Άρθρο 24:

Στο άρθρο 138 του ν.4251/2014 (Α΄80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής :
«17. Οι εγγυητικές επιστολές, που κατατέθηκαν για μετάκληση εργατών τρίτων χωρών για εποχική εργασία σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 12311/2008 (Β΄63), επιστρέφονται από την Περιφέρεια στους δικαιούχους εργοδότες, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της ανωτέρω Κ.Υ.Α.»