Άρθρο 03 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ορίζονται τα κάτωθι:
1. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming): Για το σκοπό της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημοσίου βίου και ιδίως στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της χώρας. H ένταξη της διάστασης του φύλου στους τομείς του προηγουμένου εδαφίου, αποτελεί μέθοδο για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της άσκησης και αξιολόγησης των ασκούμενων πολιτικών και της αποτίμησης των συνεπειών κάθε προγραμματισμένης δράσης, συμπεριλαμβανόμενης της νομοθετικής.
2. Θετικά μέτρα: Πράξεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ.2 του Συντάγματος. Για τη λήψη των μέτρων του προηγουμένου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται με το φύλο, υπέρ του οποίου λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα, καθώς και η ενδεχόμενη συρροή τους με άλλες αιτίες διάκρισης, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, ο σεξουαλικός ή γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
3. Θετικές δράσεις: H ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας των αρμόδιων κρατικών ή αιρετών οργάνων για την πρόληψη των ανισοτήτων των φύλων και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με αυτές.
4. Ουσιαστική Ισότητα: Η εκ των πραγμάτων (de facto) ισότητα των φύλων, μέσω της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η τυπική νομική ισότητα και η προστατευτική και διορθωτική ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας των φύλων. Μέσω της ουσιαστικής ισότητας των φύλων διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και ανισότητες πολλαπλών μορφών και βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες διαβίωσης του γυναικείου φύλου.
5. Σχέδια Ισότητας: Σύνολο ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, τα οποία εκπονούνται από εμπορικές επιχειρήσεις, εφαρμόζονται μετά από ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας και θέτουν συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Στα σχέδια ισότητας συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για την υιοθέτηση αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των καθορισμένων στόχων.
6. α) Άμεση διάκριση με βάση το φύλο : Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει εμφανώς σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου ή εντολή ή παρότρυνση ή και συστηματική ενθάρρυνση των προσώπων σε δυσμενή ή άνιση μεταχείριση λόγω φύλου, καθώς και κάθε πράξη δυσμενούς ή και άνισης μεταχείρισης του γυναικείου φύλου, ιδίως λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας.
β) Έμμεση διάκριση με βάση το φύλο : Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου δυνάμει μιας ουδέτερης εκ πρώτης όψεως διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής.
7. Πολλαπλή διάκριση με βάση το φύλο: Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα άλλα χαρακτηριστικά, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, ο σεξουαλικός ή γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
8. Βία στην εργασία: Συνιστά επίθεση, σωματική, ψυχολογική ή λεκτική εντός εργασιακού χώρου και γενικότερα σε συνθήκες που σχετίζονται με την εργασία.
9. Σεξισμός : Πρακτική μέσω της οποίας υποβαθμίζονται τα άτομα με βάση το φύλο τους.
10. Γλωσσικός σεξισμός ή σεξιστική γλώσσα: Η χρήση της γλώσσας η οποία αποτυπώνει τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαιωνίζεται και να νομιμοποιείται η εξουσία του ανδρικού φύλου επί του γυναικείου.
11. Παρενόχληση : Κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 2 του ν.3896/2010.
12. Σεξουαλική παρενόχληση : Οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό, σύμφωνα με την περ. δ του άρθρου 2 του ν.3896/2010.
13. Σήμα Ισότητας : Tίτλος που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στις εμπορικές επιχειρήσεις ως επιβράβευση για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών.
14. Δίκτυο δομών : Για τις ανάγκες του παρόντος, τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και η 24άωρη πανελλαδική τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 καλούνται «Δίκτυο Δομών».

 • 20 Μαρτίου 2018, 15:42 | Σαπουντζάκης Πέτρος

  Έμφυλες διακρίσεις και σεξισμός στην Εκπαίδευση
  Κάθε κανονισμός, εκπαιδευτική δραστηριότητα, έντυπο υλικό κ.α. που προωθούν τους έμφυλους διαχωρισμούς, διαδικούς ή μη, καθώς και την αντίληψη ότι οι έμφυλες εκφράσεις και ταυτότητες των παιδιών (αρρενωπότητες ή θηλυκότητες) είναι πεδία κανονικοποίησης της εκπαίδευσης και αποτελούν εκπαιδευτικό στόχο.

 • 20 Μαρτίου 2018, 01:04 | Άννα Παπάζογλου

  Α) Αναχρονιστική επαναφορά του όρου “γενετήσιος προσανατολισμός”.

  Ως ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωση δε θα μπορούσαμε παρά να παρατηρήσουμε με έκπληξη την αναχρονιστική επαναφορά του όρου “γενετήσιος προσανατολισμός” που η παρούσα κυβέρνηση, μετά από πολυετή προσπάθεια του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, έχει απαλείψει σε σειρά νόμων, συμπεριλαμβανομένου και του Ποινικού Κώδικα. Η δε παράλληλη χρήση του όρου “γενετήσιος προσανατολισμός” με αυτόν του “σεξουαλικού προσανατολισμού”, και μάλιστα με διαζευκτικό σύνδεσμο, μπερδεύει καθώς μέχρι σήμερα οι δύο όροι ταυτίζονταν σε νομικό επίπεδο.

  Αιτούμαστε την διαγραφή του όρου “γενετήσιος προσανατολισμός” από το Άρθρο 3 περ.2 εδάφιο β και το Άρθρο 3 περ.7 του παρόντος.

  Β) Αποσαφήνιση ότι η έννοια του φύλου συμπεριλαμβάνει την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου και συμπερίληψη των φύλων πέρα του διπόλου.

  Το νομοσχέδιο, αναφέρει την έννοια του φύλου σε πολλά σημεία για να επεξηγήσει τις διατάξεις που εντάσσει. Θα θέλαμε να καταστεί σαφές ότι ο όρος ‘‘φύλο’’ συμπεριλαμβάνει τις έννοιες της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2 του Ν. 4491/2017. Επιπλέον, το σχέδιο νόμου, όπως και άλλωστε συνηθίζεται στην ελληνική έννομη τάξη, αγνοεί πλήρως την ύπαρξη ανθρώπων που δεν ταυτίζονται ούτε με το ανδρικό, ούτε με το γυναικείο φύλο. Αυτό, όμως, αποκτά άλλη σημασία όταν μιλάμε για ένα νόμο που ευαγγελίζεται την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Άλλωστε, τα άτομα αυτά βιώνουν το σεξισμό και την πατριαρχία σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η παραπομπή, συνεπώς, στους ορισμούς του Άρθρου 2 του Ν. 4491/2017, θα εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις του παρόντος θα είναι εφαρμόσιμες σε όλο το εύρος των τρανς ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και των non-binary).

  Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε στο Άρθρο 3 (Ορισμοί) να γίνει παραπομπή στην παραπάνω διάταξη. Δηλαδή να προστεθεί η παράγραφος:

  Φύλο: Όπου αναφέρεται ο όρος ‘‘φύλο’’ στο παρόν, συμπεριλαμβάνονται και οι έννοιες της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2 του Ν. 4491/2017”.

  Γ) Συμπερίληψη της έννοιας των χαρακτηριστικών φύλου στους ορισμούς του νομοσχεδίου

  Στο Άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, παράγραφοι 2 και 7, δεν γίνεται καμία αναφορά στα χαρακτηριστικά του φύλου ως επιπρόσθετο χαρακτηριστικό διάκρισης. Τα χαρακτηριστικά του φύλου είναι έννοια που ορίζει τα intersex άτομα, και η οποία από το 2015 και μετά έχει ενταχθεί στην έννομη τάξη μας, συμπεριλαμβανομένου και του Ποινικού Κώδικα.

  Αιτούμαστε τη συμπερίληψη του όρου “χαρακτηριστικά φύλου” στις παραγράφους 2 και 7 του Άρθρου 3.

  Εκ μέρους της Colour Youth, Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας,
  Άννα Παπάζογλου

 • 19 Μαρτίου 2018, 15:54 | Π ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Θ. ΠΟΛΙΤΗ

  Άρθρο 3 παρ. 5 : Σχέδια ισότητας.
  Θεωρούμε ότι η εκπόνησή τους δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις εμπορικές επιχειρήσεις αλλά να επεκτείνονται εξίσου και σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ.

 • Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, σκοπός του Σχεδίου Νόμου είναι: «η εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο, η ίση μεταχείριση των φύλων, η παροχή ίσων ευκαιριών σε αυτά για την εναρμόνιση ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

  Σε αυτή τη βάση και υπό το φως του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου), όπου η ταυτότητα φύλου ορίζεται: «1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά», σε συνδυασμό με το Άρθρο 3, παρ. 2β του ν. 3896 (νομοθεσία για την ίση μεταχείριση λόγω φύλου): «Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου», που καθιστούν την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου ως θεμελιώδη διάσταση του φύλου που είναι εγγενής και άμεσα συνδεόμενη με αυτήν, και όχι απλά ως έδαφος συρρέουσας με άλλες διακρίσεις ή πολλαπλή διάκριση, καταθέτει κατ’ άρθρο τις ακόλουθες προτάσεις για τη βελτίωσή του:

  Άρθρο 3 (Ορισμοί).

  Η παράγραφος 1 (ένταξη της διάστασης του φύλου), υπό το φως όσων τεκμηριώσαμε στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί και η έννοια της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου καθώς πρέπει να νοούνται διαστάσεις της έννοιας του φύλου. Δεδομένης, μάλιστα της Απόφασης 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που αναγνώρισε σε μη δυαδικό πρόσωπο ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας με το οποίο αποκλειστικά το γνωρίζουν και ονοματίζουν στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον το δικαίωμα μεταβολής των εγγράφων του ώστε να προσδιορίζεται η ταυτότητά του στο κύριο όνομα που χρησιμοποιεί, είναι σαφές ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τα μη δυαδικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα προτείνουμε την αναδιατύπωση:

  «1. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming): Για το σκοπό της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημοσίου βίου και ιδίως στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της χώρας. H ένταξη της διάστασης του φύλου, στους τομείς του προηγουμένου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου ή και των μη δυαδικών ταυτοτήτων, αποτελεί μέθοδο για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της άσκησης και αξιολόγησης των ασκούμενων πολιτικών και της αποτίμησης των συνεπειών κάθε προγραμματισμένης δράσης, συμπεριλαμβανόμενης της νομοθετικής.

  Η παράγραφος 2 (θετικά μέτρα), αναφέρεται στη λήψη των μέτρων που λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται με το φύλο, υπέρ του οποίου λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα, καθώς και η ενδεχόμενη συρροή τους με άλλες αιτίες διάκρισης, όπου ανάμεσα στα υπόλοιπα (σωστά) αναφέρεται η ταυτότητα φύλου, όμως λείπουν τα χαρακτηριστικά φύλου (έννοια που χαρακτηρίζει τα ίντερσεξ πρόσωπα) που επίσης μπορούν να αποτελέσουν έδαφος διάκρισης και αναφέρεται σε μία σειρά ακόμη νομοθεσιών απαγόρευσης των διακρίσεων. Συνεπώς τόσο για ουσιαστικούς λόγους, όσο και για λόγους καλής νομοθέτησης είναι απαραίτητη σ’ αυτήν την παράγραφο η προσθήκη των χαρακτηριστικών φύλου.

  Η παράγραφος 6 (άμεσες και έμμεσες διακρίσεις), λόγω της παραγράφου 2β του Άρθρου 3 του ν. 3896 (βλέπε παραπομπή Νο3), θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί με παράγραφο γ, ως ακολούθως:

  «γ) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά επίσης κάθε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή μη δυαδικής ταυτότητας, σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 3 του ν.3896/2010 καθώς και κάθε προσώπου που δεν εντάσσεται στο έμφυλο δίπολο».

  Η παράγραφος 7 (πολλαπλές διακρίσεις), ομοίως πρέπει για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 2, να συμπληρωθεί και αυτή με τα χαρακτηριστικά φύλου καθώς και με τις μη δυαδικές ταυτότητες.

  Η παράγραφος 10 (γλωσσικός σεξισμός), θεωρούμε ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί καθώς περιλαμβάνει μόνο τον σεξισμό που αποτυπώνει τις σχέσεις εξουσίας των αντρών κατά των γυναικών. Δεν συμπεριλαμβάνει ούτε τα διεμφυλικά πρόσωπα, ούτε τα μη δυαδικά. Με αυτό το σκεπτικό προτείνουμε την αναδιατύπωσή του ως ακολούθως:

  «10. Γλωσσικός σεξισμός ή σεξιστική γλώσσα: Η χρήση της γλώσσας η οποία αποτυπώνει τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαιωνίζονται και να νομιμοποιούνται η άνιση μεταχείριση, οι διακρίσεις ή και η βία για λόγους φύλου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου ή προσώπων που δεν εντάσσονται εντός του έμφυλου διπόλου.»

  Οι πλήρεις προτάσεις-παρατηρήσεις του ΣΥΔ για το ΣχΝ εδώ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af/

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 19 Μαρτίου 2018, 08:49 | Nikos Frakiadakis

  Αναφορικά με την ουσιαστική ισότητα.

  Η ουσιαστική ισότητα μπορεί να επιτευχθεί, χωρίς αστερίσκους, μόνον και μόνον όταν εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα σε γυναίκες και άνδρες, σ΄όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικοοικονομικής και οικογενειακής ζωής.

 • 16 Μαρτίου 2018, 09:43 | Κώστας

  Αποτελεί διάκριση με βάση το φύλο ο ορισμός του Δικτύου Δομών !

 • 14 Μαρτίου 2018, 15:03 | Θανασης

  Καλή είναι η ισότητα με ποσοστώσεις. Κανένα πρόβλημα.!! 0μως πραγματικήισότητα και αξιοπρέπεια σημαίνει σεβασμός στο παιδί και στον άνθρωπο πατέρα. Συνεπιμελεια στο διαζυγιο.Αλλιώς έχουμε γονικη αποξενωση και καπετανατο απο την πλευρά της γυναίκας. Για πια ανύπαρκτη βιοκοινωνικη υπεροχή θέλουν να μιλούν οι γυναίκες που εκφράζουν ιδέες ιδιοκτησίας του παιδιου αιχμάλωτο μακριά από τον πατερα. Για άλλες χώρες αυτές οι αντιλήψεις. Καπετανατο το παιδι και μέσο εκδίκησης και διεκδίκησης. Δώστε τέλος! !!!!!

 • 13 Μαρτίου 2018, 14:21 | ΑΛΕΧ.

  Γιατί η στρατιωτική θητεία είναι υποχρέωση του αντρικού φύλου όταν :

  Οι γυναίκες εισάγονται στις στρατιωτικές σχολές και βάσει του δόγματος ισότητας σας θεωρούνται ισάξιες και ικανές. Στράτευση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΡΑ.

  Γιατί οι γυναίκες όπου πανε στον στρατό πάνε επι πληρωμή και οι αντρες κάνουν τον χαμαλη στο τζαμπα λόγω πατριωτικού καθήκοντος στην θητεία.
  Οι γυναίκες δνε ζούν και αυτες σε αυτήν την χώρα, δεν εχουν καθήκον στην πατρίδα?

  Η ισότητα που ειναι? να κανουμε εμεις τον χαμαλη 2 χρόνια και να βγαίνουμε στην συνέχεια στην ανεργία ή με μισθους 600 ευρω και οι κυρίες να πιάνουν θέσεις στο δημόσιο με τα τριπλά?

  Ισότητα στα δικαιώματα και τις υποχρεωσεις. Σταματηστε την κοροιδία τώρα.
  ΕΧΟΥΜΕ 2018
  Στην κύπρο οι γυναικες προσφερουν στον στρατό,στην Ελλάδα εχουμε την πολυτέλεια λόγω πλυθησμού να μην προσφέρουν?.

  Πιο σεξιστικό νομοσχέδιο δεν εχω ξαναδεί!!!!!!!!!!

  Ποια ισότητα μιλάμε!!!

  Αν ψηφιστεί αυτό θα ειναι απο τα πιο σεξιστικά νομοθετήματα με την βούλα της κυβέρνησης σας.

 • 8 Μαρτίου 2018, 18:30 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ

  Καλημερα σας,
  το σχεδιο νόμου είναι μονόπλευρο. Αγνοει πλήρως την ανισότητα που υφίσταται το ανδρικο φύλο μετά απο ένα Διαζύγιο με παιδιά.
  Ουσιαστικά εντελώς ρατσιστικά σήμερα η Επιμελεια τεκνων δίνεται αποκλειστικά στη Μητέρα. Είναι δε τόσο ρατσιστικός για το φύλο ο νόμος ή η εφαρμογή του, όπου όλοι λένε οτι για να μην παρει την επιμέλεια μητερα πρεπει να είναι Ναρκομανής ή να εκδίδεται.
  Επιπρόσθετα ο νόμος αγνοεί την ισότητα του Πατέρα ( και το όφελος του παιδιού κατ επεκταση ) στον τομεα της εποικοινωνίας με το παιδί. Σημερα οι Δικαστες δίνουν 2 Σαββατοκύριακα το μήνα και ενα απογευμα την εβδομαδα αν εισαι τυχερός. Μα φιλενάδα να είχε ενας αντρας και να της ελεγε οτι θα την εβλεπε με αυτο το πρόγραμμα θα την εχανε… πόσο μάλλον το παιδί του.
  Ο νόμος πρέπει να προβλέψει την ισότητα των δυο φύλων σε αυτό το τομέα. Σήμερα οι ανδρες σε αυτο το τομέα αντιμετωπίζονται ως Β’ κατηγορίας φύλο και προωθειται η ανωτερότητα της μητροτητας , εναντι της Πατρότητας.
  Η Συνεπιμέλεια τέκνων είναι μια πραγματική και ουσιαστική βάση ισότητας των φύλων σύμφωνα με τα ψηφισματα της ΕΕ και του Δικαστηρίου ανθρωπινων δικαιωμάτων για τα δικαιωματα των παιδιών.
  Δεν μπορει να υπάρξει πραγματική ισότητα αν δεν προβλεφθεί συνεπιμέλεια τέκνων όπως σε αλλες χώρες.

  με εκτίμηση

 • 7 Μαρτίου 2018, 09:18 | Αδικημένος Πατέρας

  Αρχικα συγχαρητηρια στο υπουργειο για την πολυαναμενομενη πρωτοβουλια που μας βοηθα κ σαν κρατος να συνταχθουμε με το Διεθνες Δικαιο. Θα θελαμε οπωσδηποτε να αναφερετε και ισως και ως προυποθεση την υποχρεωτικη ισομερη κατανομη χρονου με τα παιδια σε περιπτωσεις διαζυγιου, χωρισμου και εκτος γαμου οπως και την συναποφαση των γονεων σε θεματα εκπαιδευσης, κατοικιας και βεβαιως διαβατηριου και αλλαγης χωρας κατοικιας του παιδιου σε αυτες τις περιπτωσεις. Επισης τι γινεται σε θεματα στρατιωτικης θητειας? Μονο οι αντρες θα στρατευονται και γιατι?

 • 7 Μαρτίου 2018, 02:15 | Κασσάνδρα

  Πώς ερμηνεύεται το «να διαιωνίζεται και να νομιμοποιείται η εξουσία του ανδρικού φύλου επί του γυναικείου»; Τι ισχύει σε περιπτώσεις όπου το γυναικείο φύλο έχει εξουσία επί του αρσενικού; Τι ισχύει σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές το φύλο του ατόμου που ασκεί εξουσία; Τι ισχύει σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές το φύλο του ατόμου επί του οποίου ασκείται εξουσία;

 • 7 Μαρτίου 2018, 02:25 | Κασσάνδρα

  Τι ισχύει για την περίπτωση των άφυλων (non binary) ατόμων; Δεν προστατεύονται από τις διακρίσεις;

 • 6 Μαρτίου 2018, 22:51 | ΚΑΡΑΤΣΙΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Αδιανόητο να μην γίνεται αναφορά και για την ουσιαστική βελτίωση συνθηκών διαβίωσης του ανδρικού φύλου μετά από ένα διαζύγιο, όπου ο Νόμος αλλά και οι γυναίκες στερούν τα παιδιά από τους ίδιους τους βιολογικούς πατέρες. Παρακαλώ να εστιαστείτε και σε αυτό!

 • 6 Μαρτίου 2018, 16:50 | Χαρης

  Οι ορισμοι αυτοι που φαινονται στο παρον αρθρο, ειναι ρατσιστικοι ως προς το ανδρικο φυλο. Δεν υπαρχει αμφιβολια οτι ολα αυτα που περιγραφονται στο παρον αρθρο γινονται κι απο το γυναικειο φυλο κατα των ανδρων.
  Οι περιγραφομενοι «ορισμοι» ειναι ρατσιστικοι, περιγραφουν σαφεστατα διακριση των φυλων και καταπατουν καθε ανθρωπινο δικαιωμα, ενω προβαλλουν μονο γυναικεια δικαιωματα.