ΤΜΗΜΑ Κ: Δείκτες

1.    Εισαγωγή

Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 29 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τους εθνικούς και εναρμονισμένους δείκτες κινδύνου, με το οποίο εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με το άρθρο 15 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

 1. 2.    Υπάρχουσα κατάσταση

Η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά τη θέσπιση στόχων σε εθνικό επίπεδο σχετιζόμενων με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι ιδιαίτερα προβληματική καθώς:

 • §  Ουδέποτε υπήρξε εθνικά ή τοπικά θεσπισμένος στόχος για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.
 • §   Παρότι υπήρξαν επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ουδέποτε υπήρξαν στατιστικά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα οποία θα θεσπίζονται αριθμητικοί στόχοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μόνα στοιχεία που συγκεντρώνονταν από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορούσαν τις ποσότητες των γεωργικών φαρμάκων, που εισάγονταν στη χώρα μας και απαιτούνταν η έκδοση άδειας εισαγωγής (δεν μπορούν να καταγραφούν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις γεωργικών φαρμάκων, που πλέον αποτελούν τη συντριπτικά μεγαλύτερο του όγκου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων) και των στοιχείων που παρέχονταν σε αδρή μορφή (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα) από τη βιομηχανία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Παρόλη την απουσία στόχων και στατιστικών στοιχείων, η υπάρχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη σποραδική εκδήλωση αρνητικών επιπτώσεων της μη ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως διάθεση στην αγορά φρούτων και λαχανικών με υπολείμματα  γεωργικών φαρμάκων σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπτών υπολειμμάτων, δηλητηριάσεις από γεωργικά φάρμακα, ρύπανση υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, θάνατοι ακόμη και προστατευόμενων άγριων πτηνών και ζώων, κλπ.

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη λήψης διοικητικών μέτρων για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και η θέσπιση και παρακολούθηση δεικτών κινδύνου, έτσι ώστε να αξιολογούνται και να βελτιώνονται τα διοικητικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

 1. 3.    Δείκτες

Οι δείκτες θεσπίζονται χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες: α) τους Γενικούς Εθνικούς Δείκτες (ΓΕΔ), β) τους Ειδικούς Εθνικούς Δείκτες (ΕΕΔ) και γ) τους Κοινοτικά Εναρμονισμένους Δείκτες

Α. Γενικοί Εθνικοί Δείκτες

Οι Γενικοί Εθνικοί Δείκτες αφορούν την παρακολούθηση των γενικών παραγόντων που συνεισφέρουν σε θέματα ασφάλειας στη γεωργική παραγωγή. Ως τέτοιοι ορίζονται :

ΚωδικόςΓενικός Εθνικός Δείκτης

Στόχος

ΓΕΔ1Αριθμός χρηστών γεωργικών φαρμάκων που έχουν λάβει πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Με την πλήρη καταγραφή του συνόλου των χρηστών γεωργικών φαρμάκων ο δείκτης αυτός θα μετατραπεί σε ποσοστό  χρηστών γεωργικών φαρμάκων που έχουν λάβει πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Χορήγηση πιστοποιητικού σε ποσοστό περίπου 33% των χρηστών κατ’ έτος (33% μέσα στο 2013,  33% μέσα στο 2014 και 33% μέσα στο 2015)

ΓΕΔ2Ποσοστό υπερβάσεων ανώτατων επιτρεπτών ορίων υπολειμμάτων επί συνόλου δειγμάτων.

Μείωση 10% μέχρι το έτος 2015

ΓΕΔ3Μείωση συμβάντων δηλητηρίασης από επαγγελματική χρήση φυτοπροσατευτικών προϊόντων

Μείωση 5% κατ’έτος

ΓΕΔ4Όγκος κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που εισάγονται για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ένα έτος μετά τη θέσπιση και λειτουργία σχήματος ανακύκλωσης ή ανάκτησης ενέργειας να υφίσταται 5% κατ’ έτος αύξηση του όγκου.

Ο στόχος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των λιανικών πωλήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΓΕΔ5Έλεγχος διασποράς ψεκαστικού νέφους (χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς)

Αύξηση της χρήσης ακροφυσίων χαμηλής διασποράς κατά 5% ετησίως

Η πορεία επίτευξης των στόχων που τίθενται στους Γενικούς Εθνικούς Δείκτες θα ανακοινώνεται στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τουλάχιστον κατ’ έτος

Όπου διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις από τους στόχους, λαμβάνονται άμεσα μέτρα μετά την αξιολόγηση της κατάστασης από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία εφαρμόζονται άμεσα από τις αρμόδιες αρχές.

Τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την παρακολούθηση των Γενικών Εθνικών Δεικτών συλλέγονται:

ü  Σύμφωνα τον Κανονισμό 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των γεωργικών φαρμάκων.

ü  Από την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ü  Από τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Μητρώο Βιομηχανιών Γεωργικών Φαρμάκων.

ü  Από τη Κέντρο Δηλητηριάσεων

ü  Από κάθε άλλη πηγή κριθεί πρόσφορη μετά από αξιολόγηση από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσδιορίζει τις τάσεις στη χρήση ορισμένων δραστικών ουσιών και τα στοιχεία προτεραιότητας, όπως δραστικές ουσίες, καλλιέργειες, περιοχές ή πρακτικές, που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή τις ορθές πρακτικές που μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόμου για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την εισαγωγή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

 

Β. Ειδικοί Εθνικοί Δείκτες

Οι Ειδικοί Εθνικοί Δείκτες για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τρωτότητα των διαφορετικών  περιοχών.

Οι ειδικοί δείκτες αφορούν στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ποιότητας και περιλαμβάνουν τόσο τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης συμπεριφοράς των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον και πρόβλεψης των επιπέδων ρύπων από τη χρήση τους σε επίπεδο αγροτεμαχίου αλλά και σε επίπεδο λεκάνης απορροής όσο και στο χημικό προσδιορισμό των επιπέδων ρύπων και βιοδοκιμές σε δείγματα που έχουν ληφθεί από διαφορετικές περιοχές της χώρας (σύνδεση δράσεων με Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής). Όσον αφορά στους εξειδικευμένους δείκτες, παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική ποιότητα και την παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή. 

 

Γ. Κοινοτικά Εναρμονισμένοι Δείκτες

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζει εναρμονισμένους δείκτες κινδύνου, οι οποίοι θεσπίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ε του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

 

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:17 | WWF Ελλάς

  Στις προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να αναπτύσσονται εξειδικευμένοι δείκτες ενταγμένοι στο σχέδιο διαχείρισης τους, που να τροφοδοτούν το σύστημα παρακολούθησης τόσο των προστατευόμενων περιοχών όσο και της χρήσης φυτοφαρμάκων στις περιοχές αυτές.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:35 | WWF Ελλάς

  Στους Γενικούς Εθνικούς Δείκτες να προστεθεί δείκτες που να αφορούν στα δηλητηριασμένα δολώματα, με στόχο την εξάλειψη της παράνομης χρήσης φυτοφαρμάκων ως δόλωμα, πρακτική που έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην άγρια πανίδα:
  – Περιορισμός συμβάντων θανάτωσης ζώων, περιλαμβανομένων των ειδών άγριας πανίδας, από δηλητηριασμένα δολώματα στο σύνολο της επικράτειας με στόχο τη μείωση των συμβάντων κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2015. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης του δείκτη περιστατικών δηλητηρίασης ειδών της άγρια πανίδας με στόχο τη μείωση των συμβάντων κατά 20% ανά πενταετία.
  – Μείωση των συμβάντων δηλητηρίασης που καταγράφονται στα Κέντρα Περίθαλψης Άγριας Ζωής τουλάχιστον κατά 40% σε μία δεκαετία (μέχρι το 2022). Ως τιμή βάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των συμβάντων δηλητηρίασης του κάθε κέντρου περίθαλψης για την περίοδο 2008-2012 σε σύγκριση με το μέσο όρο της πενταετίας 2018-2022.

  Είναι σαφές ότι ο πιο αποτελεσματικό δείκτης εξάλειψης του φαινομένου της παράνομης χρήσης δολωμάτων με επιπτώσεις στην άγρια πανίδα είναι η επιστροφή των ειδών που έχουν αφανιστεί ή περιοριστεί σημαντικά από μια περιοχή λόγω ενός ή περισσοτέρων περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ενδεικτικά ως δείκτης:
  – Επανεποίκιση του 1/3 των περιοχών όπου χάθηκαν αποικίες/τοπικοί πληθυσμοί από Όρνια (Gyps fulvus), Χρυσαετούς (Aquila chrysaetos) ή Ασπροπάρηδες (Neophron percnopterus) λόγω χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων μέχρι το 2022. Προϋποθέτει την καταγραφή τέτοιων περιοχών ή/και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων και σχετικής παρακολούθησης.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 11:56 | Φανή Χατζήνα- Βιολόγος, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ»

  Η μέλισσα και τα προϊόντα της κυψέλης αποτελούν τους δυναμικότερους ΒΙΟ-ΔΕΙΚΤΕΣ. Η συσσώρευση των υπολειμμάτων αλλά και οι άμεσες και έμμεσες επιδράσεις των γεωργικών φαρμάκων στην κοινωνία των μελισσών θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς δείκτες παρακολούθησης της πορείας κάθε φυτοφαρμάκου στη φύση.
  Ειδικότερα προτείνουμε (ως Ινστιτούτο Μελισσοκομίας):
  1. Όλοι οι έλεγχοι που γίνονται για την έγκριση ενός φαρμάκου να
  περιλαμβάνουν τη μέλισσα ως έντομο δείκτη για την τοξικότητα και
  υπολειμματικότητα
  2. να μην χρησιμοποιούνται μόνο οι γνωστές μέθοδοι (LD50, LC50) αλλά
  να διερευνώνται και οι δευτερογενείς επιδράσεις (στην Ευρωπαϊκή
  νομοθεσία προτείνονται πλέον και άλλοι μέθοδοι ελέγχου της
  τοξικότητας)
  3. από τη στιγμή έγκρισης ενός φαρμάκου, θα ξεκινά η συστηματική του
  παρακολούθηση, για τις χρόνιες επιδράσεις του (αυτό θα πρέπει να
  έχει γίνει ούτως ή άλλως ως ένα βαθμό και πριν την έγκριση)
  4. Η μέλισσα είναι ένας υπερ-οργανισμός. Αυτό σημαίνει ότι ως δείκτης
  δεν είναι μόνο η συμπεριφορά των ατόμων αλλά και του μελισσιού ως
  κοινωνία. Η συμπεριφορά και η ανάπτυξη αποτελούν δείκτες της
  κοινωνίας των μελισσών
  5. να καθοριστούν συγκεκριμένα επιτρεπτά όρια στα προϊόντα της
  κυψέλης.

  Όμως πάνω από όλα απαιτείται ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

 • Επιπλέον δείκτεςγια την εξαγωγή συμπερασμάτων:
  1. Ανάπτυξη Παγίδων παθογόνων
  2. Ανάπτυξη – καλλιέργεια Φυτών δεικτών
  3. Παρακολούθηση μετρήσιμων παραμέτρων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών.
  4. Μείωση των ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών σε επίπεδο Π.Ε
  6. Αύξηση του αρ. στρ. που καλλιεργούνται με φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους
  7. Αύξηση των δεικτών βιοποικιλότητας (χλωρίδας και πανίδας μιας περιοχής)

 • 8 Ιανουαρίου 2013, 10:06 | Φ.Δ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

  Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και Ειδικοί Τοπικοί Δείκτες, κατά αντιστοιχία των Ειδικών Εθνικών Δεικτών, σε κάθε προστατευόμενη περιοχή ή ομάδες ομοειδών προστατευόμενων περιοχών για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τρωτότητα των ευαίσθητων αυτών περιοχών, σε συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισής τους.

 • 7 Ιανουαρίου 2013, 09:51 | Πόπη Κοκκινάκη

  Ειδικοί Εθνικοί δείκτες
  Οι Ειδικοί Εθνικοί Δείκτες για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τρωτότητα των διαφορετικών περιοχών μπορεί να είναι η συγκέντρωση των δραστικών ουσιών/μεταβολιτών αλλά και οργανισμοί μη στόχοι που μπορούν να αποτελέσουν δείκτες της περιβαλλοντικής ποιότητας.
  Στην περίπτωση της μέτρησης της συγκέντρωσης των δραστικών ουσιών/μεταβολιτών, θα πρέπει να επιλεγούν σαν δείκτες δραστικές ουσίες/μεταβολίτες για τις οποίες
  1) Υπάρχει μια γραμμή βάσης (δηλαδή σε φορείς είναι ήδη διαθέσιμα στοιχεία συγκέντρωσής τους). Είναι σημαντικό να υπάρξει μια συνεργασία για την εξεύρεση με βάση τα ήδη διαθέσιμα στη Δ/νση στοιχεία για κάθε δραστική ουσία, ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης με βάση προϋπάρχουσα δουλειά (σε πολλές δομές του ΥπΑΑΤ, Ανώτατων Ιδρυμάτων, εποπτευόμενων φορέων αλλά και του ΥΠΕΚΑ υπάρχουν τέτοια στοιχεία)
  2) Μετά την συγκέντρωση των δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα, θα πρέπει να γίνει και η μια πρώτη προσέγγιση του βαθμού επικινδυνότητας των δραστικών ουσιών/μεταβολιτών (τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για την καθεμία και στην Ε.Ε. συγκεντρωτικά) που θα ληφθεί υπόψη μαζί με τις αναλυτικές δυνατότητες
  3) Εφόσον μιλάμε για δραστικές ουσίες/μεταβολίτες, θα πρέπει να επιλεγούν αυτές/οί που το κόστος ανάλυσής τους δεν είναι απαγορευτικό αλλά και που απαιτούν εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος σε υφιστάμενες δομές του ΥπΑΑΤ.

  Έτσι, από τις δραστικές ουσίες/μεταβολίτες, στο πρόγραμμα δράσης θα συμπεριληφθούν με βάση μια εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας αυτές/οί που στοχευμένα μπορούν φτηνά και αξιόπιστα να αναλυθούν στις υφιστάμενες δομές του ΥπΑΑΤ. Η ολοκληρωμένη και προπάντων ρεαλιστική πρόταση μπορεί να υπάρξει με την συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες στην τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον, την τοξικολογία και την οικοτοξικολογία των γεωργικών φαρμάκων αλλά και τις δομές εκείνες που διαθέτουν τα προαπαιτούμενα στοιχεία συγκέντρωσής τους (ΥΠΕΚΑ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.α.).

  Οι οργανισμοί μη στόχοι μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν δείκτες για επιπτώσεις σε διάφορες λειτουργίες των οικοσυστημάτων σε μικρότερη χωρική κλίμακα, π.χ. επίπεδο αγροτεμαχίου, υδάτινου όγκου ή λεκάνης απορροής. Για την επιλογή των οργανισμών μη στόχων σαν δείκτες της περιβαλλοντικής ποιότητας, ιδιαίτερα των εθνικά οριζόμενων, η ολοκληρωμένη πρόταση μπορεί να υπάρξει με την συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες στην οικοτοξικολογία και τα γεωργικά φάρμακα.
  Θα ήταν καλό, να λάβουμε υπόψη μια προσέγγιση όπως αυτή που αναπτύχθηκε από την EFSA για την επιλογή των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1821.pdf.
  Δηλαδή η συγκεκριμενοποίηση των στόχων που χρήζουν περιβαλλοντικής προστασίας η οποία πιθανόν να συνδυαστεί με το Τμήμα Ι του ΕΣΔ δηλαδή συγκεκριμένοι στόχοι ανά καλλιέργεια. Μετά από αυτή την κλιμακωτή ανάλυση, μπορούν να οριστούν αξιόπιστοι οργανισμοί μη στόχοι που μπορούν να αποτελέσουν δείκτες «περιβαλλοντικής ποιότητας» 1) ανά καλλιέργεια 2) με βάση τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 3) τις περιβαλλοντική(ές) διεργασίες στις οποίες αναμένεται επιδρούν με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας.

 • 4 Ιανουαρίου 2013, 13:27 | Πόπη Κοκκινάκη

  Σελ. 44 ΓΕΔ2
  Ποσοστό υπερβάσεων των ανώτατων επιτρεπτών ορίων υπολειμμάτων επί του συνόλου των δειγμάτων ΕΓΧΩΡΙΩΝ προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των εγχώριων δειγμάτων που αναλύονται μέχρι το 2015 παραμείνει στα σημερινά επίπεδα και οι δραστικές ουσίες για τις οποίες αυτά ελέγχονται επίσης. Με δεδομένο ότι ο αριθμός των δειγμάτων δεν παραλλάσσει σημαντικά πια από χρονιά σε χρονιά στη Χώρα μας (εκτός αν λόγω οικονομικής κρίσης υπάρξει μια ραγδαία μείωση), αλλά και ο αριθμός των δραστικών ουσιών δεν μεταβάλλεται πλέον σημαντικά μπορούμε να πούμε ότι μια ποσοστιαία μείωση μπορεί να είναι ένας δείκτης.
  Η τιμή 10% που προτείνεται στον δείκτη είναι μάλλον αυθαίρετη αλλά και παρακινδυνευμένη. Θα πρέπει όμως να δοθεί μεγάλη προσοχή γιατί αν π.χ. δει κάποιος την διακύμανση των αποτελεσμάτων που ήδη είναι διαθέσιμα σε μερικές περιπτώσεις η διακύμανση από χρονιά σε χρονιά είναι >10%. Ελέγχοντας τα στοιχεία που είναι δημοσιευμένα και όλα τα δείγματα (εγχώρια και εισαγόμενα) και όχι μόνο τα εγχώρια όπως είναι σωστό, βλέπουμε ότι π.χ. στα φρούτα και λαχανικά που είναι η κατηγορία των προϊόντων με μεγάλο αριθμό δειγμάτων ετησίως, στην οποία μπορεί να βασίσει τον δείκτη μεταξύ 2007 και 2008 έχουμε αύξηση των υπερβάσεων κατά 151%. Αντίθετα π.χ. στα σιτηρά, σε πολλές χρονιές έχουμε 0% υπερβάσεις. Το έτος 2008 το 16% αύξηση που παρουσιάζεται σημαίνει στην ουσία ότι από 0 δείγματα σιτηρών με υπέρβαση το 2007 σε 1 δείγμα με υπέρβαση το 2008!!! Αρα δεν δεν μπορεί να βασιστεί ο δείκτης στα αποτελέσματα από τα σιτηρά αλλά και τις παιδικές τροφές.
  Πάντως εκτός από το 2007 προς το 2008 που υπάρχουν και ερμηνείες δημοσιευμένες για τις παρατηρούμενες έντονες μετβολές, από το 2008 στο 2009 έχουμε στα φρούτα και λαχανικά 3.3% και 3.5% των δειγμάτων με υπέρβαση αντίστοιχα, που σημαίνει αύξηση των υπερβάσεων κατά 6.1% ήτοι πολύ κοντά στο 10% που προτείνεται σαν ΓΕΔ. Μη έχοντας δημοσιευμένα στοιχεία του 2010, και του 2011, χρονιές κατά τις οποίες πιστεύω ότι η κατάσταση μετά την θέσπιση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005 έχει πλέον σταθεροποιηθεί δεν μπορώ να προτείνω με ασφάλεια έναν ΓΕΔ αξιόπιστο.
  Επίσης με δεδομένο ότι με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με τις οποίες συμμορφώνεται η Ε.Ε., η προσέγγιση ότι τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων θα συνεχίσουν να αποτελούν δείκτες τήρησης της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στη Χώρα μας είναι λανθασμένη και άρα κατά τη γνώμη μου δεν μπορούν για πολύ να αποτελέσουν τον αξιόπιστο δείκτη και της τήρησης και της ΟΧΓΦ.
  Τέλος, εφόσον δεν παρακολουθούνται συστηματικά και σταθερά οι τιμές των Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων και ιδιαίτερα οι μειώσει στις τιμές, οι δείκτες μπορεί να εμπεριέχουν ακόμη μεγαλύτερη αναξιοπιστία.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 10:28 | Θεοδωρής Παναγιώτης

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΠ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
  Σύμφωνα και με τα σχόλιά μου στο κομμάτι της κατάρτισης, η χώρα μας υπήρξε πρωτοπόρος στην σύνδεση της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων με την πληροφόρηση από καταρτισμένο πωλητή και μάλιστα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το σχόλιό μου αφορά το σύστημα καταγραφής των πωλήσεων και την απαραίτητη διασύνδεσή του με τα στατιστικά για την χρήση των γεωργικών φαρμάκων που προβλέπονται από τον κανονισμό 1185/2009 (με επισπεύδουσα αρχή την ΕΛΣΤΑΤ ), τα οποία και είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των δεικτών που με την σειρά τους αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των ΕΣΔ. Δυστυχώς η καταγραφή των πωλήσεων δεν δίνει προτεραιότητα στην κάλυψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης από την χώρα μας, ενώ, σε σχέση και με τις καταληκτικές ημερομηνίες του παραπάνω κανονισμού, έχει καθυστερήσει η εφαρμογή της.