Άρθρο 04:

1. Η παρ.1 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επί των ληξιάρχων και των διοριζομένων αναπληρωτών τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν εφαρμογή, όσον αφορά μεν τους δημοσίους υπαλλήλους, οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημοσίου, όσον αφορά δε τους δημοτικούς υπαλλήλους, οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Κώδικα περί καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.»
2. Η παρ.2 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Επί των ληξιάρχων δημάρχων και των νομίμων αναπληρωτών τους, την πειθαρχική εξουσία ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν.3852/2010 (Α 87) και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις οικείες διατάξεις αυτού.»
3. Η παρ.3 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Επί ληξιάρχων δημοτών και των διοριζομένων αναπληρωτών τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του Δημοσίου, πειθαρχικός δε προϊστάμενος αυτών είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ενός τετάρτου της μηνιαίας αποζημίωσης τους.»