Άρθρο 02:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, ληξίαρχος σε κάθε Δήμο είναι ο Δήμαρχος, αναπληρούμενος στα καθήκοντα αυτά, από τους νόμιμους αναπληρωτές του. Σε περίπτωση σύμπτυξης περισσότερων ληξιαρχικών περιφερειών σε μία, ληξίαρχος ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ένας από τους Δημάρχους.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όταν η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ληξίαρχος μπορεί να διοριστεί από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δημοτικός υπάλληλος ή δημοτικός σύμβουλος ή δημόσιος υπάλληλος και σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις δημότης κάτοικος του Δήμου. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζονται για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διοριζόμενου κατά τα ανωτέρω ληξιάρχου, νόμιμοι αναπληρωτές αυτού. Μέχρι να γίνει ο διορισμός καθήκοντα ληξιάρχου ανατίθενται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ληξίαρχο παραπλήσιου δήμου. Η πιο πάνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών που διορίστηκαν κατά τα ανωτέρω, τους αναπληρώνει ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διοριζόμενοι ληξίαρχοι, οι οποίοι δεν είναι δημοτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δίνουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

 • 6 Ιουνίου 2014, 09:23 | Γιάννης

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου μου θα ήθελα να επισημάνω ότι όποια λύση και αν προκριθεί , ως προς την αναπλήρωση , θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί και η δυνατότητα αναπλήρωσης του διοριζόμενου κατά τα ανωτέρω ληξιάρχου , απο τον Δήμαρχο η τον νόμιμο αναπληρωτή του (αντίστροφη αναπλήρωση).Δηλαδή σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του διοριζόμενου κατά τα ανωτέρω ληξιάρχου ,εφόσον είναι δημοτικός υπαλληλος να αναπληρώνεται απο τον ανώτερο κατά βαθμό υπάλληλο που υπηρετεί στο ίδιο τμήμα του ληξιαρχείου και ανήκει οργανικά στην ίδια μονάδα , η απο τον Δήμαρχο η το νόμιμο αναπληρωτή του .

 • 6 Ιουνίου 2014, 08:39 | Γιάννης

  Θεωρώ ότι θα ήταν πιο ευέλικτο , ορθότερο και αποτελεσματικό η αναπλήρωση του ληξιάρχου να προβλέπεται ευθέως απο το νόμο , όπως συμβαίνει στην περίπτωση αναπλήρωσης απο τον δήμαρχο η τον νόμιμο αναληρωτή του , και όχι να ορίζεται με κανονιστικές πράξεις που εκδίδουν κάθε φορά διοικητικά όργανα .Η μέθοδος αυτή είναι αδιάβλητη , αποκλείει δε τυπικές ακυρότητες που μπορούν να υπάρξουν και αμφιβολίες που μπορούν να δημιουργηθούν . ( αιτιολογική έκθεση του αρθρου 8 του ν.2690/1999 Κωδ.Διοικ/κης Διαδ/σίας)Θα μπορούσε δηλαδή να προβλεφθεί όπως στο άρθρο 97 του ΥΚ και 100 του 3584/2007 ,ότι σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του διοριζόμενου κατά τα ανωτέρω ληξιάρχου , εφόσον είναι Δημοτικός Υπάλληλος , να αναληρώνεται απο τον ανώτερο κατά βαθμό υπάλληλο που υπηρετεί όμως στο ίδιο τμήμα του ληξιαρχείου και ανήκει οργανικά στην ίδια μονάδα δηλ.έχει άμεση σχέση και γνώση με τις διαδικασίες και την νομοθεσία που διέπει το ληξιαρχείο. Σε περίπτωση δε αδυναμίας αναπλήρωσης να αναπληρώνει αυτός που εχει οριστεί απο το αρμόδιο προς διορισμό όργανο.

 • 6 Ιουνίου 2014, 07:52 | Σούλα Δανουκάρα – Ληξ. Δ.Ε. Ναυπλιέων

  Οι νόμιμοι αναπληρωτές των Ληξιάρχων θα πρέπει να είναι υπάλληλοι, γνώστες του αντικειμένου και όχι αιρετοί. Η αναπλήρωση των Ληξιάρχων από αιρετούς δημιουργεί πολλά προβλήματα (αναζήτηση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για υπογραφή, ταλαιπωρία και εκνευρισμός των πολιτών από την αναμονή, δυσχερής η θέση του συναδέλφου που άτυπα αναπληρώνει το Ληξίαρχο κ.λ.π.)

 • 6 Ιουνίου 2014, 01:08 | Σταύρος Μπαντούνας Ληξίαρχος Αράχοβας

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του κ. Μπράνου (Ληξ. Σκιλλούντος) και προτείνω την αλλαγή του αρ. 2 παρ. 1 σε:
  «1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, ο ληξίαρχος σε κάθε Δήμο ορίζεται με απόφαση του Δήμαρχου και ασκεί τα καθήκοντά του από την ημερομηνία της απόφασης, αναπληρούμενος στα καθήκοντα αυτά, από τον Δήμαρχο ή τους νόμιμους αναπληρωτές του….»
  Προφανές όφελος είναι η Συνέχεια και Διάρκεια στην παρουσία Ληξίαρχου ακόμα και μετά από εκλογές ή αιφνιδιαστικά γεγονότα (ασθένεια, θάνατος κλπ).
  Είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΕΡΙΤΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ η εμμονή του νομοπαρασκευαστή να φορτώνει «εξ ορισμού» αρμοδιότητες και ευθύνες στον εκάστοτε Δήμαρχο, αφού είναι βέβαιο (και εφαρμοζόμενο σε ΟΛΟΥΣ τους Δήμους) ότι θα μεταβιβασθούν σε κάποιον υπάλληλο.
  Επιπλέον, οι Δήμαρχοι έχουν περιορισμένη θητεία και -κατά συνέπεια- εμπειρία, ενώ η λειτουργία του Ληξιαρχείου ΔΕΝ εμπλέκεται πουθενά στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου οπότε και θα χρειαζόταν η λεγόμενη «πολιτική βούληση».
  Δεν προκύπτει από πουθενά η ανάγκη να θεωρείται ως «προεπιλογή» ο Δήμαρχος για Ληξίαρχος.

 • 5 Ιουνίου 2014, 16:11 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

  Παρά το γεγονός ότι η ευθύνη του Ληξιάρχου είναι τεράστια τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά τόσο κατά την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του όσο και μετέπειτα, δεν αναφέρεστε καθόλου στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 344/76 που σύμφωνα με αυτό και τις ισχύουσες σήμερα λοιπές διατάξεις αποζημιώνεται για την ευθύνη του αυτή ως Ληξίαρχος όταν τυγχάνει να είναι Δημοτικός Υπάλληλος * με το μέχρι είκοσι ώρες το μήνα * που μπορεί να είναι και λιγότερες ώρες ή καθόλου καθώς και αυτό είναι στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου.
  Πιστεύω ότι η αμοιβή του Ληξιάρχου δεν θα πρέπει πλέον να είναι ως υπερωριακή αποζημίωση ως ήταν ως σήμερα άλλα ως ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ανάλογο των καθηκόντων που καλείται να εκτελέσει και να διαφυλάξει.

 • 5 Ιουνίου 2014, 15:05 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ

  Το πρόβλημα της αναπλήρωσης Ληξιάρχου είναι πολύ σοβαρο, πιστεύω ότι ο νόμιμος αναπληρωτής πρέπει να είναι υπάλληλος που να έχει της γνώσεις και να μπορεί ανά πάσα στιγμή απουσίας της Ληξιάρχου να τον αντικαταστήσει αλλά και να υπογράφει ως αναπληρωτής. Δεν μπορεί ο υπάλληλος να ψάχνει τον Αντ/ρχο ο οποίος μπορεί να είναι εκτός περιφέρειας Δήμου και ο οποίος δεν είναι καν γνώστης του αντικειμένου, για να υπογράψει.

 • 5 Ιουνίου 2014, 15:28 | ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΟΝΗΣ

  Υπάρχει δυνατότητα παραμονής του δημοσίου υπαλλήλου ο οποίος εκτελεί και τα καθήκοντα του ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ στην έδρα του Ληξιαρχείου του δύο ημέρες την εβδομάδα και τις υπόλοιπες να μεταβαίνει στην υπηρεσία του ( εφόσον λαμβάνει μόνον το μισθό του ως δημόσιος υπάλληλος και όχι υπερωρίες βάσει του Ν. 344/76 )

 • 5 Ιουνίου 2014, 13:29 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

  Το πρόβλημα της αναπλήρωσης Ληξιάρχου είναι πολύ σοβαρό και ειδικά στους μεγάλους Δήμους. Στο Δήμο μας ο Αντιδήμαρχος που είναι Αναπληρωτής Δημάρχου έχει το γραφείο του σε άλλο κτίριο. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τον υπάλληλο να ψάχνει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για υπογραφή σε απουσία Ληξιάρχου και μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες. Πρέπει να υπάρξει μία λύση αναπλήρωσης ουσιαστική. Ληξίαρχος Περιστερίου Χρ. Τσιούτσια.

 • 5 Ιουνίου 2014, 13:25 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΝΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 1/9/2014, ΥΠΑΡΞΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟΥ, ΩΣΤΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΙΣΧΎΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΚΑΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΕΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:37 | ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Θα θίξω και εγώ το σημείο με τους νόμιμους αναπληρωτές. Οι νόμιμοι αναπληρωτές πρέπει να είναι υπάλληλοι που έχουν ληξιαρχικές γνώσεις και να μπορούν ανά πάσα στιγμή απουσίας της Ληξιάρχου να την αντικαταστήσουν αλλά και να υπογράφουν ως αναπληρωτές. Δεν μπορεί ο υπάλληλος να ψάχνει τον Αντ/ρχο ο οποίος μπορεί να είναι εκτός περιφέρειας Δήμου και ο οποίος δεν είναι καν γνώστης του αντικειμένου, για να υπογράψει.

 • 5 Ιουνίου 2014, 10:42 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  η έννοια της ρήσης νομιμοι αναπληρωτές αυτού.

 • 5 Ιουνίου 2014, 10:23 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  Με την προσθήκη στο άρθρο του δευτέρου εδαφίου και όπως αυτή διατυπώνεται,δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης του διοριζόμενου Δημοτικού ή άλλου Δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιώτη από άλλον δημοτικό ή δημόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη κατά περίπτωση ;

  Ποια είναι η έννοια της ρήσης <> ;

  Το ερώτημα τίθεται στη βάση των προβλημάτων που ενσκύπτουν από τη μέχρι τώρα υποχρεωτική αναπλήρωση των Ληξιάρχων μόνο από το Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του Αντιδήμαρχο.

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί.

  Ιωάννης Φωτάκης
  Ληξίαρχος Δημοτ.Ενότ.Ρεθύμνης
  του Δήμου Ρεθύμνης.

 • 5 Ιουνίου 2014, 09:44 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ «ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥς ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥ»;EINAI ΑΟΡΙΣΤΟ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ.ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ;.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ !!ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ!ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ.Π.Χ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ.. ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΛΕΙΠΕΙ 25 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ Ή ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΣΑΒ/ΚΟ Ή ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΓΚΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Π.Χ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ (ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ ΑΠΟ ΤΟ 2005)ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΛΑ Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ;ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ!!ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΨΑΧΝΩ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ;.ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΣΩ ΤΟ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ ΠΑΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ..ΚΑΙ ΝΑΧΩ Π.Χ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΟΛΙΤΕΣ..ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΓΑΜΟ, OTI O YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Π.Χ ΠΙΣΤ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 09:52 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ(ΔΗΛ.ΟΙ ΝΕΟΙ ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ Π.Χ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΕ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕ(ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ (Π.Χ FCE,ANVANCED Ή PROFICIENCY)ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΣΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙς ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.ΠΟΣΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΜΕ.ΠΟΣΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ .ΠΧ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.EΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ(ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΠΟΛΛΑ ΞΕΝΟΓΝΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ )

 • 5 Ιουνίου 2014, 08:57 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ «ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥς ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥ»EINAI ΑΟΡΙΣΤΟ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ.ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΙ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ;.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ !!ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ!ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ.Π.Χ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ.. ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΛΕΙΠΕΙ 25 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ Ή ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΣΑΒ/ΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Π.Χ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ (ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ ΑΠΟ ΤΟ 2005)ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΩ;ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ!!ΝΑ ΨΑΧΝΩ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΣΩ ΤΟ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ ΠΑΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ..ΚΑΙ ΝΑΧΩ Π.Χ ΔΕΚΑ ΠΟΛΙΤΕΣ..ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΓΑΜΟ, ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ..ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ;ENNOEITA OTI O YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Π.Χ ΠΙΣΤ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 08:09 | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ «ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥς ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥ»; ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ.ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΙ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ;.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ !!ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ!ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ.Π.Χ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΕΣ.. ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΛΕΙΠΕΙ 25 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ Ή ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΣΑΒ/ΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Π.Χ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ (ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ ΑΠΟ ΤΟ 2005)ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΩ;ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ!!ΝΑ ΨΑΧΝΩ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΣΩ ΤΟ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ ΠΑΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ..ΚΑΙ ΝΑΧΩ Π.Χ ΔΕΚΑ ΠΟΛΙΤΕΣ..ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΓΑΜΟ, ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ..ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ;ENNOEITA OTI O YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Π.Χ ΠΙΣΤ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ.

 • 3 Ιουνίου 2014, 13:40 | ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΣΙΑΝΗ

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΚΕΠ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΠΩΣ ΟΙ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ», ΔΙΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.