Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης η΄ του άρθρου 4, της παραγράφου 4 του άρθρου 6, οι περιπτώσεις ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, η παράγραφος 3 του άρθρου 33 και η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ως άνω νόμου όπως ισχύει.

  • 5 Ιουνίου 2014, 15:09 | Ιωάννης Φωτάκης Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης

    Δεν θα πρέπει να καταργηθεί η παρ. 3 του αρθρου 34. Εξυπηρετεί περιπτώσεις ταφής σε μη δημόσια η δημοτικά κοιμητήρια.