Άρθρο 16 – Πρόνοια της/του εργοδότριας/τη για την ουσιαστική των φύλων στην εργασία

1. Η παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3850/2010 (Α’84) αντικαθίσταται ως εξής :
« 1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και υπέρ όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου.».

2. Η εργοδότρια – ο εργοδότης λαμβάνει μεριμνά για :
α) την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον,
β) την υλοποίηση Σχεδίων Ισότητας, τα οποία καταρτίζονται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τις/τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα το π.δ. 240/2006 (Α’252) και κάθε άλλη κείμενη διάταξη, κατατίθενται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιούνται στη ΓΓΙΦ και
γ) την υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σκοπό την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.

 • 19 Μαρτίου 2018, 16:08 | Π ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Θ. ΠΟΛΙΤΗ

  Στη παράγραφο 2β του παρόντος άρθρου θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι: Τα προς υλοποίηση σχέδια ισότητας θα πρέπει να κοινοποιούνται ΓΓΙΦ προς <>.

 • 7 Μαρτίου 2018, 03:15 | Κασσάνδρα

  Έχετε λάθος ως προς τη γραμματική και νοηματική ακολουθία στο ακόλουθο χωρίο:»β) την υλοποίηση Σχεδίων Ισότητας, τα οποία καταρτίζονται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τις/τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα το π.δ. 240/2006 (Α’252) και κάθε άλλη κείμενη διάταξη, κατατίθενται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιούνται στη ΓΓΙΦ και».

 • 7 Μαρτίου 2018, 03:54 | Κασσάνδρα

  Ο τίτλος φαίνεται να έχει λάθη ως προς τη γραμματική και νοηματική συνέπεια.
  «Πρόνοια της/του εργοδότριας/τη για την ουσιαστική των φύλων στην
  εργασία»