Άρθρο 06: Κλάδος Ασφάλειας

1. Ο Κλάδος Αστυνομίας Ασφάλειας χειρίζεται τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος Ασφάλειας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας,
β. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας,
γ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
δ. Διεύθυνση Διαβατηρίων,
ε. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα δημόσιας ασφάλειας και ιδίως τα θέματα που αφορούν στη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, στον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου, της αρχαιοκαπηλίας, του οργανωμένου, του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υπομνήματα και την προστασία του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. Επίσης, είναι αρμόδια για την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων, την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων πραγμάτων, την εφαρμογή των διατάξεων για τα ήθη, τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων και την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκλημάτων και του ελέγχου των προσώπων αυτών.
3. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα κρατικής ασφάλειας και ιδίως τα θέματα που αφορούν στην προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και της τρομοκρατίας, στην προστασία ημεδαπών και αλλοδαπών επίσημων προσώπων που βρίσκονται στη χώρα, καθώς και στη μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και επίδραση στην ασφάλεια του Κράτους των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ζητημάτων, στη χώρα μας και διεθνώς.
4. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων διεθνούς επικοινωνίας και συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως θεμάτων που αφορούν στη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια με περιεχόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος, ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και ξένων αστυνομιών, παρακολούθησης και αξιοποίησης της νομοθεσίας, κανονισμών, οδηγιών και λοιπών πράξεων που εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, επεξεργασίας με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και επανεισδοχής, παρακολούθησης της διαδικασίας υλοποίησης ζητημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας, εκπροσώπησης της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειρηνευτικές αστυνομικές επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό, καθώς και για την εξασφάλιση της μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων και τη διερμηνεία σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις και αποστολές της Ελληνικής Αστυνομίας στο εξωτερικό. Επίσης, η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αποτελεί και την εθνική αρχή στο πλαίσιο των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τους νόμους 3640/1956 (Α΄ 303), 2514/1997 (Α΄ 140) και 2605/1998 (Α΄ 88).
5. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων είναι αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έκδοση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών, καθώς και για την έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι αρμόδια για τη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών του Κλάδου Ασφάλειας, την εκπόνηση γενικών και ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Επίσης, είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων του οικείου Κλάδου.

 • 4 Αυγούστου 2013, 21:43 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Για την σύλληψη των διωκόμενων προσώπων λαμβανομένου υπόψη ότι τα οικονομικά εγκήματα αυξάνονται αλματωδώς που στέλνει συνεχώς ο Οικονομικός Εισαγγελέας λόγω μη αποδόσσης ΦΠΑ, επιβάλλεται να δημιουργηθεί ειδική ομάδα που να απασχολείται απακλειστικά με αυτό το αντικείμενο, με επικεφαλής Αξιωματικό και να σταματήσει αυτό που ισχύει τώρα, χρεώνονται σε κάθε Αστυφύλακα που καθημερινά πηγαίνει στα δικαστήρια κρατουμένους, χωρίς να μπορεί πραγματικά να κάνει αυτήν την δουλεία που θα αποφέρει άμεσα έσοδα στο Δημόσιο. Δεν γίνεται να είναι στην βαρδια και να κάνει ταυτόχρονα τα πάντα. Για την την προστασία των ανηλίκων ορθό είναι να υπάρξει μία εκπαίδευση και συγκεκριμένος αστυνομικός που θα μπορεί να επιλαμβάνεται.
  Άραγε η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας που θα χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα κρατικής ασφάλειας τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, γνωρίζει άραγε τις δυσκολίες που υπάρχουν στα Τ.Α.όπου οι αστυνομικοί ειδικά με το πρόβλημα της μη ανανέωσης των κυνηγετικών όπλων, ασχολούνται καθημερινά με αυτό, ότι πρέπει να δημιουργηθεί Γραφείο όπλων σε κάθε Υπηρεσία όπως το Γραφείο Διαβατηρίων με επικεφαλής Αξιωματικό και ανακριτικό υπάλληλο, ώστε να μην υπάρχει πάντα η ευθύνη στην Γραμματεία της Υπηρεσίας.

 • 1 Αυγούστου 2013, 17:36 | Alexandros

  Έχω κάποιες προτάσεις για την Ασφάλεια που θέλω να καταθέσω.
  -η Δ/νση Διαβατηρίων θεωρώ ότι πρέπει να υπαχθεί στον Κλάδο Διοικητικού.
  – το Τμήμα Ταυτοτήτων της Δ/νσης Κρατικής Ασφάλειας θεωρώ ότι πρέπει να υπαχθεί στην Δ/νση Διαβατηρίων

 • 30 Ιουλίου 2013, 10:36 | Π.Ο.Α.Σ.Υ.

  Αθήνα 30 Ιουλίου 2013
  Αρ. Πρωτ.: 400/1/18β

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Η νομοθετική πρωτοβουλία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2013) για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας», απέχει παρασάγγας από την εμπεριστατωμένη Μελέτη – πρόταση για διάλογο (Μελετητή: Δρ. Πολιτικών Ασφάλειας Παντείου Πανεπιστημίου Γ. Β. Παπακωνσταντή: Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, http://www.poasy.gr/web/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=28&id=88:—– που είχε υποβάλλει στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία η Ομοσπονδία μας το 2011, με στόχο την ψήφιση ενός βασικού νόμου πλαισίου, που θα καθορίζει τη λειτουργία της Αστυνομίας του 21ου αιώνα στη χώρα μας, μέσω ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών και με γνώμονα τόσο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και τη διασφάλιση του δοκιμαζόμενου, ανελέητα σήμερα, Έλληνα Αστυνομικού.
  Πρέπει να τονιστεί εξαρχής, ότι από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση ένα «νομοθέτημα», που συντάχθηκε χωρίς να προηγηθεί διάλογος και εκατέρωθεν ανταλλαγή απόψεων με τους συντάκτες του, ώστε ένα τέτοιο προϊόν αμοιβαίου προβληματισμού να τεθεί στην κρίση της αστυνομικής οικογένειας και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα οι συντάκτες του, παραδόξως, μας είναι άγνωστοι.
  Οφείλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε σε όσους τυχόν το λησμονούν, ότι το 2011, το ίδιο το Αρχηγείο, με τη σύμφωνη γνώμη της τότε πολιτικής ηγεσίας, είχε συνηγορήσει υπέρ της εκπόνησης μιας επιστημονικής μελέτης, διαθέτοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (μέσω ΕΣΠΑ), λαμβάνοντας τότε ακόμα υπόψη του, ότι ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα για το σχεδιασμό και την προετοιμασία των αναγκαίων τομών, απαιτεί κυρίως χρόνο και σε κάθε περίπτωση όχι βεβιασμένες ενέργειες εκ μέρους εκείνων που ενώ είναι μέρος του υπό επίλυση προβλήματος, διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην επιβολή των όποιων αποφάσεών τους. Στη συνέχεια, βεβαίως, με την αλλαγή της πολιτικής Ηγεσίας, σημειώνεται αμέσως «αλλαγή πλεύσης», ακύρωση της προηγούμενης τακτικής του Αρχηγείου, και μάλιστα χωρίς να αιτιολογηθεί η νέα αυτή στάση, παρά τις δικές μας ενστάσεις, επιφυλάξεις και επισημάνσεις για την έκβαση της επιζητούμενης μεταρρύθμισης.
  Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, σήμερα, με απόντες –όχι με δική τους ευθύνη- την επιστημονική κοινότητα, τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, προφανώς κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ανέλαβαν την παρουσίαση ενός δήθεν καινοτόμου νομοσχεδίου, τη στιγμή που αυτό αποτελεί εξόφθαλμη συρραφή -με τη μέθοδο της αποκοπής και επικόλλησης- άρθρων και παραγράφων, διατάξεων και υποπαραγράφων, των ισχυόντων νομοθετημάτων, όπως ο ιδρυτικός Νόμος του Αρχηγείου της αστυνομίας 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», ο ιδρυτικός Νόμος της Ελληνικής Αστυνομίας 1481/1984 και ορισμένα άλλα διατάγματα.
  Με αυτήν την μέθοδο, στους μη γνωρίζοντες, η αναδιάρθρωση παρουσιάζεται ως μεγάλη καινοτομία, ενώ πρόκειται είτε για ανακύκλωση αυτού που ήδη υφίσταται, ως παραπαίον οικοδόμημα, είτε αλλού, ως μετάλλαξη, μετονομασία και εξ ανάγκης προσαρμογή σε επιμέρους ζητήματα. Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών, εντασσόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν μετονομάστηκε σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν σε «Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». Αυτές, όμως, οι εύηχες παλινδρομήσεις δεν κατοχύρωσαν ως δια μαγείας και τον επιζητούμενο στόχο.
  Η αναφερόμενη στην εισηγητική έκθεση του σ.ν. επιδίωξη, ότι δηλαδή αποσκοπεί στο να καταστεί η Ελληνική Αστυνομία πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες, αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι παντελώς αστήρικτη και μη τεκμηριωμένη, με οικονομικοτεχνικούς και επιστημονικούς όρους, όπως επιβάλλει η σοβαρότητα του όλου εγχειρήματος.
  Μια τεκμηριωμένη μελέτη, όπως είχαμε υποστηρίξει, θα κατέγραφε κατά βάση το εύρος των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών του σημερινού αστυνομικού οικοδομήματος και με βάση αυτά θα κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις, εναλλακτικά σενάρια, πιθανά θετικά ή αρνητικά αποτελέσματά τους.
  Επομένως, ποια είναι τα προβλήματα, πλήρως καταγεγραμμένα και στοιχειοθετημένα, που επιλύονται κατά τους συντάκτες του νομοσχεδίου;
  Υπάρχει κάποια έκθεση π.χ. για την γραφειοκρατία και γιατί δεν την παρουσιάζουν;
  Υπάρχει κάποια έκθεση για τις αρμοδιότητες μη αστυνομικής αμιγώς δράσης (επιδόσεις δικογράφων, γνήσια υπογραφής, εφαρμογή υγειονομικών-πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων κλπ) ή για τις επιπτώσεις που επιφέρουν αυτές στο κύριο έργο της αστυνομίας;
  Υπάρχει κάποια έκθεση αν οι αστυνομικοί, αλλά και οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι και σε ποιούς τομείς, από τη λειτουργία της αστυνομίας;
  Αν δεν υπάρχουν αυτά και άλλα πολλά, τότε σε ποια βάση και με τι κριτήρια θα γίνει η αναδιάρθρωση, ώστε να μην παραπέμπει η προσπάθεια του Αρχηγείου σε ανάλωση για διευθέτηση ενδοαστυνομικών προβλημάτων;
  Εξάλλου, ποια σοβαρή μελέτη, δεν θα κοστολογούσε το «πρόβλημα» και δεν θα υπολόγιζε επακριβώς το όφελος των προτεινόμενων αλλαγών, (όπως επιβάλλει άλλωστε και η κοινοβουλευτική διαδικασία της συνοδείας των προτεινόμενων διατάξεων από λεπτομερή Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ώστε το όποιο νομοσχέδιο να έπειθε και τον πιο δύσπιστο αστυνομικό, πολίτη κλπ, για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά του. Κυρίως, δε, θα αναφερόταν λεπτομερώς στο ανθρώπινο δυναμικό και στις θέσεις εργασίας του υπό αναδιοργάνωση οργανισμού, ώστε να γίνεται κατανοητή η διάθεση αξιοποίησής του, σύμφωνα με τις επιταγές του σήμερα και βεβαίως του μέλλοντος, εφόσον ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το άλφα και το ωμέγα όταν συζητάμε για αναδιαρθρώσεις οργανισμών, πόσω μάλλον ενός ευαίσθητου οργανισμού, επιφορτισμένου με εξουσιαστικές αρμοδιότητες και καταναγκασμούς σε μια κοινωνία έτοιμη να «εκραγεί».
  Γι’ αυτό γεννάται το ερώτημα, άλλωστε, πώς οι συντάκτες του εν λόγω σ.ν., έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο αριθμό καταργούμενων οργανικών θέσεων (6.700) αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων από τις περίπου 10.000 κενές θέσεις που υπάρχουν. Προφανώς, το υπόλοιπο, σχεδιάζουν να το καλύψουν με την απορρόφηση δημοτικών αστυνομικών(;), ενώ την ίδια ώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, άλλες περί απομάκρυνσης 2.000 πολιτικών υπαλλήλων και άλλες περί μετατάξεων εκατοντάδων υπαλλήλων από υπό κατάργηση οργανισμούς του δημοσίου. Προξενεί δε κατάπληξη η εξέλιξη αυτή, καθόσον μόλις η προηγούμενη αστυνομική ηγεσία είχε εναντιωθεί σε οποιαδήποτε συρρίκνωση της αστυνομικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι είναι ανόμοια τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Eurostat, περί αναλογίας αστυνομικών –πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στην Ελλάδα η αστυνομία είναι επιφορτισμένη με πρόσθετες αρμοδιότητες και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται, επομένως, για μια επιχειρούμενη, πρόχειρη επαναδιάταξη-ανακατανομή των αστυνομικών δυνάμεων, και τούτο χωρίς να αποκαλύπτεται σε όλο του το εύρος το μέγεθος των επιπτώσεών τους, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
  Πώς είναι δε δυνατόν π.χ. να μη γίνεται ουδεμία αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα που αποτελεί το κύτταρο της αστυνομικής λειτουργίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ή να μη γίνεται καμία αναφορά στην αστυνομική περιπολία και στο χρόνο ανταπόκρισης στις κλήσεις των πολιτών, ή να μην υπάρχει καμία έκθεση εγκληματολογικών δεδομένων και χωροθέτησης των αστυνομικών υπηρεσιών-οικημάτων-περιπολικών;
  Πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζονται δημοσίως τέτοια μεθοδικά εργαλεία από φορείς και πολίτες και να αγνοούνται προκλητικά, από την επίσημη και αρμόδια για την αρμονική λειτουργία της αστυνομίας, πολιτεία;
  Είναι σαφές, εξάλλου, ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, σε όλους τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους, επειδή πουθενά σ’ αυτό δεν αποτυπώνονται οι όποιες άλλες επιπτώσεις και παρενέργειες επέλθουν από διοικητικές – υπηρεσιακές μεταβολές, π.χ. μεταθέσεις, υπηρεσιακή εξέλιξη κ.λ.π.
  Το «μαστίγιο» για τον χαμηλόβαθμο συνάδελφο, φαίνεται πως αποκρύπτεται μεθοδικά, επιφυλάσσοντάς του οδυνηρές εκπλήξεις με τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων και ενδοϋπηρεσιακών εγκυκλίων, καθόσον, σύμφωνα και με το τελευταίο προτεινόμενο άρθρο 35 «Έναρξη ισχύος» του σ.ν., «οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κανονιστικές πράξεις εκδίδονται εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος του»!
  Μιλάμε, εν τέλει, για ουσιαστικό νομοθέτημα και σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης ή για πολιτική σκοπιμότητα και επικοινωνιακή αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων του Σώματος, που απαξιώνουν ένα καθ΄ όλα ώριμο αίτημά μας και που βάζουν σε πρωτοφανείς περιπέτειες και ανεξήγητη αναστάτωση τους πάντες; Και πώς είναι δυνατόν στο πρόσφατο Γενικό μας Συμβούλιο (10 & 11 Ιουλίου 2013), όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις για φλέγοντα ζητήματα, να λέγεται από πλευράς εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου ανά γεωγραφική περιοχή, δεν μπορεί ο ίδιος ούτε η πολιτική ηγεσία να έχουν άποψη διότι αυτά είναι ζητήματα του Αρχηγείου; Δηλαδή, άλλα δίνουμε στη δημοσιότητα ως Υπουργείο και άλλα θα προωθηθούν αργότερα από το Αρχηγείο, μετά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να ανατρέπει τα πάντα στη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών όχι με τη μορφή νόμων, αλλά με προεδρικά διατάγματα, ως άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου;
  Αλλά, το κυριότερο, μέσα σε όλα αυτά λησμονείται η κοινωνία και ο πολίτης, για τον οποίο υποτίθεται θα κληθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να θεσμοθετήσει νέους κανόνες και σχήματα λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Από τη μελέτη του σχεδίου νόμου καθίσταται ολοφάνερο ότι κύρια στόχευση των συντακτών του, στο όνομα της βελτίωσης των λειτουργιών του Αρχηγείου, είναι η αύξηση των θέσεων των ανώτατων βαθμίδων της ιεραρχίας. Με επιτήδειο σχεδιασμό οι 14 ανώτατοι αξιωματικοί, Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφέρειας Γενικών Καθηκόντων σήμερα, διπλασιάζονται σε 28 και μάλιστα υπό την επίκληση της εξειδικευμένης αποστολής της Ασφάλειας και την κάλυψη μιας συνακόλουθης επικοινωνιακής διαχείρισης, ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές, μετατρέπονται σε FBI! Εάν π.χ. οι Γενικοί Βορείου και Νοτίου Ελλάδος μετονομαστούν σε Γενικούς Ασφαλείας, θα αποκτήσει η αστυνομία κύρος και τα μέσα για τη δίωξη του εγκλήματος τη στιγμή των συντριπτικών περικοπών στις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών, όταν γίνεται αγωνιώδης προσπάθεια για να εξοικονομηθούν καύσιμα για τα οχήματα και κονδύλια για την επισκευή-συντήρηση του πεπαλαιωμένου στην πλειοψηφία του στόλου των περιπολικών; Όταν η πλειοψηφία των αστυνομικών, οικονομικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να συντηρήσουν το σπίτι και την οικογένειά τους;
  Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου ουδεμία αναφορά γίνεται στη συντριπτική μείωση των λειτουργικών δαπανών της Αστυνομίας που ως γνωστόν έχει τρομερή επίπτωση στα μεταφορικά μέσα της Αστυνομίας, στα καύσιμα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π., ενώ ουδεμία πρόταση κατατίθεται με στόχο τη βελτίωση αυτής της ζοφερής κατάστασης. Είναι γνωστό, επίσης, ότι άνευ οικονομικών πόρων και σχετικών εγγυήσεων, καμία Αστυνομία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, πόσω μάλλον όταν επιδιώκεται η εκσυγχρονιστική της μετάλλαξη.

  Επιπλέον, και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου το σ.ν. υποτίθεται ότι επιχειρεί να «καινοτομήσει», το επίπεδο και η ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών δεν φαίνεται να αναβαθμίζεται, αντίθετα επιχειρείται και η υποβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων, παρά την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία χαρακτηρίστηκε ως Σχολή Ανωτέρας Εκπαίδευσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποφεύγει να τη χαρακτηρίσει ισότιμη με τα ΤΕΙ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Σχολή Αστυφυλάκων «χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα», χωρίς να τα κατονομάζει, αλλά ούτε και διασφαλίζεται η απογραφή των ευδοκίμως αποφοιτησάντων στην κατηγορία Τ.Ε.
  Επίσης, η όποια επίκληση εξειδίκευσης, έχει μόνο θεωρητική προσέγγιση και δεν αποτυπώνεται πώς ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) θα αποκτηθεί αυτή.
  Ιδίως, δε, αποκρύπτεται επιμελώς ότι οι δόκιμοι από τα πέντε εξάμηνα που διαρκεί η φοίτησή τους, στα τέσσερα από αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πάγιων αστυνομικών αναγκών ανά την Ελλάδα, με 250 ευρώ αντιμίσθιο μηνιαίως. Αυτό θα απασχολήσει την ηγεσία;
  Στο άρθρο 28 προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το υπάρχον καθεστώς. Δεν αναφέρονται πουθενά οι στόχοι, πώς πρέπει να εκπαιδεύεται ο σύγχρονος αστυνομικός. Δεν κατοχυρώνεται η ισοβαθμία με τα ΑΤΕΙ της Σχολής Αστυφυλάκων και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση με βάση προγράμματα και όχι σχολές. Στην ουσία διατηρείται η υπάρχουσα δομή (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολές,) χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος να διατηρούνται τόσες δομές και χωρίς να αναφέρεται τίποτα για την ουσία, παρά μόνο για τον τρόπο επιλογής διδακτικού προσωπικού.
  Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, μπορεί να γράφεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 28, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Η προσθήκη του Υπουργείου Παιδείας δε γίνεται σε ουσιαστική βάση, αφού ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Ακαδημίας καθίστανται οι κύριοι εισηγητές εκπαίδευσης. Στην ουσία προστίθεται άλλη μια γραφειοκρατική δομή.
  Η πραγματική αυτοτέλεια, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η έρευνα, η επιστημονική τεκμηρίωση της εκπαίδευσης, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση ειδικά στις μετεκπαιδεύσεις, είναι ζητούμενα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η ριζική αλλαγή της διαδικασίας πρόσληψης και αυτή να γίνεται για όλα τα στελέχη μόνο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.
  Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις, θα περιμέναμε η πολιτική ηγεσία να κάνει την υπέρβαση και να υιοθετήσει την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την επιλογή του Αρχηγού του Σώματος από διακομματική επιτροπή της Βουλής.
  Εύλογη ανησυχία προκαλεί και η σύσταση π.χ. της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιπλέκονται τα πράγματα ιδίως με την υπαγωγή στην αστυνομία των δημοτικών αστυνομικών, η οποία ήρθε να υπερφαλαγγίσει τους συντάκτες του, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, καθώς αναμένεται να φορέσουν κι αυτοί τελικά την αστυνομική στολή (;).
  Η σύσταση, επίσης, Κλάδου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την μόλις προ έτους προωθηθείσα πολιτική για την αποαστυνομικοποίηση των διαδικασιών ασύλου. Η αστυνομία πρέπει να περιοριστεί στα θέματα αστυνόμευσης αλλοδαπών και μόνον, καθόσον η Μετανάστευση είναι ζήτημα γενικότερης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Συνεπώς για τη μετανάστευση θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης, η οποία θα υπάγεται ή στο υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  Μέσα σε όλα αυτά, ωστόσο, προστίθενται και νέες ρυθμίσεις που επιβάλλονται από ευρωπαϊκές οδηγίες –δεσμεύσεις, όπως η λειτουργία τράπεζας DNA, κ.λ.π., ενσωματώνοντας έτσι στην καθημερινή αστυνομική λειτουργία τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας των πληροφοριών.
  Αυτό, όμως, το αυτονόητο, το οποίο είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να εφαρμόζει σε όλη του την έκταση, δεν αποτελεί αναδιάρθρωση ούτε μεταρρύθμιση, αλλά προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, και τα οποία δεν μπορεί να τα αξιοποιεί ευκαιριακά το Αρχηγείο, παραπέμποντας συνειρμικά στις τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονται κατά κόρον παντού, ώστε ο αδαής να συνδέσει αυτό που επιχειρείται να γίνει, με αυτά που βλέπει στην τηλεοπτική εικόνα (CSI κλπ).
  Βεβαίως για το ζήτημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αιτιάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Άλλωστε, στο ίδιο πλαίσιο, εισάγεται διάταξη για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, ως επιταγής ευρωπαϊκών οδηγιών, ενώ την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται ότι γίνεται επιλεκτική ενσωμάτωση οδηγιών. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της βασικής συμφωνίας της Βουδαπέστης για τη νομική κατοχύρωση των διωκτικών αρχών, όσον αφορά τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καίτοι την έχει υπογράψει η χώρα μας από το 2001, σύμφωνα και με ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή.

  Στα 27 άρθρα που αφορούν στην αναδιάρθρωση της Αστυνομίας μπορούμε περαιτέρω να παρατηρήσουμε τα εξής:
  1) Στην ουσία, πρόκειται για μια αναδιάταξη σε επιτελικό επίπεδο των υπηρεσιών του Αρχηγείου, η οποία δεν θα έχει θετική επίδραση στην καθημερινή αστυνόμευση και εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.
  2) Αντί για απλοποίηση δομών και λειτουργιών, παρατηρείται μια μεγέθυνση της πολυπλοκότητας και του διαχωρισμού των υπηρεσιών και διαμορφώνονται συνθήκες για ακόμη περισσότερες ανάγκες σε υποστηρικτικό και γραφειοκρατικό προσωπικό, παρά το ότι παρουσιάζεται μείωση επιτελείων και οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
  3) Ο βασικός διαχωρισμός στους κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Μετανάστευσης θα μπορούσε να σταθεί σε επιτελικό επίπεδο, αλλά η καθετοποίηση μέχρι τη βάση, δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξουν τρεις διαφορετικές αστυνομίες.
  4) Δεν αναφέρεται πουθενά κάποιο σύστημα, μονάδα, υπηρεσία, συμβούλιο ή κάποιος έγκυρος τρόπος ανεξάρτητης παρακολούθησης της εγκληματικότητας. Ενώ προβλέπεται η δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιστημονική, έγκυρη και ανεξάρτητη διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των εγκληματολογικών δεδομένων, ώστε να τροφοδοτούνται με τα αναγκαία στοιχεία, κατευθύνσεις κ.λ.π., οι δράσεις της Αστυνομίας.
  5) Δεν αλλάζει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας ούτε αναφέρεται κάτι σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της στελεχιακής πολιτικής. «Καινοτομία» αποτελεί το ότι «με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται, να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία», σύμφωνα και με Π.Δ. που προωθήθηκε προς υπογραφή από το Δεκέμβριο του 2011 και ισχυροποιείται τώρα με νόμο. Εάν αυτό συνοδευόταν και με καινοτομίες για την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου αστυνομικού ίσως να περνούσε απαρατήρητο… Όμως τη στιγμή της δοκιμασίας και της μη προώθησης ουδενός μέτρου ανακούφισης σε καθημερινό-υπηρεσιακό επίπεδο των χαμηλόβαθμων αστυνομικών, η προτεινόμενη διάταξη περί στρατηγών είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας που υφίσταται.
  6) Με την προτεινόμενη δομή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις τόσο στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα, όσο και στη γεωγραφική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι προτείνεται η δημιουργία πολλών ξεχωριστών υπηρεσιών ασφάλειας. (Ασφάλεια, Παράνομη Μετανάστευση, εγκλήματα που σχετίζονται με αυτή, οργανωμένο έγκλημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ό,τι σχετίζεται με την ασφάλεια κλπ), οι οποίες στην πράξη θα αλληλεπικαλύπτονται.
  7) Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο βαθμολόγιο (διατηρείται ως έχει η βαθμολογική ιεραρχία), ούτε προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή στην αντιστοίχιση βαθμών με θέσεις (π.χ. στα άρθρα 25 (συντονισμός υπηρεσιών), 26 (διοίκηση), 27 (βαθμοί διοικούντων), εκτός του ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, στην ουσία είναι φανερό ότι οι συντάκτες περισσότερο ενδιαφέρονται για την κατοχύρωση θέσεων και λιγότερο για την ουσιαστική αναδιάρθρωση δομών και λειτουργιών. Είναι δεδομένο μάλιστα ότι, σε περίπτωση εφαρμογής αυτών που προτείνονται, θα υπάρξει ανάγκη αύξησης των θέσεων στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας, που είναι οξύμωρο σε σχέση με την προτεινόμενη μείωση κατά 6.700 θέσεων των οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
  8) Είναι φανερή η τάση για υπερσυγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων στο κέντρο, σε βάρος των Περιφερειών και των Αστυνομικών Διευθύνσεων, χωρίς να γίνεται γνωστό τι άλλο επιφυλάσσει ο νομοθέτης για τις υφιστάμενές τους δομές. Επίσης, η διοικητική ευθύνη για την εγκληματικότητα διασπάται, δεδομένου ο ΓΑΔΠ δεν θα έχει αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας, αλλά ούτε και ο Διευθυντής Ασφάλειας για όλα τα θέματα. Επιπλέον, είναι φανερό ότι υποβαθμίζεται η θέση και ο ρόλος του Αστυνομικού Διευθυντή σε επίπεδο νομού.
  9) Από νομοτεχνική άποψη, το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ατελές και με βάση την πολυπλοκότητα που προτείνεται, είναι δεδομένο ότι θα αυξήσει τα λειτουργικά κόστη της Αστυνομίας.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  Δεν πρέπει, τελικά, να μας διαφεύγει ότι οποιαδήποτε ατελέσφορη αλλαγή, οδηγεί στην ουσία σε βήματα προς τα πίσω. Το να περάσει ως αναδιάρθρωση μια μη αναδιάρθρωση, υπονομεύει στην ουσία το μέλλον της ΕΛ.ΑΣ. Τα προτεινόμενα περί αναδιατάξεων δυνάμεων και αναβαθμίσεων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, γίνονται εντελώς εμπειρικά, με άγνωστα κριτήρια και εγγυήσεις επιτυχίας, και ως εκ τούτου δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο επιτυχίας. Αντιθέτως προκαλούν ανησυχία και εύλογα ερωτηματικά σε όλους μας.
  Επειδή από όλες αυτές τις επισημάνσεις μας, συνάγεται ότι πρόκειται για ένα πρόχειρο νομοθετικό πόνημα, μια «οφθαλμαπάτη», καλούμε την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν να το αποσύρουν και στη θέση του να ξεκινήσουν διάλογο από μηδενική βάση, τολμώντας κατ’ αρχήν να αναφερθούν και να θίξουν τα κακώς κείμενα στην Ελληνική Αστυνομία, με πρώτο κυρίαρχο αυτό της διαχρονικής εξυπηρέτησης κομματικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων, ανάλογα με την πολιτική κατάσταση που υφίσταται, γεγονός που καταδεικνύεται όταν πλησιάζει η περίοδος των κρίσεων και προαγωγών για τα ανώτατα στελέχη που τη διοικούν. Επισημαίνουμε δε ότι όλες οι αναδιαρθρώσεις που έγιναν στο παρελθόν, και παρουσιάστηκαν ως τέτοιες από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, ουσιαστικά αυτό εξυπηρέτησαν.
  Ως Ομοσπονδία, αιτούμαστε μια αναδιάρθρωση με όρους κοινωνίας και όχι με όρους Μνημονίου, που εξυπηρετεί την περικοπή οργανικών θέσεων και την απορρόφηση στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας και κινητικότητας εργαζομένων από άλλα υπουργεία, όπου με το μισθό του ενός, θα αμείβονται δυο κι αυτό για όσους έχουν την τύχη να μην είναι απολυμένοι.
  Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι τα μείζονα ζητήματα της ασφάλειας του τόπου πρέπει να αντιμετωπίζονται με διακομματική συνεννόηση, σε πλαίσιο κοινοβουλευτικής και επιστημονικής συνεργασίας.
  Εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις για μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, όπως αυτός έχει αναλυθεί λεπτομερώς και κατά κόρον στο παρελθόν, αλλά αναφέρεται και συμπυκνωμένα στην προαναφερόμενη Μελέτη μας για τη συνολική μεταρρύθμιση των δομών και των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 29 Ιουλίου 2013, 09:19 | Παναγιώτης ΣΥΡΜΑΛΗΣ

  Φρονώ ότι θα πρέπει να παραληφθεί από την παράγραφο 3 η φράση «και της τρομοκρατίας» μιας και για το εν λόγω, εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα θα ασχολείται αποκλειστικά η ειδική Υπηρεσία του άρθρου 11.
  Ευχαριστώ πολύ,
  ΣΥΡΜΑΛΗΣ Παναγιώτης
  Αστυνόμος Β΄

 • 28 Ιουλίου 2013, 08:38 | Αντώνης

  Η Διευθυνση Διαβατηρίων δεν έχει κανενα απολύτως λόγω να βρίσκεται στον κλάδο Ασφάλειας. Είναι Διοικητικής φύσεως υπηρεσία.

  Είναι Υπηρεσία καθαρά τεχνική και επιβάλλεται να βρίσκεται στον ίδιο κλάδο με τη υπο συγχώνευση Διευθυνση Πληροφορικής.

  Και οι δύο υπηρεσίες εξυπηρετούν πανελλαδικά όλη την ΕΛ.ΑΣ. συνεργάζονται σε πολλά θέματα και παρευρίσκονται σε όλες τις επαφές για τη μειωση της γραφειοκρατείας στο Δημόσιο Τομέα.

  Στο κείμενο του νόμου και στην αιτιολογική εκθεση διαφαίνεται οτι απλά ο σκοπός της μεταφοράς σε αυτό τον κλάδο είναι η αποσύνδεση της απο τον Αρχηγό, δίχως άλλο σχέδιο.

 • 27 Ιουλίου 2013, 23:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΜΑΡΗΣ

  Δεν χρειαζονται ειδικες δυναμει επιπεδου εκαμ!!!!!! Φτιαξτε ομαδες σε καθε διευθυνση με εκπαιδευση στον ανορθοδοξο πολεμο, αφηστε τουσ στα βουνα να τα μαθουν απεξω.Δεκα ατομα σε καθε διευθυνση και οταν χρειαζεται να μαζευονται ολοι σε καθε περιφερεια και να ειναι μια δυναμη ετοιμη να αντιμετωπισει οποιονδηποτε.Αφηστε την ΕΚΑΜ να ασχολειτε μονο με ομηρειεσ και χοντρεσ καταστασεις ! Δεν μπορουν ολοι να φτασουν στο επιπεδο Εκαμ αλλα στο βουνο με λιγη εκπαιδευση πολεμουν οι περισσοτεροι

 • 27 Ιουλίου 2013, 19:15 | Γεώργιος Ράπτης

  Δεν μπορεί να γίνει κατάργηση της Δ-νσης Κρατικης Ασφάλειας σε καμία περίπτωση καθως η Δ-νση αυτή, όπως και κάθε άλλη Δ-νση του Υπουργείου, σε αντίθεση με τις συνεργαζόμενες και συναρμόδιες Υπηρεσίες (ΔΑΕΕΒ, ΕΥΠ, ΥΚΑ κα) έχει στρατηγικό χαρακτήρα, ήτοι επικοινωνία με τις αντίστοιχες αρχές στο εξωτερικό, ανταπόκριση στις διεθνεις και ευρωπαικές υποχρεώσεις της χώρας (πχ με συμμετοχή σε ΟΕ και συνεισφορά για τα σχετικά αντικείμενα) ενώ ο στρατηγικός χαρακτήρας της (χαραξη πολιτικής κα) δεν μπορεί να υποκατασταθεί απο καμία επιχειρησιακή υπηρεσία.

  Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρξει επαναξιολόγηση αρμοδιοτήτων.

  πχ. δεν είναι δυνατόν το 2ο Τμήμα προστασίας του πολιτεύματος να ασχολείται με τα θέματα αστυνομικών σκύλων και πυροτεχνουργών.

  Τα θέματα αυτά θα πρέπει να χειρίζονται συνολικά από μία υπηρεσία κατα προτίμηση μία Δ-νση Εξουδ. Εκρηκτ. Μηχανισμών. ΔΕΕΜ που θα υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό.

  Παραδείγματα τέτοια υπάρχουν πολλά.

  Το προσωπικό που απασχολείται και διαχειρίζεται απορρητες πληροφορίες να μετατίθεται στις Δ-νσεις κατόπιν συνέντευξης και εξετάσεων

 • 27 Ιουλίου 2013, 16:11 | Αλεξανδρος

  Συμφωνώ απόλυτα
  «Οι Δ-νσεις Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης τόσο στον Κλάδο Τάξης όσο στον Κλάδο Ασφάλειας ουδεμία χρησιμότητα έχουν παρά μόνο θα απορροφήσουν περισσότερα άτομα από το προσωπικό του Αρχηγείου»

  Έστω να αλλάξει και από Δ/νσεις να γίνουν Τμήματα

 • 27 Ιουλίου 2013, 14:49 | Babis

  Ο Κλάδος Αφαλειας να μεταφερθεί στο Υπ. Δικαιοσύνης με τη μορφή Δικαστικής Αστυνομίας (Ιταλία, Ισπανια κα.)Για την καταπολεμηση του οργανωμενου εγκληματος απαιτειται στενοτερη συνεγασία κ συνυπευθυνοτητα διωκτικών κ δικαστικών αρχών.
  Να καταργηθούν τα περιφερειακα Τμηματα Ασφαλειας (που συγκατοικούν με τα αστυνομικά τμηματα)και να υπαχθούν στον ιδιο διοικητη αστυνομικού τμηματος. Αυτός ο Δοικητής θα έχει τους αστυνομικούς και τους ντετεκτιβ (ετσι τους λενε στις ΗΠΑ μπορει να βρεθει ενας ελληνικος τιτλος), οι οποίοι «ντεντεκτιβ» θα προερχονται από τους αστυνομικούς μετα από εξετασεις.
  Εξοικονομειται μεγαλος αριθμος προσωπικου απο «αεργες» επιτελικες θεσεις κι ο διοικητης του τοπικου αστυνομικου τμηματος αποκτα καλυτερο ελεγχο της πειοχης του.
  Άλλωστε και το FBI του Υπ. Δικαιοσύνης είναι.

 • 27 Ιουλίου 2013, 13:03 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ

  Ο Ν. 2605/1998 (A΄ 88) δεν ισχύει καθώς έχει αντικατασταθεί από την «Απόφαση του Συμβουλίου της 6-4-2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)» (2009/371/ΔΕΥ) [L 121/37] και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 1 αυτής.

  Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω Απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην Europol, ισχύει αυτόματα σε όλα τα Κ-Μ της Ε.Ε (δεν αναφέρονται αποδέκτες άρα έχει άμεση, καθολική και δεσμευτική ισχύ σε όλα τα Κ-Μ), σύμφωνα με τα άρθρα Ι-6, Ι-33 και Ι-39 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος στην Ευρώπη που κυρώθηκε από τη Χώρα μας με το Ν. 3341/2005 (Α΄ 115).

  Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο άρθρο σε ότι αφορά τον προαναφερόμενο νόμο χρήζει αναδιατύπωσης.

 • 27 Ιουλίου 2013, 13:25 | Αλεξανδρος

  η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας πρέπει να καταργηθεί και οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν στην Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας (Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ.).

  εξάλλου στο άρθρο 11 του παρόντος προβλέπεται η ΥΔΟΕΑΤ και μάλλον πάμε για επικάλυψη αρμοδιοτήτων και περαιτέρω σύγχυση σε θέματα εθνικής σημασίας.

  Μια σύγχρονη Υπηρεσία σε θέματα ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ που να υπάγεται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή Ασφαλείας και δεν θα χρειάζεται «μεταφορέα και μεταφραστή διαταγών»

  το F. B. I. δεν έχει πάνω του μια επιτελική υπηρεσία να του δίνει εντολές όποτε γιατί να μην είναι έτσι και στην δική μας περίπτωση.

  Μεταφορά του Τμήματος Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας στην Δ/νση Διαβατηρίων και μετονομασίας της σε Διεύθυνση Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων και μεταφορά της στον Κλάδο Διοικητικού του Α. Ε. Α.

  Οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής, Θεσσαλονίκης και των Διευθύνσεων Ασφαλείας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος σε θέματα κρατικής ασφάλειας θα λαμβάνουν διαταγές – κατευθύνσεις – οδηγίες απευθείας από την Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ. χωρίς την μεσολάβηση άλλης Υπηρεσίας.

 • 26 Ιουλίου 2013, 11:12 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,
  ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ.
  ΕΓΩ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΤΩ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΧΟΛΙΑ *ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ*:
  1)ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΣΗ ΠΟΛΥ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΗ (ΕΝΝΟΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ.ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ.
  2)ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.
  3)ΔΙΩΞΤΕ ΤΙΣ *ΓΥΝΑΙΚΕΣ* ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΑΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
  4)ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΤΟΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΒΓΑΛΑΝ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ.
  5)ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ *ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α΄*,ΚΙΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟ Β΄.
  6)ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ.
  7)ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2.000.000 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΑΝΑ!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 24 Ιουλίου 2013, 22:48 | Δημητρης

  Θα επρεπε να εξετασθει πιο σοβαρα το ενδεχομενο της υπαρξης Διευθυνσης Διωξης Ναρκωτικών για τους κατωτερω λόγους: 1) Το εσωτερικό προβλημα με τα ναρκωτικά ειναι τεράστιο, η χώρα μας δε αποτελεί βασικο ενδιάμεσο σταθμό μεταφορας – διακινησης ναρκωτικών σε χωρες τις Δυτικής Ευρωπης οπότε επιβάλεται μια αυτοκέφαλη κεντρική διαχείρηση για να νατιμετωπισθεί το προβλημα οργανωμένα 2)εαν τα Τ.Δ.Ν. μετατραπουν (ενδεχομενος) σε γραφείο της γενικοτερης Υπ/νσης Ασφαλείας του καθε νομου τοτε η έννοια της Δ.Ν. θα έχει τελείωσει καθως ολοι θα χρησιμοποιουνται παντου και η διωξη θα καταντησει απλα μια ακομα υπηρεσια καταγραφς στατιστικων και γεγονοτων, το συγγκεκριμενο ομως ιδιαιτερο αντικειμενο (να το πουμε πρακτικά) το κυνηγας εσυ δεν σου ερχεται μονο του και ψαχνεις μετα για δραστη.

 • 24 Ιουλίου 2013, 18:41 | Γεώργιος Ράπτης

  Οι Δ-νσεις Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης τόσο στον Κλάδο Τάξης όσο στον Κλάδο Ασφάλειας ουδεμία χρησιμότητα έχουν παρά μόνο θα απορροφήσουν περισσότερα άτομα από το προσωπικό του Αρχηγείου