Άρθρο 09:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ενυπόγραφη εκτύπωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου αποδεικνύει :»
2. Η παρ.3 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Οι εκτυπώσεις από το πληροφοριακό σύστημα των καταρτισθεισών σ’ αυτό ληξιαρχικών πράξεων καθώς και των αποσπασμάτων αυτών, υπογράφονται από τον ληξίαρχο ή τον αναπληρωτή του και έχουν την ίδια αποδεικτική ισχύ με τις ενυπόγραφες εκ μέρους των δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπωμένες ληξιαρχικές πράξεις.»
3. Η παρ.4 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επί περισσοτέρων ληξιαρχικών πράξεων οι οποίες αφορούν στο ίδιο γεγονός, επικρατέστερη θεωρείται η έγκυρη προγενεστέρως καταρτισθείσα και υπογραφείσα πράξη. Οι υπόλοιπες κηρύσσονται ανίσχυρες με πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, στην περιφέρεια των οποίων υπάγεται το ληξιαρχείο, στο οποίο έχει καταρτιστεί και υπογραφεί η κηρυσσομένη ανίσχυρη πράξη. Εξαίρεση αποτελεί, σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, η κατ’ άρθρο 14 εκ νέου καταχώριση της ληξιαρχικής πράξης γάμου στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α.»

 • 6 Ιουνίου 2014, 07:31 | Πέρλα Οχανιάν Ληξίαρχος Καλλιθέας Αττικής

  Άρθρο 9 παράγραφος 2.3
  Δεν υπάρχει ένοια αποσπάσματος στην εποχή των πληροφοριακών συστημάτων.Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης εκίδοταν στην εποχή του χειρόγραφου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης.Θεωρώ ότι είναι σωστό να τυπώνονται ληξιαρχικές πράξεις με ή χωρίς παρατηρήσεις.

 • 5 Ιουνίου 2014, 11:20 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  «3.Οι εκτυπώσεις από το πληροφοριακό σύστημα των καταρτισθεισών σ’ αυτό ληξιαρχικών πράξεων καθώς και των αποσπασμάτων αυτών, υπογράφονται από τον ληξίαρχο ή τον αναπληρωτή του και έχουν την ίδια αποδεικτική ισχύ με τις ενυπόγραφες εκ μέρους των δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπωμένες ληξιαρχικές πράξεις.»

  Προτείνεται να προστεθεί η φράση : Τα παραπάνω αντίγραφα η αποσπάσματα μπορεί να υπογράφονται και από τους διαπιστευμένους χρήστες υπαλλήλους των Ληξιαρχείων.

 • 4 Ιουνίου 2014, 16:26 | Ευαγγελή Κούσα

  Προτείνεται να προστεθεί η φράση : Η συνταχθείσα Ληξιαρχική πράξη από αναρμόδιο Ληξίαρχο κυρήσσεται ανίσχυρη με εντολή εισαγγελέα και συντάσσεται νέα από τον αρμόδιο Ληξίαρχο.