Άρθρο 03:

1. Η περ. β΄ του άρθρου 4 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Να καταχωρεί στα βιβλία του άρθρου 8 του παρόντος νόμου τις υπ’ αυτού συντασσόμενες ληξιαρχικές πράξεις. Αυτός δεν δύναται να καταρτίζει και να υπογράφει ληξιαρχική πράξη κατά το άρθρο 8, η οποία αφορά τον ίδιο, σύζυγο, συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτού κατ` ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του δευτέρου βαθμού ή ληξιαρχική πράξη κατά την οποία τέτοια πρόσωπα παρίστανται ως δηλούντες. Η παρά την απαγόρευση αυτή καταρτισθείσα ληξιαρχική πράξη είναι άκυρη.»
2. Η περ. γ’ του άρθρου 4 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να αναγιγνώσκει τις καταρτισθείσες ληξιαρχικές πράξεις στους δηλούντες και στους κατά το άρθρο 10 τυχόν προσληφθέντες παρόντες μάρτυρες.»
3. Η περ. δ’ του άρθρου 4 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά των καταρτισθεισών και καταχωρημένων στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α ληξιαρχικών πράξεων ή των σχετικών με αυτές δημοσίων εγγράφων.»

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:07 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

  Άρθρο 3 παράγραφος β.
  Ομοίως ερωτώ σε τι εξυπηρετεί αυτή η διάταξη;
  Στο Ληξιαρχείο Κέας είμαι μόνη και σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΑΔΑ αναπληρωτής μου είναι ο Δήμαρχος. Οι συγγενείς μου εξ΄ αίματος και εξ’ αγχιστείας είναι αμέτρητοι. Όλα τα γεγονότα που αφορούν σε συγγενείς μου ή δηλωθούν από αυτούς θα τα καταχωρήσει και θα τα υπογράψει ο Δήμαρχος;
  Θεωρώ ότι η διάταξη πρέπει να καταργηθεί.

 • 6 Ιουνίου 2014, 07:16 | Πέρλα Οχανιάν Ληξίαρχος Καλλιθέας Αττικής

  Άρθρο 3 παράγραφος β.
  Κατά την διάρκεια της θητείας μου ως Ληξιάρχου πεθαίνει η μητέρα μου στην οικία της, στην Καλλιθέα, είναι δημότης Καλλιθέας, από ποιόν δήμο θα εκδοθεί άδεια ταφής ? Επειδή είμαι Ληξίαρχος δεν μπορώ να δηλώσω τον γάμο του παιδιού μου στην περιφέρειά μου, σε τι εξυπηρετεί αυτή η διάταξη? ΚΑΙ οι Ληξίαρχοι είναι πολίτες αυτής της χώρας με δικαιώματα όχι μόνο υποχρεώσεις.

 • 5 Ιουνίου 2014, 17:45 | Ειρήνη Καράνταη ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Αρθρο 3
  …………………
  2. Η περ. γ’ του άρθρου 4 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «γ. Να αναγιγνώσκει τις καταρτισθείσες ληξιαρχικές πράξεις στους δηλούντες και στους κατά το άρθρο 10 τυχόν προσληφθέντες παρόντες μάρτυρες.»

  Παρακάτω στο αρθρο 8 με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 9 καταργείται η παραγρ. «ε» όπως είχε τροποποιηθεί με τον ν. 4144/2013 » την δήλωσιν ότι η καταχωρισθείσα πράξις ανεγνώσθη και εβεβαιώθη παρά των δηλούντων των ληξιαρχικό γεγονός»

  Δεδομένου ότι όλες οι Λ.Π. συντάσσονται υστέρα από δήλωση του υπόχρεου και από την στιγμή που πρέπει να τις «αναγιγνώσκουμε» στους δηλούντες θα πρέπει αυτό να δηλώνετε και στην καταχωρισθείσα πράξη.
  Πρέπει να προστεθεί αναλογο πεδίο στο τέλος της πράξης στο Πλ.Σ. με την φράση » αφού αναγνωσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται» και η οποία θα πρέπει και να εκτυπώνεται