ΤΜΗΜΑ Α: Κατάρτιση

1.    Εισαγωγή

Το παρόν σχέδιο δράσης αφορά το άρθρο 19 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), σχετικά με την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, με το οποίο η εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται με το άρθρο 5 και το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Επίσης, αφορά κάθε άλλο άρθρο του ν.4036/2012, στο οποίο γίνεται μνεία του πιστοποιητικού που χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης.

Το παρόν σχέδιο δράσης εφαρμόζεται στα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το σχέδιο δράσης για την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων αφορά τις παρακάτω απαιτούμενες δράσεις:

Α. Κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Β. Κατάρτιση των διανομέων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και

Γ. Κατάρτιση των απασχολούμενων στην παροχή συμβουλών  για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Δ. Χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

2. Υπάρχουσα κατάσταση

Η υπάρχουσα κατάσταση αναλύεται στον παρακάτω πίνακα με αντιστοίχηση στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η κατάρτιση έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο σκοπό της.

Υπάρχουσα κατάστασηΧαρακτηριστικά συστήματος κατάρτισης
Οι επαγγελματίες χρήστες των γεωργικών φαρμάκων δεν είναι καταγεγραμμένοι, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους αλλά είναι εύλογο να εκτιμηθούν σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα σε όλη τη χώρα.Το σύστημα κατάρτισης θα πρέπει να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο από κάθε επαγγελματία χρήστη.
Το επίπεδο μόρφωσης των επαγγελματιών χρηστών των γεωργικών φαρμάκων είναι μικτό με την πλειονότητα των χρηστών να έχει χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (απόφοιτοι Δημοτικού ή Γυμνασίου)Το σύστημα κατάρτισης πρέπει να είναι απλό και κατανοητό σε όλους και να περιέχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.
Η οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει την ευχερή  χρηματοδότηση από το δημόσιο.Το σύστημα κατάρτισης πρέπει να μην απαιτεί τεράστιες δαπάνες από το δημόσιο αλλά ούτε και από τους συμμετέχοντες χρήστες  γεωργικών φαρμάκων, λόγω της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας. Το σύστημα κατάρτισης πρέπει να δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν να ενταχθεί στην Πρόταση Κανονισμού για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μετά το 2013 (ΕΣΠΑ).
Μέχρι τις 26-11-2013 πρέπει να έχει θεσπιστεί το σύστημα κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4036/2012Το σύστημα κατάρτισης θα αξιοποιήσει πρωτίστως υπάρχουσες δυνατότητες.
Από 26-11-2015 οι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης θα είναι οι μόνοι που θα μπορούν να προμηθεύονται επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.Το όποιο σύστημα κατάρτισης ή χορήγησης πιστοποιητικού θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ότι το σύνολο των χρηστών γεωργικών φαρμάκων μέσα σε τρία χρόνια από τη θέσπισή του γνωρίζει τις βασικές αρχές της οδηγίας 128/2009.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων παραγωγών χρηστών  γεωργικών φαρμάκων δεν γνωρίζουν τη θεματολογία του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 που είναι το περιεχόμενο της κατάρτισης. Υφίσταται όμως ποσοστό παραγωγών που γνωρίζουν τη θεματολογία του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012.Το σύστημα κατάρτισης πρέπει να είναι αποτελεσματικό και να αξιολογείται η εφαρμογή του.
Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (άρθρο 5 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ) και την εθνική νομοθεσία (άρθρο 19 του ν.4036/2012) το πρόγραμμα κατάρτισης διαχωρίζεται σαφώς από το σύστημα για τη χορήγηση πιστοποιητικού. Η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού μετά από εξετάσεις χωρίς την αναγκαιότητα κατάρτισης είναι απαραίτητη για τις περιπτώσεις χρηστών γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη επιμορφωθεί για άλλο λόγο στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Ο ρόλος των εκπαιδευτών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι εξαιρετικά σημαντικός.Πρέπει να θεσπιστεί σύστημα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να πιστοποιούνται για τις γνώσεις και δεξιότητές τους τις οποίες επικαιροποιούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους
Οι διανομείς γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας και κυρίως οι υπεύθυνοι καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012.Οι διανομείς γεωργικών φαρμάκων και κυρίως οι υπεύθυνοι καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων δεν χρειάζονται πιστοποιητικό για την τεκμηρίωση του γνωστικού αντικειμένου Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012.Πρέπει να θεσπιστεί σύστημα για τη συμπληρωματική κατάρτισή τους.
Οι σύμβουλοι ολοκληρωμένης φυτοπροστασία στη χώρα μας δεν απαιτείται νομοθετικά να έχουν συγκεκριμένο τίτλο σπουδών και δεν έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των συμβούλων ολοκληρωμένης καταπολέμησης διαθέτουν τίτλο σπουδών αντίστοιχο με αυτόν των υπευθύνων καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκωνΠρέπει να καταγραφούν σε μητρώο οι σύμβουλοι που θα απασχοληθούν στην ολοκληρωμένη χρήση γεωργικών φαρμάκων.Πρέπει να θεσπιστεί σύστημα κατάρτισης στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία για την αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση των συμβούλων.

3. Στόχοι Εθνικού Σχεδίου Δράσης στην κατάρτιση

3.1. Επαγγελματίες χρήστες

Πρώτος στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η θέσπιση συστήματος κατάρτισης στο οποίο να έχουν πρόσβαση οι επαγγελματίες χρήστες. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τη δεσμευτική προθεσμία για την κατοχή πιστοποιητικού σε συνδυασμό με την έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων από σημαντικό ποσοστό των χρηστών γεωργικών φαρμάκων, η έκταση του συστήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να καλύψει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. Η κάλυψη αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2014.

Στο νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) υφίσταται η δεσμευτική προθεσμία ότι από 26-11-2015 οι επαγγελματίες χρήστες κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης θα είναι οι μόνοι που θα μπορούν να προμηθεύονται επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων τις 26-11-2015. Ως εκ τούτου, στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης πρέπει να είναι η χορήγηση πιστοποιητικού σε ποσοστό περίπου 33% των χρηστών κατ’ έτος (33% μέσα στο 2013,  33% μέσα στο 2014 και 33% μέσα στο 2015) έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων.

3.2. Διανομείς

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κατάρτιση των διανομέων είναι η μέχρι τις 26-11-2013 θέσπιση συστήματος για την συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων με το οποίο θα μπορούν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους.

3.3. Σύμβουλοι

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κατάρτιση των συμβούλων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι μέχρι τις 26-11-2013:

ü  Καταγραφή των συμβούλων σε μητρώο όπου θα καταχωρείται ο τίτλος σπουδών τους και η εμπειρία τους στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

ü  Η θέσπιση συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού για τους συμβούλους που ο βασικός τίτλος σπουδών τους δεν εμπίπτει στους αναφερόμενους στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

ü  Η θέσπιση συστήματος για την συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων με το οποίο θα μπορούν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους.

4. Σχεδιασμός συστήματος κατάρτισης και χορήγησης πιστοποιητικού:

Ο σχεδιασμός του συστήματος θα βασιστεί στις υπάρχουσες δομές στη χώρα μας, όσον αφορά το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να αποκλείεται η δημιουργία νέων όπου κριθεί απαραίτητο.

 Ως δομές κατάρτισης είναι οι οργανικές μονάδες που διαθέτουν εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για παροχή κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων.

Το σύστημα κατάρτισης και χορήγησης πιστοποιητικού στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) ανεξάρτητα υποσυστήματα, ως εξής:

Α. Υποσύστημα «Κατάρτιση Εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

Β. Υποσύστημα «Κατάρτιση  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων».

Γ. Υποσύστημα «Συμπληρωματική κατάρτιση»

Δ. Υποσύστημα «Χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων».

Άμεση αναγκαιότητα είναι η λήψη των απαραίτητων διοικητικών μέτρων για τη λειτουργία του υποσυστήματος Β. της κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με προτεραιότητα την κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών στις παραγωγικές αγροτικές περιοχές της χώρας όπου εμφανίζεται αυξημένη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Άμεση αναγκαιότητα επίσης είναι η λήψη των απαραίτητων διοικητικών μέτρων για τη λειτουργία του υποσυστήματος Δ. της χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Η κατάρτιση εκπαιδευτών, παρότι πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα, μπορεί να αποτελέσει απαραίτητη νομική προϋπόθεση για τους εκπαιδευτές μόνον ένα έτος μετά την έναρξη εκπαίδευσης των χρηστών γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα της άμεσης λειτουργίας του εν γένει συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και της αναγκαίας συνεχούς βελτίωσής του στη συνέχεια.

Το υποσύστημα Γ. της συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων γεωργικών φαρμάκων απαιτείται να τεθεί σε λειτουργία μετά την έναρξη λειτουργίας του εν γένει συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Πίνακας 1.

Διάρθρωση συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

 

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ)

Υποσυστήματα

Δομές κατάρτισης

Εκπαιδευτές

Καταρτιζόμενοι(Α: Αρχική, Σ: συμπληρωματική κατάρτιση)

 

Υποσύστημα: Κατάρτιση Εκπαιδευτών Ο.Χ.Γ.Φ.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ

Εκπαιδευτές εκπαιδευτών

Εκπαιδευτές (Α+Σ)

 

Υποσύστημα: Κατάρτισης Ο.Χ.Γ.Φ.

ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ.Πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς επαγγελματικής κατάρτισης 

Εκπαιδευτές

Επαγγελματίες χρήστες: αγρότες και ψεκαστές (Α+Σ)
Σύμβουλοι μη κάτοχοι οριζόμενου τίτλου σπουδών (Α+Σ)

 

Υποσύστημα: Συμπληρωματική κατάρτισης διανομέων & συμβούλων Ο.Χ.Γ.Φ.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διεπαγγελματικές  ενώσεις γεωπόνων και εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΑΑΤ

Εκπαιδευτές

Διανομείς (Σ)Σύμβουλοι κάτοχοι οριζόμενου τίτλου σπουδών (Σ) 

 

Υποσύστημα: Χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων  Ο.Χ.Γ.Φ.

 


 

5. Υποσύστημα Α.: «Κατάρτιση Εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

5.1. Σκοπός

Το υποσύστημα κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι αναγκαίο, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η υψηλού επιστημονικού επιπέδου κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτών) σε όλα τα θέματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους των γεωργικών φαρμάκων. 

5.2. Γενικές αρχές

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, τηρεί μητρώο των δομών κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο και αναρτά στο διαδίκτυο.

Οι δομές δύνανται να παρέχουν κατάρτιση εκπαιδευτών στο σύνολο των θεμάτων του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 ή σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κεφάλαια:

Πίνακας 2. Κεφάλαια κατάρτισης εκπαιδευτών –

Θεματική διαίρεση παραγράφων παραρτήματος Β του ν.4036/2012

 

Κεφάλαια κατάρτισης εκπαιδευτών

Θεματολογία κεφαλαίων

Ι. Κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Παράγραφοι :

α), β) και μ)

του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012

ΙΙ. Κεφάλαιο ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Παράγραφοι :

γ), στ), ζ), ι) και λ

του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012

ΙΙΙ. Κεφάλαιο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παράγραφοι :

δ), ε) και κ)

του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012

IV. Κεφάλαιο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Παράγραφοι :

η) και θ)

του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012

Στο μητρώο δομών κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων εγγράφονται:

 • §  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • §  Δημόσιοι φορείς ή εποπτευόμενοι φορείς στην αρμοδιότητα των οποίων είναι θέματα που εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα από τα κεφάλαια κατάρτισης εκπαιδευτών που αναφέρονται ανωτέρω.

Για την εγγραφή τους οι δομές κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων πρέπει να :

 • §  Να διαθέτουν εκπαιδευτές εκπαιδευτών ή να συνεργάζονται με εκπαιδευτές εκπαιδευτών άλλων φορέων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι να έχουν πολύχρονη αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κεφάλαια κατάρτισης εκπαιδευτών που αναφέρονται ανωτέρω. Οι εκπαιδευτές εφαρμόζουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • §  Να διαθέτουν την απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για παροχή κατάρτισης σε ένα ή περισσότερα από τα κεφάλαια κατάρτισης εκπαιδευτών που αναφέρονται ανωτέρω.
 • §  Να διαθέτουν εμπειρία σε κατάρτιση ή συναφές προς αυτήν δραστηριότητες (έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα).
 • §  Να διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτών.
 • §  Να υποβάλουν πρόταση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία θα αναφέρεται πρόγραμμα κατάρτισης, οι εκπαιδευτές και οι συνθήκες με τις οποίες πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Θα αναφέρεται επίσης ο υπεύθυνος του προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτών.

5.3. Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτών

Για τα κεφάλαια των κινδύνων των γεωργικών φαρμάκων, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και του εξοπλισμού εφαρμογής τα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών πρέπει να περιέχουν διδακτικές ώρες για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Για το κεφάλαιο της γενικής κατάρτισης δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική κατάρτιση.

Οι διδακτικές ώρες για κάθε παράγραφο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις έξι (6) ώρες ανά κεφάλαιο κατάρτισης όπως αναφέρονται ανωτέρω, όσον αφορά τη θεωρητική κατάρτιση.  Οι διδακτικές ώρες πρακτικής εξάσκησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δύο (2) ώρες σε όλα τα κεφάλαια με την εξαίρεση της υποχρέωσης πρακτικής εξάσκησης στο κεφάλαιο της γενικής κατάρτισης.

5.4. Παροχή βεβαίωσης κατάρτισης εκπαιδευτών

Τα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών πρέπει να οδηγούν στην παροχή βεβαίωσης κατάρτισης μετά την επιτυχή παρακολούθηση της κατάρτισης. Η βεβαίωση αναφέρει το χρόνο παρακολούθησης της κατάρτισης, τα κεφάλαια κατάρτισης, έχει πενταετή ισχύ αρχόμενης από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του καταρτισμένου εκπαιδευτή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και Α.Φ.Μ.)

5.5. Καταρτιζόμενοι

Στο υποσύστημα κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνονται δεκτοί για κατάρτιση εκπαιδευτές που έχουν ήδη καταγραφεί στο μητρώο κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος κατάρτισης και υποψήφιοι εκπαιδευτές ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ακριβής ημερομηνίες και η διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών.

5.6. Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.  Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρίνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και ακολουθεί την αρχή του «πολλαπλού συγγράμματος».

5.7. Κόστος κατάρτισης εκπαιδευτών

Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το τέλος εγγραφής των δομών κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 3 γ) του ν.4036/2012.

Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους προς κατάρτιση την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής.

6. Υποσύστημα Β. «Κατάρτιση  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

6.1. Σκοπός

Το υποσύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί το πλέον σημαντικό υποσύστημα, καθώς αφορά :

Α. Την κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων (αγροτών και ψεκαστών) και

Β. Την κατάρτιση των συμβούλων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, που δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012.

Η έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου υποσυστήματος πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να παράσχει ειδικά στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων τη γνώση σε σειρά θεμάτων που διαπιστώνεται έλλειμμα γνώσης και εφαρμογής ορθών πρακτικών χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Η λειτουργία του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των περισσοτέρων από τα υπόλοιπα Εθνικά Σχέδια Δράσης και θα συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων, στην ποιότητα των παραγόμενων φυτικών προϊόντων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.2. Γενικές αρχές

Η εκπαίδευση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, διενεργείται από δομές στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο δημόσιο τομέα η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να υλοποιείται από προγράμματα του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ή όποιου άλλου δημόσιου φορέα δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους.

Στον ιδιωτικό τομέα θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα δομή της «μη τυπικής εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα τα πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι φορείς που παρέχουν κατάρτιση στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων.

6.3 Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.  Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρίνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και ακολουθεί την αρχή του «πολλαπλού συγγράμματος».  


   Ενδεικτικά παρακάτω, αναφέρονται οι ενότητες και τα θεματικά πεδία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η κατάρτιση χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά (τα αντικείμενα αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β του ν.4036/2012).  Οι ενότητες κατάρτισης και τα θεματικά πεδία θα διαμορφώνονται ανάλογα με το ρόλο του εκπαιδευόμενου.

Θεωρητική κατάρτιση

Τα κύρια πεδία θεωρητικής κατάρτισης επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων είναι:

 • ·      Ασφαλής χρήση γεωργικών φαρμάκων – Κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
 • ·      Γενικές Ευρωπαϊκές Αρχές Πρωτοκόλλων Φυτοπροστασίας (και αρχές για πρωτόκολλα τα οποία θα αφορούν ευαίσθητες περιοχές)
 • ·      Συγκριτική αξιολόγηση σκευασμάτων με στόχο την επιλογή των πιο ασφαλών για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον (συναρτήσει και της αποτελεσματικότητας)
 • ·      Αποθήκευση και διαχείριση γεωργικών φαρμάκων και των αποβλήτων τους (υγρών και στερεών)
 • ·      Αρχές ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, Ρύθμισης και Συντήρησης Ψεκαστικών μηχανημάτων
 • ·      Ισχύουσα νομοθεσία για τα γεωργικά φάρμακα
 • ·      Τρόποι αναγνώρισης παράνομων γεωργικών φαρμάκων και κίνδυνοι που απορρέουν από την χρήση τους
 • ·      Μέτρα  που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση ατυχήματος με τα γεωργικά φάρμακα για τη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος
 • ·      Σύστημα καταγραφών εισροών από παραγωγούς
 • ·      Αρχές διατήρησης βιοποικιλότητας
 • ·      Έλεγχος γεωργικών μηχανημάτων και ακροφυσίων

Πρακτική κατάρτιση

Η πρακτική κατάρτιση θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα πεδία:

 • ·      Μέτρα ελέγχου διασποράς  ψεκαστικού νέφους με σκοπό  την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων.
 • Έλεγχος και ρύθμιση γεωργικών μηχανημάτων και ακροφυσίων.
 • Διαχείριση γεωργικών φαρμάκων και κατάλληλοι τρόποι αποθήκευσης τους.
 • Διαχείριση κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων και λοιπών υγρών αποβλήτων από τη χρήση τους.
 • ·       Βασικοί Δείκτες προστασίας βιοποικιλότητας και ποικιλότητας ειδών  (οργανισμοί δείκτες)

6.4. Χρονική διάρκεια – μεθοδολογία προγράμματος

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι τέτοια που να καλύπτεται κατ’ ελάχιστο η θεματολογία του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Η διάρκεια αυτή σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις πενήντα (50) διδακτικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης και επιπλέον δέκα (10) διδακτικές ώρες πρακτικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα μπορεί να έχει ενιαία μορφή ή να χωρίζεται σε θεματικές ενότητες που στο σύνολό τους καλύπτουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α.

6.5. Εκπαιδευτές

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, τηρεί μητρώο εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο και αναρτά στο διαδίκτυο.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να καταχωρηθούν στο ανωτέρω μητρώο και αναλαμβάνουν  την κατάρτιση στην ορθολογικής χρήση των γεωργικών φαρμάκων από τους παρόχους πρέπει να πληρούν ελάχιστες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα:

Α. Βασικός τίτλος σπουδών ίδιος με αυτόν που προβλέπεται από το άρθρο 35, παρ. 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), αφού σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 7 του ιδίου νόμου, οι κάτοχοι των συγκεκριμένων τίτλων σπουδών έχουν την υποχρέωση να παρέχουν αντίστοιχη πληροφόρηση σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων.

Β. Κατάρτιση ως εκπαιδευτές ενηλίκων από το κατά το νόμο αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Για τη δυνατότητα άμεσης έναρξης του υποσυστήματος κατάρτισης, η υποχρέωση αυτή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος, με εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων.

Γ. Εμπειρία στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων αποδεικνυόμενη από πενταετή επαγγελματική ενασχόληση με γεωργικά φάρμακα ή εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ολοκληρωμένης γεωργίας ή εργασία σε δημόσιο ή φορέα εποπτευόμενο από το δημόσιο με αρμοδιότητα συναφή προς τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β΄ του ν.4036/2012.

Δ. Να διαθέτουν βεβαίωση ή βεβαιώσεις κατάρτισης από δομή ή δομές του υποσυστήματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (βεβαίωση κατάρτισης εκπαιδευτή), οι οποίες να καλύπτουν το σύνολο  των κεφαλαίων της παραγράφου 5.2. του παρόντος.

Η υποχρέωση κατοχής βεβαίωσης κατάρτισης εκπαιδευτή ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη του υποσυστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ακριβείς ημερομηνίες και η διαδικασία υποβολής των βεβαιώσεων κατάρτισης εκπαιδευτών από τους εκπαιδευτές.

6.6. Δομές κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Οι δομές της κατάρτισης πρέπει να είναι νομικές οντότητες με καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Οι δομές κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων εγγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων. Στο ίδιο μητρώο καταχωρούνται και ο αριθμός πιστοποιητικού και τα στοιχεία  των καταρτιζομένων ανά δομή κατάρτισης.

Οι δομές κατάρτισης οφείλουν να απασχολούν επαρκή αριθμό εκπαιδευτών, που να καλύπτει τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6. του παρόντος και την απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για παροχή κατάρτισης.

6.7. Συμπληρωματική κατάρτιση

Η συμπληρωματική κατάρτιση παρέχεται σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων σε όλα τα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012.

Τα προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης παρέχονται από τις ίδιες δομές που παρέχουν και την αρχική κατάρτιση. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων συμπληρωματικής κατάρτισης δεν πρέπει να ξεπερνά το ήμισυ της ανωτέρω αναφερόμενης στην παράγραφο 5.4 χρονικής διάρκειας της αρχικής κατάρτισης.

6.8. Αξιολόγηση κατάρτισης

Η αξιολόγηση της παρεχόμενης κατάρτισης διενεργείται ως εξής:

Α. Με αξιολόγηση της κατάρτισης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους, μέσω απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που προκαθορίζονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης.

Β. Μέσω του επίσημου προγράμματος ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συγκεκριμένα με τους ελέγχους στους χρήστες των γεωργικών φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης χρήσης γεωργικών φαρμάκων αίρεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το πιστοποιητικό κατάρτισης του επαγγελματία χρήστη και υποχρεούται στην απόκτηση νέου εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει να προμηθεύεται φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Γ. Σε περίπτωση επανειλημμένων περιπτώσεων παράνομης χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή παρατυπιών στην κατάρτιση, με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίρεται η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού από δομές κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Για να είναι δυνατή η επανεγγραφή της δομής στο μητρώο απαιτείται η πλήρη αιτιολόγηση των διορθωτικών μέτρων που έλαβε με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης.

Δ. Τα ΠΚΠΦ & ΠΕ δύνανται να διενεργούν απροειδοποίητους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης με σκοπό : α) τη διερεύνηση τήρησης του προγράμματος από τον εκπαιδευτή και β) την επιβεβαίωση συμμετοχής των εκπαιδευομένων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συντάσσεται ειδική έκθεση ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, εισηγούνται σχετικά στη  Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6.9. Αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση συμβούλων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Οι σύμβουλοι  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στο π.δ. 109/1989) δύνανται να παρακολουθούν τα προγράμματα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων για την αρχική κατάρτιση και τη συμπληρωματική κατάρτιση.

6.10. Κόστος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το τέλος εγγραφής των δομών κατάρτισης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 3 γ) του ν.4036/2012.

Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους προς κατάρτιση την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής.

7. Υποσύστημα Γ. «Συμπληρωματική κατάρτιση διανομέων και συμβούλων γεωργικών φαρμάκων»

7.1. Συμπληρωματική κατάρτιση διανομέων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Η συμπληρωματική κατάρτιση διανομέων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων διενεργείται ανά πενταετία. Καθώς οι διανομείς γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας έχουν τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989), ο οποίος  καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), η πρώτη συμπληρωματική κατάρτιση διανομέων γεωργικών φαρμάκων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Νοεμβρίου 2016 για όσους διανομείς έχουν αναγγείλει την έναρξη λειτουργίας έως τις 26 Νοεμβρίου 2013.

7.1.1. Δομές συμπληρωματικής κατάρτισης

Η συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων γίνεται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή όποιο άλλο δημόσιο φορέα δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους.

7.1.2. Πρόγραμμα συμπληρωματικής κατάρτισης

Η συμπληρωματική κατάρτιση διενεργείται από προγράμματα που περιλαμβάνουν επικαιροποιημένες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Η διάρκεια των προγραμμάτων συμπληρωματικής κατάρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) διδακτικές ώρες και να υπολείπεται των έξι (6) διδακτικών ωρών.

Οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων συμπληρωματικής κατάρτισης πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην κατάρτιση επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων.

7.1.3. Παρακολούθηση συμπληρωματικής κατάρτισης

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, ως αρμόδιες αρχές για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων και τους ελέγχους στα γεωργικά φάρμακα, είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της συμπληρωματικής κατάρτισης των διανομέων, ενημερώνοντας σχετικά το μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων

Οι διανομείς γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να υποβάλουν αντίγραφο της βεβαίωσης συμπληρωματικής κατάρτισης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

7.2. Συμπληρωματική κατάρτιση συμβούλων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Οι σύμβουλοι  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στο π.δ. 109/1989) υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράμματα του υποσυστήματος Γ της συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεών τους.

7.3. Κόστος συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το τέλος συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 3 γ) του ν.4036/2012.

Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα συμπληρωματικής κατάρτισης διανομέων και συμβούλων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους προς κατάρτιση την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής.

 

8. Υποσύστημα Δ.: «Χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων».

Το υποσύστημα Δ. της χορήγησης πιστοποιητικού κατάρτισης είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 2 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) να θεσπιστεί μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2013 και από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται μόνον στα πρόσωπα που διαθέτουν το εν λόγω πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Το υποσύστημα Δ. της χορήγησης πιστοποιητικού κατάρτισης είναι πλήρως ανεξάρτητο από τα υποσυστήματα κατάρτισης τα οποία δεν θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για τη χορήγησή του. Αντιθέτως προαπαιτούμενο για τη χορήγησή του είναι η επαρκή γνώση των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), η οποία αποκτάται από τους επαγγελματίες χρήστες, τους διανομείς και τους συμβούλους, είτε μέσω κατάρτισης είτε με άλλα μέσα.

Ειδικά στην περίπτωση των διανομέων γεωργικών φαρμάκων γίνεται αποδεκτό ότι ο τίτλος σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989) υπέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, καθόσον για την απόκτησή του από τα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οι ενδιαφερόμενοι έχουν εκπαιδευτεί στο γνωστικό αντικείμενο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Τονίζεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην αγορά και συγκεκριμένα οι διενεργούντες χονδρική και λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων (διανομείς), υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με τίτλο σπουδών γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (ότι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989) με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα και υποχρέωση παροχής τεχνικών πληροφοριών στους επαγγελματίες χρήστες.

8.1. Συστήματα χορήγησης πιστοποιητικού

Η χορήγηση πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) διενεργείται από δημόσιες και ιδιωτικές δομές μέσω εξετάσεων των ενδιαφερομένων, που διενεργούνται με ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

8.2. Γενικές αρχές συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων δημιουργεί βάση δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μόνον μία επιλογή είναι η σωστή. Οι ερωτήσεις καταχωρούνται ανά Κεφάλαιο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2. του παρόντος. Στη σύνταξη των ερωτήσεων μπορούν να συνδράμουν με προτάσεις τους οι δομές του υποσυστήματος Α της κατάρτισης εκπαιδευτών.

Οι εξετάσεις διενεργούνται ως εξής:

ü  Επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του εξεταζόμενου για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

ü  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε πενήντα (50) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, τυχαία επιλεγμένες από την ηλεκτρονική εφαρμογή, οι οποίες είναι ανά Κεφάλαιο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2. του παρόντος:

Κεφάλαιο Παραρτήματος Β του ν.4036/2012

Αριθμός ερωτήσεων εξέτασης

Ι. Κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

[παράγραφοι : α), β) και μ)]

Πέντε (5)

ΙΙ. Κεφάλαιο ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

[παράγραφοι : γ), στ), ζ), ι) και λ]

Δέκα πέντε (15)

ΙΙΙ. Κεφάλαιο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

[παράγραφοι : δ), ε) και κ)]

Δέκα πέντε (15)

IV. Κεφάλαιο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

[παράγραφοι : η) και θ)]

Δέκα πέντε (15)

 

ü  Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής απάντηση σε τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις.

ü  Με την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τον αριθμό των ερωτήσεων που απήντησαν ορθά και για την χορήγηση πιστοποιητικού ή όχι.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εγκύκλιό της καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος παροχής πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

8.3. Καταχώρηση δομών

Οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές που ενδιαφέρονται να καταχωρηθούν ως κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και συγκεκριμένα επαρκή αριθμό αιθουσών εξοπλισμένων με θέσεις στις οποίες βρίσκεται ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Σε κάθε αίθουσα εξέτασης δεν μπορεί να βρίσκονται περισσότεροι από είκοσι (20) εξεταζόμενοι και ένας υπεύθυνος της δομής ως επιτηρητής. Ο επιτηρητής δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει σε κανένα από τα υποσυστήματα κατάρτισης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ως εκπαιδευτής ή ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών. Ο επιτηρητής δύναται να παρέχει στους εξεταζόμενους μόνον συνδρομή σε θέματα σύνδεσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή εξέτασης.

8.4 Κόστος χορήγησης πιστοποιητικού

Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το τέλος συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 3 γ) του ν.4036/2012.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, διασφαλίζει ότι το ανωτέρω τέλος θεσπίζεται με διαφάνεια και αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος της σχετικής εργασίας.

Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα Δ. της χορήγησης πιστοποιητικού κατάρτισης δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής.

8.5 Διάρκεια πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) έχει τριετή διάρκεια, αρχομένης από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του. Μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών πριν την ημερομηνία λήξης του, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξεταστεί με σκοπό την ανανέωση του πιστοποιητικού που γίνεται για άλλα τρία έτη από την ημερομηνία λήξης που ανέγραφε.

8.6. Χορήγηση πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση πιστοποιητικού το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει. Πάνω στο πιστοποιητικό αναγράφεται μοναδικός κωδικός και ενημερώνεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων έτσι ώστε να είναι δυνατόν μετά τις 26-11-2015 να προμηθεύεται φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

9. Επισκόπηση και βελτίωση συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, όπου επιστημονικοί φορείς, ελεγκτικές αρχές, δομές κατάρτισης και καταρτιζόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις βελτίωσης της παρεχόμενης κατάρτισης σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων.

 


 

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:40 | Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας

  Η κατάρτιση πρέπει να πραγματοποιηθεί με την στήριξη και την χρησιμοποίηση προσωπικού το οποίο θα έχει την εξειδίκευση για την πραγματοποίηση των επιμέρους τμημάτων της εκπαίδευσης (για όλους τους εμπλεκόμενους).
  Είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολλά επίπεδα εκπαίδευσης τα οποία περιλαμβάνουν τα όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου. Είναι αναμφισβήτητο ότι ο όγκος των εκπαιδευόμενων είναι πολύ μεγάλος και δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμος ανεξάρτητα τον φορέα που θα επιλεγεί. Ο όγκος αυτός γίνεται δραματικά μεγαλύτερος μια και ουσιαστικά αναφερόμαστε πλέον σε διάρκεια μάθηση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων και όχι για την συμμετοχή τους σε ένα σεμινάριο το οποίο θα καλύπτει τις υποχρεώσεις τους.
  Το σημαντικό είναι να εξασφαλιστούν οι πόροι για την επίτευξη του στόχου αυτού και την όσο τον δυνατόν μικρότερη συμμετοχή (οικονομική) όλων των συμμετασχόντων.
  Ανεξάρτητα από την δομή ή τις δομές που θα κλιθούν να υλοποιήσουν το μέτρο αυτό αυτό που είναι σημαντικότερο όλων είναι να διασφαλιστούν και να κατακυρωθούν νομικά οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς φορείς καθώς και οι προδιαγραφές των εκπαιδευτών των διαφόρων σταδίων για να μην καταλήξουμε σε εκπαιδεύσεις όπου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι καλλίτερα καταρτισμένοι από τους εκπαιδευτές.
  Σημαντική επίσης είναι και ο χρόνος και η διάρκεια της εκπαίδευσης να συνδυάζεται με τις υπόλοιπες δραστηριότητες των παραγωγών και τις απαιτήσεις των καλλιεργειών τους. Επίσης στην δημιουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους με διαφορετικούς βαθμούς ενσωμάτωσης γνώσεις και διαφορετικών εμπειριών.
  Οι υφιστάμενοι εκπαιδευτές του μητρώου ΕΚΕΠΙΣ δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες για ένα τέτοιο έργο.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:05 | ΠΑΣΕΓΕΣ

  Συμμετοχή της ΠΑΣΕΓΕΣ στη δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος)

  Τμήμα Α
  1) Σε ότι αφορά στο σχέδιο ΕΣΔ για την «κατάρτιση επαγγελματιών χρηστών στην ορθολογική χρήση των φ/π προϊόντων», προτείνεται
  • Η διαδικασία της χορήγησης πιστοποιητικών να είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία κατάρτισης και να υλοποιηθεί μέσω ανεξάρτητων Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) οι οποίοι θα είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17024.
  • Η ευθύνη της διαπίστευσης και εποπτείας των ΦΠΠ να ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), φορέας που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύει όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης στη χώρα μας.
   Η ανάπτυξη του απαιτούμενου σχήματος πιστοποίησης, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις, τα κριτήρια για αξιολόγηση, πιστοποίηση, επαναπιστοποίηση και συνεχή αξιολόγηση των επαγγελματιών χρηστών, να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών (ΥΠΑΑΤ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Πανεπιστήμια, ΕΣΥΦ, Επιστημονικοί φορείς).
  Με βάση τα παραπάνω, κατά την άποψή μας:
  • Απλοποιείται η διαδικασία υλοποίησης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τους υφιστάμενους οργανισμούς του Δημοσίου (ΕΣΥΔ) ενώ παράλληλα αποφεύγεται η ανάγκη δημιουργίας νέων δομών και διαδικασιών και η αντίστοιχη επιβάρυνση των δαπανών του κράτους.
  • Εξασφαλίζεται η διεθνής αναγνώριση των πιστοποιητικών, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ISO / IEC 17024 που διασφαλίζουν την αμεροληψία και την αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης.
  • Ο ρόλος του ΥΠΑΑΤ είναι ρυθμιστικός- εποπτικός και όχι επιχειρησιακός.
  • Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του συστήματος πιστοποίησης , δεδομένου ότι την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος επωμίζονται οι Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων.
  Τμήμα Α
  2) Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να απογράφονται στην ετήσια αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του παραγωγού , η οποία είναι συνδεδεμένη με το Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε τα στοιχεία τους να είναι στη διάθεση του ΥΠΑΑΤ τόσο για να είναι γνωστό το πλήθος τους όσο και για τη διευκόλυνση της κατάρτισής τους. Προτείνεται επίσης η σύνδεση του αριθμού πιστοποιητικού κατάρτισης του χρήστη με τον ΑΦΜ αυτού.

  Τμήμα Α
  3) Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών

  Τμήμα Α
  4) Το παρόν ΕΣΔ για την κατάρτιση , προβλέπει πολλαπλή οικονομική επιβάρυνση των καταρτιζόμενων χρηστών φ/π προϊόντων (1. από τις δομές κατάρτισης κατά την αρχική κατάρτιση του χρήστη αλλά προφανώς και ανά τριετία σε κάθε συμπληρωματική κατάρτιση 2. από τις δομές – εξεταστικά κέντρα για τη χρήση του εξεταστικού κέντρου – ανά τριετία και 3. προβλέπεται η καταβολή τέλους κατά τη συμμετοχή του χρήστη στις εξετάσεις – ανά τριετία). Θεωρούμε ότι το κόστος της κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματιών χρηστών φ/π , δεδομένης και της συγκυρίας της οικονομικής κρίσης , δεν θα πρέπει να βαρύνει τους αγρότες.

  5) Ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού (Τμήμα Ζ) . Στις ζώνες ασφαλείας για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού, να μην επιτρέπεται η χρήση ή η αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων ή η έκπλυση εξοπλισμού εφαρμογής.

  6) Διαχείριση ληγμένων προϊόντων και κενών συσκευασιών (Τμήμα Θ)
  Δε γίνεται καμία αναφορά στο σημαντικό πρόβλημα της διαχείρισης των ληγμένων φ/π προϊόντων, για το οποίο δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Θεωρούμε δεν θα πρέπει το κόστος αυτής της διαχείρισης να βαρύνει τους αγρότες ή τα καταστήματα λιανικής. Προτείνουμε στην παρούσα φάση να θεσπιστεί η υποχρέωση του παραγωγού φ/π ή του εισαγωγέα – διανομέα φ/π να παραλαμβάνει τα ληγμένα φ/π προϊόντα των πελατών του (καταστήματα λιανικής, χονδρικής) και να μεριμνά για την καταστροφή τους.
  Ως προς τη διαχείριση των κενών συσκευασιών, προτείνουμε τη διερεύνηση της διαχείρισης- αξιοποίησης των κενών συσκευασιών με προεργασία (ώστε να μη χαρακτηρίζονται πια ως επικίνδυνα) και ανακύκλωση, ενώ το μη ανακυκλώσιμο ρεύμα θα οδηγείται σε ενεργοβόρες παραγωγικές βιομηχανίες που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλους χρόνους παραμονής.

  7) Δείκτες (Τμήμα Κ)
  Στους δείκτες να περιληφθούν και οι κατάλληλοι για την χρόνια τοξίκωση οργανισμών μη στόχων και προτεραιότητα να δοθεί για την περίπτωση των μελισσών, των οποίων ο πληθυσμός ήδη υφίσταται σημαντικές απώλειες.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:21 | ΟΚΕ

  Συμμετοχή της Ο.Κ.Ε. στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ( σε εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

  Η ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των αγροτών, της άγριας πανίδας και χλωρίδας και γενικότερα του περιβάλλοντος.

  Τμήμα Α. Κατάρτιση επαγγελματιών χρηστών στην ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
  Το σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης θα πρέπει:
  • Να είναι αξιόπιστο
  • Να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού κανονιστικού πλαισίου.
  • Να μην δημιουργεί επιβάρυνση δαπανών για το κράτος δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και συγκυρίας αλλά να εξυπηρετείται μέσα από ήδη υπάρχουσες αξιόπιστες δομές.

  Καταγραφή των επαγγελματιών χρηστών -Πως θα φθάσουμε στον τελικό χρήστη

  Οι επαγγελματίες χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν είναι καταγεγραμμένοι, δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους. Είναι απαραίτητο να γίνει απογραφή των επαγγελματιών χρηστών τόσο για να είναι γνωστό το πλήθος τους όσο και για τη διευκόλυνση της κατάρτισής τους.
  Δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των επαγγελματιών χρηστών είναι ουσιαστικά οι αγρότες η καταγραφή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ετήσια βάση μέσω της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης στην οποία είναι ήδη συνδεδεμένο το Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τα παρεχόμενα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

  Προτεραιότητα στην κατάρτιση
  Δεδομένου ότι στόχος του Εθνικού σχεδίου θα πρέπει να είναι η κατάρτιση περίπου 33% των χρηστών (33% μέσα στο 2013, 33% μέσα στο 2014 και 33% μέσα στο 2015) ώστε να καλυφτεί το σύνολο των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα στο 2015, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στην κατάρτιση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

  Χρηματοδότηση – κόστος
  Το σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης δεν θα πρέπει να συνεπάγεται κόστος για τους επαγγελματίες χρήστες – αγρότες δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία ήδη βρίσκονται.
  Ωστόσο το ΕΣΔ προβλέπει πολλαπλή οικονομική επιβάρυνση των καταρτιζόμενων χρηστών 1) για τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση 2) για τη χρήση του εξεταστικού κέντρου 3) καταβολή τέλους για τη συμμετοχή του χρήστη στις εξετάσεις.

  Χορήγηση πιστοποιητικού
  • Η διαδικασία της χορήγησης πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία κατάρτισης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και αμεροληψία.
  • Η χορήγηση του πιστοποιητικού να γίνεται μέσω ανεξάρτητων Φορέων Πιστοποίησης διαπιστευμένων από Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
  • Το σχήμα πιστοποίησης, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών

  Τμήμα Γ. Διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
  Α) Σε ότι αφορά τα μέσα γενικότερα:
  • Να διενεργηθούν ενημερωτικές εκστρατείες με ισορροπημένη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
  • συστηματικότερη θα πρέπει να είναι η χρήση των τοπικών μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου για την προβολή και διάδοση των μηνυμάτων.

  Β) Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού καναλιού επικοινωνίας με τις ομάδες στόχους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω:
  • Συνελεύσεων ενημερωτικού χαρακτήρα με πρωτοβουλία των Δήμων.
  • Δελτίων τύπου σε τακτική βάση για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.
  • Ενημερωτικών φυλλαδίων.

  Τμήμα Θ. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν υπερβεί το όριο διατηρησιμότητας
  Η διαχείριση ( παραλαβή – καταστροφή) των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν υπερβεί το όριο διατηρησιμότητας θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή του εισαγωγέα-διανομέα. Το κόστος της διαχείρισης δεν θα πρέπει να βαρύνει τον αγρότη ή τα καταστήματα λιανικής.

  Τμήμα Κ. Δείκτες
  Θα πρέπει να περιληφθούν και δείκτες για τους οργανισμούς μη στόχους, οι οποίοι να σχετίζονται με τη χρόνια τοξίκωση.
  Ειδικότερα για τις μέλισσες οι δείκτες αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν την επίδραση που ασκεί η χρόνια τοξίκωση στον προσανατολισμό, την επικοινωνία, την ωοτοκία, την ικανότητα εξεύρεση τροφής, την ανθεκτικότητα στις ασθένειες κ.α

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:05 | WWF Ελλάς

  Με το παρόν και τις επιμέρους ανά τμήμα παρατηρήσεις, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Το WWF Ελλάς συμμετείχε στην Επιτροπή Υποβολής Πρότασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Ωστόσο λόγω του περιορισμένου χρόνου κατάρτισης του σχεδίου, συμμετέχουμε και στην παρούσα δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας συμπληρωματικά σχόλια και παρατηρήσεις στο τελικό κείμενο και επαναλαμβάνοντας ότι το σχέδιο καλύπτει ικανοποιητικά τα σημαντικά πεδία πολιτικής παρέμβασης. Επιπλέον, ενσωματώνουμε προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε σχετικό κείμενο εργασίας από την Ομάδα Εργασίας Φορέων και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Αρκτούρος Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ANIMA και WWF Ελλάς) για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων.

  Τμήμα Α, σχόλια:
  Αναφορικά με την πρόβλεψη για χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, πέραν της εκμάθησης των παραγωγών να εφαρμόζουν τα αναγραφόμενα στις συσκευασίες (σε ότι αφορά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών) και τα μέτρα πρόληψης, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα επίσης:
  – στην εστιασμένη εκπαίδευση ανά περιφέρεια για τα είδη-καλλιέργειες που καλλιεργούνται στην περιοχή και τις ανάγκες τους σε φυτοπροστατευτικές ουσίες,
  – στη χρονική διάρκεια που έχει ισχύ το πιστοποιητικό γνώσεων,
  – στην πρόνοια για άρση του πιστοποιητικού σε περιπτώσεις μη ορθολογικής εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών ουσιών (το οποίο προϋποθέτει σύστημα ελέγχου).

  Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προβλεφθεί, πέραν των συμβούλων ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής, και καταγραφή των συμβούλων βιολογικής γεωργίας και να υπάρξει πρόνοια για ενσωμάτωση αυτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

  Επίσης, θα πρέπει η εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική και να προβλεφθεί κατάρτιση και των μη επαγγελματιών αγροτών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ειδικές περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης για την αποφυγή της διατάραξης της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

  Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί και η σύνταξη και η ευρεία προώθηση έντυπου και ηλεκτρονικού εύχρηστου εγχειριδίου ορθής χρήσης φυτοφαρμάκων.

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:50 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ

  Στο σημερινό σχόλιο που στείλαμε, εκ παραδρομής παραλήφθηκε η λέξη «μη» απο το σημείο «θα χρησιμοποιηθούν δομές τυπικής εκπαίδευσης…».
  ‘Αρα πρέπει να γίνει:
  – στην § 6.2 (κατάρτιση ΟΧΓΦ) να αντικατασταθεί η φράση «θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα δομή της μη τυπικής εκπαίδευσης…» με την «θα χρησιμοποιηθούν δομές μη τυπικής εκπαίδευσης…».

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 14:08 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ

  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπηρεσία που εκφώνησε το συγκεκριμένο σχέδιο.

  Η οδηγία 128/2009 γεφυρώνει τις ήδη εναρμονισμένες σε κοινοτικό επίπεδο διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου της διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) και των φυτικών προϊόντων που παράγονται με την χρήση τους, προσπαθώντας να εναρμονίσει το πλέον ετερογενές στάδιο.

  Πράγματι οι διαφορετικές αγρονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (όπως καλλιέργειες, εχθροί και ασθένειες, κλίμα, μέγεθος κλήρου και άλλες οικονομικές συνθήκες) στα διάφορα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δημιουργούν ένα ανομοιογενές και δαιδαλώδες τοπίο, εξαιτίας του οποίου η εναρμόνιση του σταδίου δεν είναι σκόπιμο να φτάσει το επίπεδο εναρμόνισης των εγκρίσεων ή των ελέγχων της αγοράς.

  Γι’ αυτό τον σκοπό η εν λόγω οδηγία είναι οδηγία ‘πλαίσιο’, επιτρέποντας στα ΚΜ να προσεγγίσουν το θέμα βάσει περισσότερο αρχών και λιγότερο συγκεκριμένων άτεγκτων διαδικασιών.

  Οι δέκα κοινές δράσεις που εισάγει η οδηγία στα κεφάλαια ΙΙ έως και IV δεν είναι καινοφανείς στα διάφορα ΚΜ της ΕΕ, αλλά κάθε ΚΜ έχει ‘επενδύσει’ σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε μία από αυτές, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη τις προαναφερόμενες κατά τόπους διαφοροποιήσεις.

  Είναι σκόπιμο λοιπόν για κάθε ΚΜ, κοστολογώντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ), να κεφαλαιοποιήσει τις προηγούμενες ‘επενδύσεις’ του στο έπακρο, ειδικότερα όταν αυτές υπερτερούν πολύ των οριζόμενων ως ελάχιστων υποχρεώσεων από την οδηγία, και παράλληλα να ‘ρίξει το βάρος’ των προσπαθειών του στις δράσεις αυτές που υστερεί.

  Για την χώρα μας η κύρια ‘επένδυση’ έγκειται στην υποχρεωτική διάθεση, εδώ και δεκαετίες, των φπ από πτυχιούχους γεωπόνους που λειτουργούν ως σύμβουλοι του αγρότη – επαγγελματία χρήστη, με την οποία υπερκαλύπτεται η υποχρέωση για ορθά αιτιολογημένη χρήση των φπ που στην ουσία εισάγουν τα άρθρα της κατάρτισης (5ο), της πώλησης (6ο) αλλά και της ολοκληρωμένης διαχείρισης (13ο). Γύρω από αυτό το συγκεκριμένο πλεονέκτημά μας θα μπορούσαμε άνετα να δομήσουμε ένα ΕΣΔ βασισμένο στην επιστημονική γνώση και εφαρμογή.

  Θεωρούμε την ‘αρχική’ εκπαίδευση του γεωπόνου ικανή να στηρίξει την δια βίου ενημέρωσή του, όπως συμβαίνει άλλωστε με όλους τους επιστήμονες πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω των πολυποίκιλων μεθόδων που είναι διαθέσιμες στη σημερινή ψηφιοποιημένη κοινωνία, αλλά και συμβατικότερων μεθόδων όπως ημερίδες υπό την αιγίδα των κατά τόπους παραρτημάτων του Επιμελητηρίου. Ενώ όσον αφορά στον σύμβουλο θεωρούμε ως ικανό προσόν το πτυχίο του γεωπόνου και μόνο αυτό.(Πλέον υπάρχει και η συνεχής ενημέρωση από τον ιδιωτικό τομέα και το Υ.Γ.)

  Το θέμα της κατάρτισης των, πολυπληθών στη χώρα μας, αγροτών, θα πρέπει επίσης να βασιστεί στην σχέση που έχει αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια μεταξύ του αγροτικού πληθυσμού και του γεωπονικού κλάδου. Άλλωστε ποια είναι αλήθεια η διαφορά της παροχής συμβουλών, την οποία δύναται ή και υποχρεούται να παρέχει αν πουλάει φπ ο γεωπόνος, από την κατάρτιση στην χρήση των φπ;

  Κάθε γεωπόνος με βάσει το πτυχίο του και μια επικαιροποίηση των γνώσεών του με την χρήση των προαναφερόμενων μεθόδων και χωρίς προσχηματικά εμπόδια όπως το ΕΚΕΠΙΣ, δύναται να αναλάβει την κατάρτιση οποιουδήποτε αγρότη, ώστε να είναι ο ίδιος ο χρήστης των φπ στις καλλιέργειές του. Η περαιτέρω δέσμευση του ‘δασκάλου’ – γεωπόνου στην ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών θα ενταθεί, ενώ η επιτόπια συνεχής παρουσία του στο πλευρό του ‘μαθητή’ – αγρότη θα εξασφαλίσει την έννοια της αξιολόγησης των προσφερόμενων γνώσεων και της ανατροφοδότησης από πραγματικές συνθήκες αγρού.

  Επιπλέον είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μεγαλύτερη βαθμίδα ‘αμιγώς επαγγελματία χρήστη’, με ευρύτερη και πιστοποιημένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την δια βίου μάθηση κατάρτιση, ο οποίος θα δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες ως χρήστης φπ σε όσους αγρότες το επιθυμούν. Με την παραπάνω πρόταση ‘μπολιάζουμε’ την αγροτική παραγωγή με την ιδέα του επαγγελματισμού, την οποία μπορούμε στο μέλλον να επεκτείνουμε.

  Είναι τέλος αυταπόδεικτο ότι σε κάθε περίπτωση ο γεωπόνος, αφού δύναται να είναι εκπαιδευτής στην ορθολογική χρήση των φπ, θα πρέπει να δύναται ο ίδιος να θεωρηθεί ακόμα και ‘αμιγώς επαγγελματίας χρήστης’.

  Δράσεις του ΕΣΔ στις οποίες η χώρα μας πρέπει να ‘ρίξει το βάρος’ των προσπαθειών του, είναι κατά την γνώμη μας:

  Ο έλεγχος των μηχανημάτων εφαρμογής των φπ, για τον οποίο η συμβολή των κατά τόπους γεωπόνων αποτελεί κατά την γνώμη μας επίσης μια λύση την οποία η χώρα μας, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες, δεν μπορεί να αγνοήσει. Με τυποποιημένη μεθοδολογία και ανάλογη προσιτή υποδομή κάθε γεωπόνος πρέπει να δύναται, ίσως και μέσα στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας προς τον αγρότη, να ελέγξει και να πιστοποιήσει την σωστή λειτουργία ενός μηχανήματος εφαρμογής των φπ.

  Η διαχείριση των κενών συσκευασίας, για την οποία θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές του ΥΠΕΚΑ, ώστε να συμπεριληφθούν οι περιέκτες των φπ σε ανάλογες πλατφόρμες ανακύκλωσης, με δεδομένο και τονισμένο στην κατάρτιση των αγροτών ότι το τριπλό ξέπλυμα τους καθιστά μη επικίνδυνα απόβλητα. Ενώ και σε αυτή την δράση, η συμβολή των επαγγελματιών (κυρίως) γεωπόνων μπορεί κατά περίπτωση και/ή περιοχή να είναι ανεκτίμητη.

  Η υιοθέτηση μέτρων διαχείρισης του κινδύνου, όπως οι αψέκαστες ζώνες, η χρήση φυτοφρακτών, ή και άλλα, κατά περίπτωση απαιτούμενων από την έγκριση κάθε φπ μέτρων προσωπικής προστασίας. Έχοντας κατά νου ότι στην πραγματικότητα της χώρας μας τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων διαχείρισης του κίνδυνου, επίσης διατίθενται στην αγορά από τα τα μαγαζιά γεωργικών εφοδίων.

  Η ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών για την διαχείριση των καταλοίπων του ψεκαστικού υγρού και του νερού ξεπλύματος των βυτίων, με απαρχή την σωστή κατάρτιση και τη δημιουργία υποδομών,η οποία και θα μειώσει στο ελάχιστο την ύπαρξη καταλοίπων.

  Η καταγραφή των στοιχείων των πωλήσεων, με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση της οδηγίας και όχι του ελεγκτικού μηχανισμού της αγοράς των φπ. Ώστε τα στοιχεία να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων της οδηγίας και όχι ως μια υπερβολική διαδικασία, το άχθος της γραφειοκρατικής εφαρμογής της οποίας κρίνουμε ότι δεν αντισταθμίζεται από τα προσδοκώμενα οφέλη της ως εργαλείου του ελεγκτικού μηχανισμού.

  Η επιβράβευση των μέχρι σήμερα προσπαθειών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, με την συμπερίληψή τους στο ΕΣΔ, ίσως μετά από ελαφριές προσαρμογές στις αναφερόμενες στην οδηγία γενικές αρχές, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει η δυνατότητα επιδότησής τους (χωρίς δηλαδή να γίνονται κομμάτι της πολλαπλής συμμόρφωσης) ως εθελοντική εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, που είναι άλλωστε και συμβατή με τους σκοπούς της οδηγίας.

  Από την ευρύτητα των παραπάνω είναι προφανές ότι το ΕΣΔ δεν μπορεί να είναι ένα στατικό κείμενο, θα πρέπει συχνά να τροποποιείται και μάλιστα σύμφωνα με τις επιταγές της οδηγίας αλλά και του νόμου 4036/2012 που την εναρμόνισε, μέσω διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Δυστυχώς από το προτεινόμενο ΕΣΔ λείπει η θεσμοθέτηση μια σχετικής ομάδας εργασίας που με διαφάνεια και απροσχημάτιστα θα ανατροφοδοτεί το ΕΣΔ και θα κατευθύνει τον αναγκαίο και συνεχή, μικρότερο ή μεγαλύτερο, συντονισμό με τις διακυμάνσεις των αναγκών φυτοπροστασίας της πραγματικής γεωργίας.
  Απο ότι φαίνεται:
  – πρέπει να κάνουμε μία κλιμακωτή εφαρμογή του σχεδίου και να βελτιώσουμε τα δεδομένα που ισχύουν.
  -Πρέπει να αναδείξουμε τα μέχρι τώρα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να μην αναλωθούμε σε παλαιότερες αποτυχημένες μεθόδους εφαρμογής σχεδίων.
  -Εν τέλει πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εφαρμόσιμο σχέδιο στην πράξη,που να μην το χαρακτηριζει η πολυπλοκότητα και το οικονομικό μέγεθος.
  -Γενικότερα συμφωνούμε για την εφαρμογή του σχεδίου και σε διάφορα επίπεδα θα πρέπει να βελτιωθεί,λαμβάνοντας υπόψιν μετά από συζητήσεις,τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων.(Δεν γνωρίζουμε πόσο έχει ληφθεί υπόψιν η θέση του αγρότη με δεδομένου ότι αναλογικά έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό αγροτών από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες)

  Πρόεδρος των Γεωπόνων ιδιωτικών υπαλλήλων Κ.Ελλάδας,μέλος της ομάδας εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ για τη διαμόρφωση άποψης του επιμελητηρίου επί του Σ/Ν.
  -Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά
  -Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
  -Άλλες διατάξεις
  Μέλος της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Θέμα: «Προτάσεις του παραρτήματος μας στην διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων»

  Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιτελώντας τον κυριότερο θεσμοθετημένο ρόλο του που είναι αυτός του συμβούλου της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (Ν1474/1984), συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
  Η κατάρτιση του εν λόγω Εθνικού Σχεδίου Δράσης προβλέπεται από το άρθρο 32 του Ν.4036/2012. Προκειμένου λοιπόν το παράρτημα μας να σας καταθέσει όσο γίνεται πληρέστερα τις προτάσεις του για το θέμα, συγκάλεσε σε σύσκεψη συναδέλφους Γεωπόνους που ασχολούνται με το αντικείμενο είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Να σημειώσουμε ότι με τον ίδιο είχαμε ενεργήσει και κατά τη διαβούλευση του Ν.4036/2012 όπου σας είχαμε καταθέσει και εκεί ολοκληρωμένα τις προτάσεις μας.
  Το κείμενο της πρότασης που κατατέθηκε λοιπόν προς δημόσια διαβούλευση σε γενικές γραμμές είναι περιεκτικό. Προκειμένου όμως να επιτελέσει τους σκοπούς σύνταξής του χρήζει βελτιώσεων, διορθώσεων και προσθηκών, τις οποίες ακροθιγώς σας παραθέτουμε και τις οποίες μπορούμε να σας αναπτύξουμε όποτε μας ζητηθεί:
  1) Το τμήμα Α του κειμένου που αφορά την κατάρτιση αναφέρεται σε επαγγελματίες χρήστες. Επαγγελματίες χρήστες στη χώρα μας είναι όλοι οι αγρότες καταγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και στο μητρώο κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων παρά το ότι στο σχέδιο αναφέρεται ότι δεν είναι καταγεγραμμένοι. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πώληση των γεωργικών φαρμάκων προς τους αγρότες είναι πώληση χονδρικής προς επαγγελματίες και για αυτό συνοδεύεται με την έκδοση τιμολογίου (σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.). Συνεπώς θα πρέπει να καταρτιστούν όλοι αυτοί που ανέρχονται σε έναν μεγάλο αριθμό άνω των 600.000 γεωργών. Η κατάρτιση όμως αυτή για να είναι επιτυχημένη και να καταστεί υποχρεωτική για όλους θα πρέπει να συνδυαστεί και με την δήλωση του ΟΣΔΕ. Άλλωστε η ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολλαπλής συμμόρφωσης. Θα πρέπει να θεσπιστεί ο έλεγχος της υλοποίησης της εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής του ΟΣΔΕ. Με τη σειρά της και η πολλαπλή συμμόρφωση θέτει κανόνες και στόχους που συμπίπτουν με τους στόχους και τις επιδιώξεις του παρόντος Εθνικού σχεδίου δράσης.
  Όσον αφορά την εκπαίδευση ενός τόσο μεγάλου αριθμού χρηστών (άνω των 600.000) πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο για να επιτύχει θα πρέπει καταρχήν να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του. Συνεπώς θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των χρημάτων που παρακρατούνται από τις επιδοτήσεις μέσω της διαφοροποίησης. Όπως προβλέπεται θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν και τα χρήματα από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΣΠΑ (μετά το 2013) ενώ η συμμετοχή του αγρότη θα πρέπει να περιοριστεί σε συμβολικό μόνο επίπεδο (κόστος εγγραφής).
  2) Ο ρόλος των Γεωπόνων ως εκπαιδευτών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι πολύ σημαντικός. Προέχει λοιπόν η εκπαίδευση των εκπαιδευτών.
  3) Οι τωρινοί κάτοχοι αδείας πώλησης γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να εξαιρεθούν από την αρχική εκπαίδευση, λόγω επαρκούς επίπεδου γνώσεων και εμπειρίας για τη διευκόλυνση της έναρξης εφαρμογής του παρόντος συστήματος. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση Γεωπόνων και απόφοιτων ΤΕΙ Φυτ. Παρ., εφόσον αιτούνται νέας άδειας πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά την έγκριση του παρόντος σχεδίου.
  4) Στην παράγραφο 3.3. που αφορά τους Συμβούλους και καθορίζει τους 3 στόχους του σχεδίου στον τομέα αυτό, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο 2ος στόχος που προβλέπει την χορήγηση πιστοποιητικού συμβούλου σε αυτούς που δεν έχουν τους προβλεπόμενους τίτλους σπουδών, όπως ορίζει το άρθρο 35 παρ. 13 του Ν.4036/2012. Πρόκειται για μια ασαφή και αντιεπιστημονική διάταξη η οποία εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
  5) Για τους ίδιους λόγους πρέπει να αφαιρεθεί τελείως και η παράγραφος 6.9. διότι δεν δύναται να υπάρξει σύμβουλος ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που δεν διαθέτει πτυχίο γεωπόνου ή έστω τεχνολόγου φυτ. παραγωγής (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 109/1989). Είναι αδιανόητο, αντιεπιστημονικό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον κάτι τέτοιο και δεν συμβαδίζει με το πνεύμα του υπόλοιπου σχεδίου δράσης. Επιπλέον έρχεται και σε αντίθεση τόσο με το πνεύμα του Ν. 4036 όσο και με το Π.Δ. 109/1989.
  6) Επιπλέον, και για τους ίδιους λόγους με τα παραπάνω, στον πίνακα 1 του κεφαλαίου 4 θα πρέπει να αφαιρεθούν από το υποσύστημα κατάρτισης Ο.Χ.Γ.Φ. ως καταρτιζόμενοι σύμβουλοι οι μη κάτοχοι οριζόμενου τίτλου σπουδών. Αυτό θα πρέπει να γίνει για τους ίδιους λόγους που σας αναφέρουμε παραπάνω (4 και 5). Συνεπώς για να μη δημιουργηθούν τα προβλήματα που προαναφέραμε, πιστεύουμε ότι Σύμβουλοι θα πρέπει να είναι οι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σύμφωνα με το Π.Δ 109/1989, να έχουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (χωρίς να είναι όμως κάτοχοι).
  7) Στον ίδιο πίνακα 1 προτείνουμε στο υποσύστημα κατάρτισης Ο.Χ.Γ.Φ. στους φορείς να μπει και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
  8) Όσον αφορά τους εκπαιδευτές, προτείνουμε αυτοί να προέρχονται από το μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και από το μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.. Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα της ένταξης και άλλων Γεωτεχνικών στα ανωτέρω μητρώα παρά την κωλυσιεργία που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια.
  9) Στο τμήμα Α και στην παράγραφο 6.8 Β και Γ προτείνουμε να υπάρχει και η επιβολή ικανού χρηματικού προστίμου. Ενώ στο Δ. της ίδιας παραγράφου να αλλαχτεί η λέξη «δύναται» για τα ΠΚΠΦ& ΠΕ με την λέξη «οφείλουν».
  10) Στην παράγραφο 8.4 προτείνουμε το κόστος χορήγησης πιστοποιητικού να είναι συμβολικό και η διάρκεια ισχύος του τα 5 χρόνια. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί η διαδικασία της ανανέωσης του πιστοποιητικού μετά την λήξη του. Θα χρειαστεί καινούργια επιμόρφωση;
  11) Στο τμήμα Β σχετικά με τις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προτείνουμε στο τέλος να προστεθεί παράγραφος όπου θα αναφέρει ότι «απαιτείται η έκδοση γραπτής οδηγίας «εφαρμογής φυτοπροστασίας» και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του συμβούλου προκειμένου να επιτραπεί η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων», για λόγους τεκμηρίωσης, δυνατότητας ελέγχου και τήρησης της φορολογικής νομιμότητας.
  12) Στο τμήμα Δ προτείνεται ο συντονισμός των ΣΤΕΕΕΓΦ και των ΠΥΑΑΜ να ανατεθεί στα ΠΚΠΦ & ΠΕ, διότι είναι οι μόνες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με ανάλογα αντικείμενα.
  13) Στο Τμήμα Ζ, που αφορά τα ειδικά μέτρα για την προστασία του Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Πόσιμου Νερού, δεν γίνεται καμία μνεία και δεν λαμβάνεται ουδεμία μέριμνα για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών που σχετίζονται με τα συλλογικά σημεία γέμισης των ψεκαστικών μηχανημάτων. Αυτά τα σημεία είναι σημαντικοί παράγοντες σημειακής ρύπανσης και θα πρέπει να δοθεί μέριμνα και να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για τον περιορισμό αυτού του είδους της ρύπανσης.
  Επίσης, άλλο ένα είδος σημειακής ρύπανσης αφορά το πλύσιμο των ψεκαστικών μηχανημάτων, όπου και εκεί δεν δίνεται μέριμνα για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να έχουμε μείωση αυτής της μορφής ρύπανσης. Δεν γίνεται ουδεμία αναφορά για τις βιοκλίνες, υποδομή η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τη μείωση αυτής της μορφής ρύπανσης.
  Για τη δημιουργία των υποδομών συλλογικών σημείων γέμισης των ψεκαστικών μηχανημάτων και χώρων πλυσίματος (βιοκλίνες), αλλά και λοιπών υποδομών (ασφαλής διαχείριση κενών συσκευασίας-ενημέρωση κοινού-ευαισθητοποίηση) απαραίτητη είναι και η θεσμική συμμετοχή των Τ.Ο.Ε.Β. (όπου υπάρχουν) ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Κλείνοντας τις προτάσεις μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αξιόλογους επιστήμονες συναδέλφους που συνέβαλαν στο να διατυπώσουμε τις ανωτέρω απόψεις, είτε συμμετέχοντας στη σχετική σύσκεψη που διοργανώσαμε, είτε αποστέλλοντας μας γραπτώς τις προτάσεις ή τις παρατηρήσεις τους.
  Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία.

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
  του ΓΕΩΤΕ.Ε.
  Ανατολικής Μακεδονίας

  Ζαφείρης Μυστακίδης

 • 10 Ιανουαρίου 2013, 12:17 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ

  1.Σχετικά με την κατάρτιση (Τμήμα Α) έχουν ήδη κατατεθεί σχόλια υπέρ ορισμένων σωστών κατευθυντήριων αρχών όπως:

  α. Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και ευλύγιστων μορφών ώστε να αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες και το υψηλό κόστος από την υποχρεωτική ύπαρξη κτηρίων κ.λπ.
  Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι προαιρετικές. Άρα θα πρέπει να αφαιρεθεί η σχετική υποχρέωση κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής στην §5.2.
  β. Επίσης ενδεικτική και όχι περιοριστική πρέπει να είναι η περιγραφή των δικαιούχων να αναγνωρίζονται ως δομές κατάρτισης(βλέπε §§ 5.2, 6.2, 7.1.1.). Η εκ των προτέρων περιοριστική «φωτογράφιση» ή και «ονοματολογία» δεν βοηθά στη δημιουργία ενός ανοικτού, διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος. Αντίθετα, αυτό που έχει σημασία είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν αυτές οι δομές κατάρτισης ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου που αναλαμβάνουν. Έτσι, π.χ. θα πρέπει:

  – στην § 6.2 (κατάρτιση ΟΧΓΦ) να αντικατασταθεί η φράση «θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα δομή της μη τυπικής εκπαίδευσης…» με την «θα χρησιμοποιηθούν δομές τυπικής εκπαίδευσης…».
  – σχετικά με την υποδομή Γ) της συμπληρωματικής κατάρτισης θα πρέπει να αντικατασταθούν οι «διεπαγγελματικές ενώσεις γεωπόνων» με μια ευρύτερη (διεπιστημονική) περιγραφή π.χ. «συλλογικές οργανώσεις επιστημόνων», ενώ στην § 7.1.1. η αναφορά «Το ΓΕΩΤΕΕ ή όποιο άλλο δημόσιο φορέα δύναται…» θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια γενικότερη διατύπωση η οποία να επιτρέπει πιστοποιημένα κέντρα εκπαίδευσης, αντίστοιχα με την § 6.2.

  2.Για να αποφευχθεί η επανάληψη αποτυχημένων εμπειριών αναποτελεσματικότητας και δημοσιονομικών καταλογισμών από την Ε.Ε.(βλέπε ΟΣΔΕ) θα πρέπει να ισχύσουν 4 βασικές αρχές:

  α. Καθιέρωση εκ των προτέρων, συγκεκριμένων κριτηρίων βάσει των οποίων αναγνωρίζονται και λειτουργούν οι δομές κατάρτισης.
  β. Αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως π.χ. μεταξύ εκπαιδευτού / συμβούλου / διανομέα.
  γ. Κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών γιατί υπάρχουν δυο κίνδυνοι. Είτε του «δωρεάν» που υποκρύπτει συμφέροντα, είτε της οικονομικής εκμετάλλευσης των καταρτιζόμενων.
  δ. Διαρκής και ουσιαστικός έλεγχος των δομών κατάρτισης.

 • Κατά την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης γίνεται η παραδοχή ότι για τους σύμβουλους ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας δεν απαιτείται τίτλος σπουδών και προτείνεται σύστημα αρχικής κατάρτισης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εξ ορισμού η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία καλλιεργειών απαιτεί επιστημονικές γνώσεις σε πολλά γνωστικά αντικείμενα που μόνο ένας απόφοιτος γεωπονικής σχολής μπορεί να κατέχει, θεωρούμε την παραπάνω παραδοχή μεγάλο σφάλμα και το οποιοδήποτε νομικό κενό θα πρέπει το ίδιο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης να το καλύψει. Η ελάχιστη απαίτηση για τους σύμβουλους ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας είναι να διαθέτουν πτυχίο του άρθρου 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012. Αν, πράγματι, επικρατήσει η άποψη ότι ο οποιοσδήποτε με ένα σεμινάριο κατάρτισης μπορεί να γίνει σύμβουλος, τότε ας εφαρμοστεί στους αγρότες (που έχουν και τη σχετική εμπειρία) για να λυθούν, ως δια μαγείας, όλα τα ζητήματα της φυτοπροστασίας στη χώρα μας.
  Θεωρούμε την κατάρτιση των αγροτών-χρηστών τελείως απαραίτητη για την κάλυψη ενός σημαντικού κενού και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των συμβούλων (με πτυχίο απαραίτητα) σημαντική για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους. Απεναντίας δεν αναγνωρίζουμε κάποια ιδιαίτερη ανάγκη για συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων ως κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση και με την κατάσταση στα άλλα Κράτη-Μέλη. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι (α.35, ν.4036) δε πρέπει να χρειάζονται ούτε κατάρτιση, ούτε εξετάσεις, όταν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως αγρότες –χρήστες.
  Στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ιδιαίτερα στις δενδρώδεις καλλιέργειες) και δεν ψεκάζουν οι ίδιοι τις καλλιέργειές τους αλλά άλλοι ψεκαστές. Επίσης, η έκταση πολλών εκμεταλλεύσεων είναι πολύ μικρή και δεν μπορεί ο κάτοχος να προμηθευτεί τον πανάκριβο αλλά απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό ψεκασμού. Για αυτούς τους παραγωγούς δε θα πρέπει να είναι απαραίτητη η κατάρτιση – πιστοποίηση, με την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ΦΠΠ με έγγραφη οδηγία συμβούλου που θα εφαρμόζονται από καταρτισμένο ψεκαστή με διακριβωμένο εξοπλισμό. Πιθανόν, να χρειαστεί ειδική μέριμνα για τα φορολογικά θέματα (παροχή υπηρεσιών, ποσοστό φορολόγησης), ώστε να ενθαρρυνθεί αυτή η δράση.
  Οι δομές εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσιες: ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ.
  Το κόστος κατάρτισης, όπως φαίνεται, είναι διπλό. Ένα τέλος κατάρτισης υπέρ Κεντρικού Ταμείου του Υπουργείου και ένα αντίτιμο στη δομή κατάρτισης. Για, σχεδόν, 2 δεκαετίες «καταρτίζονται», με αμοιβή, χιλιάδες άνεργοι στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με σχεδόν μηδενική επαγγελματική αποκατάσταση στη συνέχεια και με μοναδικά αποτελέσματα την φαινομενική μείωση του ποσοστού ανεργίας για το χρόνο κατάρτισης και το γρήγορο πλουτισμό ορισμένων. Θεωρούμε ότι μια τόσο σημαντική δράση κατάρτισης, που στόχο έχει να προστατέψει την υγεία των χρηστών ΦΠΠ, των καταναλωτών και το περιβάλλον θα πρέπει να είναι χωρίς κανένα κόστος για κανέναν καταρτιζόμενο. Αντιλαμβανόμαστε την δύσκολη οικονομική συγκυρία και προτείνουμε τη χρηματοδότηση με το τρέχον και το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

 • ΤΜΗΜΑ Α: Κατάρτιση
  Γενικά σχόλια:
  Α. Για την κατάρτιση των χρηστών σωστά ανατίθεται ο κεντρικός ρόλος στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Όμως με δεδομένο τον όγκο του έργου της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης, ο ΕΛΓΟ δεν θα δυνηθεί να αντεπεξέλθει. Απαραίτητο είναι να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και των δομών Δια Βίου Μάθησης των Δήμων αλλά και των ΑΕΙ (Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ)
  Β. Ο στόχος που τίθεται για να εκπαιδευτεί το 33% των «αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων» σε όλη την χώρα κατά έτος και ιδιαίτερα το πρώτο έτος είναι υπερβολικά δύσκολος –προϋποθέτει ένα πλήρως οργανωμένο σύστημα, από την ύλη επιμόρφωσης μέχρι τις δομές και τους εκπαιδευτές-. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την δυνατότητα της ΣΕΑ να ολοκληρώσει το σύστημα κατάρτισης ως 26/11/2013 (δηλαδή αυτή η ημερομηνία να είναι η εναρκτήρια για την κατάρτιση) ο στόχος του 33% για το 2013 γίνεται ουτοπικός.
  Να επαναδιατυπωθεί ο στόχος της εκπαίδευσης ως εξής:
  • 20% των χρηστών το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση του συστήματος κατάρτισης (πχ. έως 26/11/2014) δίδοντας έμφαση σε περιοχές με εντατικές καλλιέργειες που θα καθοριστούν σε περιφερειακό επίπεδο.
  • 35% των χρηστών τον δεύτερο χρόνο (πχ. έως 26/11/2015)
  • 45% των χρηστών τον τρίτο χρόνο. (πχ. έως 26/11/2016)
  Η ημερομηνία μετά την οποία θα απαγορεύεται η χορήγηση γεωργικών φαρμάκων σε μη κατόχους πιστοποιητικού κατάρτισης θα είναι με βάση το παραπάνω παράδειγμα στις 26/11/2016.
  Γ. Σύμβουλοι για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών, την προστασία της υγείας των χρηστών και καταναλωτών και του περιβάλλοντος δεν μπορεί να είναι άλλοι από τους αναφερόμενους στο άρθρο 35 παρ. 13 του 4036/2012 οι οποίοι διαθέτουν την επιστημονική κατάρτιση που απέκτησαν σπουδάζοντας 4 ή 5 έτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα μας. Είναι αστείο να θεωρήσει κάποιος ότι το σύστημα κατάρτισης των 60 ωρών που θα θεσπίσει η ΣΕΑ θα είναι ισοδύναμο των σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Δ. Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων από τους επαγγελματίες χρήστες να αποτελέσει τμήμα της κατάρτισης για την απόκτηση των Πράσινου Πιστοποιητικού

  Ειδικές :

  παρ. 2, σελ. 5, αναφέρεται “Οι σύμβουλοι ολοκληρωμένης φυτοπροστασία στη χώρα μας δεν απαιτείται νομοθετικά να έχουν συγκεκριμένο τίτλο σπουδών και δεν έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των συμβούλων ολοκληρωμένης καταπολέμησης διαθέτουν τίτλο σπουδών αντίστοιχο με αυτόν των υπευθύνων καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων”.
  Υπάρχει όμως ο θεσμός του γεωργικού συμβούλου και ως τέτοιοι μπορούν να πιστοποιηθούν Γεωπόνοι, Δασολόγοι και Κτηνίατροι. Οπότε θα πρέπει ως σύμβουλοι ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας να νοούνται μόνο γεωτεχνικοί, σύμφωνα και με τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα, οι οποίοι άλλωστε διαθέτουν και τη σχετική εκπαίδευση.
  Συνεπώς θα πρέπει να γίνουν και μια σειρά από σχετικές αλλαγές στο προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Δεν απαιτείται σχετική αρχική κατάρτιση, αφού το αντικείμενο ήδη καλύπτεται από το πρόγραμμα σπουδών, αλλά μόνο συμπληρωματική κατάρτιση για επικαιροποίηση των γνώσεων τους.

  παρ. 3.3, σελ. 6, απαλοιφή του “Η θέσπιση συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού για τους συμβούλους που ο βασικός τίτλος σπουδών τους δεν εμπίπτει στους αναφερόμενους στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)”.
  παρ. 5.2, σελ. 8. Αναφέρεται “Οι δομές δύνανται να παρέχουν κατάρτιση εκπαιδευτών στο σύνολο των θεμάτων του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 ή σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κεφάλαια”. Πρόταση για αλλαγή : Οι δομές εκπαίδευσης να παρέχουν κατάρτιση εκπαιδευτών στο σύνολο των θεμάτων του Παρ. Β του Ν. 4036/2012.
  παρ. 5.3, σελ. 9. Αναφέρεται μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης, αλλά δεν αναφέρεται ελάχιστος αριθμός ωρών κατάρτισης. Ομοίως στο Τμήμα Α, παρ. 6.4, σελ. 12.
  παρ. 6.1, σελ. 10, διαγραφή ολόκληρο το Β, (η πέμπτη και η έκτη γραμμή)
  παρ. 6.5 Γ, σελ. 12.
  1. Υπάρχει ασάφεια τελικά ποιος φορέας εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές (ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσιοι φορείς εποπτευόμενοι από το ΥΠΑΤ ή το πρώην ΕΚΕΠΙΣ?)
  2. Τι διασύνδεση υπάρχει με το «ερμειτικά κλειστό σύστημα» του μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ με το μητρώο εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών του ΥΠΑΑΤ?
  3. Η απαίτηση για 5ετή εμπειρία αποκλείει πολλούς συναδέλφους από την εκπαίδευση επαγγελματιών χρηστών. 2ετής εμπειρία είναι μάλλον επαρκής.
  παρ. 6.8, σελ. 13-14. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης χρήσης γεωργικών φαρμάκων να γίνεται αυτόματα αφαίρεση του πιστοποιητικού κατάρτισης του επαγγελματία χρήστη και όχι μετά από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  παρ. 6.9, σελ. 14, να διαγραφεί.
  παρ. 7.1.2. «πρόγραμμα συμπληρωματικής κατάρτισης». Να συμπληρωθεί η παράγραφος: «Για τον ίδιο σκοπό δημιουργείται και λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση οι εγγεγραμμένοι διανομείς και σύμβουλοι με όλες τις σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες».
  Παρ. 8 σελ. 16 «Χορήγηση πιστοποιητικού κατάρισης»
  Το πιστοποιητικό θα πρέπει να χορηγείται με αδιάβλητη διαδικασία που διασφαλίζεται η αξιοκρατία, και η εύκολη προσβασιμότητα των παραγωγών που δεν έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
  Θα πρέπει να υιοθετηθούν μεθοδολογίες αξιολόγησης (θεωρητική και πρακτική) ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των καταρτιζομένων αλλά και την ηλικία τους.
  Σαφώς η ηλεκτρονική θεωρητική αξιολόγηση (παρόμοια με την αξιολόγηση των γνώσεων για Η/Υ) αποτελεί αδιάβλητη διαδικασία αλλά όχι εύκολα προσιτή από όλους.
  Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας επιτροπών για την πρακτική αξιολόγησης και το άθροισμα των δυο εξετάσεων να αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα του πιστοποιητικού.
  παρ. 8.3 σελ. 17. Δομές δια βίου μάθησης που θα πληρούν τις προδιαγραφές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 • Ως προς τον Πίνακα 1: Διάρθρωση συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων (σελ. 7/45) θα ήταν πολύ χρήσιμο αν δινόταν ενδεικτικά η περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των υπευθυνοτήτων που εκτιμάται ότι έχει ένας σύμβουλος – κάτοχος του οριζόμενου τίτλου σπουδών και τι ο αντίστοιχος χωρίς τον τίτλο σπουδών.
  Ο λόγος για αυτήν την διευκρίνηση είναι για να γίνει σαφής η διαφορά στο επίπεδο κατάρτισης των δύο υποσυστημάτων που τους περιλαμβάνουν.

  Επίσης, η ανάπτυξη του συστήματος κατάρτισης θα ήταν ίσως πιό διαχειρίσιμη αν οι δομές κατάρτισης δεν αναφέροντας περιοριστικά σε προκαθορισμένες οντότητες (π.χ. εποπτευόμενοι φορείς, διεπαγγελματικές οργανώσεις κλπ, κλπ) αλλά μόνο να δοθούν οι προδιαγραφές που κρίνονται αναγκαίες για to κάθε επδιωκόμενο αποτέλεσμα.
  Ο λόγος για αυτήν την διευκρίνηση είναι η πείρα που έχει δείξει ότι όσο πιό «πακτωμένη» είναι μια ρύθμιση, τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα που θα προκύψει, αν τυχόν αστοχήσει για κάποιο λόγο .

  5. Υποσύστημα Α.: «Κατάρτιση Εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» (σελ. 8 & 9/45),
  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
  Για την εγγραφή τους οι δομές κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων πρέπει να :
  • Να διαθέτουν εκπαιδευτές εκπαιδευτών ή να συνεργάζονται με εκπαιδευτές εκπαιδευτών άλλων φορέων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι να έχουν πολύχρονη αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κεφάλαια κατάρτισης εκπαιδευτών που αναφέρονται ανωτέρω. Οι εκπαιδευτές εφαρμόζουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εμπειρία κρίνεται μέσω συνέντευξης σε επιτροπή που δημιουργεί το ΥΠΑΑΤ και βάσει κριτηρίων που ορίζει επίσης το ΥΠΑΑΤ.
  Ο λόγος για αυτήν την τροποποίηση είναι ότι η εμπειρία πολύ δύσκολα μπορεί να τεκμηριωθεί πέραν του βιογραφικού (π.χ. ένας γεωπόνος διανομέας ΦΠΠ επί 30 χρόνια, πως θα αποδείξει την εμπειρία του στην Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία).

  • Να διαθέτουν -ως νομικά πρόσωπα- εμπειρία σε κατάρτιση ή συναφές προς αυτήν δραστηριότητες (έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα).
  Ο λόγος για την διευκρίνηση είναι για να είναι σαφές ότι αφορά νομικά πρόσωπα των οποίων ο σκοπός λειτουργίας περιλαμβάνει εκπαίδευση ή κατάρτιση (και όχι φυσικά πρόσωπα, όπως είναι οι εκπαιδευτές).
  • Να εξεταστεί αν είναι σκόπιμο να έχουν αιτηθεί πιστοποίησης κατά ISO 17024 ως Φορείς Εκπαίδευσης / Κατάρτισης
  Αυτό θα μπορούσε να διασφαλίσει την αντικειμενική αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών μετά την αρχική τους έγκριση, χωρίς να επιβαρύνεται το ΥΠΑΑΤ για την συστηματική τους παρακολούθηση. Το ΥΠΑΑΤ θα μπορούσε να εκδώσει υποχρεώσεις που να είναι υποχρεωτικές για την πιστοποίηση των δομών.

 • Προτείνουμε αλλαγή στο τρίτο σημείο της παραγράφου 6.3 Εκπαιδευτικό υλικό, στην θεωρητική κατάρτιση (σελ. 11), ως εξής:

  • Συγκριτική αξιολόγηση σκευασμάτων σε επίπεδο αγρού με στόχο την επιλογή των πιο ασφαλών για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον (συναρτήσει και της αποτελεσματικότητας και της οικονομικότητας)

 • Γενικά σχόλια και παρατηρήσεις της ομάδας του ΜΦΙ για την σύσταση του ΕΣΔ

  Το προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) αποτελεί μία πολύ σοβαρή προσπάθεια για τη μείωση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από την μη ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
  Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι το θέμα της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, των μέσων επίτευξης της και των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της επιτυχίας της απαιτεί τη διεπιστημονική συνεργασία και την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων που διαθέτει η χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπροσθέτως, το ΕΣΔ άπτεται πολλών θεμάτων εθνικής και κοινής αγροτικής πολιτικής, επομένως θα πρέπει να εκφράζει και να ενσωματώνει απολύτως τις ισχύουσες θέσεις και στρατηγικές των αρμόδιων υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
  Όσον αφορά στη δομή του:
  Α. το ΕΣΔ θα έχει συγκεκριμένη δομή ως ακολούθως:
  • Εισαγωγή: θα πρέπει να περιέχει συνοπτική περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
  • Νομικό Πλαίσιο: Περιγραφή νομοθεσίας πάνω στην οποία βασίζεται το ΕΣΔ
  • Σκοπός-Στόχοι: Σαφής περιγραφή του σκοπού δημιουργίας του ΕΣΔ και των στόχων του.
  • Μέτρα: Περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ.
  • Δείκτες-Φορείς παρακολούθησης: Καθορισμός των δεικτών παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων του ΕΣΔ και ορισμός των φορέων παρακολούθησης ανά θεματική ενότητα. Επισημαίνεται ότι οι φορείς παρακολούθησης των δεικτών πρέπει να προέρχονται από τις υπάρχουσες δομές και ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσής τους.
  Αξιολόγηση των δεικτών παρακολούθησης ανά θεματική ενότητα και ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Έκθεση: Υποβολή έκθεσης παρακολούθησης δεικτών ανά φορέα και ανά σαφώς καθορισμένη χρονική περίοδο.
  • Εναλλακτικά μέτρα: Υποστηρικτικά και παράλληλα μέτρα σε περίπτωση ανάγκης.
  B. το ΕΣΔ θα πρέπει να αποτελεί ένα εύληπτο και ελκυστικό κείμενο-εργαλείο για τον γεωτεχνικό και τον αγρότη το οποίο θα έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως:
  1. Να έχει ένα ενημερωτικό κείμενο στην αρχή που να περιλαμβάνει: α) την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τη νομοθεσία στην οποία βασίζεται το ΕΣΔ έτσι ώστε να αποφευχθεί η συνεχής αναφορά σε νόμους, υπουργικές αποφάσεις και ΦΕΚ και β) την ανασκόπηση των μελετών, προγραμμάτων, έργων και μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα στα επιμέρους θέματα του ΕΣΔ. Τα στοιχεία αυτά αφ ενός μπορούν και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως οδηγός και ως βάση αναφοράς, αφ ετέρου είναι ένα δείγμα της δουλειάς που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη χώρα και αποδεικνύει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν αρχίζουμε εκ του μηδενός.

  2. Στο εισαγωγικό κείμενο του ΕΣΔ θα πρέπει να γίνει σαφής περιγραφή του σκοπού και των στόχων. Επίσης θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια τα μέσα και οι διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και αξιολόγησης του βαθμού επίτευξής τους.

  Οι στόχοι του ΕΣΔ πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να μην ενέχουν τον κίνδυνο να εκθέσουν τη χώρα σε περίπτωση που δε θα επιτευχθούν ή και να επισύρουν ποινές και Κοινοτικά πρόστιμα.

  3. Δεδομένου ότι το ΕΣΔ θα είναι νόμος του κράτους, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό και να μην νομοθετηθούν δράσεις για τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση από την ΚΑΠ ή από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα ΕΣΠΑ, προγράμματα LIFE+ Environment κ.α.

  4. Το ΕΣΔ θα πρέπει να συνδέεται με το Αγροτικό Δίκτυο (Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΑΑ) και να συνδυάζει τις υπάρχουσες δομές, τα μέσα και τις διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο από τους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν ή έχουν καταστατικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς του ΕΣΔ και να τους ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα προκειμένου να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων του ΕΣΔ.

  5. Το ΕΣΔ δεν θα πρέπει να απαντάει κατά άρθρο του Ν. 4036 και κατ επέκταση της Οδηγίας 2009/128 ΕΕ, σχετικά με το τι θα κάνει αλλά να περιλαμβάνει ευρύτερες στρατηγικές με ξεκάθαρο στόχο για την επίτευξη του βασικού σκοπού που είναι η ασφάλεια στην αγροτική παραγωγή για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Τα παρουσιαζόμενα ως άρθρα στο ΕΣΔ, θα πρέπει να παρουσιαστούν ως μέτρα επίτευξης στόχων και να παρακολουθούνται μέσω δικτύου φορέων. Για κάθε μέτρο θα πρέπει να καθοριστούν υποστηρικτικοί φορείς και το γενικό συντονιστικό ρόλο να τον έχει το ΥπΑΑΤ.

  6. Θα πρέπει να καταγράφει τα πιο κρίσιμα κενά που υφίστανται ώστε να υλοποιηθεί επιτυχώς στο ΕΣΔ σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες του (π.χ. Κατάρτιση, Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία κλπ). Είναι πολύ σημαντικό το ΕΣΔ να τονίζει την σημασία ένταξης διαφόρων τέτοιων έργων στο επόμενο χρηματοδοτικό Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης (2014-2020) που ήδη βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

  7. Είναι καίριας σημασίας να υπάρξει συμμετοχή εκτός των αγροτικών και των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων με τα γεωργικά φάρμακα και άλλων κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι θα έχουν ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση των στόχων του ΕΣΔ και στην ευαισθητοποίηση του κοινού με τελικό στόχο την προληπτική ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών ώστε να αναπτυχθεί σταδιακά ένα αυτοελεγχόμενο σύστημα. Εκτός τούτου υπάρχει άμεση ανάγκη και είναι απόλυτη προτεραιότητα η εστίαση στις προστατευόμενες και ευάλωτες περιοχές, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηριστούν και στις οποίες να εφαρμοστούν κατά προτεραιότητα οι αρχές του ΕΣΔ. Με απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει επίσης να χαρακτηριστούν οι περιοχές εντατικής καλλιέργειας και να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

  8. Ειδικότερα όσον αφορά στο θέμα της κατάρτισης επισημαίνεται ότι (τμήμα Α):
   Θα πρέπει να είναι ένα σύστημα απλό, συνεκτικό και οικονομικά βιώσιμο με ενιαίο εκπαιδευτικό υλικό για όλη τη χώρα.
   Θα πρέπει να συσταθεί ένα FORUM από εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς που θα καθορίσουν, αναπτύξουν και εγκρίνουν ενιαίο εθνικό εκπαιδευτικό υλικό. Τα κριτήρια για τη συμμετοχή των φορέων αυτών στο FORUM θα βασίζονται στον τεκμηριωμένο από το καταστατικό τους εκπαιδευτικό τους ρόλο και τη δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.
   Δεδομένου ότι ένα από τα βασικά εργαλεία της μείωσης της επικινδυνότητας από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι η μείωση της χρήσης τους και διεθνώς αποτελεί έναν δείκτη επιτυχίας της επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 2009/128/ΕΕ, όσον αφορά στο θέμα της «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία οποιαδήποτε μορφής σύγκρουσης συμφερόντων όπως πιθανόν να είναι η συσχέτιση εκπαιδευτή με την εμπορία γεωργικών φαρμάκων. Οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών θα πρέπει να έχουν προσόντα και τις αντίστοιχες ειδικότητες με το αντικείμενο που θα διδάξουν.
   Επειδή μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού των ψεκαστών γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει οικονομικούς μετανάστες, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της γλώσσας εκπαίδευσής τους σε συνεργασία με τα σωματεία και τους φορείς τους για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και αποτελεσματική και ορθή επικοινωνία.
   Θα πρέπει να γίνει λεπτομερής και ρεαλιστική αποτίμηση του κόστους της κατάρτισης όλων των αγροτών εγγεγραμμένων στη χώρα (περίπου 800.000).
   Προτείνεται η κατάρτιση να είναι υποχρεωτική στους νέους αγρότες και εθελοντική για τους παλαιότερους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: μέγεθος κλήρου και ευάλωτες περιοχές. Η κατάρτιση θα πρέπει να στοχεύει σε νέους αγρότες με εντατικές καλλιέργειες σε ευάλωτες περιοχές.
   Στο ΜΦΙ έχει ήδη δημιουργηθεί μια σειρά από ενότητες εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης που απαιτεί η Οδηγία 2009/128/ΕΕ και το οποίο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ.
   Σχετικά με την παροχή βεβαίωσης κατάρτισης εκπαιδευτών και την πενταετή της ισχύ αρχόμενης από την ολοκλήρωση της κατάρτισης: Τί γίνεται μετά την πενταετία;

  9. Ειδικότερα όσον αφορά στο θέμα της ρύπανσης των υδάτων (Τμήμα Ζ) επισημαίνεται ότι:
   Δε γίνεται αναφορά στην ισχύουσα κατάσταση και συγκεκριμένα στο πλήθος των προγραμμάτων και πολυετών μελετών που έχουν γίνει στη χώρα μας σχετικά με την παρακολούθηση της ρύπανσης των υδάτων από γεωργικά φάρμακα και στη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων και των αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί.
   Όσον αφορά στην ανάλυση οργανικών ρυπαντών για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού θα πρέπει να αναφερθεί ο ρόλος που πρέπει να έχει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για αναλύσεις υπολειμμάτων διότι είναι το μοναδικό δημόσιο εργαστήριο στη χώρα που έχει διαπιστευμένο πεδίο για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ουσιών.

  Λεπτομερέστερες παρατηρήσεις για τα επιμέρους τμήματα του ΕΣΔ θα σταλούν υπηρεσιακά από το ΜΦΙ στο ΥπΑΑΤ.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 14:49 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Οι σύμβουλοι Ο.Χ.Γ.Φ θα πρέπει να έχουν τις προυποθέσεις όπως ορίζεται από τον Ν.4036/2012, άρθρο 35, πράγραφος 13.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  1) Εάν ο Υπεύθυνος Επιστήμονας του κατάστηματος που έχει πιστοποιητικό κατάρτισης διακόψει την συνεργασία με το κατάστημα τι θα γίνει; Το κατάστημα θα προσλάβει άλλον ο οποίος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό κατάρτισης και σε πόσο χρόνο;
  2)Για την μετά τις 26-11-2016 έγκριση αδειών καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης ο υπεύθυνος επιστήμονας θα πρέπει να έχει εκτός των προβλεπομένων έως σήμερα και πιστοποιητικό κατάρτισης;
  3)Μετά τις 26-11-2015 οι επαγγελματίες χρήστες που δεν θα έχουν πιστοποιητικό κατάρτισης και με ποιο τρόπο θα προμηθεύονται τα Γεωργικά Φάρμακα;

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 12:19 | Ανδρέας Παπασταύρου

  Πρέπει να προβλεφθεί και να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για το θέμα της κατάρτισης. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι κατάρτισης, που δεν απαιτούν κτίρια, επιπλέον εξοπλισμό για εποπτικά μέσα και εκτύπωση τόνων χαρτιού. Οπότε, θα ήταν καλό να μην εξαντλείται ο σχεδιασμός του συστήματος κατάρτισης μόνο στις παραδοσιακές μεθόδους/δομές εκπαίδευσης.

  Η θεματολογία και οι αρχές της κατάρτισης πρέπει να είναι σχεδιασμένες όχι μόνο για την προφύλαξη των χρηστών και των καταναλωτών αλλά να έχει ευρύτερες βάσεις, με στόχευση τελικά την ορθολογική διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 10:22 | Τμ. Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου ΠΕ Χαλκιδικής

  Υπάρχει ακόμα στη χώρα μας ένα μικρό ποσοστό διανομέων γεωργικών φαρμάκων (υπεύθυνοι εμπορίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων) οι οποίοι είναι κτηνίατροι, δασολόγοι και χημικοί και δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012. Σύμφωνα με το ν. 3399/2005 θα διατηρήσουν το δικαίωμα εμπορίας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
  Γι΄ αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προβλεφθεί υποχρεωτικό σύστημα αρχικής κατάρτισης και χορήγησης πιστοποιητικού στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

 • 1. Εισαγωγικό σχόλιο
  Εκτός από το τμήμα Η για τις «ειδικές περιοχές» του άρθρου 12 της οδ. 128:2009 η ελαχιστοποίηση ή ακόμα και αποφυγή χρήσης των ΦΠΠ με χρήση μη-χημικών μέσων και μεθόδων ολοκληρωμένης και βιολογικής αντιμετώπισης θα πρέπει να ενθαρρυνθεί με έμφαση σε όλο το Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα άλλωστε με το πνεύμα που διαπνέει τον Καν. 1107:2009 και την οδηγία 128:2009.
  Τα ΦΠΠ είναι πολυτιμότατα μέσα παραγωγής και προκειμένου να μη φθείρεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους (ανθεκτικότητα, δαιμονοποίηση από το κοινό) οφείλει η χρήση τους να περιορίζεται στο εντελώς αναγκαίο. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο προτείνεται να διευρυνθεί το αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης ώστε να αφορά την:

  Ορθολογική Φυτοπροστασία και Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

  Μία τέτοια διεύρυνση έχει την δυνατότητα να μετατοπίσει το οικονομικό κόστος της φυτοπροστασίας από τις (εισαγόμενες) εισροές, προς τις εγχώριες υπηρεσίες, δηλαδή σε καλύτερη αξιοποίηση του γεωπονικού δυναμικού της χώρας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  Αν δεν υιοθετηθεί αυτή η διεύρυνση, υφίσταται ο κίνδυνος να ερμηνευθεί από τους παραγωγούς ως επίσημη θέση του ΥΠΑΑΤ ότι η εξάρτηση από τις εισροές ΦΠΠ είναι σε κάθε περίπτωση αναπόφευκτη (πράγμα ανακριβές). Υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία μια τέτοια θέση θα απογοήτευε τους παραγωγούς (και τους καταναλωτές).

  2. Υπάρχουσα κατάσταση (πίνακας στις σελ. 4/45 και 5/45).
  Προτείνεται η προσθήκη μιάς ακόμα σειράς, ως εξής:
  Αριστερή στήλη: Δεν έχει ποτέ αναληφθεί από κανένα επαρκή φορέα η εκπαίδευση των παραγωγών στις μη-χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας. Ακόμα και η εκπαίδευση των γεωπόνων στον τομέα αυτόν είναι από ανύπαρκτη έως μη αποτελεσματική.
  Δεξιά στήλη: Απαιτείται να αρχίσει να δομείται συστηματικά μία Υπηρεσία Επιστημονικής Αναφοράς (π.χ. το ΜΦΙ) που θα συνθέτει -μέσω συνεργασιών- ένα «σώμα γνώσεων και πληροφοριών» το οποίο θα αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών στην μη-χημική / βιολογική φυτοπροστασία.
  Ο λόγος για αυτήν την προσθήκη είναι ότι η έλλειψη γνώσεων και πληροφοριών, η έλλειψη μιας υπηρεσίας αναφοράς (ιδιωτικής ή δημόσιας) για φυτοπροστασία έχει ως πολύ συχνή επίπτωση την υποβάθμιση της ποιότητας των βιολογικών προϊόντων, την αύξηση του κόστους παραγωγής τους, ή ακόμα και την απώλεια της σοδειάς. Το δε όφελος από μια τέτοια εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους βιοκαλλιεργητές, αλλά θα ωφελήσει ουσιαστικά και την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία.

  4. Σχεδιασμός συστήματος κατάρτισης και χορήγησης πιστοποιητικού: (Σελ. 6/45, επαναλαμβάνεται σε: #5.2 στη σελ. 9/45, # 6.6 στη σελ. 13 /45 και # 8.3 στην σελ. 17).
  Προτείνεται να διευρυνθεί ο όρος «Δομές κατάρτισης» ώς εξής (άπαξ αναφορά):
  «Ως δομές κατάρτισης είναι οι οργανικές μονάδες που διαθέτουν επαρκή δομή και οργάνωση π.χ. εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή κλπ για παροχή κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων.»
  Ο λόγος για αυτήν την τροποποίηση είναι να αναιρεθεί ο περιοριστικός χαρακτήρας του ορισμού, ώστε να μην απαιτείται μεταβολή της νομοθεσίας για να εξεταστεί από το ΥΠΑΑΤ η επάρκεια νέων /μελλοντικών σχημάτων και τεχνολογιών εκπαίδευσης. Για παράδειγμα κινητές μονάδες, ηλεκτρονική τεχνολογία κλπ μπορεί να είναι πιό αποτελεσματικά και μικρότερου κόστους λειτουργίας, χωρίς να στηρίζονται π.χ. σε μόνιμες κτιριακές υποδομές. Για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία πιό σημαντική είναι η δυνατότητα επίσκεψης καλλιεργειών παρά η κτιριακή υποδομή. Ως προς τα κριτήρια επάρκειας των δομών, εναπόκειται να καθορίζονται από το ΥΠΑΑΤ με βάση την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητά τους και το κόστος της κατάρτισης.

  5. Υποσύστημα Α.: «Κατάρτιση Εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» (σελ. 8/45).
  Προτείνεται να διευρυνθεί ο σκοπός ως εξής
  5.1. Σκοπός
  Το υποσύστημα κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι αναγκαίο, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η υψηλού επιστημονικού επιπέδου κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτών) σε όλα τα θέματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους των γεωργικών φαρμάκων ταυτόχρονα με τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων, των υψηλών αποδόσεων και του χαμηλότερου δυνατού κόστους παραγωγής τους.
  Ο λόγος για αυτήν την προσθήκη είναι να εξισοροπείται η κατάρτιση, ώστε να μην στοχεύει μόνο αμυντικά, αλλά και επιθετικά για ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Σε αυτό κατατείνει και η διεύρυνση του αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης ώστε το κέντρο βάρους της κατάρτισης να είναι η ορθολογική Φυτοπροστασία, χωρίς να πέφτει όλο το βάρος στην χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Αυτή δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε τα οφέλη από την χρήση τους είναι αυτονόητα!
  5. Υποσύστημα Α.: «Κατάρτιση Εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
  Η παρακάτω παράγραφος (# 5.7 σελ. 10, και επαναλαμβάνεται σε: #6.10 στην σελ. 14, #7.3 στην σελ. 16 και #8.4 στην σελ.18) χρειάζεται να απαλειφθεί:
  Οι δομές που συμμετέχουν στο υποσύστημα κατάρτισης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων δύναται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους προς κατάρτιση την καταβολή αντίτιμου για τη χρήση της συγκεκριμένης δομής.
  Ο λόγος για τον οποίο προτείνεται να απαλειφθεί είναι ότι η δυνητικά δωρεάν παροχή υπηρεσιών από τις δομές υποδηλώνει αδιαφανή χρηματοδότησή τους για την παροχή του έργου της κατάρτισης. Εάν π.χ. χρηματοδοτείται η δομή άμεσα ή έμμεσα από την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, τότε είναι προφανές ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον για ισόρροπη κατάρτιση που να καλύπτει και την βιολογική /μη-χημική φυτοπροστασία.

  6. Υποσύστημα Β. «Κατάρτιση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
  Θεωρητική κατάρτιση (σελ.11)
  Προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω φράση:
  • Μη χημικοί τρόποι Φυτοπροστασίας, Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία, ουδοί οικονομικότητας, τρόποι μέτρησης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.
  Ο λόγος για την προσθήκη είναι ότι η κατάρτιση οφείλει να ξεκινάει από την αιτιολόγηση της προσφυγής σε γεωργικά φάρμακα και να καταλήγει στο αποτέλεσμα.
  Πρακτική κατάρτιση (σελ. 12)
  Προτείνεται να προστεθούν οι δύο ακόλουθες φράσεις:
  • Μέτρηση του βαθμού προσβολής και της κατανομής της στην καλλιέργεια.
  • Αναγνώριση των κύριων ωφέλιμων οργανισμών στην καλλιέργεια.
  Ο λόγος για την πρώτη προσθήκη είναι να παροτρύνονται οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων να εξετάζουν τον άριστο χρόνο εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα, καθώς και τη δυνατότητα τοπικών εφαρμογών, για τη μείωση του κόστους φυτοπροστασίας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  Ο λόγος για την δεύτερη προσθήκη –στο πλαίσιο των δεικτών βιοποικιλότητας- είναι να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες των γεωργικών φαρμάκων να τα διαχειρίζονται επωφελώς, λαμβάνοντας υπόψιν την -κάθε φορά- παρούσα ωφέλιμη πανίδα.

 • 3 Ιανουαρίου 2013, 14:56 | Πόπη Κοκκινάκη

  Το σχέδιο Δράσης σε μεγάλο του μέρος ασχολείται με την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φ.π.) που ασφαλώς αποτελεί και το σχετικά «εύκολο» μέρος της ΟΧΓΦ το οποίο είναι και αβανταδόρικο για την διοχέτευση εργατικού δυναμικού υψηλής μόρφωσης που πλεονάζει. Παρόλα αυτά, αν και η κατάρτιση και οι συμβουλές αναμένεται να αποτελέσουν μεγάλο «πακέτο» και της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020), δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι δομές του ΥπΑΤΤ όπως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα μπορούν να τύχει χρηματοδότησης. Το ότι δομές του ΥπΑΤΤ όπως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, θα μπορέσει να έξασφαλίσει τα κίνητρα στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) θα πρέπει να διασφαλιστεί με τη συνεργασία των Υπηρεσιών.

 • 3 Ιανουαρίου 2013, 14:53 | Πόπη Κοκκινάκη

  σελ. 15
  Δομές συμπληρωματικής κατάρτισης
  Υπάρχει κάποια ειδική τεχνογνωσία των μελλοντικών εκπαιδευτών του ΜΠΕΝΑΚΕΊΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ η οποία σχετίζεται με την συμπληρωματική κατάρτιση και μόνον, την οποία δεν διαθέτουν άλλοι εποπτευόμενοι φορείς του ΥπΑΑΤ όπως π.χ. το ΕΘΙΑΓΕ. Πως εξηγείται η διαγραφή των εποπτευόμενων φορέων του ΥπΑΤΤ στην σελίδα 15 μόλις λίγες σελίδες μετά τον πίνακα 1 της σελίδας 7 όπου ρητά αναφέρονται και η συρρίκνωσή τους σε ένα μόνο Ινστιτούτο?
  Υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για αυτή την προνομιακού τύπου μεταχείριση κάποιων εποπτευόμενων φορέων και την τελική συρρίκνωση των εποπτευόμενων φορέων με δικαίωμα παροχής συμπληρωματικής κατάρτισης τελικά σε έναν? Εάν όχι, θα πρέπει να διορθωθεί ΚΑΙ να αντιστοιχεί το κείμενο της σελίδας 15 με αυτό που εμφανίζεται στον Πίνακα 1 ώστε να δίνεται η δυνατότητα να παρέχεται η συμπληρωματική κατάρτιση από τους εποπτευόμενους φορέων του ΥπΑΑΤ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

 • 3 Ιανουαρίου 2013, 13:19 | Πόπη Κοκκινάκη

  Ο ορισμός στο Άρθρο 3 της Οδηγίας 128/2009 αλλά και του άρθρου 17 του Ν. 4036 των «συμβούλων» δεν εμπεριέχει και τον όρο “διανομείς” αλλά τον διακρίνει από τον ακριβώς από πάνω. Το γεγονός ότι η συμπληρωματική κατάρτιση των διανομέων γεωργικών φαρμάκων εμπεριέχεται τόσο στο σημείο 3.2. όσο και στο 3.3. του ΕΣΔ οδηγεί όμως στο συμπέρασμα ότι και οι διανομείς μετά από συμπληρωματική κατάρτιση μπορούν να είναι και σύμβουλοι ορθολογικής χρήσης των φ.π. Άρα οι διανομείς θα μπορούν και να συμβουλεύουν και να διανέμουν (sic) τα φ.π. άρα μπαίνουν από το παράθυρο του ΕΣΔ και στην παροχή συμβουλών παρακάμπτοντας τους υφιστάμενους ορισμούς τόσο της Οδηγίας όσο και του Νόμου.
  Η συμπληρωματική κατάρτιση που προβλέπεται για τους διανομείς θα πρέπει λοιπόν να περιορίζεται μόνο στο σημείο 3.2 της σελίδας 6 και ΟΧΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ και στο 3.3.

 • 31 Δεκεμβρίου 2012, 13:28 | Γαμβρός Ρόδιος /ΣΕΒΤ

  Παρατηρήσεις επί του Εθνικού σχεδίου για ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών
  Η γενική εντύπωση είναι ότι οι πρόνοιες του σχεδίου είναι όλες προς τη σωστή κατεύθυνση
  Οι βασικές και κρίσιμες παρατηρήσεις σχετίζονται με τις απαραίτητες υποδομές για την εφαρμογή του σχεδίου. Ο προβληματισμός σχετίζεται με το κατά πόσον οι υποδομές και τα προαπαιτούμενα θα είναι έτοιμα για την υλοποίηση του Εθνικού σχεδίου ή θα αποτελέσουν εμπόδια στην υλοποίηση
  Συγκεκριμένα:
  • Εκπαίδευση: Το μητρώο των εκπαιδευτών πρέπει να ανοίξει πέρα από τα ΑΕΙ και τους εκπαιδευτές ενηλίκων κατά ΕΚΕΠΙς. Ειδικά το τελευταίο έχει βραχυκυκλώσει και υπάρχει πρόβλημα επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων Β. ο εκτιμώμενος όγκος εκπαιδευτικού έργου στα 3 πρώτα χρόνια είναι δυσανάλογα μεγάλος με τους διαθέσιμους εκπαιδευτές με τα κριτήρια που διαφαίνονται.
  o Πρόταση: δημιουργία στο ξεκίνημα του προγράμματος ειδικού αρχείου εκπαιδευτών κατά το πρότυπο των εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
  • Χορήγηση πιστοποιητικού: Πρέπει να δοθεί η εναλλακτική δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις με συμβατικά μέσα. Η φοβία χρήσης υπολογιστών από σημαντικό μέρος του αγροτικού πληθυσμού θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα

 • 30 Δεκεμβρίου 2012, 20:46 | Θεοδωρής Παναγιώτης

  Ένα ακόμα σχόλιο – ερώτηση για την συζήτηση την επόμενη μέρα: Ένας γεωπόνος (δηλαδή με πτυχίο που του επιτρέπεται να έχει μαγαζί γεωργικών φαρμάκων και του επιβάλλεται να συμβουλεύει τον αγρότη) θα πρέπει επίσης να περνάει κατάρτιση και/ή εξετάσεις για να καταγραφεί ως επαγγελματίας χρήστης;

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 16:24 | Χατζής Λεωνίδας Γεωπόνος Τ.Ε

  Σαν ιδιοκτήτης καταστήματος πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί αλοδαποί είναι κάτοχοι ή εκμισθωτές αγροτικών εκμεταλεύσεων νόμιμα με ΑΦΜ και κωδικό.Με ποιές διαδικασίες και σε ποιά γλώσσα θα γίνουν, η εκπαίδευση και οι εξετάσεις αυτών των ανθρώπων, για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων; Πώς θα ταυτοποιηθεί το επίπεδο γνωσεών τους όταν οι περισότεροι προέρχονται από υπανάπτυκτες χώρες της Ασίας όπου το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τεράστιες διαφορές σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό;

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 10:39 | Θεοδωρής Παναγιώτης

  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  Η οδηγία 128/2009 είναι μια οδηγία πλαίσιο οπότε είναι σκόπιμο να εκλάβουμε το ΕΣΔ ως ένα πλαίσιο δράσεων δυναμικό και εξελίξιμο και όχι ως μια λεπτομερειακή νομοθεσία per se. Είναι ξεκάθαρο τόσο από την οδηγία, αλλά και από τις κατευθύνσεις των ΕΣΔ άλλων ΚΜ, ότι πρώτα γίνεται καταγραφή των υφιστάμενων πλαισίων ανά δράση και όπου χρειάζεται κατατίθεται συγκεκριμένη ρυθμιστική παρέμβαση για την εναρμόνιση με την οδηγία, η οποία άλλωστε ορίζει το γενικό πλαίσιο και επιτρέπει ευρύ φάσμα διακυμάνσεων στα ΚΜ.
  Η προαναφερόμενη εγγενής δυναμική του ΕΣΔ γίνεται εμφανής στο 4ο άρθρο, σημείο 1, τέταρτη παράγραφο της οδηγίας, όπου οι απόψεις ‘ενδιαφερομένων φορέων’ λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τις αρμόδιες αρχές των ΚΜ, τόσο κατά την κατάρτιση όσο και κατά την αναθεώρηση των ΕΣΔ. Δυστυχώς η παρούσα πρόταση του ΕΣΔ δεν συμπεριλαμβάνει ούτε την έστω προσχηματική συμμετοχή των εν λόγω φορέων κατά την αναθεώρησή του.
  Επίσης το προτεινόμενο ΕΣΔ χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτική δομή αρμοδιοτήτων στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ακόμα και υφιστάμενων νομοθεσιών, όπως:
  1. η Δια Βίου Μάθηση (νόμος 3879/2010 ΦΕΚ Α΄163)
  2. Διαχείριση κενών συσκευασίας (νόμος 2939/2001 ΦΕΚ Α΄179, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 3854/2010 ΦΕΚ Α΄94)
  3. Προστασία των υδάτων (οδηγία πλαίσιο για τα νερά)
  Για τις οποίες υφίστανται άλλες γενικότερα επισπεύδουσες αρμόδιες αρχές (υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΚΑ ή το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης), ενώ δεν διευκρινίζεται και η συμμετοχή άλλων Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Οργανισμών και λοιπών Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το ΥΠΑΑΤ με αρμοδιότητα πχ στην ενημέρωση του κοινού, στην εκπαίδευση των αγροτών, στον έλεγχο των υδάτων, στην πολλαπλή συμμόρφωση, στην ολοκληρωμένη εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων κλπ.
  Ειδικότερα για την κατάρτιση, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για όλα τα άλλα ΚΜ της ΕΕ η σημαντικότερη καινοτομία της οδηγίας είναι η θεσμοθέτηση της δυνατότητας πληροφόρησης του χρήστη των γεωργικών φαρμάκων στο σημείο πώλησης από καταρτισμένους πωλητές, σημείο το οποίο στην χώρα μας έχουμε από δεκαετίες καλύψει.
  Πράγματι η υποχρέωση της ύπαρξης υπεύθυνου επιστήμονα σχετικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (στην συνέχεια και για λόγους ευκολίας ‘γεωπόνου’) στα σημεία πώλησης, που ισχύει από το 1977 στην χώρα μας, υπερκαλύπτει τους σκοπούς της οδηγίας και κανένα μέχρι τώρα από τα άλλα ΚΜ δεν φαίνεται να έχει στο παρελθόν ή να σκοπεύει στο μέλλον να υιοθετήσει τόσο αναβαθμισμένα προσόντα για τους πωλητές – συμβούλους (στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων).
  Είναι λοιπόν απορίας άξιο για ποιο σκοπό η χώρα μας αγνοεί αυτό το μεγάλο προβάδισμα στην συγκεκριμένη δράση, απαξιώνοντας το πτυχίο του γεωπόνου και εξομοιώνοντάς το με τον εκπαιδευμένο για κάποιες εβδομάδες πωλητή-συμβούλου άλλων ΚΜ (πχ Ολλανδία, Σουηδία κα), αναγκάζοντάς τον να παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια κατάρτισης και/ή να περνάει εξετάσεις. Πιό άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας αξιολογείται ως προς την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος ανά πενταετία; Μήπως οι γιατροί, οι μηχανικοί ή οι δικηγόροι εξετάζονται ανά πενταετία ώστε να κρίνεται αν είναι ικανοί να συνταγογραφούν, να κατασκευάζουν κτήρια ή να παρίστανται σε δίκες; Η οδηγία μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των 27 ΚΜ ζητεί στο άρθρο 5 σημείο 2 διαδικασίες για ‘τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση’ των πιστοποιητικών κατάρτισης, αλλά στο ίδιο άρθρο στο πρώτο σημείο αναφέρει ότι ‘Η κατάρτιση συνίσταται σε αρχική και συμπληρωματική …. , ανάλογα με την περίπτωση’, επιτρέποντας στα ΚΜ να ορίσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες το αρχικό και συμπληρωματικό επίπεδο γνώσεων. Η χώρα μας λοιπόν δύναται αιτιολογημένα βάσει του πολύ υψηλού αρχικού επιπέδου γνώσεων να δηλώσει ότι δεν υφίσταται ανάγκη συμπληρωματικής κατάρτισης, αφού τον ρόλο πωλητή-συμβούλου έχουν αναλάβει επιστήμονες ανωτάτης εκπαίδευσης, οι οποίοι δύνανται με βάση τα ακαδημαϊκά τους προσόντα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην φυτοπροστασία την οποία έχουν σπουδάσει, με κάθε πρόσφορο μέσο.
  Και ερχόμαστε στο δεύτερο ακανθώδες θέμα, αυτό του μη ορισμού από την χώρα μας ως βασικό πτυχίο αυτό του γεωπόνου, για όποιον επιθυμεί να είναι αποκλειστικά σύμβουλος στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, χωρίς να εμπλακεί στην πώληση των φαρμάκων. Αν και στον ορισμό του συμβούλου στο τρίτο άρθρο της οδηγίας γίνεται αναφορά σε ‘επαρκείς γνώσεις’ του συμβούλου, επιτρέποντας τεχνηέντως σε κάθε ΚΜ να ορίσει την επάρκεια, κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε στον νόμο 4036/12, ούτε γίνεται με το προτεινόμενο ΕΣΔ, όπου και άλλα ‘βασικά πτυχία’ γίνονται δεκτά για τον σύμβουλο. Εννοείται ότι καθώς ορίζεται ως βασικό προσόν για την πώληση-συμβουλή των γεωργικών φαρμάκων το πτυχίο του γεωπόνου, το ίδιο πτυχίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να κατέχει και όποιος επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί μόνο στην συμβουλή της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Ενώ όπως και παραπάνω βρίσκω την υποχρέωση για συμπληρωματική κατάρτιση που αναφέρει η οδηγία μη υποχρεωτική και ασύμβατη για ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Το τρίτο θέμα άπτεται της εκπαίδευσης των αγροτών, όπου βάσει στοιχείων από την διαθέσιμη στο ‘CIRCA.eu’ τελική έκθεση της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων των ΚΜ για την οδηγία που έγινε στο Ελσίνκι τον περασμένο Οκτώβριο, οι συνολικά κατηρτισμένοι χρήστες κυμαίνονται για τα ΚΜ που έχουν συστήματα από την δεκαετία του 1990 από τους 20.000 τις Σουηδίας στους 170.000 της Ολλανδίας. Έχοντας υπόψη αυτά τα πραγματικά νούμερα πρέπει στην χώρα μας, για την επιμόρφωση του κατά πολύ μεγαλύτερου πλήθους των εν δυνάμει χρηστών, να είμαστε εφευρετικοί και να αξιοποιήσουμε το μοναδικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα της ενασχόλησης στην πώληση-συμβουλή των γεωργικών φαρμάκων πτυχιούχων γεωπόνων. Το σύστημα αναφέρεται διεθνώς ως ‘to train the trainers’ , δηλαδή να εκπαιδεύσουμε τους, ήδη κατέχοντες επαρκές βασικό πτυχίο, γεωπόνους πωλητές –συμβούλους ή απλά συμβούλους να γίνουν οι εκπαιδευτές των αγροτών. Κάτι παρεμφερές έγινε και με τους μηχανικούς οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από το ΤΕΕ ώστε να αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία, αυτή του ενεργειακού επιθεωρητή, παρομοίως οι γεωπόνοι μπορεί να εκπαιδευτούν ώστε να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές των αγροτών. Άλλωστε η συγκεκριμένη εκπαίδευση των αγροτών δεν είναι σκόπιμο να γίνει στις αίθουσες των ΙΕΚ και των ΚΕΚ αλλά στον φυσικό χώρο των γεωπόνων, δηλαδή στα χωράφια ή και στα μαγαζιά των γεωργικών εφοδίων (ιδιωτικά και συνεταιριστικά) όπου υπάρχει πρόσβαση σε φάρμακα, μηχανήματα εφαρμογής και εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου (πχ μέσα προστασίας, low drift nozzles κα), τα οποία στην ελληνική πραγματικότητα επίσης διαθέτει την αγορά και στον τελικό χρήστη το κάθε μαγαζί γεωργικών εφοδίων. Μια τέτοια προσέγγιση θα επιτρέψει και την δραστηριοποίηση των αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι επίσης στην ελληνική πραγματικότητα διαχειρίζονται καταστήματα γεωργικών εφοδίων. Πέραν του πλεονεκτήματος της αμεσότητας κατάρτισης και πράξης και της περαιτέρω δέσμευσης του πωλητή-συμβούλου που επιλέγει να διδάξει τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης στους αγρότες με τους οποίους συνεργάζεται, η παραπάνω πρόταση καταλήγει εμφανώς σε ηπιότερη ‘κοστολόγηση’ της κατάρτισης των αγροτών από την αναφερόμενη στο προτεινόμενο ΕΣΔ.
  Μια άλλη πρόταση που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα του μεγάλου πλήθους των αγροτών-χρηστών έρχεται από την εναρμόνιση της οδηγίας από το Ηνωμένο Βασίλειο (statutory instrument 2012N.1657) όπου στο σημείο 9.5&6 αναφέρει ότι η πώληση του γεωργικού φαρμάκου για επαγγελματίες μπορεί να γίνει είτε σε καταρτισμένο χρήστη είτε σε άλλο πρόσωπο αρκεί να εξασφαλίζεται ότι η χρήση να του προϊόντος θα γίνεται ‘υπό την επίβλεψη’ καταρτισμένου χρήστη, οπότε εναπόκειται στην αρμόδια αρχή να καθορίσει πώς το τελευταίο τεκμαίρεται.
  Ένα επίσης σημείο έχει να κάνει με την υποχρέωση που αναφέρεται στο προτεινόμενο ΕΣΔ οι εκπαιδευτές να έχουν πιστοποιητικό ΕΚΕΠΙΣ αν και στον νόμο για τη Δια Βίου Μάθηση (νόμος 3879/2010 ΦΕΚ Α΄163) άρθρο 19, σημείο2 η υποχρέωση αυτή περιορίζεται στα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, οπότε ούτε χρειάζεται να επαναλαμβάνεται αυτή η αξίωση στα ΕΣΔ, ούτε να γενικεύεται και στα μη χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα, όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Στον αντίποδα στο προτεινόμενο ΕΣΔ δεν γίνεται αναφορά στην προβλεπόμενη από τον ίδιο νόμο άρθρο 4, σημείο 6, παράγραφος 3 ΚΥΑ για την οργάνωση του συστήματος διοίκησης φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης για συγκεκριμένα αντικείμενα, στη σύνταξη της οποίας συμπράττει και ο ‘κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός’.

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 11:19 | Άρης Παπαχρήστου

  Όλα ωραία και καλά! Όμως, αυτό που βλέπω γενικώς είναι μία μεγάλη απουσία: ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ.

  Θεσπίζοντας αυστηρότατους ελέγχους υπολειμματικότητας και συνακόλουθες αυστηρές ποινές, θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε μεγάλο μέρος της πρόσθετης γραφειοκρατίας που εισάγει το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

  Οι αγρότες από μόνοι τους θα είχαν σοβαρό κίνητρο να καταφύγουν στις υπηρεσίες γεωργικών συμβούλων, αλλά και, πιθανόν, πιστοποιήσεως της παραγωγής τους.

  Εδώ που έχει φθάσει η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία, το ζητούμενο δεν είναι μία σειρά σωστών μεν αλλά γραφειοκρατικών μέτρων που θα καταλήξουν στην ουσία να εφαρμόζονται μόνον τύποις…

  Μη μου πει κανείς ότι σήμερα γίνονται έλεγχοι υπολειμματικότητας! Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι πχ γίνονται σε εισαγόμενα, αλλά αποφεύγεται η δειγματοληψία στις λαϊκές… Ή, κατά διαβολική σύμπτωση πχ οι έλεγχοι στα χωράφια γίνονται στους αγρότες που τηρούν τις ημερομηνίες και δεν χρησιμοποιούν απαγορευμένα σκευάσματα.

  Αντιθέτως, στον ιδιωτικό τομέα, οι έλεγχοι για υπολείμματα αντιβιοτικών στο γάλα από την βιομηχανία ή για υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα λαχανικά από τις αλυσίδες S/M έχουν ορατά αποτελέσματα.

  Όλο το παραπάνω ΕΣΔ θα καταλήξει τελικώς ως μία ευκαιρία για περισσότερη δουλειά για μας τους γεωπόνους και λίγο περισσότερο αν δεν συνδυασθεί με αυστηρούς ελέγχους υπολειμματικότητας και ποινολόγιο!

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 15:50 | Άρης Παπαχρήστου

  Η ίδρυση εξειδικευμένων εταιρειών που θα αναλαμβάνουν εργολαβικώς τους ψεκασμούς, θα διευκολύνει πολύ όλα τα ανωτέρω. Θα είναι πολύ πιο εύκολη η κατάρτιση. Επίσης, τους ψεκασμούς θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν και αγρότες που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και κατάρτιση και πιστοποίηση.

  Κάτι τέτοιο, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη (πιο εύκολη η τήρηση διατάξεων και ελέγχου), θα μειώσει το κόστος παραγωγής καθώς ο αγρότης με μικρό κλήρο δεν θα χρειάζεται να διατηρεί εξοπλισμό.

  Σήμερα, μπορούν να ιδρυθούν τέτοιες εταιρείες, αλλά τιμωρούνται από τις φορολογικές διατάξεις καθώς οι εταιρείες αυτές (ή οι αγρότες, ως άνω) θεωρούνται εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ (44,6% εισφορά έναντι 10% ή 22% του ΟΓΑ), ενώ οι αγρότες χάνουν την αγροτική ιδιότητα.

 • 11 Δεκεμβρίου 2012, 14:01 | Κώστας Σίμογλου

  Στο σημείο 3.3, παρ. ΙΙ, αναφέρεται ότι:
  «Η θέσπιση συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού για τους συμβούλους που ο βασικός τίτλος σπουδών τους δεν εμπίπτει στους αναφερόμενους στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)».
  Το σημείο αυτό είναι ασαφές και επιδέχεται παρερμηνειών. Σύμβουλος χρήσης γ. φαρμάκων που ο τίτλος σπουδών του δεν εμπίπτει στους αναφερόμενους του Ν. 4036/2012, κατά την γνώμη μου δεν μπορεί να υπάρχει.
  Πιστέυω ότι θα πρέπει να διασαφηνιστούν (μέχρι τώρα δεν υφίστανται) οι προϋποθέσεις ορισμού του συμβούλου ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).