Άρθρο 15: Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) εδρεύει στο νομό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Η αποστολή, η διάρθρωση, η οργάνωση, η στελέχωση, τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής καθώς και κάθε άλλη συναφής με τη λειτουργία της λεπτομέρεια ρυθμίζονται στο πλαίσιο του ν. 2719/1999 (Α΄ 89) και του π.δ. 179/1999 (Α΄ 169), όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρμοδιότητα η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.

  • 27 Ιουλίου 2013, 20:23 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος

    Η συνεργασία με τις Εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να «τονιστεί» στην παρούσα φάση όπου ιστορικά τίθενται οι δομές που θα ορίσουν την αστυνομική πραγματικότητα για τα επόμενα χρόνια . Η διαφθορά μας απειλεί και τούτο γνωρίζομε ότι δεν είναι υπερβολή. Ενδείκνυται λοιπόν η Δημιουργία «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» όπου αξιωματικοί της Ελληνικής αστυνομίας ως άμεσοι συνεργάτες των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών , σε κάθε έδρα πρωτοδικείου , θα αποτελούν ένα ακαταμάχητο μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας του προανακριτικού έργου στις «εσωτερικές» αλλά και στις σοβαρές υποθέσεις.
    Ο Μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί , ως «προέκταση» της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί να παρακολουθεί όλα τα θέματα διαφθοράς ανά την επικράτεια.
    Επειδή στην ίδια διάσταση ορίζονται και οι διενεργούμενες Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις ενδείκνυται η Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Διοικητικών εξετάσεων στην έδρα κάθε Γενικής αστυνομικής Διεύθυνσης . Οι τρεις αυτοί μηχανισμού κατά την άποψη μου , θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται μέσα από ένα σύστημα συνεργασίας και κοινής αναφοράς .

  • 27 Ιουλίου 2013, 17:08 | Αστυνόμος Α’

    Να καταργηθούν τα προνόμια της Υπηρεσίας αυτής (επίδομα + μετάθεση εκτός αντικειμενικών κριτηρίων) ώστε να σταματήσει να γίνεται πόλος έλξης αστυνομικών από άλλες μάχιμες υπηρεσίες.