Άρθρο 04 – Μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

1. Ο εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των φύλων περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων που σε επίπεδο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών ή και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου που εκδηλώνονται στην εργασία, όπως και στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Σε κεντρικό επίπεδο, περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) , τις Υπηρεσιακές Μονάδες για την Ισότητα των Φύλων των Υπουργείων, τον Συνήγορο του Πολίτη (Τομέας για την Ισότητα των Φύλων) και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας που έχουν συγκροτηθεί στις περιφέρειες της χώρας με τις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 6 Ν. 2839/2000 (Α΄ 196) και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνει τις υπηρεσιακές μονάδες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων που έχουν συγκροτηθεί στους δήμους της χώρας με το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010), τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας που έχουν συγκροτηθεί στους δήμους της χώρας με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010) και το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
2. Η ΓΓΙΦ αποτελεί τον αρμόδιο κρατικό φορέα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών ισότητας για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Συντάσσει και εφαρμόζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) έπειτα από διαβούλευση με τις γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παρακολουθεί την εφαρμογή του. Έχει την ευθύνη σύνταξης και υποβολής της εθνικής έκθεσης στην επιτροπή CEDAW του ΟΗΕ και παρακολουθεί την υλοποίηση των κυρωθεισών από τη Βουλή διεθνών συμβάσεων για την Ισότητα των Φύλων. Υποστηρίζει και συντονίζει την ανάπτυξη των δράσεων των Υπουργείων και των υπόλοιπων κρατικών φορέων για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.
3. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών συντονίζει, προάγει και εκπονεί έρευνες και μελέτες σε θέματα ισότητας των φύλων και υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης για τη συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών και την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους.

 • 20 Μαρτίου 2018, 01:49 | Άννα Παπάζογλου

  Ως Σωματείο, αναγνωρίζουμε το σημαίνοντα ρόλο της ΓΓΙΦ για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Δυστυχώς, όμως, έχουμε διαπιστώσει πως η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της ΓΓΙΦ και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχει οδηγήσει τη ΓΓΙΦ και τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της σε μία αρκετά πιο περιορισμένη και στερεοτυπική αντίληψη για το φύλο, ιδίως σχετικά με τις έννοιες της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου. Θεωρούμε σημαντικό να υπάρξει διάλογος μεταξύ της ΓΓΙΦ και των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων για την επίλυση των εμποδίων αυτών και τη δόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, με στόχο την γεφύρωση διαφορών όπως παραδείγματος χάριν την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εργασίας από το Κράτος, για την οποία το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα έχει εκπεφρασμένα εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις με τη ΓΓΙΦ.

  Ζητάμε, συνεπώς, να θεσμοθετηθεί ο διάλογος μεταξύ της ΓΓΙΦ και των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων μέσω της συμμετοχής ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων στη διαβούλευση για τη σύνταξη και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (άρθρο 4 παρ.2, εδ.β).

  Εκ μέρους της Colour Youth, Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας,
  Άννα Παπάζογλου

 • 19 Μαρτίου 2018, 15:26 | Π ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Θ. ΠΟΛΙΤΗ

  Σχετικά με τον Εθνικό μηχανισμό για την ισότητα των φύλων αναφέρεται σε Περιφερειακό επίπεδο (παρ.1 εδαφ. 3) ότι περιλαμβάνονται οι ΠΕΠΙΣ. Εδώ λανθασμένα αναφέρεται ‘οτι αυτές έχουν συγκροτηθεί με τις παραγράφους 2. 3 και 4 του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000) ενώ η συγκρότηση των επιτροπών που λειτουργούν έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΠΑΡ. Θ v1.1 και 2). Προτείνεται η διόρθωσή του και η ανασυκγρότηση των ΠΕΠΙΣ, ώστε να γίνουν επταμελής, να εκπροσωπούνται σε αυτές κοινωνικοί φορείς(Δ.Σύλλογος. ΤΕΕ ΕΓΣ κ.λ.π) καθώς και μεγαλύτερος αριθμός γυναικείων οργανώσεων.
  —Να προστεθεί στον εθνικό μηχανισμό και τα ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ με τη προσθήκη 4ης παραγράφου στο παρον άρθρο.

 • Άρθρο 4 (μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ισότητας).

  Στην παράγραφο 1, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (παράγραφος 1), θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί με τις έννοιες της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου. Συγκεκριμένα προτείνουμε την αναδιατύπωση:

  «1. Ο εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των φύλων περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων που σε επίπεδο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και για την ίση μεταχείριση ή και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου ή των προσώπων που δεν εντάσσονται στο έμφυλο δίπολο , που εκδηλώνονται στην εργασία, όπως και στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».

  Οι πλήρεις προτάσεις-παρατηρήσεις του ΣΥΔ για το ΣχΝ εδώ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af/

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 16 Μαρτίου 2018, 09:00 | Κώστας

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι ΓΓΙΦ θα πρέπει να διαβουλεύεται επίσης με τις αντρικές οργανώσεις αλλά και συλλόγους που προωθούν την ισότητα των φύλλων, την ενδοοικογενειακή ειρήνη και την συνεπιμέλεια τέκνων χωρισμένων γονέων κοκ

 • 14 Μαρτίου 2018, 11:33 | Αδικημένος Πατέρας

  ενημερωση για τους αντρες θυματα διαταραγμενων γυναικων και αντιμετωπιση αυτων των περιπτωσεων εχετε σκοπο να κανετε?

 • 13 Μαρτίου 2018, 14:28 | ΑΛΕΧ.

  Πιο σεξιστικό νομοσχέδιο δεν έχω ξαναδεί. Την εποχή του 1950 λιγότερη ανισότητα υπηρχε.

 • 7 Μαρτίου 2018, 02:59 | Κασσάνδρα

  Πώς ερμηνεύεται το «υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης για τη
  συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών και την κοινωνική και εργασιακή
  ένταξή του»; Για τους άνδρες θα υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη; Τι ισχύει για τα άτομα που δεν έχουν φύλο ή που δεν ορίζουν μόνιμα τους εαυτούς τους ως έχοντες ένα και μόνο φύλο;