Άρθρο 13:

Το άρθρο 21 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Υπόχρεοι προς δήλωση των γεννήσεων
1. Υπόχρεοι για τη δήλωση των γεννήσεων είναι, όταν ο τοκετός συμβεί:
α) σε μαιευτήριο, νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή σε άλλο ίδρυμα ή κατάστημα, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών εγγράφως και περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 στοιχεία.
β) κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η πράξη συντάσσεται από τον πλοίαρχο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφο της πράξης αυτής αποστέλλεται δια του λιμενάρχου της πρώτης προσέγγισης του πλοίου στο ληξίαρχο της έδρας του λιμεναρχείου για καταχώριση στο βιβλίο γεννήσεων.
γ) κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο, ή αεροσκάφος, η πράξη συντάσσεται από το ληξίαρχο του τόπου που αποβιβάσθηκε η μητέρα.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπόχρεοι για τη δήλωση των γεννήσεων είναι ο πατέρας, η μητέρα, ή οι ανιόντες αυτών. Αν οι προηγούμενοι αδυνατούν να δηλώσουν τη γέννηση αυτή μπορεί να γίνει από αντιπρόσωπό τους, ο οποίος έχει ειδική πληρεξουσιότητα, κατόπιν συμβολαιογραφικού εγγράφου. Εφόσον δεν συντρέχουν τα ανωτέρω, η δήλωση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε παρίστατο στον τοκετό.
3. Η ανωτέρω σειρά των υπόχρεων προς δήλωση των γεννήσεων τηρείται κατά προτεραιότητα μόνον εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται ο προηγούμενος σε αυτήν.».

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:17 | Φρανσέ Αλέγρη

  Αρθρο 13 παρ. 3

  1. Διορθώσεις, που αφορούν μετάφραση σε ονοματεπώνυμα, σε ληξιαρχικές πράξεις αλλοδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, να μπορούν να καταχωρίζονται με εντολή Ληξιάρχου, όπως περιγράφονται στην απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:00 | Φρανσέ Αλέγρη

  Αρθρο 13 :Η «άδεια» του Εισαγγελέα, προς διόρθωση ληξιαρχικής πράξης, να γίνει με «εντολή» προς τον ληξίαρχο, δεδομένου ότι ο Εισαγγελέας ήδη ερεύνησε την ορθότητα της διόρθωσης. Κατά τον ίδιο λόγο η δικαστική απόφαση κατά την παρ. 1 του ίδιου νόμου, να είναι διατακτική προς τον ληξίαρχο και όχι διαπιστωτική.

 • 6 Ιουνίου 2014, 06:18 | Δημήτρης Νόνικας

  Για την καταχώρηση της εκπρόθεσμης δήλωσης γέννησης θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 (νέος νόμος) και άρθρο 22 (παλαιά έκδοση Ν.344/76)Ητοι,τόπος, ώρα, ημέρα, μήνας, έτος του τοκετού, το φύλο του νεογνού και η σειρά γέννησης του.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:40 | ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πως μπορεί ο οποιοσδήποτε παρίστατο στον τοκετό να δηλώσει τη γέννηση. Εμείς πως είμαστε σίγουροι πως το συγκεκριμένο άτομο ήταν παρόν. Το πιο σωστό πιστεύω και για να αποφεύγουν οι υπόχρεοι τα έξοδα στους συμβολαιογράφους, είναι μια εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υπόχρεου από το ΚΕΠ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:28 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  διόρθωση σχολίου «αποδεικνύεται»

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:10 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  Σχόλιο

  Αφού,
  «Εφόσον δεν συντρέχουν τα ανωτέρω, η δήλωση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε παρίστατο στον τοκετό»

  ποιος ο λόγος που αναφέρεται η συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα ;
  Και πως αποδυκνείεται η αλήθεια της παράστασης στον τοκετό ;

 • 4 Ιουνίου 2014, 16:23 | Ευαγγελή Κούσα

  Αφορά κυρίως τροποποίηση της παρ. 1. του αρθρου 10 του 344/1976. Προτείνεται η δήλωση γεγονότων από τρίτο άτομο στο αρμόδιο Ληξίαρχο να γίνεται με την προσκόμιση εξουσιοδότησης και όχι συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, η οποία θα αναφέρει επακριβώς το λόγο σύνταξης της και θα έχει αυστηρά περιορισμένη χρονική ισχύ. Αν στη δήλωση προβαίνει δικηγόρος απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση της δικηγορικής του ταυτότητας και οχι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση σε εφαρμογή της υ΄. αρ. ΔΙΣΚΠΟ/φ18/οικ/11853/6.5.2009 έγγραφο του ΥΠΕΣ

 • 4 Ιουνίου 2014, 13:03 | Θεόδωρος Κυριακόπουλος

  Να διευκρινιστεί τι εννοείται στην παράγραφο 2 η λέξη ¨αδυνατεί¨ καθώς και στην παράγραφο 3 η λέξη ¨κωλύεται¨.

 • 3 Ιουνίου 2014, 15:03 | Πολίτης Αγγελος

  Μήπως να γίνει σαφή αναφορά και στους Ληξιάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων;