Άρθρο 26 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δομών

Η ΓΓΙΦ και οι ΟΤΑ α’ βαθμού συντάσσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δομών αρμοδιότητάς τους, ιδίως τα σχετικά με: α) τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης της δομής, β) τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού, γ) τις διαδικασίες ένταξης στις παρεχόμενες από την αναπτυσσόμενη δομή υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δ) την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για τον αριθμό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους, ε) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, στ) τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελούμενου, ζ) τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997, η) την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συνεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικής δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του επιστημονικού απορρήτου, θ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ωφελούμενων, ι) τη διασύνδεση της δομής με φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης, ια) την προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοιτητών σε πρακτική άσκηση, καθώς και για τη σύνδεση με την κοινότητα και την τήρηση σχετικού μητρώου και ιβ) την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη λειτουργία της δομής, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης πόρων από δωρεές.

  • 19 Μαρτίου 2018, 16:56 | Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF)

    Σχετικά με το εδάφιο γ του άρθρου 26 και σε συνοχή με το σχόλιό μας στην παράγραφο 4 του άρθρου 23, θα μπορούσε να προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Δομών ότι η ένταξη στις παρεχόμενες από την αναπτυσσόμενη δομή υπηρεσίες γίνεται ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των ωφελουμένων γυναικών.

  • 7 Μαρτίου 2018, 04:38 | Κασσάνδρα

    Στο ακόλουθο χωρίο έχετε γραμματικά λάθη: «την προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοιτητών σε πρακτική άσκηση, καθώς και για τη σύνδεση με την κοινότητα και την τήρηση σχετικού μητρώου και».