Άρθρο 11:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8A που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές» εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή της σχετικής τελεσίδικης ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης κατά περίπτωση. Οι ανωτέρω μεταβολές, καταχωρίζονται και επί των ενυπόγραφων εκτυπώσεων των καταρτιζόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα πράξεων και υπογράφονται εκ μέρους των δηλούντων και του ληξιάρχου. Η απόδειξη της λύσης ή της ακύρωσης του γάμου ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής για την άσκηση δικαιώματος που απορρέει από αυτή, γίνεται με την προσκόμιση αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης γάμου, στην οποία έχει καταχωριστεί η λύση ή η ακύρωση αυτού.
β) Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, που αφορά γάμο ο οποίος έχει τελεστεί πριν την 8-5-2013, η ληξιαρχική πράξη γάμου καταχωρίζεται εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α με τα στοιχεία της. Συγχρόνως τροποποιούνται, αν συντρέχει περίπτωση, τα στοιχεία δημοτολογίου και προστίθενται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Φορέας Ασφάλισης των διαζευγμένων. Στη συνέχεια καταχωρίζεται και σ’ αυτή η μεταβολή λόγω διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου. Στην παλαιά ληξιαρχική πράξη αναγράφεται ο αριθμός, ο τόμος, και το έτος της νέας ληξιαρχικής πράξης, στην οποία καταχωρίσθηκε η παραπάνω μεταβολή. Εφεξής αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου εκδίδεται μόνο από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται όμως τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49.»

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:28 | Ουρανία Παπαροϊδάμη

  Για την καταχώρηση του διαζυγίου απαιτείται η ημερομηνία οριστικού και αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης πλην όμως, κανένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν αναφέρει την ημερομηνία αυτή.Όταν έχει ήδη εκδοθεί το διαζευκτήριο σημαίνει ότι η δικαστική απόφαση έχει καταστεί οριστική και αμετάκλητη.Μήπως θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να γνωστοποιείται στον αρμόδιο Ληξίαρχο το γεγονός της οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης υπηρεσιακά;

 • 6 Ιουνίου 2014, 10:51 | Μαρίζα Καντερέ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΙΑΡΧΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ, ΜΕ ΕΦΕΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΙ ΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΟ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΤΕΚΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΛΠ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ.

 • 6 Ιουνίου 2014, 08:03 | Ευστράτιος Αλατζίδης

  Να χορηγείται από τα αρμόδια Πρωτοδικεία και βεβαίωση ημερομηνίας που η απόφαση γίνεται αμετάκλητη, διότι αυτή θεωρείται ως ημερομηνία λύσης του γάμου και διαφέρει κατά περίπτωση με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι των ληξιαρχείων να αδυνατούν να υπολογίσουν σωστά.

 • 6 Ιουνίου 2014, 08:50 | Σούλα Δανουκάρα – Ληξ. Δ.Ε. Ναυπλιέων

  Α) Θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Ληξιαρχείο προκειμένου να καταχωρηθεί μεταβολή που συντελείται κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εγώ π.χ. για διαζύγιο ζητάω : 1. δικαστική απόφαση, 2. εκθέσεις παραίτησης από ένδικα μέσα (αυτή την ημερομηνία καταχωρώ ως ημερομηνία διαζυγίου, χωρίς να ξέρω αν αυτό είναι το σωστό) και 3.πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Θα θέλαμε επίσης να μας διευκρινήσετε πότε μια απόφαση γίνεται οριστική και αμετάκλητη, αφού το πιστοποιητικό τελεσιδικίας δεν μας καλύπτει. Σ’ αυτό αναγράφεται η φράση «δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα…… έως σήμερα». Το «σήμερα» αντιστοιχεί στην ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος ζήτησε το πιστοποιητικό και όχι στην ημερομηνία που πραγματικά τελεσιδίκησε η απόφαση. Υπάρχουν παλιές αποφάσεις διαζυγίου (2, 3 ή περισσότερων χρόνων) που κατατίθενται εκπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας χωρίς εκθέσεις παραίτησης από ένδικα μέσα, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε αν και πότε τελεσιδίκησαν
  Β)Όταν καταχωρούμε διαζύγιο στο Π.Σ., υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία του συζύγου που δεν είναι παρών κατά την καταχώριση και τα οποία δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να μας τα παραχωρήσει ο σύζυγος που έχει προσέλθει στην Υπηρεσία (π.χ. θρήσκευμα, κατοικία, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λ.π.). Με ποιο τρόπο θα βρίσκουμε αυτά τα στοιχεία; Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζουμε επίσης όταν καταχωρούμε διαζύγιο βάσει έκθεσης άλλου Ληξιάρχου.

 • 6 Ιουνίου 2014, 07:22 | Πέρλα Οχανιάν Ληξίαρχος Καλλιθέας Αττικής

  Σχετικά με την ημερομηνία του αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης για την λύση ενός γάμου, καλείται ο Ληξίαρχος που είναι διοικητικός υπάλληλος να μπεί στα χωράφια της νομοθεσίας και να την εκδόσει λόγω ελείψεως ανάλογου πιστοποιητικού.Εγώ προσωπικά σαν Ληξίαρχος της Καλλιθέας δεν αναλαμβάνω χρέη δικηγόρου ή άλλης ιδιότητας νομικού και προσκομίζω τα δικαιολογητικά στην νομική μας υπηρεσία η οποία τελευταία αρνείται να συμμετέχει λόγω φόρτου εργασίας.Πρέπει να επιλειφθείτε του θέματος το οποίο κατά την γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας αλλά κυρίως για την καλή και γρήγορη εξηπυρέτηση των πολιτών.

 • 6 Ιουνίου 2014, 03:13 | NTIKA EΛΕΝΗ

  Οι μεταβολές της παρ. 1α λέτε ότι καταχωρίζονται στο πεδίο που φέρει τη ένδειξη μεταβολές και στη πράξη που υπάρχει στο αρχείο μας. Μετά από ερώτημά μου για το εάν πρέπει να καταχωρήσω τη μεταβολή και στο αντίστοιχο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος (προσθήκη επωνύμου συζύγου- να αλλάξω το επώνυμο)πήρα την απάντηση ότι πρέπει να το αλλάξω. Δεν διευκρινίζεται στο άρθρο αυτό όπως ξεκάθαρα διευκρινίζεται στο άρθρο 10 ότι πρέπει να γίνει η αλλαγή στο πεδίο. Αν δεν αλλάξουμε το πεδίο πρέπει να φαίνεται η μεταβολή και στο απόσπασμα που εκδίδεται από το πληρ. σύστημα.

 • Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, σας καταθέτει την πρότασή του, για την αλλαγή / τροποποίηση του Άρθρο 11, 1α:

  ———
  Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

  (Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010 – Αρ. Μητρ. Περιφ. Αττ. 19388)
  http://www.transgender-association.gr/
  transgender.support.association@gmail.com

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Θέμα: «Πρόταση του ΣΥΔ επί της Διαβούλευσης σ/ν για την προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων: Αναγκαιότητα η Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου».

  Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τα σχόλια / προτάσεις του επί της Διαβούλευσης σχεδίου νόμου «για την προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές διατάξεις» .

  Συγκεκριμένα, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, στο Άρθρο 11, διατηρείται η έως τώρα ισχύουσα διαδικασία, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή καταχώρισης ονόματος και φύλου, μόνο μετά επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου («αλλαγή φύλου», όπως λανθασμένα και αντιεπιστημονικά αναφέρεται).

  Η διαδικασία αυτή, που θέτει ως προϋπόθεση την στείρωση των τρανς ανθρώπων για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους, έχει καταδικαστεί από μια σειρά διεθνών οργανισμών, με πιο πρόσφατο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που σε κείμενο που συνυπογράφεται από τους: OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF: «Καλούμε τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι η στείρωση ή άλλες ιατρικές διαδικασίες που οδηγούν σ’ αυτήν, ΔΕΝ πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την νομική αναγνώριση του επιθυμητού φύλου/γένους» . Παράλληλα σύμφωνα με Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ή να επανεξετάσουν τις διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου με στόχο τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των διεμφυλικών ατόμων στην αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα» . Τέλος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σε αναφορά της 1ης Φεβρουαρίου 2013, αναφέρει ότι η προϋπόθεση της στείρωσης ως προαπαιτούμενο για την αναγνώριση των τρανς ανθρώπων αποτελεί βασανιστήριο
  Στα πλαίσια αυτά το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών (καθώς και το συναρμόδιο Δικαιοσύνης), να νομοθετήσει για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων, χωρίς την προϋπόθεση επέμβασης επαναπροσδιορισμού / στείρωσης.

  Σε αυτήν την κατεύθυνση, καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών στο αναφερόμενο ως Άρθρο 11 ο όρος «αλλαγή φύλου» να αλλάξει με τον ορθό: «ταυτότητας φύλου», καθώς και την προσθήκη του ακόλουθου άρθρου:

  Άρθρο 11Α.

  α) Όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα,
  i)Στην αναγνώριση της ταυτότητας του κοινωνικού τους φύλου.
  ii)Στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας σύμφωνα με την ταυτότητα κοινωνικού φύλου τους.
  iii)Να τους συμπεριφέρονται σύμφωνα με την ταυτότητα κοινωνικού φύλου τους, συγκεκριμένα, να αναγνωρίζονται κατά τρόπο που τα έγγραφά τους να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, με όρους του μικρού τους ονόματος, φωτογραφίας, και του φύλου που καταγράφονται σ’ αυτά.
  Η ταυτότητα κοινωνικού φύλου γίνεται κατανοητή, ως ο εσωτερικός και ατομικός τρόπος κατά τον οποίον το φύλο γίνεται αντιληπτό από τα άτομα, το οποίο μπορεί να συμπίπτει ή και να μην συμπίπτει με το φύλο που προσδιορίσθηκαν κατά τη γέννηση, το οποίο συμπεριλαμβάνει την ατομική εμπειρία του σώματος. Αυτή μπορεί να συνέχει αλλαγές στην εμφάνιση του σώματος ή αλλαγές μέσω φαρμακολογίας, χειρουργικής ή άλλων τρόπων, εφόσον επελέχθησαν ελεύθερα. Επίσης περιλαμβάνει άλλες εκφράσεις του φύλου όπως την ένδυση, τον τρόπο ομιλίας και έκφρασης.

  β) Όλα τα άτομα έχουν τη δυνατότητα αιτήματος διόρθωσης του καταγεγραμμένου φύλου, όσον αφορά αλλαγή του μικρού ονόματος, της φωτογραφίας, οποτεδήποτε αυτά δεν συμφωνούν με τον τρόπο που αυτοπροσδιορίζουν την ταυτότητα κοινωνικού τους φύλου.

  γ) Όλα τα άτομα που αιτούνται την διόρθωση του καταγεγραμμένου τους φύλου και του μικρού ονόματος όπως και της φωτογραφίας τους επικαλούμενα τον παρόν νόμο, πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  i. Να αποδεικνύουν ότι έχουν ξεπεράσει την μίνιμουμ ηλικία των δεκαοκτώ, με την εξαίρεση που αναφέρεται στο εδάφιο δ του παρόντος άρθρου.
  ii. Να καταθέσουν στην υπηρεσία Ληξιαρχείου ή στα αντίστοιχα τοπικά γραφεία, αίτημα που θα αναφέρει ότι υπάγονται κάτω από την προστασία του παρόντος νόμου και ζητούν τη διόρθωση του πιστοποιητικού γέννησης στα αντίστοιχα αρχεία και μία νέα εθνική ταυτότητα, η οποία να έχει τον ίδιο αριθμό με την αυθεντική.
  iii. Να παρέχουν το νέο όνομα με το οποία ζητούν να καταχωρηθούν.
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι αναγκαίο να αποδεικνύουν τυχούσα χειρουργική διαδικασία ολική ή μερική επαναπροσδιορισμού φύλου, ορμονικές θεραπείες ή κάθε άλλη ψυχολογική ή ιατρική θεραπεία που τυχόν έχουν υποβληθεί.

  δ) Σε σχέση με τα άτομα που είναι νεότερα των δεκαοκτώ ετών, το αίτημα για την διαδικασία που περιγράφεται στο εδάφιο γ πρέπει να γίνει από νομικούς εκπροσώπους και με την σαφή συμφωνία του ανήλικου, λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποιητική εξέλιξη και καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού όπως εκφράζονται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Όταν η συγκατάθεση οποιουδήποτε από τους νομικούς εκπροσώπους του ανηλίκου αρνείται ή είναι αδύνατη να διαπιστωθεί, θα είναι δυνατή η προσφυγή σε συνοπτικές διαδικασίες ώστε οι αντεπιστελλόμενοι δικαστές να αποφασίσουν, λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποιητική εξέλιξη και καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού όπως εκφράζονται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

  ε) Άπαξ και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν στα προηγούμενα εδάφια εκπληρώνονται, ο δημόσιος αξιωματούχος θα προχωρά – χωρίς καμία επιπλέον νομική ή διοικητική διαδικασία να απαιτείται – να γνωστοποιήσει τη διόρθωση του φύλου και της αλλαγής του μικρού ονόματος στο Ληξιαρχείο που αντιστοιχεί στη δικαιοδοσία όπου το πιστοποιητικό γέννησης έχει καταχωρηθεί ώστε να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό γέννησης, ενσωματώνοντας τις αναφερθείσες αλλαγές, και να εκδώσει νέα εθνική ταυτότητα που να απεικονίζεται η διόρθωση στο φύλο και στο νέο μικρό όνομα όπως τώρα καταγράφεται.
  Οι διαδικασίες για τη διόρθωση των εγγράφων όπως περιγράφεται από τον παρόντα νόμο είναι ελεύθερες, προσωπικού χαρακτήρα και δεν χρήζουν της παρέμβασης οιουδήποτε αντιπροσώπου ή δικηγόρου.

  στ) Τα αποτελέσματα της διόρθωσης του φύλου και της καταγραφής του νέου μικρού ονόματος σύμφωνα με τον παρόντα νόμο θα παράγουν δικαιώματα έναντι τρίτων μερών αφότου η καταγραφή γίνει για πρώτη φορά.
  Η διόρθωση των εγγράφων δεν θα επιφέρει αλλαγές στις νόμιμες δικαιοδοσίες στα δικαιώματα και τις νομικές υποχρεώσεις που αντιστοιχούσαν στα άτομα προτού γίνει η διόρθωση των εγγράφων, ούτε όσων προκύπτουν από τις οικογενειακές σχέσεις από το Οικογενειακό Δίκαιο σε όλα τα επίπεδα και βαθμού, όλα αυτά θα παραμένουν αναλλοίωτα, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθεσίας.

  ζ) Οι διορθώσεις των εγγράφων που προσδιορίζονται από τον παρόντα νόμο, όταν ολοκληρωθούν, μπορούν να αλλάξουν ξανά μόνο με δικαστική εξουσιοδότηση.

  η) Μόνο όσοι εξουσιοδοτούνται από τον κάτοχο των εγγράφων ή τους παρέχεται γραπτή και τεκμηριωμένη δικαστική εξουσιοδότηση μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αυθεντικό πιστοποιητικό γέννησης.
  Η διόρθωση του καταχωρημένου φύλου και η αλλαγή στο μικρό όνομα δεν θα δίνονται ποτέ στη δημοσιότητα, παρά μόνο με την εξουσιοδότηση του κατόχου των εγγράφων.

  Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καλεί όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να πάρουν θέση επί της συγκεκριμένης πρότασης.

  Επιπλέον, στα πλαίσια της Καμπάνιας για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου , θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με πολιτικά κόμματα και θεσμικούς φορείς, καθώς και την ενημέρωση της κοινωνίας για την αναγκαιότητα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, πιστεύοντας σε μια ανοικτή δημοκρατική κοινωνία, στην οποία οι τρανς άνθρωποι θα είναι ισότιμοι με όλους τους συμπολίτες τους.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
  http://www.transgender-association.gr/
  transgender.support.association@gmail.com

 • 5 Ιουνίου 2014, 15:38 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ -ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  Υπάρχει ένα πρόβλημα στις καταχωρήσεις διαζυγίων παρελθόντων ετών όπου ο ένας εκ των δύο συζύγων έχει αποβιώσει σήμερα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθεί στο ΠΛΣΠ διότι δεν υπάρχει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λ.π. Να προβλεφθεί ώστε να καταχωρείται το διαζύγιο στην αρχική πράξη του βιβλίου με τον παλαιό τρόπο με την σημείωση ότι ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει.

 • 5 Ιουνίου 2014, 13:53 | ΔΡΑΓΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Καταχώριση διαζυγίου.
  Προσέρχεται ο ένας από τους δύο συζύγους.
  Πως «χειρίζεται» κανείς το θέμα του συζύγου ο οποίος δεν παρίσταται κατά την καταχώριση;
  Βρέθηκα σε δύσκολη θέση εχθές όταν κατά την καταχώριση διαζυγίου,και εφόσον το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ λειτουργούσε και δεν μπόρεσα ( εκείνη την δεδομένη στιγμή ) να αντλήσω τα προσωπικά της στοιχεία δηλαδή Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. όταν ρώτησα τον σύζυγο μήπως θα μπορούσε να με βοηθήσει να βρω τα στοιχεία αυτά με κάποιο τρόπο προκειμένου να οριστικοποιήσω την καταχώριση και να εκδώσω Λ.Π.γάμου με την μεταβολή.
  Άρχισε ένας αντίλογος, ότι δεν ήθελε ο συγκεκριμένος κύριος να έχει σχέση με την πρώην κυρία του, και τι με ρωτάτε τώρα και τέτοια πράγματα, και πραγματικά σκέφτηκα ότι με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε σε δύσκολη θέση κάποιους και ερχόμαστε μετά και εμείς.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:52 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

  Πρόταση

  Στο δεύτερο εδάφιο και μετά τη φράση «στο Πληροφοριακό Σύστημα πράξεων»
  να προστεθεί η φράση » σύμφωνα με το άρθρο 13″

 • 5 Ιουνίου 2014, 11:24 | Θεοδωρής Κωνσταντίνος

  Ως αναφορά το Διαζύγιο γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να γραφτεί ως δικαιολογητικά λύσης του γάμου πριν και μετά την 8-5-2013 τα παρακάτω:

  1. Απόφαση Δικαστηρίου.
  2. Βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι δεν έχουν τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατά της ανωτέρω απόφασης.
  3. Έκθεση παραίτησής των από ένδικα μέσα ενώπιον του Πρωτοδικείου.
  4. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα πρίν και μετά την 8-5-2013 να αρχίζουν από την ημερομηνία του πιστοποιητικού του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ή από την ημερομηνία της κατάθεσης της Έκθεσης παραίτησης από ένδικα μέσα ενώπιον του Πρωτοδικείου

  Ληξιαρχείο Ερεσού- Αντίσσης Ν. Λέσβου

  Θεοδωρής Κων/νος

 • 4 Ιουνίου 2014, 16:09 | Ευαγγελή Κούσα

  Προτείνεται να προστεθεί η δυνατότητα εκούσιας προσβολής πατρότητας με συμβολαιογραφική πράξη εφόσον συναινούν και οι δύο γονείς του τέκνου