Άρθρο 07: Κλάδος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

1. Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης χειρίζεται τα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κράτησης και επιστροφής τους και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Συνοριακής Φύλαξης,
β. Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης,
γ. Διεύθυνση Αλλοδαπών,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Συνοριακής Φύλαξης είναι αρμόδια για την υλοποίηση της πολιτικής κατεύθυνσης αναφορικά με την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος, για την απομάκρυνση των αλλοδαπών που αποπειρώνται παράνομη είσοδο στη χώρα, καθώς και για τον συντονισμό και την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης σε θέματα πρόληψης και καταστολής της παράνομης μετανάστευσης.
3. Η Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, καθώς και για την κατεύθυνση, τον συντονισμό και την παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη των αλλοδαπών που διαμένουν ή εργάζονται στη χώρα.

4. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί αλλοδαπών και ιδίως θεμάτων διαβατηριακού ελέγχου και συνεργασίας με συναρμόδιες κρατικές αρχές και άλλους Φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινής αρμοδιότητας, όπως η έγκριση της έλευσης αλλοδαπών προς εργασία, σπουδές, οικογενειακή συνένωση και λοιπές προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις περιπτώσεις. Επίσης, είναι αρμόδια για την καταχώριση αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, την εφαρμογή διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και αλλοδαπών, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας αναφορικά με την καταχώριση ή άρση των προστίμων που επιβάλλονται και την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του εθνικού γραφείου SIRENE, καθώς και για την αναζήτηση και καταχώριση σε νομίμως υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων διαβατηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν στην ιθαγένεια και τα ζητήματα των ομογενών και συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ή συναρμόδιες κρατικές αρχές και άλλους Φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ομογενών ή τη ρύθμιση θεμάτων απονομής ιθαγένειας σ’ αυτούς.

5. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι αρμόδια για τη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στο μεταναστευτικό ζήτημα στη χώρα μας, στην εκπόνηση γενικών ή ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην ελληνική επικράτεια, καθώς και για την έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου. Επίσης, είναι αρμόδια για τον συντονισμό των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα διαχείρισης των αλλοδαπών που συλλαμβάνονται από αυτές να εισέρχονται, να διαμένουν ή να εργάζονται παράνομα στη χώρα, καθώς και των αλλοδαπών που τελούν σε καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους και κρατούνται στις ειδικές εγκαταστάσεις Κράτησης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για τη διοικητική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων του Κλάδου.

 • 5 Αυγούστου 2013, 12:16 | ΧΑΡΕΛΑΣ Αθανάσιος μέλος ΔΣ ΠΟΣΥΦΥ

  Κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα με το υπόμνημα – μελέτη που κατέθεσε η ΠΟΣΥΦΥ τον Νοέμβριο του έτους 2012, η ίδρυση συνδέσμου με
  υπηρεσίες του Λιμενικού και του Στρατού για
  ζητήματα λαθρομετανάστευσης. Η απουσία τέτοιων
  διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας έχει προκαλέσει
  έως τώρα ιδιαίτερη κωλυσιεργία στην έγκαιρη αφύπνιση
  των μηχανισμών αντιμετώπισης των μεταναστευτικών
  ροών λόγω σύγχυσης ρόλων και αρμοδιοτήτων ανάλογα
  κάθε φορά την γεωγραφική θέση εισόδου των
  μεταναστευτικών ροών.
  Προτείνεται η μετονομασία όλων των Υπηρεσιών
  Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
  σε Υπηρεσίες «Αλλοδαπών και Μετανάστευσης».
  Άνοιγμα σε όλες τις Υπηρεσίες του κλάδου με οργανικές θέσεις και των πρώην Συνοριακών Φυλάκων.
  Αναβαθμιση των Υπηρεσιων Συνοριακής Φύλαξης και Διωξης Λαθρομετανάστευσης , ενίσχυση με νεο προσωπικό , και σταμάτημα των διαθέσεων και μετακινήσεων απο τους τοπικούς αστυνομικούς διευθυντές του προσωπικου του κλάδου σε άλλες Υπηρεσίες.
  Καθε μετακινηση , απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους ζητάμε να γίνεται απευθείας απο το Αρχηγείο και όχι απο τον καθε Διευθυντή.

 • 5 Αυγούστου 2013, 01:31 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Χαράλαμπος Γ.Γραμματέας Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

  Επίσης σημαντικά ζητήματα για την καλύτερη λειτουργία του κλάδου είναι:
  α)Ο κλάδος να εκπροσωπείτε από το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.)
  β)Στην Δ/νση επιχειρησιακού σχεδιασμού και υποστήριξης να συμμετέχει και το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου.
  γ)Να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό των Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Λ. με αίτηση τους να άρουν ή να επεκτείνουν την υποχρεωτική παραμονή των πέντε ετών στις παραπάνω υπηρεσίες.
  δ)Θα πρέπει να ύπαρξή σταθερό και ισχυρό πλαίσιο του κλάδου το οποίο δεν θα μεταβάλλεται με προεδρικά διατάγματα, δημιουργώντας ανασφάλεια στο προσωπικό του κλάδου.

 • 4 Αυγούστου 2013, 23:51 | Μιχάλης

  Η μακροχρόνια διαδικασία ελέγχου και τα έντυπα άνευ ασφαλείας που χορηγούνται από την Υπηρεσία (πχ του ασύλου) καταργούν εν πολύς το αντικείμενο του ελέγχου και της δίωξης λαθρομετανάστευσης. Εάν εμβαθύνουμε στα θέματα της διαμονής και της εργασίας στο εσωτερικό της Χώρας, τότε κάθε αναφορά αγγίζει τα όρια της αστειότητας. Από ποιες υπηρεσίες? όπου υπήρχαν διαλύθηκαν με ευθύνη τόσο πολιτική όσο και υπηρεσιακή (κάποιοι δίδουν τις σχετικές διαταγές). Νόμοι λαβύρινθοι και μακροχρόνιες διαδικασίες που μπλοκάρουν – σταματούν τις όποιες διοικητικές διαδικασίες καθιστούν ανέφικτη την δίωξη ή την αντιμετώπιση της Λαθρομετανάστευσης και των συναφών με αυτή παραγομένων εγκλημάτων. Η κωδικοποίηση του νόμου περί αλλοδαπών και η επικαιροποίηση του είναι μέγιστης σημασίας. Αλλιώς κάθε τροπολογία παραπέμπει στο: «άλλαξε ο μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Τι γίνεται με τις εφαρμογές διωκτικών? πόσοι από τους διαμένοντες έχουν εντάλματα? τι ισχύει όταν ο ποινικά διωκόμενος πλέον λάθρα εισερχόμενος αλλοδαπός διαμένει στη Χώρα? Θα έχουμε πάλι στείρα αποτελέσματα και δράσεις τύπου ΑΣΠΙΔΑ και ΖΕΥΣ με μονή στόχευση και αδιαφορία για το εσωτερικό και τον έλεγχο των ιδίων παραβατών (λαθρομεταναστών) εντός των τειχών? Τις πταίει με την δυσλειτουργία των ευρωπαϊκών δομών με τις εθνικές. Τα Η.Ε. και ο χάρτης λειτουργίας τους δεν ορίζουν δράσεις σε περιπτώσεις μαζικών βίαιων εκτοπισμών? είναι πρόβλημα άραγε εθνικών δράσεων όπως στην περίπτωση της Ελλάδος. με ευχολόγια δεν καλύπτονται λάθη. Η λαθρομετανάστευση αφορά ανθρώπους. Πραγματικά φυσικά πρόσωπα με καθημερινά προβλήματα που προκαλούνται είτε ως συνακόλουθα από την λαθρομετανάστευση ως καθημερινότητα (παράνομη – μαύρη αδήλωτη εργασία, μαζική διαμονή χωρίς την τυπική υγειονομική κάλυψη, πόροι διαβίωσης κλπ), ως και από την υποβόσκουσα από μερίδα «πολιτών» διαμάχη, που εμφανίζει ως δήθεν πρόβλημα της κρίσης τη λαθρομετάναστευση.

 • 4 Αυγούστου 2013, 22:13 | sinora

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ Α.Τ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ,ΒΙΖΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΛΠ. ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ Η ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΜΕΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΠΛΗΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΤΑ Α.Τ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΦΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

 • 4 Αυγούστου 2013, 21:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ορθή η δημιουργία με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό να ανήκει απευθείας στην Α.Δ. και να μην υπάγεται διοικητικά και γραμματειακά στα Τ.Α. γιατί θα δημιουργούνται συνεχώς προβήματα.

 • 27 Ιουλίου 2013, 19:27 | Pablo Garcia

  Πέρα από κάθε είδους αστυνομικό μέτρο ,θα πρέπει να υπάρξει και κάποιο ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο στην κυβερνηση που να αφορά αποκλειστικά και μόνο το θέμα της παράνομης εισόδου αλλα και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.Αυτός λοιπόν ο υπουργός μετανάστευσης θα πρέπει να θεσπίσει συγκεκριμένη πολιτική και κάνει όλες τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που απαιτούνται σε πολιτικό επίπεδο.Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι άμεσες ,στοχευμένες και ορθολογικές.Συνεργασία με τα προξενεία που θα ασχολήθουν με την απέλαση των παρανόμων και συγκεκριμένες ενέργειες ούτως ώστε το πολύ μεγάλο κόστος της κρατησης και της απέλασης να το χρεώνεται για παράδειγμα ο εργοδότης αυτού που είχε προσλάβει παράνομο και ανασφάλιστο αλλοδαπό όπως ακριβώς συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικου.Ετσι ενισχύονται και τα ασφαλιστικα ταμεία που χρυσοπληρώνουν όσοι εργάζονται και απολαμβάνουν (?) κάθε είδους ασφάλεια και περίθαλψη.

 • 27 Ιουλίου 2013, 17:34 | Αστυνόμος Α’

  Στη Δ/νση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης να προστεθεί διάταξη «Επίσης, είναι αρμόδια για το συντονισμό των Δ/νσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσ/νίκης αναφορικά με την καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος διακίνησης μη νομίμων μεταναστών.
  Τέλος, προτείνεται όπως η εμπορία Ανθρώπων (trafficking) να ανατεθεί στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών, στα πρότυπα της Αυστριακής Αστυνομίας (Υπηρεσίες Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και Εμπορίας Ανθρώπων)και η ανωτέρω Δ/νση να μετονομαστεί σε «Δ/νση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης και Εμπορίας Ανθρώπων».

 • 26 Ιουλίου 2013, 18:30 | Βασίλειος Χρήστου

  Η Διεύθυνση Συνοριακής Φύλαξης και η Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης έχουν περίπου την ίδια αποστολή. Καλύτερα να συγχωνευθούν με τον ενιαίο τίτλο Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης και Φύλαξης των συνόρων. Ο σκοπός μιας αναδιάρθρωσης είναι το συμμάζεμα και όχι η διαιώνιση κατακερματισμού αρμοδιοτήτων και η συγκρουόμενες αρμοδιότητες.

 • 26 Ιουλίου 2013, 08:48 | Σταύρος Καρακίτσος

  Παρατηρώντας προσεκτικά τη διατύπωση του άρθρου 7 διαπιστώνεται ότι υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων με τις υφιστάμενες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι αρμοδιότητες της προς δημιουργία διεύθυνσης αλλοδαπών θα περιορίζονται στον έλεγχο και συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή θα σημάνει την πλήρη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης; Τι θα γίνει με το προσωπικό των Διευθύνσεων Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων (υπολογίζεται περίπου σε 1000 άτομα);

 • 25 Ιουλίου 2013, 12:05 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

  Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» ΠΟΥ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΝΙΧΡΑ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ.ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ,ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΑ»ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ,ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ,ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΧΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ,ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ.ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ,ΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ.