Άρθρο 19 – Έλεγχος εφαρμογής

Στην παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται περίπτωση ως εξής:
«λ. Κατά την εξέταση καταγγελιών που αφορούν όρους εργασίας ερευνά αυτεπαγγέλτως εάν συντρέχει στο χώρο εργασίας περίπτωση άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου».