Άρθρο 13 – Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία

1. Η Πολιτεία ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των σπουδών φύλου και της έρευνας με βάση το φύλο. Τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί ενθαρρύνουν και εντάσσουν στα προγράμματα σπουδών και στα πεδία έρευνάς τους τις σπουδές φύλου και έμφυλης επιστημονικής έρευνας.
2. Στην παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α’118) , όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση υπό «ε», ως εξής:
«ε. Εντάσσει την οπτική του φύλου οριζόντια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική, εν γένει, διαδικασία και ιδίως :
αα) στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, εγχειριδίων και κάθε άλλου είδους διδακτικού μέσου,
ββ) στο περιεχόμενο των δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού με την ισότιμη ενθάρρυνση μη στερεοτυπικών επιλογών σταδιοδρομίας από τους εκπαιδευόμενους,
γγ) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης λόγω Φύλου επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών.

 • 20 Μαρτίου 2018, 14:28 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να μην υπάρχει ποσόστωση εν προκειμένω, διότι αυτή θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού υποψηφίων.

 • Άρθρο 13 (προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία).

  Η παράγραφος 2, σημείο γγ, πέραν του ότι δεν έχει σωστή σύνταξη, πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω ως ακολούθως:

  «γγ) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης λόγω φύλου και τις ανάγκες επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου.»

  Οι πλήρεις προτάσεις-παρατηρήσεις του ΣΥΔ για το ΣχΝ εδώ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af/

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 7 Μαρτίου 2018, 03:27 | Κασσάνδρα

  Δεν θα πρέπει να υπάρξει ποσόστωση ως προς το φύλο και στην είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πχ. τουλάχιστον 40% γυναίκες σε τμήματα Θετικών Επιστημών ή τουλάχιστον 40% άνδρες στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες; Με την εφαρμογή όμως της ποσόστωσης δεν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Τι θα συμβεί σε μία τέτοια περίπτωση όπου άτομα που εισήχθησαν ως άνδρες, τελικά αλλάξουν φύλο και επηρεάσουν τα ποσοστά; Θα πρέπει να αποβληθούν σε μία τέτοια περίπτωση; Αυτό δεν θα αποτελέσει διάκριση ως προς το φύλο των ατόμων εκ μέρους του Πανεπιστημίου, και, τελικά μία αυτοαναίρεση του σχεδίου νόμου;

 • 7 Μαρτίου 2018, 03:04 | Κασσάνδρα

  Έχετε λάθη ως προς την ορθογραφία, τη σύνταξη και τη νοηματική συνάφεια στο ακόλουθο χωρίο:
  «γγ) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων
  ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης λόγω Φύλου επιμόρφωση και
  ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών.»