Άρθρο 23: Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ποιότητας Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.).

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ομάδα Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.) η οποία είναι αρμόδια για :
α. Την παρακολούθηση των διεργασιών του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η τήρηση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:2008 και αφετέρου η τήρηση των θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
β. Την έκδοση, διανομή και διαχείριση των εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και τη διαχείριση των Αρχείων του Συστήματος.
γ. Την παρακολούθηση θεμάτων, τη διαχείριση προβλημάτων και τη μέτρηση ικανοποίησης των συνεργαζόμενων φορέων.
δ. Την Ενημέρωση για τις επιδόσεις του Συστήματος, την οργάνωση και διεξαγωγή της Ετήσιας ανασκόπησης του Συστήματος.
ε. Την Εκπαίδευση Προσωπικού και Περιγραφές Καθηκόντων.
στ. Την Κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο παρακολουθεί και ενημερώνει σχετικά την παρακολούθηση των Ατομικών Δελτίων Εκπαίδευσης και των Ατομικών Δελτίων Περιγραφής Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων, βάσει του προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών και των ελλείψεων σε τεχνογνωσία και δεξιότητες.
ζ. Την κατάρτιση και υλοποίηση του ετησίου προγράμματος εσωτερικών επιθεωρήσεων, την ενημέρωση της Διοίκησης για αυτό, τον καθορισμό παρακολούθησης και ελέγχου των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων.
η. Την αρχειοθέτηση, διαχείριση και ενημέρωση της κεντρικής βιβλιοθήκης Νομοθεσίας.
2. Η Ομάδα αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη οι οποίοι είναι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΔΕ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η Ομάδα συγκροτείται σε σώμα, ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ) και τα μέλη της καθώς και τα επιμέρους καθήκοντα τους.