Άρθρο 11 – Αναστολή λειτουργίας νομικού προσώπου

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον συντρέχουν λόγοι διάλυσης του θρησκευτικού νομικού προσώπου ή κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης, κατόπιν αιτήσεως της εποπτεύουσας αρχής ή του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, δύναται, να ανασταλεί η λειτουργία του θρησκευτικού νομικού προσώπου, να σφραγιστούν προσωρινά οι εγκαταστάσεις του και να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 ΚΠολΔ. Η ισχύς της δικαστικής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, οι διατάξεις του άρθρου 693 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζονται. Στην περίπτωση συνδρομής λόγων διάλυσης του νομικού προσώπου, η εποπτεύουσα αρχή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλουν να καταθέσουν αμελλητί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου τη σχετική αίτηση περί διάλυσης του, η οποία υποχρεωτικά προσδιορίζεται και συζητείται εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της αναστολής.

  • 31 Μαρτίου 2014, 15:21 | Σοφία

    Η μη αποδοχή του Συντάγματος των Ελλήνων από τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας που επιθυμεί να λάβει νομική υπόσταση, αποτελεί εξαιρετική περίπτωση όχι μόνο αναστολής, αλλά και μη ιδρύσεως καν του αυτού νομικού προσώπου στην Ελληνική Επικράτεια ή όχι;

    Δεν γνωρίζετε κύριοι αρμόδιοι ότι υπάρχουν θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα που δεν αναγνωρίζουν την ισχύ του Συντάγματος;