Άρθρο 25:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 165 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» καταργείται.