Άρθρο 27 – Προσωπικό δικτύου Δομών

1. Οι δομές μπορούν να στελεχώνονται από μόνιμους υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, καθώς και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι δομές δύνανται ομοίως, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να συνάπτουν συμβάσεις έργου ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά νομικές συμβουλές και υπηρεσίες υγείας, όπου αυτές προβλέπονται ρητά. Επίσης, εφόσον είναι εφικτό, μπορούν να απασχολούνται άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού προσωπικού.
2. Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση του σκοπού, προσλαμβάνεται σύμφωνα με το Ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύει, για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.
3. Οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν να μεριμνούν για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών τους μέσω ειδικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και άλλων ενδεδειγμένων σεμιναρίων, καθώς και για την ενημέρωσή τους επί εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.

  • 7 Μαρτίου 2018, 04:26 | Κασσάνδρα

    Στο ακόλουθο χωρίο έχετε ενδεχομένως σολοικισμό: «Οι δομές δύνανται ομοίως, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να συνάπτουν συμβάσεις έργου ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά νομικές συμβουλές και υπηρεσίες υγείας, όπου αυτές προβλέπονται ρητά. Επίσης, εφόσον είναι εφικτό,
    μπορούν να απασχολούνται άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
    καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού
    προσωπικού».