυναμικές καλλιέργειες καθορισμός ζωνών για τις δυναμικές καλλιέργειες.Σήμερα στον τόπο μου καλλιεργούνταν 32.000 στρέμματα ρύζι που τα περισσότερα βρίσκονται μέσα σε ζώνες που είναι ενταγμένες σε δίκτυα Νατούρα επίσης τα αποστραγγιστικά κανάλια μεταφέροντας όλα τα περίσσια νερά και καταλήγουν στις τοπικές παραλίες .Στο δέλτα του ποταμού Νέστου υπάρχει μεγάλη διάβρωση του εδάφους και ο λόγος που γίνετε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο κατα την προσωπική μου άποψη δημιουργείτε από το υδροηλεκτρικό φράγμα του ΘΥΣΑΥΡΟΥ στο Παρανέστη δεν επιτρέπει το φράγμα να έλθουν φερτές ύλες στις εκβολές του ποταμού με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται φυσικά αναχώματα για την προστασία του εδάφους

 • Σας υποβάλουμε ορισμένες σκέψεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου δράσης του θέματος και σας συγχαίρουμε για την ανάληψη της πρωτοβουλίας σύνθεσής του. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας με την ελπίδα σύνταξης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας στο κρίσιμο αυτό θέμα.

  ΤΜΗΜΑ Ζ: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Η συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ για τη λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης, τη διεξαγωγή των αναλύσεων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων είναι επιβεβλημένη και η ανάγκη προφανής. Ωστόσο, χρειάζεται καλός συντονισμός επί των πρακτικών θεμάτων: θεματοφύλακας της λειτουργίας του δικτύου παρακολούθησης είναι το ΥΠΕΚΑ και εκκρεμεί η έναρξη λειτουργίας του εθνικού δικτύου παρακολούθησης μέσω ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων, με ορίζοντα υλοποίησης τα τέλη του 2015. Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι αναλύσεις οργανικών μορίων. Η λίστα των προς προσδιορισμό ουσιών ενδεχομένως να μην εξαντλεί το σύνολο των ουσιών που αποβλέπει να ελέγχει και να μελετά το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης που τελεί υπό διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μη επικάλυψη των αναλύσεων, δηλαδή η διπλή εκτέλεση αναλύσεων από διαφορετικούς φορείς. Παρότι ο στόχος των αναλύσεων είναι η κάλυψη διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων, δεν είναι φρόνιμη η επανάληψη των ίδιων δαπανηρών προσδιορισμών στην ίδια θέση και κατά την ίδια χρονική περίοδο. Είναι επίσης απαραίτητο να εξασφαλιστεί η επαρκεία αναλυτικών εργαστηρίων που μπορούν με διαπιστευμένες δομές να προσφέρουν την απαιτούμενη ποιότητα και αξιοπιστία των προσδιορισμών για ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων και ένα ευρύ φάσμα προσδιορισμών.
  Εκτιμάται ότι η ουσιαστική λήψη και εφαρμογή μέτρων προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να κάνει πλήρη χρήση των αποτελεσμάτων των υπό ολοκλήρωση μελετών διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Παράλληλα, η ορθή και ουσιαστική υλοποίηση των μέτρων αλλά και η σχεδίαση αποτελεσματικών παρεμβάσεων θα απαιτήσει τη σαφή γνώση της ευαισθησίας των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών συστημάτων σε επίπεδο κλιμάκων μικρότερης αυτής της λεκάνης απορροής ίσως. Κάτι τέτοιο με τη σειρά του θα απαιτούσε τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών εδαφολογικών, γεωμορφολογικών υδρολογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων που σήμερα απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο χώρας. Ως εκ τούτου θα ήταν ουσιαστική η πρόβλεψη ανάληψης πρωτοβουλιών για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία τέτοιων πρωτογενών δεδομένων που θα προσέδιδαν στο σημαντικό εγχείρημα του συντασσόμενου σχεδίου δράσης την αρμόζουσα βαρύτητα και εγκυρότητα.
  Τέλος, είναι πεποίθησή μας ότι η επιτυχής και συστηματική εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου με την ενεργό εμπλοκή των περιφερειακών δομών που έχουν ως αρμοδιότητα την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και την ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων. Προς την κατεύθυνση αυτή ωστόσο είναι απαραίτητη η εξεύρεση και θεσμοθέτηση πρακτικών και ρεαλιστικών τρόπων εξασφάλισης πόρων (ανθρώπινων και υλικοτεχνικών) σε περιφερειακό επίπεδο. Επί της αρχής κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στη φιλοσοφία της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, όπως στην πράξη απουσιάζει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Κάθε τέτοια προσπάθεια συστηματικής παρακολούθησης σε κλίμακα χώρας με κεντρικό σχεδιασμό και κεντρική υλοποίηση από μονάδες της κεντρικής κυβέρνησης είναι δύσκολο να τύχει ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης και κυριότερα συστηματικής διαχρονικής επιχειρησιακής λειτουργίας. Τούτο όχι λόγω έλλειψης κατάρτισης και ικανότητας των στελεχών των κεντρικών υπηρεσιών, αλλά λόγω της έκτασης και του όγκου του εγχειρήματος αφενός και της εξεύρεσης διαχρονικά ικανών οικονομικών πόρων αφετέρου. Είναι λοιπόν κρίσιμη η πρόβλεψη εκ των προτέρων ενός μόνιμου μηχανισμού «αυτοχρηματοδότησης» του έργου παρακολούθησης μέσω της φιλοσοφίας της ανταποδοτικότητας του φυσικού πόρου, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

  Δρ Ανδρέας Παναγόπουλος

  Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων
  Διευθυντής
  Υδρογεωλόγος, Αναπληρωτής Ερευνητής