Άρθρο 18 – Επιβράβευση των εμπορικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

1. Η ΓΓΙΦ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ «Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών», επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών με τη χορήγηση «Σήματος Ισότητας». Για την απονομή του σήματος, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση, η ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της μητρότητας, η εφαρμογή Σχεδίων Ισότητας ή άλλων καινοτόμων μέτρων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και η μη σεξιστική διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης. Με απόφαση της/του Υπουργού Εσωτερικών, έπειτα από εισήγηση της ΓΓΙΦ, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η διάρκεια ισχύος του Σήματος.
2. Oι εμπορικές επιχειρήσεις που έλαβαν το «Σήμα Ισότητας» από τη ΓΓΙΦ, αποστέλλουν υποχρεωτικά, μία φορά κατ’ έτος, σε αυτή, απολογιστική έκθεση δράσεων σχετικών με την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η ΓΓΙΦ παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι των εργαζομένων γυναικών και ανδρών και, σε αντίθετη περίπτωση, τους αφαιρεί το Σήμα Ισότητας.

 • 13 Μαρτίου 2018, 13:40 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓ.

  Κύριε Υπουργέ τι γίνεται στην περίπτωση που γυναίκες έχουν μεγαλύτερες αποδοχές απο τους άντρες για την ίδια ακριβώς θέση. Εκει θα επιβληθέι η ισότητα?
  Γιατι αναφέρετε μονο την προστασίας της μητρότητας, ο πατέρας δεν θα πρέπει να δικαιούται της αυτής προστασίας. Ενα ακρως σεξιστικό αρθρο στην διατύπωση του.

 • 7 Μαρτίου 2018, 04:08 | Κασσάνδρα

  Μία διαφήμιση που θα προβάλει μία γυναίκα η οποία φοράει νικάμπ (نِقاب) και η οποία θα παρουσιάζεται εντός μίας μουσουλμανικής πολυμελούς οικογένειας, θα μπορεί να θεωρηθεί «σεξιστική», δεδομένου ότι κάποιοι ενδεχομένως να θεωρήσουν ότι η εικόνα της αποτελεί μία απόρριψη της πολυσχιδούς προσωπικότητας και παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική και επαγγελματική σκηνή και μία συνολική υποτίμηση του ρόλου της γυναίκας, ως αποκλειστικά τροφού; Όμως, η απαγόρευση μίας τέτοιας διαφήμισης δεν θα θεωρηθεί ρατσιστική;

 • 7 Μαρτίου 2018, 03:40 | Κασσάνδρα

  Πως ερμηνεύεται το ακόλουθο χωρίο: «καθώς και η μη σεξιστική διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης»; Τι σημαίνει «σεξιστική διαφήμιση» στην πράξη; Μία/Ένας όμορφη/όμορφος γυναίκα/άνδρας η/ο οποία/οποίος παρουσιάζει, ενδεχομένως με ηδυπάθεια, το προϊόν της εταιρείας, αποτελεί σεξιστική διαφήμιση; Για να πάρει μία επιχείρηση το σήμα της ισότητας, τι είδους διαφημίσεις θα πρέπει να έχει;

 • 7 Μαρτίου 2018, 03:11 | Κασσάνδρα

  Πως ερμηνεύεται το ακόλουθο χωρίο «η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και
  ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστημονικές
  ομάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση»; Έχω την εντύπωση ότι απουσιάζει η αναγραφή της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε θέσεις ΔΕ ή ΥΕ, όπως είναι αυτές των εργατριών/εργατών σε ορυχεία ή σε λιμάνια. Εκτός και αν το υφιστάμενο σχέδιο νόμου κρίνει ως «μη ικανές» τις γυναίκες να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα. Αυτό δεν αποτελεί μία αυτοαναίρεση του σχεδίου νόμου;