Άρθρο 09 – Πειθαρχικό Δίκαιο

Η περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην εθνική έννομη τάξη και η χρήση σεξιστικής γλώσσας, κατά την άσκηση των καθηκόντων».

  • 16 Μαρτίου 2018, 09:30 | Κώστας

    Καλό θα ήταν να προβλεφθεί ο πειθαρχικός έλεγχος σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα επιμέλειας τέκνων.