Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.1711/1987 (Α΄ 109), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3181/2003 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής :

«Το προσωπικό αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) άτομα».

  • 25 Ιουλίου 2013, 19:22 | νικος

    θεσμοθετημένη χρήση νευροπαραλυτικού αερίου ως μέσο αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας