Άρθρο 06 – Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς

1. Κάθε Υπουργείο, δημόσια επιχείρηση και δημόσιος οργανισμός ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στην κατάρτιση του γενικού προϋπολογισμού και των δράσεων που τον συνοδεύουν. Για το σκοπό του προηγουμένου εδαφίου, οι ανωτέρω φορείς αποστέλλουν στη ΓΓΙΦ ένα μήνα μετά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού τους, έκθεση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος και γνωστοποιούν τα σχέδιά τους για το επόμενο έτος.
2. Σε κάθε Υπουργείο, δημόσια επιχείρηση και δημόσιο οργανισμό, λαμβάνεται μέριμνα για την επιμόρφωση των στελεχών που ασχολούνται με την κατάρτιση των οικείων προϋπολογισμών και δράσεων. Το έργο αυτό επικουρείται από τη ΓΓΙΦ, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
3. Με κοινή απόφαση της/του Υπουργού Εσωτερικών και της/του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση των δημοσίων προϋπολογισμών της παρ.1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.