ΤΜΗΜΑ Β: Απαιτήσεις για τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων

Εισαγωγή

Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 20 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τις απαιτήσεις για τις πωλήσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με το οποίο εναρμονίζεται το άρθρο 6 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην αγορά και συγκεκριμένα οι διενεργούντες χονδρική και λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκωνυποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989) με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα και υποχρέωση παροχής τεχνικών πληροφοριών στους επαγγελματίες χρήστες.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με την αριθμ. 265/2002 κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών και Οικονομίας (Β΄ 1214) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές  πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση αυτών ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και για τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.

Μετά τις 26-11-2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων θα συνδέεται με βάση δεδομένων όπου θα καταγράφονται οι κάτοχοι πιστοποιητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και μετά τις 26-11-2015 δεν θα επιτρέπεται η λιανική πώληση και η έκδοση του ειδικού εντύπου λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων σε όσους δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). 

 • Να υποχρεώνονται οι αγοραστές ΦΦΠ να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες στο κατάστημα από το οποίο αγόρασαν το ΦΦΠ σκευασμα και οι πωλητές οι οποίοι, ούτως οι άλλως πρέπει να τηρούν λίστα με το τι πούλησαν, σε ποιον, για ποια καλλιέργεια και με τι οδηγίες χρήσης και αναμονής, να ενημερώνουν τη λίστα και για το ότι παραδόθηκε η συσκευασία για ασφαλή ανακύκλωση.

  Το κάθε σκεύασμα πρέπει να αναφέρει σαφώς και με ευανάγνωστα στοιχεία τοξικότητας, μελισσοτοξικότητας και παραμονής στο έδαφος και το νερό.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:38 | WWF Ελλάς

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή πώληση των σκευασμάτων είναι ο πωλητής γεωργικών φαρμάκων να έχει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορεί να επιτελέσει το συμβουλευτικό ρόλο για οποιοδήποτε καλλιεργητικό πρόβλημα απαιτεί φυτοπροστατευτικές ουσίες. Μέρος της γνώσης-εμπειρίας αυτής θα πρέπει να είναι και η σαφής γνώση της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής όπου δραστηριοποιείται (σε επίπεδο περιφέρειας), ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία περιβαλλοντικών παραμέτρων (έδαφος, ύδατα, προστατευόμενες περιοχές, προστατευόμενα είδη κ.α.) καθώς και η αγροτική βιοποικιλότητα.

  Στο πλαίσιο της διακίνησης σκευασμάτων, σημαντικό θεωρείται να προβλεφθεί έλεγχος ώστε να εξαλειφθεί η παράνομη εμπορία φυτοπροστατευτικών ουσιών, οι οποίες είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σύμφωνα με έκθεση της Europol, πάνω από το 25% των φυτοφαρμάκων που κυκλοφορούν στην ΕΕ προέρχονται από την παράνομη αγορά (Europol, 28 November 2012, “Tackling the illegal pesticide threat”, https://www.europol.europa.eu/content/news/tackling-illegal-pesticide-threat-1865). Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, το ποσοστό των παράνομων φυτοφαρμάκων επί της συνολικής ελληνικής αγοράς έφτασε το 7% το 2008, το 10% το 2009 και το 15% το 2010, με αυξητικές τάσεις το 2011.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:08 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΟΥΜΑ

  1)Συνταγογράφηση μόνο δραστικής ουσίας και όχι εμπορικού σκευάσματος.
  2)Πώληση των γεωργικών φαρμάκων μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, κατόχους των πιστοποιητικών.
  Εξαίρεση μόνο για τους αγρότες μεγάλης ηλικίας με μικρή καλλιεργούμενη έκταση και πολύ χαμηλό εισοδημα, εως ότου αυτοί συνταξιοδοτηθούν.
  3)Στοχευόμενοι ψεκασμοί με τα απολύτως απαραίτητα φάρμακα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την αντιμετώπιση εχθρών ή ασθενειών, προκειμένου να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη ή αλόγιστη χρήση, που συνήθως δεν επιφέρει και το ανάλογο αποτέλεσμα στην καλλιέργεια.
  4)Σωστή αποθήκευση και διαχωρισμός κατά κατηγορίες των φαρμάκων στης αποθήκες των παραγωγών, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο χωρίς λάθη και κινδύνους.
  5)Να εφαρμοστεί σύστημα διαχείρισης
  α)των κενών συσκευασίας κ’ β)των υπολειμμάτων της συσκευασίας, που να είναι ευέλικτο και πρακτικό για το χρήστη, ώστε να μην καταλήγουν, να αδειάζονται στα χώμα ή στα κανάλια τοξικές ουσιες.
  6)Δημιουργεία σύντομου και περιεκτικού κειμένου, από το Υπουργείο, το οποίο θα βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τιμολογίου, και θα περιέχει βασικές οδηγίες για την χρήση, μεταφορά, αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων, και την διαχείριση αποβλήτων.
  7)Άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης των παράνομων κ’ σε πολλές περιπτώσεις απαγορευμένων φυτοφαρμάκων κ’ των κινδύνων που απορρέουν από αυτήν, στον ίδιο το χρήστη, στους ανθρώπους της περιοχής, που εκτίθενται σε αυτά, στον τελικό καταναλωτή, στο περιβάλλον και πολλές φορές και στην ίδια την καλλιέργεια.
  Πολύ σοβαρό θέμα που καταργεί κάθε προσπάθεια για ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:39 | Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας

  Όλες οι συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων είτε προορίζονται για επαγγελματική χρήση είτε για «ερασιτεχνική» θα πωλούνταν από τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.13 του ν 4036/2012

 • Να γίνει ξεχωριστό Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και ξεχωριστό Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων.

 • Για την χονδρική εμπορεία γεωργικών φαρμάκων, οι επιχειρήσεις να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Βιομηχανιών σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν τοξικά, εύφλεκτα, επικίνδυνα για το περιβάλλον χημικά προϊόντα όπως είναι και τα γεωργικά φάρμακα. Αυτή η άδεια να είναι προαπαιτούμενο για την άδεια που χορηγεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 • Α. Δεν υπάρχει αναφορά της υποχρέωσης που απορρέει από το εν ισχύ άρθρο 7α παράγραφος 2 του 2538/97 με βάση το οποίο απαγορεύεται η λιανική πώληση ΦΠΠ χωρίς γραπτή συνταγή γεωπόνου. Θα πρέπει να προστεθεί.
  Β. Να προστεθεί η υποχρέωση του χρήστη να επιδεικνύει πιστοποιητικό επιθεώρησης Ι έως ΙΙΙ όπως προσδιορίζεται στο τμήμα Δ του παρόντος (σελ. 24) με έναρξη από την ημερομηνία που η ΣΤΕΕΕΓΦ θα είναι σε θέση να χορηγεί αυτά τα πιστοποιητικά.
  Γ. Θεσμική προϋπόθεση η εμπλοκή και κατοχύρωση του ρόλου του ΓΕΩΤΕΕ επί του θέματος, με την έκδοση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλου πιστοποιητικού κλπ

 • Σχόλιο για την τελευταία παράγραφο της σελ.19:
  Η εφαρμογή του άρθρου 36 (Ν.4036/2012) ως προς την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης φ/π θα πρέπει να γίνει με απλό και λειτουργικό τρόπο.

 • 8 Ιανουαρίου 2013, 10:49 | Φ.Δ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

  Η πώληση των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, που είναι κάτοχοι του αντίστοιχου πιστοποιητικού και σε σκευάσματα αυτών, που δικαιολογούνται (τόσο σε είδος αλλά και ποσότητα) από τις δηλώσεις καλλιέργειας στις οποίες έχουν προβεί, αλλά και από τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες για κάθε καλλιέργεια (ανάλογα με εξάρσεις ασθενειών) που θα πρέπει να ρυθμίζεται με κατά τόπους εγκύκλιους των αρμόδιων υπηρεσιών φυτικής προστασίας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 22:40 | Δρούγκας Γιάννης

  1. Θεωρώ καθοριστικότατο παράγοντα του όλου εγχειρήματος, τον σαφή καθορισμό του όρου «επαγγελματία γεωργού». Βάσει ποιων κριτηρίων χαρακτηρίζεται ένα φυσικό πρόσωπο επαγγελματίας γεωργός? Στην γειτονική Ιταλία υπάρχει πχ η Ανθοκομική σχολή στο Σαν-Ρέμο. Όποιος αποφοιτήσει απο τη σχολή αυτή (οχι ευκολο) είναι επαγγελματίας ανθοπαραγωγός. Πώς μπορεί ενα κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προιόντων να διαπιστώσει αν ένας γεωργός «κατα δηλωσή» του είναι επαγγελματίας? Εάν δεν δημιουργηθεί ενας μηχανισμός χορήγησης πραγματικών και ουσιαστικών πιστοποιητικών?

  2. Όσον αφορά τα δικαιώματα διάθεσης φυτοπροστατευτικών προιόντων, διαφαίνεται οτι αρκετοί συνάδελφοι και μή διεκδικούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την ένταξή τους στους έχοντες το δικαιωμα διάθεσης, ή τον διαχωρισμό της εμπορίας απο την συνταγογράφηση. Ένας επιστήμονας του Γεωπονικού τομέα απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου δεν θα μπορεί και να συνταγογραφεί και να διαθέτει φυτοπροστατευτικά προιόντα? Με ποιό επιχείρημα? Εκτός αν θέλουμε να κυριαρχήσει στον Γεωργικό χώρο, ότι ισχύει και στον χώρο της ανθρώπινης υγείας (υπερσυνταγογράφηση και κατευθυνόμενη συνταγογράφηση όπως μαθαίνουμε απο την ειδησιογραφία).

  3. Εάν ένα φυτοπροστευτικό προιόν παίρνει έγκριση για μια καλλιέργεια σε χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης, αυτομάτως να ισχύει το ίδιο για όλες τις χώρες. Θα πρέπει η έγκριση να είναι Ευρωπαική και όχι κατα κράτος ειδικά. Έστω κατα ζώνες (ομοειδής καλλιέργεια σε ανάλογες χώρες). Ειδάλλως ισχύει αθέμιτος ανταγωνισμός στους παραγωγούς ομοειδών προιόντων. Εάν μια εταιρεία εισάγει στη χώρα μας κάποια δραστική ουσία, να υποχρεώνεται απο το νόμο να αναγράφει στην ετικέτα και στις εγκρίσεις τό σύνολο των καλλιεργειών τις οποίες είναι εγκεκριμένο το εν λόγω σκευασμα.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 10:54 | Θεοδωρής Παναγιώτης

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΠ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
  Σύμφωνα και με τα σχόλιά μου στο κομμάτι της κατάρτισης, η χώρα μας υπήρξε πρωτοπόρος στην σύνδεση της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων με την πληροφόρηση από καταρτισμένο πωλητή και μάλιστα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το σχόλιό μου αφορά το σύστημα καταγραφής των πωλήσεων και την απαραίτητη διασύνδεσή του με τα στατιστικά για την χρήση των γεωργικών φαρμάκων που προβλέπονται από τον κανονισμό 1185/2009 (με επισπεύδουσα αρχή την ΕΛΣΤΑΤ ), τα οποία και είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των δεικτών που με την σειρά τους αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των ΕΣΔ. Δυστυχώς η καταγραφή των πωλήσεων δεν δίνει προτεραιότητα στην κάλυψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης από την χώρα μας, ενώ, σε σχέση και με τις καταληκτικές ημερομηνίες του παραπάνω κανονισμού, έχει καθυστερήσει η εφαρμογή της.

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 13:06 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Να επιτρέπεται η πώληση φυτοφαρμάκων και σε όσους δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό με την υποχρέωση να φέρουν την εξουσιδότηση προσώπου που διαθέτει τις προειποθέσεις του ν.4036/2012 διότι υπάρχουν μιά σειρά προσώπων που για διάφορους λόγους δεν κάνουν οι ίδιοι την χρήση των φυτοφαρμάκων

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 10:13 | Δρ Βαγγέλης Α. Μπούρμπος Γεωπόνος Ερευνητής Φυτοπαθολογος Οικοτοξικολόγος

  Η πώληση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται με συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας και όχι του εμπορικού σκευάσματος όπως γινόταν παλαιότερα.Η συνταγόγραφηση θα γίνεται από ειδικούς της φυτοπροστασίας των περιφερειακών υπηρεσιών. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η ορθολογική χρησιμοποίηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και θα αποφευχθεί η χρήση μη εγκεκριμένων για μια καλλιέργεια σκευασμάτων

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 12:40 | Παγουρόπουλος

  Η πώληση στους αγρότες από κατάστημα πώλησης ΓΦ θεωρείται από την ΔΟΥ πώληση σε επαγγελματία και άρα χονδρική πώληση. Άρα φαντάζομε ότι όπου αναφέρεται « καταστήματα λιανικής» συμπεριλαμβάνονται και τα καταστήματα «χονδρικής πώλησης» γεωργικών φαρμάκων. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και να καθοριστούν επ’ ακριβώς οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πωλήσεων χονδρικής από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις προς τα καταστήματα χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων και από τα καταστήματα χονδρικής πώλησης προς τα καταστήματα λιανικής και προς τους αγρότες. Για παράδειγμα , μπορεί μία εταιρεία εισαγωγική ή παραγωγής ΓΦ να πωλεί απ’ ευθείας στους αγρότες, παρακάμπτοντας το κατάστημα χονδρικής ; Μπορεί ένα κατάστημα λιανικής να πουλά σε αγρότες; Δηλαδή να κάνει χονδρικές πωλήσεις; Και εάν ναι, δεν πρέπει ο υπό μελέτη νόμος να προβλέπει επακριβώς την διαδικασία και τις προϋποθέσεις ;
  Επίσης στην Ε.Ε. των 25 χωρών, κάθε πολίτης της και άρα και κάθε αγρότης είναι ελεύθερος να πουλήσει την παραγωγή του σε οποιοδήποτε πελάτη αποφασίσει σε όλες τις χώρες μέλη , χωρίς κανέναν φραγμό και είναι ελεύθερος να αγοράσει τα εφόδιά του από κάθε αντίστοιχο κατάστημα φυτοπροστατευτικών προιόντων όποιας χώρας μέλους επιθυμεί, σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, της συνθήκης. Άρα έχουμε τον αγρότη που μπορεί με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα να αγοράσει π.χ. από την Ιταλία όλα τα εφόδια που χρειάζεται χωρίς καμία παρουσία επιστήμονα , χωρίς καμία υποχρεωτική παροχή συμβουλής κλπ.
  Θα πρέπει αν θέλουμε οι όποιες προτάσεις και ο τελικός νόμος, να είναι αποτελεσματικός , εύστοχος και ουσιαστικός, να λαμβάνει υπόψη του τα γεωγραφικά διευρυμένα όρια της ευρωπαϊκής υπόστασης της χώρας μας και όχι την Ελλάδα σαν κάτι απομονωμένο και εμπορικά αποκομμένο . Και με αυτό το πρίσμα οι προτάσεις δεν είναι σύμφωνες και άρα αναποτελεσματικές. Ο ρόλος του υπεύθυνου επιστήμονα στο ελληνικό κατάστημα ΓΦ, ήταν, είναι και θα πρέπει να παραμείνει συμβουλευτικός και να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση . Τα όποια επιθυμητά αποτελέσματα της λελογισμένης χρήσης των ΓΦ δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο αλλά με την ουσιαστική επιμόρφωση του ίδιου του αγρότη σε κάθε χώρα της Ε.Ε. Και οι Ελληνικές προτάσεις για τον υπό επεξεργασία νόμο, αυτόν τον προσανατολισμό θα πρέπει να έχουν, αλλιώς το μόνο που θα δημιουργήσουν θα είναι κόστος για την επιχείρηση, όπως πχ τα περί πλήρους απασχόλησης του επιστήμονα στην Ελληνική επιχείρηση. Λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν καταστήματα που έχουν μείωση το ωράριο λειτουργίας τους σε 5 ώρες την ημέρα και 5 έως και 4 ημέρες την εβδομάδα. Κι αυτό το έχουν δηλώσει και στον επόπτη εργασίας. Και ο υπεύθυνος επιστήμονας τον υπόλοιπο χρόνο του, εργάζεται σε άλλη επιχείρηση για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Αυτές οι επιχειρήσεις , είναι απίστευτο να πρέπει να δηλώνουν και να πληρώνουν «πλήρη απασχόληση». Εκτός αν θέλουμε με αυταπάτες και έγγραφα κενά περιεχομένου και στόχου, να λέμε ότι κάτι κάνουμε.
  Οι προτάσεις μου είναι:
  1.Κατάργηση του απαράδεκτου υποχρεωτικού «πλήρους ωραρίου» για τους όποιους υπεύθυνους επιστήμονες των καταστημάτων χονδρικής – λιανικής πώλησης ΓΦ, αλλά ωράριο σύμφωνο με την δήλωση της επιχείρησης στον τοπικό επόπτη εργασίας.
  2.Ουσιαστική και κατ’ έτος, επιμόρφωση των αγροτών- χρηστών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  3.Πρόβλεψη για τα ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ΓΦ , που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. κατόπιν συζητήσεων και αποφάσεων με τις αντίστοιχες γεωργικές υπηρεσίες των χωρών μελών.
  4.Ακριβής προσδιορισμός των όρων και των προϋποθέσεων των πωλήσεων χονδρικής και λιανικής ΓΦ, από εισαγωγείς-παραγωγούς ΓΦ, από τα καταστήματα χονδρικής και από τα καταστήματα λιανικής προς τους αγρότες.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 22:55 | Κωνσταντίνος Μπακέας

  Δεν είναι δυνατόν να εξαιρείτε ακόμη μία φορά τους Δασολόγους από τα φυτοφάρμακα, ενώ το π.δ. 344/2000 προβλέπει ότι έχουν το δικαίωμα πώλησης φυτοφαρμάκων οι δασολόγοι.Επειδή το Γεωτεε από ότι φαίνεται εξυπηρετεί μόνο τα δικαιώματα των γεωπώνων και κανενός άλλου, όπως μας έχει δείξει η μακρόχρονη πορεία του, δεν σημαίνει ότι και η κυβέρνηση κάθε φορά πρέπει να είναι υπόδουλη στα θελήματα των αρχισυνδικαληστών. Δεν είναι δυνατόν ένας γεωπόνος να είναι υπεύθυνος για την διάθεση φυτοφαράκων σε δασικές φυτείες, εντομοκτονίες ξυλείας σε χρήση καταπολέμηση εντόμων σε δάση κλπ κλπ.
  Αν είμασταν σε κάποιο άλλο κράτος (από την Ουγκάντα μέχρι την Ελβετία) Θα είχαν πάει φυλακή οι υπεύθυνοι για περιβαλλοντικά εγκλήματα.
  Αυτή η κατάσταση, κατά την οποία ό ένας νόμος αναιρεί ένα προεδρικό διατάγμα και μετα πάλι το διατάγμα να αναιρεί τον νόμο , μόνο στην μπανανία μπορεί να συμβαίνει.
  Ας ελπίσουμε ότι τώρα που θέλετε να δωσετε περισσότερη σημασία στο περιβάλλον θα συμπεριλάβετε και τους δασολόγους, όπως γινόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια.