Άρθρο 20 – Έννομη Προστασία

Στο άρθρο 622 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται τέταρτη περίπτωση (4) ως εξής :
« 4) να παρεμβαίνουν υπέρ διαδίκου, η/ο οποία-ος ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ν.3896/2010 και από τον παρόντα νόμο, σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης και στην κατ’ αναίρεση δίκη το πρώτο, για την τήρηση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην εργασία».