ΤΜΗΜΑ Θ: Χειρισμός και αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου

Εισαγωγή

Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 27 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τον χειρισμό και αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, με το οποίο η εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται με το άρθρο 13 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

Α) Αποθήκευση, χειρισμός, αραίωση και ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων πριν από την εφαρμογή.

Β) Χειρισμός των συσκευασιών και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου.

Γ) Διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή.

Δ) Καθαρισμός του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή.

Ε) Διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα.

Α) Αποθήκευση, χειρισμός, αραίωση και ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων πριν από την εφαρμογή.

Στόχος των δράσεων είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον μέσω της διάδοσης ασφαλών εργασιακών πρακτικών για την αποθήκευση, τον χειρισμό, την αραίωση και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων. Οι δράσεις διακρίνονται σε :

ü  Δράσεις για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την αποθήκευση, τον χειρισμό, την αραίωση και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων.

ü  Δράσεις για την εφαρμογή των γνώσεων

ü  Δράσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής

 

Απόκτηση απαραίτητων γνώσεων

 

Εφαρμογή

 

Έλεγχος

Τήρηση των οριζόμενων επί της συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων 
 • § Σύσταση για προμήθεια μόνον του γεωργικού φαρμάκου στην ποσότητα που απαιτείται για τον επόμενο ψεκασμό.
 • § Προδιαγραφές αποθηκευτικού χώρου σε περίπτωση που χρειαστεί αποθήκευση
 • § Διαθεσιμότητα υλικών μέτρησης της δόσης του γεωργικού φαρμάκου
 • § Διαθεσιμότητα και καταλληλότητα μέσων ατομικής προστασίας .
 • § Διαθεσιμότητα υλικών αντιμετώπισης ατυχήματος
 
 • § Έλεγχοι εφαρμογής με τη μέθοδο των απροειδοποίητων επιτόπιων ελέγχων και τη δειγματοληψία ψεκαστικών διαλυμάτων.
 • § Συνεργασία με φορείς πιστοποίησης ιδιωτικών και διεθνών προτύπων ολοκληρωμένης παραγωγής με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και δυνατοτήτων επίλυσης
Κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

 

Για το σκοπούς αυτούς:

 1. 1.       Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων θα εκδώσει διαδικασία για την σύνταξη, έκδοση και επικαιροποίηση βέλτιστων εργασιακών πρακτικών με τη συνδρομή των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, των Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε., της βιομηχανίας, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων. Οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, τα αναφερόμενα από Διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., τα αναφερόμενα σε εθνικά και διεθνώς διαδομένα πρότυπα ολοκληρωμένης παραγωγής καθώς και αποτελέσματα πιλοτικών προγραμμάτων θα ληφθούν υπόψη.
 2. 2.       Οι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, τον χειρισμό, την αραίωση και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων εντάσσονται στο εκπαιδευτικό υλικό της κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διαδικασία, το εκπαιδευτικό υλικό επικαιροποιείται διαρκώς με την ένταξη των βέλτιστων πρακτικών.

Β) Χειρισμός των συσκευασιών και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το χειρισμό των συσκευασιών και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα ανασκοπούνται με διαφανή διαδικασία οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Οι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές εντάσσονται στο εκπαιδευτικό υλικό της κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Γ) Διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή.

Το ψεκαστικό διάλυμα που απομένει μετά την εφαρμογή συνιστά επικίνδυνο απόβλητο και για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος του.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες εφαρμογής τους στη χώρα μας, τα αναφερόμενα από Διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., τα αναφερόμενα σε εθνικά και διεθνώς διαδομένα πρότυπα ολοκληρωμένης παραγωγής, διεθνείς πρακτικές καθώς και αποτελέσματα πιλοτικών προγραμμάτων.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα ανασκοπούνται με διαφανή διαδικασία οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Οι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές εντάσσονται στο εκπαιδευτικό υλικό της κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Δ) Καθαρισμός του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή.

Ο καθαρισμός του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή συμπεριλαμβανομένου του βυτίου του ψεκαστικού διαλύματος και η διαχείριση των απόνερων καθαρισμού του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη εργασιακή πρακτική όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον καθώς και για την πρόληψη πρόκλησης φυτοτοξικότητας και μη επιτρεπτών υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στην επόμενη καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες εφαρμογής τους στη χώρα μας, τα αναφερόμενα από Διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., τα αναφερόμενα σε εθνικά και διεθνώς διαδομένα πρότυπα ολοκληρωμένης παραγωγής, διεθνείς πρακτικές καθώς και αποτελέσματα πιλοτικών προγραμμάτων.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα ανασκοπούνται με διαφανή διαδικασία οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Ε) Διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα.

Η διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη εργασιακή πρακτική όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον. Καθώς εκλείπει η λειτουργία στοιχειώδους συστήματος διαχείρισης και είναι ιδιαίτερα έντονα τα προβλήματα από την ανεξέλεγκτη απόρριψη, κάψιμο ή θάψιμο των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων απαιτείται η θέσπιση ειδικής διαδικασίας με τη συνδρομή όλων των ενδιαφερομένων μερών: βιομηχανία, καταστήματα εμπορίας, χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δήμοι, εταιρείες ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας .

Βασικός στόχος για την αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων είναι η διαλογή των συσκευασιών σε αυτές που δεν έρχονται σε επαφή με το γεωργικό φάρμακο (ούτε λόγω ατυχήματος ή διαρροής) και σε αυτές που έρχονται σε επαφή με το γεωργικό φάρμακο (περιέκτες) και το πλύσιμο του περιέκτη αμέσως μετά τη χρήση του και το άδειασμα του περιεχομένου του (τριπλό ξέπλυμα με το χέρι ή μηχανικός καθαρισμός υπό πίεση), έτσι ώστε να μην καθίστανται επικίνδυνα απόβλητα.

Ακολούθως, ιδιαίτερη σημασία έχει η οργάνωση της συλλογής των κενών συσκευασίας, έτσι ώστε τα δοχεία (κάδοι) συλλογής να βρίσκονται κατά το μέτρο του δυνατού πλησιέστερα στα σημεία χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και αδειάσματος του περιεχομένου τους.

Τέλος, απαιτείται η αποκομιδή των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων και η συγκέντρωσή τους σε ειδικά εργοστάσια με σκοπό την ανακύκλωσή τους ή την ανάκτηση ενέργειας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης πρέπει να εξεταστούν εκτενώς οι χρήσεις που θα επιτρέπονται στο ανακυκλωμένο πλαστικό με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Με την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής της λιανικής πώλησης εκτιμάται ότι μπορεί να υπολογιστεί ο όγκος των διατιθέμενων συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. Ο λόγος των υλικών που συγκεντρώνονται κατά την αποκομιδή των κενών συσκευασίας προς το σύνολο των διατιθεμένων συσκευασιών θα αποτελεί δείκτη για την πρόοδο του συστήματος ανακύκλωσης των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων με στόχο την αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη κατά 20% κατ’ έτος.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων θα προχωρήσει στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και θα διερευνήσει με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη διαχείριση αποβλήτων τις δυνατότητες ανακύκλωσης των κενών συσκευασίας καθώς και τις απαιτήσεις του συστήματος συλλογής και αποκομιδής των κενών συσκευασίας.

Τα αναφερόμενα από Διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., τα αναφερόμενα σε εθνικά και διεθνώς διαδομένα πρότυπα ολοκληρωμένης παραγωγής, διεθνείς πρακτικές καθώς και αποτελέσματα πιλοτικών προγραμμάτων αξιοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαχείριση αποβλήτων.

Η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων όπως αυτή αποτυπώνεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 4042/2012, παρουσιάζεται κατωτέρω:

 


 

 • Να υποχρεώνονται οι αγοραστές ΦΦΠ να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες στο κατάστημα από το οποίο αγόρασαν το ΦΦΠ σκευασμα και οι πωλητές οι οποίοι, ούτως οι άλλως πρέπει να τηρούν λίστα με το τι πούλησαν, σε ποιον, για ποια καλλιέργεια και με τι οδηγίες χρήσης και αναμονής, να ενημερώνουν τη λίστα και για το ότι παραδόθηκε η συσκευασία για ασφαλή ανακύκλωση.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:28 | WWF Ελλάς

  Οι ποσότητες των γεωργικών φαρμάκων που εφαρμόζονται, η συνταγογράφηση, ο περιορισμός των ποσοτήτων πώλησης, οι δειγματοληπτικές αναλύσεις και έλεγχοι καθώς και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικούς μπορούν να συμβάλλουν θετικά στο χειρισμό των γεωργικών φαρμάκων, στην ασφαλή αποθήκευση τους, και στη διαχείριση των κενών συσκευασιών.

  Η διαχείριση των κενών συσκευασιών χρήζει ιδιαίτερης σημασίας και σχεδιασμού αφού επιβαρύνει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία όταν υποβαθμίζονται και ρυπαίνονται οι φυσικοί πόροι και το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον. Εξάλλου, στην μη ορθή χρήση των κενών συσκευασιών περιλαμβάνεται και η παράνομη εφαρμογή δηλητηριασμένων δολωμάτων που στοχεύουν διάφορα ζώα. Τονίζεται ότι η χρήση φυτοφαρμάκων για δηλητηρίαση άγριων ζώων είναι παράνομη, κρίνεται ως εγκληματική πράξη και διώκεται ποινικά ως επικίνδυνη για την δημόσια υγεία και την βιοποικιλότητα. Η συγκεκριμένη επισήμανση θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται στις διαδικασίες εκπαίδευσης-κατάρτισης των ελεγκτών και χρηστών των φυτοφαρμάκων αλλά και να αναγράφεται σε όλα τα σκευάσματα.

  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τη συλλογή, κατ’ ελάχιστον από τα σημεία πώλησης, τη συγκέντρωση και ασφαλή αποθήκευση ή καταστροφή των σκευασμάτων εκείνων των οποίων η πώληση πλέον απαγορεύεται. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι σημαντική τόσο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων αλλά και για τη μείωση της πιθανότητας ένα απαγορευμένο σκεύασμα να χρησιμοποιηθεί ως δόλωμα.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:57 | Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας

  Στα άρθρα 9 και 10 του Νόμου 4036/2012 όπου αναφέρονται οι Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις θα πρέπει να προβλεφθεί και ένα μέτρο για το τι θα γίνονται τα ληγμένα φυτοφάρμακα ή τα φυτοφάρμακα που αποσύρονται από την κυκλοφορία ώστε να μην μένουν στις αποθήκες των καταστημάτων λιανικής πώλησης και στα χέρια των χρηστών αλλά και να μην καταλήγουν σε κάδους σκουπιδιών, σε χωματερές και σε ποτάμια επιβαρύνοντας έτσι το περιβάλλον. Πρόταση μας είναι να αποσύρονται με ευθύνη των εταιριών παραγωγής και να αντικαθίσταται νε άλλα νεότερης παραγωγής. Προτείνεται επίσης να αυξηθεί η διάρκεια ζωής των ΦΠΠ από 2 σε 4 χρόνια και αυτή η αύξηση να συνοδεύεται και από πειραματικά δεδομένα που να την τεκμηριώνουν.

 • Σχετικά με την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων:
  Πρέπει να επισημαίνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εισαγωγείς, μεταποιητές, χονδρέμπορους, καταστήματα λιανικής πώλησης, μεταφορικές εταιρείες, Δημόσιες Υπηρεσίες, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ΔΕΚΟ) ότι είναι απαραίτητη η τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας (Νόμος 3982/17.06.11 – άρθρο 19, 2β) που υποχρεώνει στην έκδοση άδειας λειτουργίας για την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών ποσότητας άνω των 100 κιλών (ως γνωστόν στις επικίνδυνες ουσίες ανήκουν τα περισσότερα των γεωργικών φαρμάκων).

  Θεωρούμε ότι η μη τήρηση, η μη επισήμανση της συνολικής νομοθεσίας από τα αρμόδια υπουργεία στους παραπάνω φορείς κατά την αδειοδότησή τους και η απουσία των σχετικών ελέγχων, εκθέτουν τους εργαζόμενους, τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον σε τεράστιους κινδύνους.

  Βεβαίως θεωρούμε ότι ο κάθε εμπλεκόμενος στη διακίνηση – διάθεση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί υπό όρους (τήρηση της νομοθεσίας) να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Επίσης, εξειδικευμένες επιχειρήσεις logistics μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

 • Στο κεφάλαιο αυτό δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο δράσης! Όλοι οι αναγκαίοι χειρισμοί που αφορούν Αποθήκευση – αραίωση- ανάμειξη των ΦΠΠ, χειρισμός εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου & συσκευασιών, εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος, καθαρισμός εξοπλισμού, και διαχείριση κενών συσκευασίας, παραπέμπονται σε μελλοντικές διαδικασίες που θα εκδοθούν από την ΣΕΑ. Είναι λοιπόν απαραίτητο να τεθούν σε διαβούλευση πριν την εφαρμογή τους.
  Να ληφθούν υπόψη οι κανόνες που ισχύουν για τις ομάδες παραγωγών που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση, με την επέκταση της εφαρμογής και στους μεμονωμένους χρήστες.
  Να ληφθούν υπόψη αποτελέσματα ερευνητικών διεθνών προγραμμάτων που προτείνονται από τα ΑΕΙ, ΤΕΙ ή τα ερευνητικά ινστιτούτα

  1. παρ. Ε, σελ. 37. Για τη διαχείριση των κενών συσκευασίας, να γίνεται συγκέντρωση των κενών συσκευασιών σε σχετικούς κάδους στα καταστήματα εμπορίας αγροτικών εφοδίων και τους συνεταιρισμούς. Υπεύθυνη για τη συλλογή και τη διαχείριση των συσκευασιών να είναι εταιρία, στα πρότυπα της ανακύκλωσης των χάρτινων συσκευασιών και των ηλεκτρικών συσκευών. Το κόστος ανακύκλωσης της συσκευασίας να είναι ενσωματωμένο στη τιμή του προϊόντος.
  2. Να προστεθεί η υποχρέωση των εταιρειών διακίνησης ΦΠΠ να διαθέτουν μαζί με το κάθε σκεύασμα το κατάλληλο υλικό μέτρησης – μεζούρα, ανάλογα με την συσκευασία: σκόνη ή υγρό, μικροσυσκευασία προορισμένη να εφαρμοστεί με επινώτια ψεκαστήρα ή επαγγελματική συσκευασία που εφαρμόζεται με διάλυση σε πάνω από 100 lit νερό.
  3. Για τα ληγμένα ή εναπομείναντα ΦΠΠ: επιστροφή τους στο σημείο αγοράς του προϊόντος εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, και μετέπειτα διοχέτευση του στο επίσημο κανάλι εξουδετέρωσης του (ανακύκλωση, καταστροφή κλπ)
  4. Να μελετηθεί η δυνατότητα να δοθεί ρόλος στους Δήμους με σημεία απόρριψης κενών και περίσσειας ψεκαστικού υγρού σε στεγανούς λάκκους με ασβέστη και περιφραγμένους κατά τα διεθνή πρότυπα

 • Γενικό σχόλιο για το Α)(σελ.35):
  Η υιοθέτηση και η πλήρης εφαρμογή των κωδίκων της ορθής γεωργικής πρακτικής για το χειρισμό και την αποθήκευση των φ/π πρέπει να αποτελέσει το στόχο του πρώτου ΕΣΔ.

  Γενικό σχόλιο για το Γ)(σελ. 36):
  Προτείνουμε την άμεση ένταξη στην κατάρτιση στοιχείων διαχείρισης του εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές όπως π.χ. ΤOPPS (http://www.topps-life.org/) κ.ά. Να δοθούν κίνητρα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (αγροπεριβαλλοντικά) για την υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων (βιοκλίνες, Heliosec κ.ά.), που προκύπτουν από το εναπομείναν ψεκαστικό υγρό μετά το τέλος της εφαρμογής, σε συνεργασία με Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους κ.ά.

  Γενικό σχόλιο για το Δ)(σελ.36):
  Να γίνεται βάσει των κωδίκων της ορθής γεωργικής πρακτικής για τον καθαρισμό του ψεκαστικού μηχανήματος (εξωτερικά) και του βυτίου (εσωτερικά και εξωτερικά). Να δοθούν κίνητρα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (αγροπεριβαλλοντικά) για την υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων (βιοκλίνες, Ηeliosec κ.ά.) που προκύπτουν κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού, σε συνεργασία με Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους κ.ά.

  Σχόλιο για το Ε), 3η παράγραφος (σελ.37):
  Να υιοθετηθεί η χρήση σακούλας με συγκεκριμένο κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε παραγωγό.

  Σχόλιο για το Ε), 5η παράγραφος (σελ.37):
  Προτείνουμε τον εξής στόχο κατά έτος για τον δείκτη προόδου:
  5% το 2013
  10% το 2014
  15% το 2015
  20% το 2016

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 13:22 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία τα κενά συσκευασίας των ΦΠΠ θεωρούνται τοξικά απόβλητα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται.
  Πρόταση
  Πιστεύω ότι οι μόνοι που έχουν την εμπειρία, την κατάλληλη υποδομή,την γνώση για να ασχοληθούν με την διαχείριση αυτών είναι οι Δήμοι.
  Έως και σήμερα η πλειονότητα των Δήμων έχουν τοποθετημένους κάδους ή ειδικές κατασκεύες με πλέγμα, στα όρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων εντός των οποίων οι χρήστες παραγωγοί τοποθετούν τα κενά από την χρήση των ΦΠΠ.
  Ο Δήμος μπορεί να επεκτείνει το μέτρο αυτό και εντός των αγροκτημάτων λαμβάνοντας υπόψη την χωροθέτηση των καλλειεργειών, το ανάγλυφο του εδάφους, την πρόσβαση για τροφοδοσία νερού και την χάραξη των κεντρικών δρόμων(κόμβοι κ.λ.π).
  Η συγκέντρωση και η φύλαξη να γίνεται σε κάποιο ελεγχόμενο χώρο του Δήμου από όπου θα γίνεται η διαχείρισή τους σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.
  Οι πόροι από την επιπλέον εργασία μπορούν να εξοικονομηθούν από τις συναλλαγές των παραγωγών με τα καταστήματα εμπορίας ΦΠΠ, χρεώνοντας κάποιο τέλος στο τιμολόγιο και ανάλογα με τον αριθμό συσκευασιών. Το τέλος να αποδιδεται άμμεσα στούς Δήμους χωρίς την παρέμβαση άλλου φορέα.

 • 8 Ιανουαρίου 2013, 22:18 | Geoponix

  Γιατί ενώ το ΣΝ αναφέρεται σε πρόστιμα και φυλακίσεις για τη διακίνηση ή χρήση ληγμένων ή αποσυρόμενων φυτοφαρμάκων δεν αναφέρεται καθόλου σε μια λογική διαδικασία απόσυρσης ή καταστροφής τους;

  Μπορούμε να εξετάσουμε δύο υποπεριπτώσεις:

  Α) Τυχαίος καταναλωτής (ή διακινητής) έχει στην κατοχή του ένα πεντόκιλο κοκκώδες φυτοφάρμακο, χωρίς την αρχική συσκευασία. Γνωρίζει μόνο ότι είναι φυτοφάρμακο.

  Τι πρέπει να το κάνει συνάδελφοι; Να πάρει ένα δανειάκι για να το πάει στη Γερμανία να το καταστρέψει; Μόνο αυτή την διέξοδο πρέπει να του δίνει ο νομοθέτης; Και να στείλει την Αγροφυλακή να φυλάει τα ρέματα, την Αστυνομία να παραμονεύει στους κάδους σκουπιδιών και το Λιμενικό στα βραχάκια;

  Μήπως είναι καλύτερα να ορίσει μια, δυο, πέντε ημερομηνίες τον χρόνο οπότε ο ευαισθητοποιημένος κάτοχος των επικίνδυνων υλικών θα μπορεί να τις αποθέτει σε ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες, ώστε με ευθύνη και έλεγχο του σύγχρονου κράτους να καταστρέφονται;

  Και οι γεωπονικοί σύλλογοι, τα μαγαζιά, οι συνεταιρισμοί να συνεργάζονται στο ενδιάμεσο διάστημα για την συγκέντρωση και ασφαλή φύλαξη των προς καταστροφή φυτοφαρμάκων;

  Ποιος θα πληρώσει το κόστος; Αυτός που έχει και την ωφέλεια από την μη διασπορά ρυπαντών στο περιβάλλον: ΟΛΟΙ μας.

  Αυτή την στιγμή τρέχουν προγράμματα ασφαλούς απόσυρσης των συσκευασιών των φυτοφαρμάκων και αγνοείται το υπαρκτό πρόβλημα της ανυπαρξίας πρόβλεψης για ασφαλή απόσυρση του περιεχομένου.

  Όπως σε άλλες περιπτώσεις (μπαταρίες, λαμπτήρες, ορυκτέλαια, ελαστικά) δημιουργούνται αντίστοιχες δομές και το κόστος απόσυρσης των προϊόντων ή των συσκευασιών επιμερίζεται στους καταναλωτές, έτσι πρέπει να γίνει και με τα φυτοφάρμακα. Και να μην αφήνουμε την καυτή πατάτα στα χέρια του τυχαίου κατόχου και τον βάζουμε στον πειρασμό να πρέπει να διαλέξει μεταξύ της τσέπης του και του περιβάλλοντος.

  Β) Μια δεύτερη και πιο ειδική περίπτωση είναι τα φυτοφάρμακα που βρίσκονται ακόμη στο κύκλωμα διακίνησης και πλησιάζουν στην λήξη τους ή έχουν λήξει ή αποσύρονται.

  Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη οργανωμένης αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών, από ένα κράτος μέλος της ΕΕ και από ένα κλάδο που (δικαιολογημένα) συμμετέχει σε κάθε στάδιο διακίνησης με ένα σωρό επιστήμονες-μέλη του.

  Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο κάτοχος των φυτοφαρμάκων που πλησιάζουν στην λήξη το μόνο που μπορεί να κάνει είναι είναι να εύχεται να υπάρξει κάποια προσβολή ώστε να καταναλωθούν. Στην περίπτωση που δεν πιάσουν οι προσευχές του και επέλθει το μοιραίο (η λήξη) πρέπει να τα καταστρέψει και να επωμιστεί και το κόστος αγοράς και το κόστος καταστροφής!

  Με άλλη ανάγνωση, πιο υποψιασμένη, δίνουμε στον κάτοχο κίνητρο να «ανακαλύψει» ανάγκες χρήσης τους (συμπτώματα, αρρώστιες, κινδύνους που απαιτούν προληπτική εφαρμογή ή/και υπερδοσολογία κλπ).

  Τι μπορεί να γίνει; Να θεσμοθετηθεί διαδικασία επιστροφής και αντικατάστασης στους προμηθευτές, ακριβώς όπως γίνεται και με τα ανθρώπινα φάρμακα.

  Το κόστος; Αφού δεν θα δεχτούν να το πληρώσουν οι Γερμανοί, να το πληρώσουν όλοι οι χρήστες. Γιατί το κόστος διαφύλαξης του περιβάλλοντος (και της δημόσιας υγείας) δεν είναι καθήκον μόνο του μαγαζάτορα που έχει στο ράφι ένα φυτοφάρμακο. Είναι και της εταιρίας που το παρασκευάζει, είναι και του αγρότη που το χρειάζεται, είναι και του καταναλωτή που το “τρώει”.

 • 8 Ιανουαρίου 2013, 10:39 | Φ.Δ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

  Θεωρούμε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για τα ζητήματα αυτού του κεφαλαίου θα έπρεπε να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Σχεδίου και μάλιστα να συνοδεύονται από ελέγχους και κυρώσεις για όσους δεν τις εφαρμόζουν και όχι να αφεθεί η έκδοσή τους για το μέλλον.

  Σημειώνουμε ότι τα παρακάτω τμήματα του παρόντος κεφαλαίου:
  Α) Αποθήκευση, χειρισμός, αραίωση και ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων πριν από την εφαρμογή.
  Β) Χειρισμός των συσκευασιών και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου.
  Γ) Διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή.
  Δ) Καθαρισμός του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή.
  Ε) Διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα.
  αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικές επιπτώσεις της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στα ύδατα, στην πανίδα και στην χλωρίδα.

  Όσον αφορά την διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα, η πρότασή μας είναι η δημιουργία μητρώου πώλησης και επιστροφής. Ο χρήστης να επιστρέφει τις συσκευασίες στον πωλητή. Το ισοζύγιο πωλήσεων-κενών συσκευασιών να κλείνει με απόκλιση το πολύ 5%, αλλιώς να αφαιρείται η άδεια – πιστοποίηση του χρήστη. Ο αγοραστής να πληρώνει +50% της τιμής στον πωλητή, ποσό που θα του επιστρέφεται με την επιστροφή της κενής συσκευασίας. Έτσι αποφεύγεται η υπερβολική χρήση, η μη ορθολογική διαχείριση και η ανεξέλεγκτη διάθεση.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 10:40 | Θεοδωρής Παναγιώτης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  Αρμόδια αρχή είναι η ΓΕΣΔΑΠ στο ΥΠΕΚΑ με φορέα την ΕΕΑΑ, και πρέπει αυτές ως επισπεύδουσες να ορίσουν τα σχετικά σχήματα.

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 13:39 | Παντελάκος Τάκης

  Για να υπάρξει «εναπομείναν γεωργικό φάρμακο» εντός της συσκευασίας θα πρέπει πρώτα απ’όλα να γίνεται χρήση της σωστής δοσολογίας του Γ.Φ και να μην αδειάζει όλο το μπουκάλι στο βυτίο. Φοβάμαι πως έχουμε ήδη λύσει προ πολλού το πρόβλημα του «εναπομείναντος» αφού κατά ένα μαγικό τρόπο ποτέ δεν περισσεύει τίποτα…
  Έχετε δει ποτέ αποθήκη παραγωγού στην οποία να υπάρχει «εναπομείναν»;
  Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μόνο κάτι συσκευασίες που έχουν ξεχαστεί και έχουν λήξει υπάρχουν. Θα μπορούσε να ελέγχεται ένα ποσοστό παραγωγών στους ελέγχους ΟΠΕΚΕΠΕ και σε αυτή την τήρηση υποχρεώσεων.

 • Ε) Διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα.

  Σύστημα διαχείρισης κενών περιεκτών αγροχημικών:

  Μια επισήμανση-ενημέρωση κατ’ αρχάς: δεν είναι ακριβές το ότι «εκλείπει η λειτουργία στοιχειώδους συστήματος διαχείρισης».

  Σύστημα διαχείρισης των κενών περιεκτών αγροχημικών έχει ήδη αναπτυχθεί πιλοτικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος AgroChePack υπό τον συντονισμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.agrochepack.aua.gr/ ). Το σύστημα AgroChePack έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με μερικά από τα πλέον εξελιγμένα Ευρωπαϊκά σχήματα διαχείρισης (Adivalor, Sigfito), δανείστηκε την εμπειρία αυτών των σχημάτων και σχεδιάστηκε από την αρχή ώστε να αποφύγει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν αυτά τα σχήματα. Τα υπάρχοντα συστήματα στην Ισπανία και Γαλλία βελτιώνονται ήδη προς την κατεύθυνση του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού σχήματος AgroChePack. Επιπλέον αυτό το σχήμα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στα δεδομένα της κάθε χώρας. Ήδη έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πιλοτικοί σταθμοί και τρέχουν πιλοτικά προγράμματα σε Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο.

  Υπάρχει και λειτουργεί (σε αρχικό πιλοτικό στάδιο) αυτή την στιγμή στην χώρα μας το Ευρωπαϊκό σχήμα διαχείρισης των κενών περιεκτών αγροχημικών AgroChePack προσαρμοσμένο στα Ελληνικά δεδομένα.

  Διαδικασίες και υλοποίηση:

  Όλες οι διαδικασίες στις οποίες αναφέρεται περιγραφικά το σχέδιο απαιτούν σχεδιασμό, πρωτόκολλα και προδιαγραφές σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και συστηματική εκπαίδευση των εμπλεκομένων. Υπάρχει σημαντική εμπειρία πολλών Ευρωπαϊκών χωρών στο αντικείμενο αυτό. Ήδη το προτεινόμενο σχήμα AgroChePack έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της ECPA και έχει παρουσιαστεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τόσο σε workshop της ECPA όσο και στο Packaging expert group της ECPA.

  Φορέας:

  Η Ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με την διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων έχει οδηγήσει στην ανάθεση της διαχείρισης του όλου συστήματος σε εξειδικευμένους φορείς περί τα γεωργικά πλαστικά απόβλητα συνολικά, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την διαχείριση των αστικών αποβλήτων συσκευασιών και τους κάδους συλλογής αστικών αποβλήτων, τα συστήματα green-dot και τις σχετικές υπηρεσίες ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων συσκευασιών. Με την σύμφωνη γνώμη Ερευνητικών φορέων, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών (European Plastic Converters Association, European Plastic Recyclers Association) και Ευρωπαϊκών συνομοσπονδιών αγροτών (ΠΑΣΕΓΕΣ, Confagriicloltura) και Ευρωπαϊκών ΜΜΕ προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχήμα LabelAgriWaste για την διαχείριση γεωργικών πλαστικών αποβλήτων στην Ευρώπη, αποτέλεσμα μεγάλου Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος υπό τον συντονισμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://labelagriwaste.aua.gr/law/Welcome.do ). Οι προτάσεις τόσο του LabelAgriWaste όσο και του AgroChePack βασίζονται σε εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα και πιλοτικά έργα περί την διαχείριση των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα των δύο ερευνητικών έργων και η Ευρωπαϊκή εμπειρία από τα υπάρχοντα σχήματα διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων της Adivalor και Sigfito έχουν καταλήξει στο ότι δεν είναι αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη, τόσο από οργανωτική όσο και από τεχνική άποψη, η εμπλοκή διαδικασιών και φορέων περί την διαχείριση αστικών αποβλήτων συσκευασιών στην διαχείριση γεωργικών πλαστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των κενών συσκευασίων φυτοφαρμάκων.

  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης κενών περιεκτών αγροχημικών, σε στενή συνεργασία με το ECPA (European Crop Protection Association), τον ΕΣΥΦ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και με ευρωπαϊκά σχήματα διαχείρισης κενών περιεκτών αγροχημικών (Adivalor και Sigfito), είναι στην διάθεσή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος για κάθε τεχνική υποστήριξη και πληροφορία.

  Δημήτριος Μπριασούλης, Καθηγητής,
  Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Συντονιστής AgroChePack, LabelAgriWaste

  Μιλτιάδης Χισκάκης (PhD)
  Ερευνητής
  Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 09:13 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Πολύ ωραία όλα αυτά που αναφέρονται παραπάνω, αλλά κατά την γνώμη μου μη εφικτά. Απραγματοποίητα. Έχετε αναρρωτηθεί το κόστος μεταφοράς των κενών συσκευασιών από το σημείο χρήσης τους στις εταιρείες? Η μεταφορά πως θα γίνεται? Για να μεταφερθούν από τις εταιρείες στα μαγαζιά λιανικής πώλησης, χρειάζονται μεταφορά ADR.
  Γνωρίζετε επίσης ότι οι εταιρείες παραγωγής ήδη πληρώνουν μεγάλα ποσά στην ΕΕΑΑ? Αλλά οι κενές συσκευασίες δεν «διαχειρίζονται» γιατί είναι εκτός ποσοστού διαχείρισης!!
  Γνωρίζετε επίσης ότι οι κενές συσκευασίες από τα γάλατα δεν διαχειρίζονται γιατί δεν υπάρχει τρόπος ανακύκλωσης της συγκεκριμένης συσκευασίας???
  Μήπως θα ήταν καλύτερο να εκπαιδευτούν οι παραγωγοί να εφαρμόζουν το τριπλό ξέπλυμα των υλικών συσκευασίας και να διαχειρίζονται σαν απλά ανακυκλώσιμα υλικά?

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 14:07 | Άρης Παπαχρήστου

  Η διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων συμφώνως με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες είναι ευθύνη των Βιομηχανιών και των Εταιρειών Εμπορίας. Η βασική αρχή είναι ο «Μολύνων πληρώνει».

  Στην Ελλάδα έχουμε επιβάλει πχ στις βιομηχανίες και εταιρείες εμπορίας λευκών και μαύρων ηλεκτρικών συσκευών να έχουν σύστημα ανακυκλώσεως και για τα φυτοφάρμακα πάμε να φορτώσουμε στο Κράτος το κόστος.

  Επιβάλλεται να δημιουργηθεί σύστημα ανακυκλώσεως των συσκευασιών:

  * Οι συσκευασίες να συλλέγονται από τα καταστήματα πωλήσεως.
  * Με ευθύνη των Βιομηχανιών και των Εταιρειών Εμπορίας, οι κενές συσκευασίες να συλλέγονται από τα καταστήματα για εξουδετέρωση.
  * Έως ότου ιδρυθούν στην Ελλάδα μονάδες αποτεφρώσεως επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων (υπάρχει μία στην Βοιωτία), οι κενές συσκευασίες ας οδηγούνται στο εξωτερικό.

  Προφανώς, η ΕΕΑΑ πρέπει να πάρει μέρος, αλλά το κόστος πρέπει να επιβαρύνει την βιομηχανία και τις εισαγωγικές εταιρείες.

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 11:52 | Παγουρόπουλος

  Ο αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι η επαναγορά τους από τα καταστήματα πώλησης ΓΦ και η επαναπροώθησή τους στις εταιρείες γεωργικών φαρμάκων οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την καταστροφή τους ή την επανεξαγωγή τους στους προμηθευτές του εξωτερικού. Το κόστος θα βαρύνει αποκλειστικά τις τελευταίες. Ο τελικός καταναλωτής-παραγωγός, θα επιστρέφει στο κατάστημα λιανικής γεωργικών φαρμάκων τις κενές συσκευασίες έναντι συμβολικού ποσού πχ 0,10 ανά φιάλη 1 λ΄τρου ή 0,20 λεπτών ανά μεγαλύτερη συσκευασία και το κατάστημα λιανικής σε μεγαλύτερες ασφαλείς συσκευασίες με ειδική σήμανση τις οποίες υποχρεωτικά θα τους προμηθεύουν οι κατασκευαστές η οι εισαγωγείς, θα επαναπροωθεί αυτές στους προμηθευτές του, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την κατανάλωση. Και βέβαια με το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης θα ελέγχεται το ποσοστό της αποτελεσματικότητας. Κάτι αντίστοιχο με τα κενά άλλων συσκευασιών. Σε περίπτωση παρατήρησης μικρών ποσοστών επαναφοράς των κενών στην βιομηχανία ή την εισαγωγική εταιρεία, θα αναπροσαρμόζονται οι τιμές των επιστρεφόμενων συσκευασιών μέχρι της επίτευξης των αποδεκτών αποτελεσμάτων. Η φιλοσοφία του προτεινόμενου μέτρου είναι η ανάληψη του κόστους από τους πραγματικούς υπευθύνους αλλά και η πίεση στην βιομηχανία ΓΦ, για εξεύρεση και χρήση «έξυπνων» συσκευασιών , πχ σακούλες αυτοδιαλυόμενες στο νερό των ψεκαστικών μηχανημάτων προκειμένου για προϊόντα WP , GP κλπ ή άλλων μορφών συσκευασίας για τα υγρά και οι ενδιάμεσοι συμμετέχοντες θα έχουν κίνητρο να μεταφέρουν τα κενά στους τόπους παραγωγής τους.