Άρθρο 16:

Η περ. η΄ του άρθρου 31 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«η. Τους αριθμούς των παραβόλων χαρτοσήμου (Υ.Α.1093246/5486/0016) που έχουν καταβληθεί από κάθε σύζυγο για την έκδοση των αδειών γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ 28/28-7-1931 (Α’ 239), όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 2873/2000 (Α’ 285)».

 • 5 Ιουνίου 2014, 14:19 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

  Σχετικά με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση:
  Τις άδειες θρησκευτικού γάμου εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη και από όσο γνωρίζω το παράβολο είναι ένα και για τους δύο συζύγους.
  Στις άδειες πολιτικού γάμου τα παράβολα δημοσίου είναι δύο, ένα για κάθε σύζυγο.
  Το πλήθος των παραβόλων ποικίλει, αφού άλλοι προσκομίζουν έντυπα γραμμάτια, και άλλοι διπλότυπο. ΄
  Παρόλα αυτά στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής χωράει μόνο ένας αριθμός.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:49 | ΔΡΑΓΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 16 αναφέρεται οτι <>
  Παρακαλώ όπως γίνει πιο σαφές.
  Για τον Θρησκευτικό γάμο, αρμόδια δεν είναι η Ιερά Μητρόπολη του Νομού όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος;