Άρθρο 05 – Δράσεις της κεντρικής διοίκησης γα την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές

1. Για το σκοπό της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, κάθε Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του :
α. Παρουσιάζει υποχρεωτικά και σε ετήσια βάση δράσεις, μέτρα και προγράμματα σχετικά με το σκοπό του παρόντος.
β. Υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα φύλου, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα για την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα σχετικά μέτρα και στις ασκούμενες πολιτικές.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των περ. α και β του παρόντος δύνανται να καθορίζονται με απόφαση της/του Υπουργού Εσωτερικών.
γ. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων κάθε σχεδίου νόμου, προσθήκης ή τροπολογίας, καθώς και κανονιστικής απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4048/2010 (Α’ 34), συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων με βάση το φύλο.
2. Σε ετήσια βάση, και τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, κάθε Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναρτά στον ιστότοπό του Έκθεση Προόδου για τα θέματα εξάλειψης των διακρίσεων με βάση το φύλο. Στην έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσματά τους. Οι εκθέσεις προόδου διαβιβάζονται στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Η τελευταία, τηρεί σχετικό αρχείο, το οποίο αξιοποιεί για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων.

 • 19 Μαρτίου 2018, 15:38 | Π ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Θ. ΠΟΛΙΤΗ

  Προτείνεται το τέλος της παραγράφου 1 β του άρθρου αυτού να αναδιατυπωθεί ώστε να αναγράφεται: Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των περ. α και β του παρόντος ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ (αντί δύνανται να) με απόφαση……. ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ.

 • 13 Μαρτίου 2018, 13:29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓ.

  Κύριε Υπουργέ σας παραθέτω απόσπασμα της ΕΔΔΑ απόφ. της 16.6.2016 (προσφυγή αρ. 74758/11) ΕφΑΔ 2016,785 (παρατ. Κ. Δεμερτζή)
  Το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μας καταδικάζει για :

  Παραβίαση της θετικής υποχρέωσης του Κράτους να διασφαλίσει την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα σε χρονικά διαστήματα τέτοια, ώστε τα παιδιά του να μην απομακρυνθούν τελείως απ’ αυτόν υπό την εχθρική επίδραση της μητέρας.

  Αδυναμία εκτέλεσης της απόφασης του Πρωτοδικείου που καθορίζει το δικαίωμα επικοινωνίας. Απουσία αποτελεσματικής προσφυγής για να παραπονεθεί ο Πατέρας για την ανεπαρκή προστασία, από τις κρατικές διαδικασίες, του δικαιώματός του, που απορρέει από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Οι ελληνικές Αρχές απέτυχαν στην υποχρέωσή τους να λάβουν μέτρα γρήγορα και πρακτικά, προκειμένου να ωθήσουν τους ενδιαφερόμενους σε μια καλύτερη συνεργασία, έχοντας υπόψη και το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών να μην επιτραπεί μια προοδευτική διάλυση ή και διάρρηξη των σχέσεών τους με τον πατέρα τους. Καταδίκη της Ελλάδας.

  H Σεξιστική αντιμετώπιση της Ελληνικής πολιτείας απέναντι στα παιδιά και τους βιολογικούς τους Πατεράδες δεν έχει πρηγούμενο. Η κυβέρνηση σας γιατί αρνείται πεισματικα να συμμορφωθεί με το Διεθνές ,Ενωσιακό Δίκαιο αλλά και το Ελληνικό Σύνταγμα το οποίο δεν αναφέρει πουθενά για βιοκοινωνική υπεροχή της γυναίκας απεναντι στα παιδιά ουτε για βίαιη απομάκρυνση των παιδιών απο τον βιολογικό τους πατέρα με μία απόφαση δικαστηρίου.
  Ευχαριστώ

 • 13 Μαρτίου 2018, 13:36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓ.

  Κύριε Υπουργέ:

  Τον Φεβρουάριο του 2015 εξεδόθη η Σύσταση 15/15 του Συμβουλίου Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον Οκτώβριο 2015 το καθοριστικής σημασίας Ψήφισμα 2079/15 της Επιτροπής Ισότητας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Για τον ρόλο του πατέρα» που συστήνει μεταξύ άλλων τις κοινές γονικές ευθύνες και την εναλλασσόμενη κατοικία.

  Ισότητα και κοινή γονική ευθύνη τέκνων : ο ρόλος των πατέρων
  5.1. να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ETS No. 160) και της σύμβαση για την επικοινωνία με τα τέκνα (ETS No. 192). [η Ελλάδα δεν την έχει κυρώσει].
  5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή όχι.
  5.5. να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών.
  5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί ότι έχει την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις.
  5.7. να λάβουν υπόψη την εναλλασσόμενη κατοικία κατά την απονομή των κοινωνικών παροχών.

  Στην Ελλάδα η Νομοθεσία και Νομολογία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το ανωτέρω ψήφισμα.

  Κύριε Υπουργέ:

  Συνήγορος του Παιδιού έχει οριστεί για την Ελλάδα ως η εθνική αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του παιδιού. Από ετών η ανεξάρτητη αρχή εισηγείται την διατήρηση της κοινής επιμέλειας. Με την τελευταία του έκθεση προς τον Ο.Η.Ε. αναφέρει επί λέξει : 1 Γονική επιμέλεια, γονικές ευθύνες, βοήθεια στους γονείς (Άρθρα 5, 18) Οι υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ένα παιδί ή μια οικογένεια για συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με την άσκηση της γονικής επιμέλειας είναι περιορισμένες και η αναμονή αρκετά μεγάλη. Παντελής είναι η απουσία υπηρεσιών οικογενειακής διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών περί την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, την γονική επιμέλεια και το δικαίωμα της επικοινωνίας των παιδιών με τον γονέα που δεν διαμένει μαζί τους. Όταν ένας έφηβος ανήλικος επιθυμεί να εκφράσει τις αντίθετες απόψεις του σχετικά με την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων στα θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει μαζί, δεν έχει τη δυνατότητα απ’ ευθείας προσφυγής σε μια δικαστική αρχή ή άλλη δημόσια υπηρεσία που να ενεργεί εκ μέρους του προς τη δικαιοσύνη, καθώς είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει μέσω του γονέα που έχει τη νόμιμη εκπροσώπησή του. Η δυνατότητα προσφυγής ανηλίκου σε δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και ψυχικής υγείας χωρίς τη συνοδεία / συναίνεση του γονέα αποτελεί ζήτημα αμφισβητούμενο και όχι ρητά αναφερόμενο στο νόμο. Σε περίπτωση διαζυγίου, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο που την αναθέτει στον ένα από τους δύο γονείς, ή εφόσον αυτοί συμφωνούν και στους δύο. Στην πράξη, ως επί το πλείστον η επιμέλεια ανατίθεται στη μητέρα. Εάν τα παιδιά είναι γεννημένα εκτός γάμου, ο πατέρας αποκτά γονική μέριμνα μετά την αναγνώριση, την οποία ασκεί μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις. Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποκλίνουν από την αρχή που θεμελιώνεται από το άρθρο 18 της Σύμβασης. Σημαντικότατη θεσμική έλλειψη είναι η απουσία οικογενειακών δικαστηρίων, πλαισιωμένων από ειδικότητες (κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς ψυχικής υγείας).
  http://goneis-paidi.blogspot.com/2013/06/2012.html

  Η αποκλίνουσα πιο πάνω θέση κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι συνιστά αρχή καταγγελίας των διεθνών συμβάσεων που ισχύουν και να ελεγχθεί από τα διεθνή όργανα ελέγχου, τα οποία επιβάλουν την κοινή επιμέλεια μετα την διάσπαση των γονέων ως δικαίωμα των παιδιών και όχι των γονέων.

  Η Νομοθεσία και η copy paste νομολογία βασίζεται στις επιστημονικές αντιλήψεις της δεκαετίας του 1950, οι οποίες είχαν ήδη αρχίσει να αναθεωρούνται το 1983, όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο Αστικός Κώδικας. Συνιστά βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως αρ. 8 παρ. 2 ΕΣΔΑ, 2,. 7, 9 και 18 ΔΣΔΠ, 3, 19 Σύμφωνου Αστ. Πολ. Δικ., αρ. 5 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, άρθρο 24 Χάρτη Θ.Δ. Ε.Ε., τα οποία ισχύουν στην Ελλάδα και είναι ιεραρχικά ανώτερα, μεταγενέστερα του Α.Κ. του 1983 και ειδικότερα.

  Κύριε Υπουργέ:
  Σε πρόσφατο δημοσίευμα στην κύπρο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα επτά νομοσχέδια με τα οποία εκσυγχρονίζεται το Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο.

  Αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται. Αυτές είναι η εισαγωγή του συναινετικού διαζυγίου, προς αποφυγή ακόμη και ψεύτικων αναφορών στο δικαστήριο, που προκαλούσαν προβλήματα στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Καθιερώνεται ως υποχρέωση των γονιών να διασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού να επικοινωνεί και με τους δύο γονείς.

  Ρυθμίζεται επίσης ότι η επιμέλεια του παιδιού θα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς, ακόμη και μετά τη λύση του γάμου, αντί της μέχρι σήμερα αποδεκτής λύσης ότι η επιμέλεια ασκείται από τη μητέρα.

  Λαμβάνονται επίσης μέτρα, όπως είπε ο Υπουργός, για την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων του οικογενειακού δικαίου, με σκοπό την προστασία του παιδιού.

  Κύριε Υπουργέ μόνο στην Ελλάδα αυτην την στιγμή ισχύει το σεξιστικό νομολογιακό έθιμο της βιοκοινωνικής υπεροχής της μάνας.

  Θεωρείται ότι τα ανωτέρω χρήζουν άμεσης ανάγκης διόρθωσης ή δεν μας αφορούν.

 • 8 Μαρτίου 2018, 10:33 | Αριστοτέλης Παπαθανασίου

  Κύριε Υπουργέ, επ ευκαιρίας της δημόσιας διαβούλευσης θα ήθελα να υπερτονίσω ότι η πολιτική ισότητας απο την υποτιθέμενη προοδευτική κυβέρνηση σας γίνεται εντελώς αποσπασματικά.

  To συμβούλιο της ευρώπης μας καλεί σαν κράτος μέλος να κυρώσουμε το Ψήφισμα 2079 (2015) (προσωρινή έκδοση)
  Ισότητα και κοινή γονική ευθύνη τέκνων : ο ρόλος των πατέρων
  5.1. να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ETS No. 160) και της σύμβαση για την επικοινωνία με τα τέκνα (ETS No. 192). [η Ελλάδα δεν την έχει κυρώσει].
  5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή όχι.
  5.5. να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών.
  5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί ότι έχει την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις.
  5.7. να λάβουν υπόψη την εναλλασσόμενη κατοικία κατά την απονομή των κοινωνικών παροχών.

  Γιατί ενώ η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κυρώσει τα ανωτέρω σε προγενέστερο χρόνο είναι το ερώτημα, και συνεχίζει αυτό το απαραδεκτο καθεστώς εγκληματώντας απέναντι σε γονείς και παιδιά.
  Σήμερα Παιδιά που μένουν με τον έναν γονέα, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει αντιδικία, επιδέχονται αφόρητη πίεση και πλύση εγκεφάλου όχι μόνο από την επιμελήτρια, αλλά και από το ευρύτερο γονεϊκό περιβάλλον (θείες, γιαγιάδες κ.λπ.).

  Επείδή ο σεξισμός της νομοθετικής εξουσίας είναι πρόδηλος χωρις πιθανότητα παρεξηγησης.

  Επειδή το σύνολο σχεδόν των ευρωπαικών χωρών αλλα και η πλειονότητα του επιστημονικου ιατρικου κόσμου εχει ταχθεί υπερ της συνεπιμέλειας τέκνων.

  Επειδή δεν θέλετε να μείνετε στην Ιστορία σαν η Κυβέρνηση η οποία παρόλο που αποδέκτηκε το ψηφισμα 2079/2015 περι ισότητας δεν το τηρεί εξαιτίας συντεχνιακών παρεμβάσεων.

  Επειδή η χωρα μας δεν εχει την δυνατότητα να πληρώνει πρόστιμα στο ΕΔΔΑ εξαιτίας σεξιστικών διακρίσεων κατα των πατεράδων (Προσφυγή αρ.74758/11) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 6 Ιουνίου 2016
  Αυτή η απόφαση θα γίνει οριστική υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 2 της Σύμβασης.)

  Επειδή πλέον το σύνολο των βουλευτών όλων των κομμάτων ειναι υπέρ της συνεπιμέλειας τέκνων.

  Επειδή τα συμφέροντα των συντεχνιών για οικονομικούς και μόνο λόγους είναι αυτά που εν τοις πράγμασι επιβάλουν την βούληση τους αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των παιδιών.

  Σας καλώ να αλλάξετε άμεσα το αναχρονιστικό εν ισχύ νομοθετικό και νομολογιακό καθεστώς.

  Μετα τιμής

 • 7 Μαρτίου 2018, 09:51 | Μαρκελος Σπυρ.

  Κυρίε Υπουργέ
  Το Ελληνικό σύνταγμα Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) λέει :

  1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

  2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

  Αυτήν την στιγμή ο πατέρας δεν εκπίπτει βάσει φορολογίας εισοδήματος την διατροφή που καταβάλει βάσει δικαστικής απόφασης , η μητέρα δεν υποχρεούται να παρουσιάζει αποδείξεις οτι τα διαθέτει για την διατροφή των τέκνων.

  Κυρίε Υπουργέ ο πατέρας δεν δικαιούται βοηθημάτων τα οποία τα λαμβάνει η γυναίκα παρόλο που αυτός είναι και μοναδικός υπόχρεος διατροφής !!!!!!, απειλείται η προσωπική του ελευθερία με φυλακίσεις και κατασχέσεις σε περίπτωση μη καταβολής της, είναι ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ και ο Ελληνας νομοθέτης την εξισώνει με βαριά εγκλήματα όπως η απαγωγή (327 ΠΚ) ή η Σύσταση σε συμμορία (187 ΠΚ). Η δε προσωρινή αδυναμία ή η μακροχρόνια ανεργία για τον σοφό νομοθέτη δεν αποτελεί ελαφρυντικό, αυτό και επιτάσσει το συμφέρον των τέκνων, την φυλάκιση των πατεράδων.

  Με τον φορέα υπεύθυνο για την χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος το αποφάσιζαν απο κοινού ποιός θα το λάβει απο τους εν διαστάσει γονείς και σε περίπτωση διαφωνίας δεν το λάμβανε κανεις, με την νέα διοίκηση αποδίδεται αυτόματα στην γυναίκα. Η διοίκηση με εντελώς υπεραπλουστευτικό τρόπο, αποδίδει τα βοηθήματα στον ένα γονέα χρησιμοποιώντας ως μοναδικό κριτήριο το φύλο του (αυτό ονομάζεται έμφυλη διάκριση ή σεξισμός).

  Κε Υπουργέ ο διαζευμένος πατέρας για την φορολογία εισοδήματος δεν θεωρείται ότι τον βαρύνουν τα τέκνα για αύξηση του αφορολόγητου και αντιμετωπίζετε ως ανύπαντρος!!!!

  Ολα αυτα θεωρείτε ότι συμβαδίζουν με την τήρηση του Συντάγματος περί ισότητας?

  Τα ανωτέρω ερχονται σε πλήρη αντίθεση με το Διεθνές , Ευρωπαικό δίκαιο.

  Παρακαλώ για τις άμεσες δικές σας ενέργειες προς αποκατάσταση της ισονομίας και ισοπολιτείας απο ένα στρεβλό σεξιστικό καθεστώς ενάντια στους πατεράδες.