Άρθρο 20:

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 49 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής.
«1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, ο υπόχρεος για τη δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος, καταθέτει μαζί με την αίτησή του παράβολο δημοσίου τριάντα ευρώ (30,00 €), εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1, 26 παράγραφος 1 και 29 παράγραφος 1 μηνιαίας, δεκαημέρου, ενενηκονταημέρου και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας αντιστοίχως και εξήντα ευρώ (60,00 €), εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών».
«2. Στους υπόχρεους προς δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, οι οποίοι δεν προβαίνουν από πρόθεση καθόλου σε δήλωση, επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του από αυτόν οριζόμενου Διευθυντή, πρόστιμο ποσού διακοσίων πενήντα (250,00 €) ευρώ. Μετά την έκδοση της απόφασης, αντίγραφο αυτής με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου αποστέλλεται στον οικείο ληξίαρχο προς καταχώρηση του γεγονότος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών θα καθορισθεί η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του εν λόγω προστίμου».
«3. Ο ληξίαρχος ενημερώνει αμελλητί τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις παραλήψεις της παραγράφου 2, των οποίων έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο».
2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του ως άνω νόμου προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως :
«5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω ποσά των παραβόλων και του προστίμου».

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:04 | Γιάννης

  Τα πρόστιμα όπως διαμορφώθηκαν στο το υπο κατάρτιση νομοσχέδιο έχουν υποστεί , καλώς , γενναία μείωση και ορθώς επανήλθε η προηγούμενη διαδικασία ως προς την προσκόμιση παραβόλων στο ληξιαρχειο.(αποφυγή γραφειοκρατίας , ταλαιπωρίας κλπ) Περαιτέρω δεν πιστεύουμε ότι για λόγους κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να εξαιρεθεί κάποια μερίδα πολιτών εφόσον και αυτοί παραλείψουν την δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων. .Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους το ίδιο πολύ δε περίσσότερο τώρα που τα πρόστιμα υπέστησαν αυτή την μείωση. Ωστόσο υπάρχει ασάφεια ως προς την χρονική αφετηρία που θα τύχει εφαρμογής η επιβολή των κυρώσεων του ύψους των 250 ευρώ αλλά και ως προς την τηρητέα διαδικασία.

 • 6 Ιουνίου 2014, 09:28 | Σούλα Δανουκάρα – Ληξ. Δ.Ε. Ναυπλιέων

  Α) Μπορεί ο Ληξίαρχος να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους δεν δηλώθηκε κάποιο ληξιαρχικό γεγονός ώστε να ενημερώσει τον Γεν. Γραμματέα Απ. Δ/σης για την επιβολή προστίμου; Μπορεί ο Ληξίαρχος να αποφανθεί με βεβαιότητα για το αν η παράλειψη οφείλεται σε πρόθεση ή σε αμέλεια και άγνοια του υπόχρεου προς δήλωση; Βιαστική και ασαφής η προσέγγιση του όλου θέματος. Θα μπορούσε να αποφευχθεί η απόκρυψη όλων των ληξιαρχικών γεγονότων και των μεταβολών αυτών, αν υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν δεν ήταν οι πολίτες αλλά οι αρμόδιοι φορείς (ιερείς, εκκλησία, μαιευτήρια, δικαστικές αρχές κ.λ.π.) οι οποίοι θα επιβαρύνονταν και με τα ανάλογα πρόστιμα.
  Β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης διαζυγίου, θα επιβαρύνεται με το παράβολο ο σύζυγος που έστω και καθυστερημένα προσήλθε στην υπηρεσία για να το δηλώσει και θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή ο απών σύζυγος; Τις περισσότερς φορές οι πολίτες δηλώνουν εκπρόθεσμα διάφορα ληξιαρχικά γεγονότα από άγνοια ή από ελλιπή ενημέρωση και οργίζονται όταν τους ανακοινώνουμε τα ποσά των παραβόλων.
  Γ. Η εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης υπόκειται πάλι στην επιβολή προστίμου;

 • 6 Ιουνίου 2014, 07:50 | Γεωργία Συντρίκου

  Πότε και πως διαπιστώνεται η πρόθεση σε μη δήλωση ληξιαρχικού γεγονότος απο τους υπόχρεους;

 • 5 Ιουνίου 2014, 16:57 | Χρυσούλα Σεβαστιάδου

  Η βάπτιση δεν είναι μεταβολή. Η επαναφορά προστίμου -με τη μορφή παραβόλου- για την εκπρόθεσμη δήλωσή της, θα δημιουργήσει σύγχυση στους πολίτες, οι οποίοι τον τελευταίο χρόνο ενημερώθηκαν για την κατάργηση των κυρώσεων (και της προθεσμίας) στη δήλωση της βάπτισης.

 • 5 Ιουνίου 2014, 15:11 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ

  Με ποιον τρόπο θα λάβει γνώση ο Ληξίαρχος για γεγονότα τα οποία δεν δηλώθηκαν από τους υπόχρεους και δεν πρόκειται να προβούν στη δήλωση, ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια ο ΓΓΑΔ και να επιβληθεί προβλεπόμενο πρόστιμο το πρόστιμο που αναφέρεται στην παρ.3 του αρθρ. 20

 • 5 Ιουνίου 2014, 15:24 | Νικόλαος Μουστάκας

  Πράγματι πολύ ορθή η μείωση των προστίμων, ιδιαίτερα αυτήν την δύσκολη οικονομικά περίοδο. Ίσως θα μπορούσε να γίνει εξαίρεση για κάποιους οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλλουν το πρόστιμο ή να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής από Δ.Ο.Υ., σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.
  Σας ευχαριστώ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 15:33 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  Ο 4144 στην τροποποίηση του άρθρου 49 δεν είχε συμπεριλάβει(και σωστά) στο άρθρο 1 την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης.
  Με δεδομένο ότι η βάπτιση αφορά αποκλειστικά στο θρήσκευμα και το δόγμα
  και έχει πλέον διαχωριστεί από την ονοματοδοσία,θεωρώ, ότι δεν πρέπει
  να επαναφερθεί στο άρθρο. Άλλωστε σε πάρα πολλές των περιπτώσεων αυτών έχει ήδη γίνει ονοματοδοσία.

  Πρόταση να απαλειφθεί.

 • 5 Ιουνίου 2014, 11:30 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

  Σχετικά με την παράγραφο 1.3 με ποιον τρόπο θα λάβει γνώση ο Ληξίαρχος για γεγονότα τα οποία δεν δηλώθηκαν από τους υπόχρεους και δεν πρόκειται να προβούν στη δήλωση, ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια ο ΓΓΑΔ και να επιβληθεί το πρόστιμο των 250 €;

 • 4 Ιουνίου 2014, 16:00 | Ευαγγελή Κούσα

  Προτείνεται : Στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους προβλέπεται μείωση ή ακύρωση των προστίμων όταν συντρέχουν ειδικοι λόγοι, που θα ορισθούν από τον Υπουργο Εσωτερικών ( μακροχρόνια άνεργοι, μηδενικού εισοδήματος, εγγεγραμένοι της Πρόνοιας),καθώς και πια δικαιολογητικά θα προσκομίζονται ανά περίπτωση .

 • 4 Ιουνίου 2014, 12:30 | Ιωακείμ Κιόρτεβες

  Έχει εμφανιστεί ζευγάρι να δηλώσει θρησκευτικό γάμο μετά από 2,5 χρόνια. Πότε εμπίπτει στο πρόστιμο των 250€;