ΤΜΗΜΑ Γ: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

 Εισαγωγή

Το παρόν τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορά το άρθρο 21 και 37 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα , με τα οποία εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με το άρθρο 7 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού

 

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζεται διαδικασία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες οξείες και χρόνιες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους οργανισμούς μη στόχους και το περιβάλλον, καθώς επίσης και για την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα.

 

Η διαδικασία αυτή προβλέπει την έκδοση γενικών κατευθυντήριων οδηγιών από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων γεωργικών φαρμάκων, γνωστοποιήσεις περιστατικών οξείας δηλητηρίασης και στατιστικά στοιχεία παραβάσεων και τον συνδυασμό τους με τα προβλήματα που μπορεί να υφίστανται σε συγκεκριμένες περιοχές έτσι ώστε να παρέχονται στο ευρύ κοινό ακριβής και ισορροπημένες πληροφορίες.

 

Οι κατά τόπους αρμόδιες για θέματα φυτοπροστασίας περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

 

Η ενημέρωση γίνεται με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και μέσω διαδικτύου. Οι πληροφορίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νεότερες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

 

Η πληροφόρηση του κοινού αφορά τα κάτωθι:

 

 • ·         Κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων για τον άνθρωπο και μέτρα προστασίας ευαίσθητων ομάδων από μη επαγγελματική ή ηθελημένη έκθεση σε γεωργικά φάρμακα.

 

 • ·         Κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων για το περιβάλλον, τους οργανισμούς μη στόχους (πχ πουλιά, ωφέλιμα έντομα, υδρόβιους οργανισμούς), τη χλωρίδα και την πανίδα των αγρο-συστημάτων.

 

 • ·         Αναγνώριση των πηγών ρύπανσης από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και μέτρα πρόληψης.

 

 • ·         Πρώτες βοήθειες για περίπτωση έκθεσης σε γεωργικά φάρμακα από ατύχημα ή από επαγγελματική έκθεση.

 

 

 

Περιστατικά οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων

 

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, σε συνεργασία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει διαδικασία για την αξιολόγηση των περιστατικών οξείας δηλητηρίασης από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

 

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται:

 

α) σε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από ατύχημα και

 

β) σε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από τοξικές ουσίες με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση σε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης

 

Στη διαδικασία λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για το λόγο αυτό τόσο η διαδικασία όσο αι κάθε τηρούμενο αρχείο πρέπει να φέρει την έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Το Κέντρο Δηλητηριάσεων συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία και καταγράφει κατά τρόπο συστηματικό, περιστατικά οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. Αντίγραφο των καταστάσεων των συμβάντων οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να γίνει αξιολόγηση αυτών και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα όπως ενημέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται κατά την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης.

 

Με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας της κλινικής διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδιάζει και συνδράμει το Κέντρο Δηλητηριάσεων στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αγροτικούς ιατρούς ή ιατρούς τοπικών νοσοκομείων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρώτοι περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η συμμετοχή και της βιομηχανίας καθώς και τοπικών φορέων.

 

Η συμβολή του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι αποφασιστική στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων καθώς και στη δημιουργία συνείδησης στη χώρα μας γύρω από το αντικείμενο αυτών. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκωνσυμβάλλει αποφασιστικά στη διερεύνηση των περιστατικών και στην πρόληψη νέων περιστατικών δια της διενέργειας ελέγχων από τις τοπικές ελεγκτικές αρχές και της λήψης άμεσων διοικητικών μέτρων.

 

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση είναι η κατά δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος μείωση των περιστατικών οξείας δηλητηρίασης από ατύχημα καθώς και η κατά είκοσι τοις εκατό (20%) μείωση των απωλειών ζωών μετά από περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

 

 

 

 • Να ενημερωθεί το κοινό για την προσφορά της μέλισσας ως θεμέλιου λίθου του οικοσυστήματος και της διατροφικής αλυσίδας.

  Από το 2006 οι πληθυσμοί των μελισσών και των άγριων επικονιαστών μειώνονται συνεχώς.

  Πληθώρα ερευνών και περιστατικών έχει επανειλημμένα αποδείξει τη μελισσοτοξικότητα των νεονικοτινοειδών ΦΠ, ενώ, παράλληλα, οι τοξικολογικές μελέτες αποδεικνύουν την μακροχρόνια παραμονή τους στο έδαφος και την εκτεταμένη ρύπανση υπέργειων και υπόγειων υδάτων σε όλη την Ευρώπη και επομένως καταδεικνύουν έναν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

  Η Ο.Μ.Σ.Ε. ζητάει εδώ και χρόνια από το ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει άμεσα στην απαγόρευση της χρήσης των νεονικοτινοειδών στην Ελλάδα, με το ίδιο θάρρος που χρόνια τώρα η Ελλάδα απαγορεύει την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στο έδαφός της.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:12 | WWF Ελλάς

  Ένας ακόμα τομέας που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών μορφών γεωργίας όπως η ολοκληρωμένη και η βιολογική καλλιέργεια, όχι μόνο στις περιοχές Natura 2000 και στις Προστατευόμενες Περιοχές αλλά και ευρύτερα. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση της αγροτικής κοινωνίας για την ανάγκη επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των φυσικών πόρων , των ειδών και των οικοσυστημάτων.

  Επίσης, στους κινδύνους από τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αναφερθεί η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, η οποία επιφέρει θανατώσεις ειδών και μπορεί να επιδράσει αρνητικά και να επιμολύνει τα οικοσυστήματα στα οποία καταγράφεται.
  Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο στόχος μείωσης των θανάτων ζώων από δηλητηρίαση θα είναι επίσης κατ’ έτος.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 10:57 | Φανή Χατζήνα- Βιολόγος, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ»

  Οι επιπτώσεις των διαφόρων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων σε οργανισμούς μη στόχους όπως είναι οι μέλισσες έχουν γίνει αντικείμενο συνεχούς μελέτης τα τελευταία έτη και στην Ελλάδα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μελισσοκομικός κόσμος από τη χρήση τους είναι πολλά.
  Ειδικότερα, οι επιπτώσεις των νεονικοτινοειδών σκευασμάτων έχουν προκαλέσει πληθώρα θανάτων μελισσοσμηνών.
  Όμως περισσότερο σημαντική είναι η ζημιά που προκαλείται δευτερογενώς, οι μέλισσες δεν πεθαίνουν αλλά καταστρέφεται το νευρικό τους σύστημα με αποτέλεσμα προβλήματα λειτουργίας του οργανισμού, αναπαραγωγής αλλά και ευαισθησίας στις ασθένειες. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της μελισσσοκομικής παραγωγής αλλά κατ’ επέκταση η μείωση της προσφοράς επικονίασης και αναπαραγωγής των φυτών και καλλιεργειών.
  Οι μελισσοκόμοι γνωρίζουν πλέον τις επιπτώσεις αυτές. Η ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να στοχεύει στο ευρύτερο κοινό, στους καταναλωτές (λόγω επιβάρυνσης όλων των τροφίμων με φυτοφάρμακα) και στους αγρότες (λόγω της αναγκαιότητας της παρουσίας μελισσών και επικονιαστών). Ειδικότερα οι αγρότες θα πρέπει να ενημερωθούν για τους εναλλακτικούς τρόπους καταπολέμησης των εχθρών.
  Εάν δεν γίνει σωστή ενημέρωση όλων των κοινωνικών ομάδων, το πρόβλημα θα σκεπάζεται πάντα. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ενημέρωση υπάρχουν και είναι στη διάθεση του ΥΠΑΑΤ κάθε στιγμή

 • * Στο τμήμα Γ, σελ. 21. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των κινδύνων, ενοχοποιώντας τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και μη αναδεικνύοντας την αξία της ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων.
  * Πέραν των καθ’ ύλην αρμοδίων φορέων όπως ορίζονται, απαιτείται και η εμπλοκή άλλων τοπικών φορέων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του τόπου. : Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, κ.λ.π

 • Στα «Περιστατικά οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων» (σελ.23), προτείνουμε την εξής προσθήκη στο τέλος της πρότασης της τελευταίας παραγράφου:

  (με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυτοκτονίας).

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 16:27 | Vicki Preston

  Δεν είμαι σίγουρη αν αυτό είναι το καλύτερο τμήμα για το σχολίο μου, αλλά θέλω να καταλαβαινετε το τεράστιο πρόβλημα που έχει γινει εδώ στη Πάρο που χάσαμε περίπου το μισό από της μέλισσες μας από την χρήση φυτοφαρμακα νεονικοτινοειδη. Ειναι πολλόι που έχουν βάλει αυτα τα φυτοφάρμακα στις φοινικες για να σκοτωθεί το κόκκινο σκαθάρι χορης να ξέρουν τυποτα για το πως πρέπει να το χρησιμοποιήθει. Σας παρακαλώ να διαβάζετε εδώ την ιστορία –
  http://paroslife.parosweb.com/story.html?story=3164&issue=149

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 10:33 | Δρ Βαγγέλης Α. Μπούρμπος Γεωπόνος Ερευνητής Φυτοπαθολογος Οικοτοξικολόγος

  Είναι βασικής σημασίας και θα συνδράμει στην προσπάθεια της ορθολογικής εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών μέσων