Άρθρο 28

1. Η Αστυνομική Ακαδημία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία σ’ αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μέσω του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της η Αστυνομική Ακαδημία αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που συμβάλλουν γενικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης από αυτήν επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν πρόσβαση σε συναφή με την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού της μεταπτυχιακά προγράμματα των ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή και του εξωτερικού, ιδίως στους τομείς της νομικής, διοικητικής και οικονομικής επιστήμης, της πληροφορικής, της εγκληματολογίας, της ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνιολογίας.

3. Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

α. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας,

β. Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,

γ. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας,

δ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

4. Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τα Ιδρύματα και τις Σχολές του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα Ιδρύματα και τις Σχολές αυτές.

6. Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις φοίτησης ή παρακολούθησης μαθημάτων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας υπογράφονται από τον διοικητή αυτής και απονέμονται σε ειδική τελετή.

7. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι:

α. Τo Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τον διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως πρόεδρο και τον υποδιοικητή αυτής, τον διοικητή της οικείας Σχολής, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και τον Διευθυντή Σπουδών καθώς και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της οικείας Σχολής, ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών του Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συμβουλίου. Τo Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας που διδάσκει στην Αστυνομική Ακαδημία. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προσωπικό, ως Διευθυντής Σπουδών ορίζεται διδάσκων καθηγητής, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, της οικείας Σχολής. Η αποζημίωση για την πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων απασχόληση των Διευθυντών Σπουδών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

8. α. Το διδακτικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας ορίζεται με απόφαση του διοικητή της και επιλέγεται ως ακολούθως :

(1) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των ακαδημαϊκού χαρακτήρα μαθημάτων αποφασίζει τριμελής Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και μέχρι δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. της χώρας, του ιδίου ή συναφούς με την υπό πλήρωση θέση γνωστικού αντικειμένου.
(2) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των μη ακαδημαϊκών μαθημάτων αποφασίζει τριμελής Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, τον διοικητή της οικείας Σχολής και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί το κατά βαθμό ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος αυτής.

β. Οι Επιτροπές των υποπεριπτώσεων (1) και (2) της προηγούμενης περίπτωσης συγκροτούνται με απόφαση του διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας.

γ. Με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες επιλέγονται και ορίζονται ισάριθμοι προς τους τακτικούς αναπληρωτές καθηγητές.

δ. Ως εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής ορίζεται διδάσκων καθηγητής της Σχολής αυτής, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

9. Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου προηγείται, απαραιτήτως, η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς πιστοποίηση των προσόντων των υποψηφίων, καθώς επίσης η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Για τη διδασκαλία, στην Αστυνομική Ακαδημία, μαθήματος του οποίου το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο και μόνον εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος καθηγητής για το μάθημα αυτό επιτρέπεται η διδασκαλία του από καθηγητή κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από σχετική εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με την προκήρυξη καθορίζεται και η αμοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στις τριμελείς Επιτροπές επιλογής της προηγούμενης παραγράφου.

10. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον διοικητή αυτής, εντός ενός μηνός από τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών, τις θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, συγγράμματα και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται αναγκαίο για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Επί της εισηγήσεως αποφασίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την υποβολή της και σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους.

11. Από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, να οργανώνονται και να υλοποιούνται, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της χώρας, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να απονέμονται αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται από ειδική τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό με απόφαση του διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας και συντίθεται από τον διοικητή της Σχολής, ως πρόεδρο και μέλη τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ιδίου ή συναφούς προς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος, σε περίπτωση συνεργασίας, προέρχεται από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι. Το περιεχόμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλεται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από αυτό. Μέρος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της Αθήνας. Διευθυντής του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, ο οποίος μεριμνά για την ομαλή υλοποίησή του. Με τον οικείο κανονισμό ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία αφορούν, ιδίως:

α. το αντικείμενο, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, καθώς και το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται,

β. τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές, τη διαδικασία εισαγωγής τους, τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις, τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη διδακτική και ερευνητική απασχόλησή τους,

γ. τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος, το συνολικό κόστος υλοποίησής του, καθώς και τις πηγές και το ύψος χρηματοδότησής του, αναλυτικά,

δ. την τυχόν αναθεώρηση επιμέρους παραμέτρων του σχετικού προγράμματος σπουδών, και

ε. κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

12. Στο Επιτελείο της Αστυνομικής Ακαδημίας λειτουργεί Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των θεμάτων οικονομικής φύσεως και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και των υπαγομένων σ’ αυτήν Υπηρεσιών, όπως τα θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, δαπανών, προμηθειών και, γενικά, διαχείρισης των οικονομικών πόρων, καθώς και τα θέματα εφοδιασμού, συντήρησης και διανομής στο προσωπικό και τις Υπηρεσίες των απαραίτητων μέσων, μηχανημάτων και λοιπών εφοδίων και υλικών. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται, ιδίως:

α. η κατάρτιση, η έγκαιρη υποβολή για έγκριση, τροποποίηση ή αναμόρφωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και η συγκέντρωση, επεξεργασία και η αξιολόγηση των συναφών προς το ζήτημα αυτό στοιχείων,

β. η έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή για έγκριση του ετήσιου ή μεσοπρόθεσμου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεσή του και η διεκπεραίωση όλων των συναφών με το ζήτημα αυτό διαδικασιών, όπως η διενέργεια διαγωνισμών, η παραλαβή των προμηθειών και η εκποίηση ή καταστροφή του περιορισμένης οικονομικής εκμετάλλευσης ή άχρηστου υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,

γ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εκκαθάριση δαπανών της Αστυνομικής Ακαδημίας, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση,

δ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται για τη μισθοδοσία, την αμοιβή ή την αποζημίωση του πάσης φύσεως προσωπικού της Αστυνομικής Ακαδημίας, η παρακολούθηση και τακτοποίηση των μισθολογικών του μεταβολών και η μέριμνα για τη μηχανογραφική επεξεργασία, ανάλυση και τήρηση των σχετικών στοιχείων,
ε. η παραλαβή και η μέριμνα για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

στ. η καταγραφή, παρακολούθηση, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του κάθε είδους εξοπλισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

13. Πόροι της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι, ιδίως:

α. η ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,

β. οι πρόσοδοι από τη μίσθωση ή κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίηση περιουσιακών της στοιχείων,

γ. τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης,

δ. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και πόροι συναφείς προς το σκοπό και την αποστολή της.

14. Ως προϊστάμενος της Αστυνομικής Ακαδημίας τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικός με το βαθμό του Υποστράτηγου Αστυνομίας, ή Ταξίαρχου Αστυνομίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο του διοικητή. Ως υποδιοικητής ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή. Ως διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας ορίζονται αξιωματικοί με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή.

15. Η λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας και η εισαγωγή για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ.1 και 3 έως 10, 42 και 43 του ν. 1481/1984 (Α΄152) και του ν. 2226/1994 (Α΄122).

16. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται, μέσα στο πλαίσιο του άρθρου αυτού, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται σ’ αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δοκίμων, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, η φοίτηση και η αποφοίτηση από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα προεδρικά διατάγματα του προηγούμενου εδαφίου κωδικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και απαρτίζουν τον κανονισμό εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • Άρθρο 28, Παρ. 4:
  Καθόσον στην Ελλάδα αναγνωρίζεται ως κυρίαρχη δραστηριότητα ο Τουρισμός, επιβάλλεται να εισαχθεί στην ύλη όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης των αστυνομικών οργάνων το μάθημα της τουριστικής νομοθεσίας και πρακτικής αντιμετώπισης συγκεκριμένων καταστάσεων κρίσης και προβλημάτων.

 • 5 Αυγούστου 2013, 07:13 | ΣΚΑΥ

  άμεση ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών. Αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων και έπειτα από αξιολόγηση να εισέρχονται στη Σχολή Αξιωματικών ΜΟΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ.
  – Κατάργηση της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Υπάρχουν αντίστοιχες στις Ένοπλες Δυνάμεις και θα πρέπει να δούμε πόσα χρήματα κοστίζει στο Ελληνικό Δημόσιο η λειτουργία της ανωτέρω Σχολής. Τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτή; Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται σ” αυτήν; Είναι εποχή κρίσης δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με τη λειτουργία της σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης. Ας λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος εντός της Σχολής Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης, όπως το ΤΕΜΕΣ, το ΤΕΜΑ, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών κτλ.

 • 4 Αυγούστου 2013, 23:09 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η Σχολή Αστυφυλάκων σαφώς είναι επιπέδου ΤΕΙ και η Σχολή Αξ-κών ΑΕΙ.Απορώ γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Η δημιουργία μισθολογικών κλιμακίων ανάλογα με τα χρόνια των σπουδών θα έδινε οριστική λύση και συο μισθολογικό καθεστώς.Επίσης οι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΊ Πτυχιούχοι είτε Π.Ε. είτε Τ.Ε. θα πρέπει κατά προτεραιότητα και μέσα από αξιολόγηση να υπηρετούν στην Αστυνομική Ακαδημία εάν επιθυμούν και σύμφωνα με το Πτυχίο τους.Για τις εξετάσεις στα ΤΕΜΑ θα πρέπει να πριμοδοτούνται σε αντιστοιχία με αυτούς που δίνουν ξένες γλώσσες. Είναι οξύμορο και αδιανόητο αστυνομικός που έχει πτυχίο Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Πτυχίο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών να ψάχνει μέσο να υπηρετήσει στην Αστυνομική Ακαδημία, από οποιαδήποτε θέση. Επιβάλλεται η αξιοποίησή τους λοιπόν και η μισθολογική τους προαγωγή, μία φορά με αίτησή τους σε οποιαδήποτε στάδιο της καριέρας τους επιθυμούν.Αλλά και η πριμοδότηση ίσως έδινε ένα κίνητρο σε όλους και σαφώς να γίνει μία αξιολόγηση των πτυχίων που θα λαμβάνονται υπόψη.Και τέλος θα μπορούσε καταλυτικά τον τελευταίο χρόνο πριν συνταξιοδοτηθούν, ώστε να μην επηρεάσουν επιτηρίσδες ιεραρχίες κ.λ.π. να τους δίνουν μπόνους ένα βαθμολογικό βαθμό ως αναγνώριση των γνώσεών τους, γιατί είναι σίγουρο ότι οι γνώσεις στις σχολές που τελείωσαν όπως Ψυχολογία-Νομική-Κοινωνιολογία-Πιδαγωγική-Κοινωνικες Επιστήμες χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της καριέρας τους στην Αστυνομία και βοήθησαν την Υπηρεσία

 • 3 Αυγούστου 2013, 01:03 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

  Η πρώτη εντύπωση αρνητική , ειδικά για τους εκ των πανελληνίων εξετάσεων Αστυφύλακες διότι στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 χαρακτήριζε αρχικά την παραγωγική σχολή Αστυφυλάκων καθώς και το ΤΕΜΑ ως μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση εντελώς άκυρα και άτοπα.
  Ο λόγος για τον οποίο αναφέρομαι στην ακυρότητα του παραπάνω αρχικού χαρακτηρισμού ,είναι το γεγονός ότι δεν λαμβάνονταν φαίνεται υπόψιν η υπερδιετής φοίτηση συγκεντρωτικά των σπουδαστών των ανωτέρω σχολών, η εισαγωγή των Αστυφυλάκων στο Σώμα μέσω των πανελληνίων εξετάσεων καθώς και η επιστημονική εκπαίδευση των Δοκίμων σε θέματα Ποινικού Κώδικα , Ποινικής Δικονομίας, Ιατροδικαστικής, Εγκληματολογίας κτλ.
  Ο χαρακτηρισμός αυτών των σχολών ακόμη και στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά κάποιο τρόπο τις υποβαθμίζει , μιας και οι σχολές ακόμη Τεχνολογικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται πλέον ως ανώτατη βαθμίδα.
  Άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι η παράγραφος 4 του άρθρου 28 να αντικατασταθεί ως εξής : H παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων καθώς και τα ΤΕΜΑ ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή στην ανώτερη βαθμίδα ισότιμη όμως με τις σχολές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης .
  Με τους παραπάνω χαρακτηρισμούς θα μπορέσουν να αρθούν και οι αντιρρήσεις της Διεύθυνσης Οργάνωσης Νομοθεσίας αλλά και να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία σε βάρος των Αστυνομικών των πανελληνίων εξετάσεων.
  Κατά την ψήφιση του Ν 4058/2012 με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και λοιπές διατάξεις» πέρασε και η τροπολογία για την δίκαιη αναβάθμιση της σχολής Αστυφυλάκων.
  Γιατί δεν πάμε ένα βήμα ποιο μπροστά;
  Για πιο λόγω δεν χαρακτηρίζεται η σχολή αστυφυλάκων και το ΤΕΜΑ ΤΕ στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων;
  Καλό λοιπόν είναι όταν γίνεται μία προσπάθεια για τα αυτονόητα να την υποστηρίζουμε και αν είναι δυνατό να την ενισχύουμε ,πηγαίνοντας ένα βήμα μπροστά, και όχι να προσπαθούμε να την ακυρώσουμε και να την υποβαθμίσουμε ,με βήματα προς τα πίσω.

 • 2 Αυγούστου 2013, 13:42 | Χ.Σ.

  Έχετε δει πολλά Ι.Ε.Κ. που να εισάγεσαι με Πανελλήνιες Εξετάσεις; Έχετε δει σε πολλά ΑΕΙ ή ΤΕΙ η φοίτηση να διαρκεί 300 μέρες το χρόνο!!! Έχετε δει πολλά Ακαδημαϊκά Εξάμηνα να συμπίπτουν με ωρολογιακά; Η Σχολή Αστυφυλάκων δε νοείται να μη χαρακτηρίζεται Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα εξάμηνα της είναι ονομαστικά 5, καθώς αν αθροίσεις τις πραγματικές ώρες διδασκαλείας και Πρακτικής και τις κατανείμεις σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλείας των Ανώτατων Σχολών, τότε είναι περισσότερα από 6. Επίσης, οι απόφοιτοι της έχουν εισαχθεί με το Σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων όπως και σε όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Αν θέλατε Ι.Ε.Κ. να είχατε και την αντίστοιχη διαδικασία εισαγωγής. Θα πρέπει να ανασκευαστεί το κείμενο του νόμου άμεσα και να άρει την αδικία σε βάρος των αποφοίτων της Σχολής Αστυφυλάκων. Επίσης, η Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων θα πρέπει να έχει θέση Μεταπτυχιακού Τμήματος της Αστυνομικής Επιστήμης. Το ίδιο ισχύει και για τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

 • 31 Ιουλίου 2013, 16:54 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣ,

  ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ : ΤΗΣ

  31 Ιουλίου 2013, 01:27 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π

  προτιμώ έναν αστυνομικό ο οποίος σπούδασε σε οποιοδίποτε ΑΕΙ και ΤΕΙ ,ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΊΠΟΤΕ γνωστικό αντικείμενο για τους εξής λόγους:

  1.Έδειξε ενδιαφέρον για την προσωπική του πρόοδο άρα θα δείξει περισσότερο ενδιαφέρον και στην Υπηρεσία του

  2.Δεν έκατσε στάσιμος μία ζωή περιμένοντας της ΣΥΝΤΑΞΗ

  3.έκανε σπουδές ανάμεσα σε πολίτες και έτσι γίνεται κοινωνός των προβλημάτων της κοινωνίας ( σε αντίθεση με την απομάκρυνσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια)

  4.Ο Στρατός ήδη εξετάζει την αξιολόγηση των στελεχών του με βάση το ενδιαφέρον για σπουδές του στελέχους ,και όχι με βάση το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του.

  Η πρόοδος του ατόμου και μετέπειτα της ΕΛ.ΑΣ. ‘ερχεται μέσα από την προσωπική επιτυχία αυτών των λίγων σπουδαστών -αστυνομικών , που παρόλο την εργασία τους και την ταυτόχρονη σπουδή τους καταφέρνουν να στέκονται όρθιοι και να λαμβάνουν ένα πτυχίο.
  Είναι αρκετά δύσκολο να γίνει.Γιαυτό η Πολιτεία οφείλει να τους το αναγνωρίσει και να τους δώσει την δυνατότητα να γίνουν Αξιωματικοί.

  Τέτοιους Αστυνομικούς θέλουμε.Ανθρώπους που έχουν κάτσει στα ίδια αμφιθέατρα με εμάς και μας καταλαβαίνουν.

  όσο για τον αριθμό των Πτυχιούχων Αστυνομικών νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεπερνά τους 100 διότι πολλοί είναι εκείνοι που πέρασαν σε ένα ΑΕΙ,ΤΕΙ και πολύ λίγοι εκείνοι πο αποφοίτησαν.

  Επιπλέον δεν αδικείται κανένας Ανθυπαστυνόμος για τις Εξετάσεις του ΤΕΜΑ , ΑΡΚΕΊ ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΑΝΥΦ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ.

  Ως εναλλακτική πρόταση ας επιτρέψει στους ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ-ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ να συμμετέχουν ΓΙΑ ΤΙς εξετάσεις του ΤΕΜΑ ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και έτη παραμονής στο βαθμό.Όπως μέχρι σήμερα ισχύει.’Ετσι όλοι οι ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ εξετάζονται ε κοινή βάση και δεν αδικείται κανένας.

  ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ.
  ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ.

 • 31 Ιουλίου 2013, 01:28 | ΠΕΤΡΟΣ (ΠΕΤΡΑΝ)

  Να προστεθεί και 10η παράγραφος στο άρθρο 1.
  Οι Έλληνες φοιτητές των σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, μπορούν να παρακολουθούν κοινά μαθήματα, διδακτικές ενότητες και επιμορφωτικά σεμινάρια της CEPOL, εντελώς δωρεάν, και να ανταλλάσσουν απόψεις σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καλύτερη συνεργασία και αστυνόμευση στην Ευρώπη.

 • 31 Ιουλίου 2013, 01:27 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π

  Διαφωνώ με την πρόταση συναδέλφων στο να προαχθούν σε αξιωματικούς, όσοι έχουν πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  Είναι αδιανόητο, επειδή ένας αστυνομικός τελείωσε το τμήμα ιχθυοκαλλιέργειας ή φυτικής παραγωγής, ή ζωικής παραγωγής ή λογιστών ή γραμματέων, ή μαγείρων ή τουριστικών επαγγελμάτων ή ανθοκομίας ή θερμοκηπίων ή τυποποίησης προϊόντων ή οινοποιίας ή παραγωγής επίπλου κλπ να γίνει Υπαστυνόμος ή Αρχιφύλακας χωρίς εξετάσεις.
  Οι πτυχιούχοι των σχολών αστυφυλάκων δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν, από το επίπεδο των πιο πάνω σχολών, οι δε πτυχιούχοι όλων αυτών των σχολών και άλλων πολλών (που δεν έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του αστυνομικού) δεν έχουν τίποτα μα τίποτα να προσφέρουν στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ πέραν των όσων ήδη προσφέρουν.
  Υ.Γ.: Σειρά μου, (950 θέσεις πίσω μου στην επετηρίδα) έγινε αρχιφύλακας επειδή προσκόμισε πτυχίο ΤΕΙ κλωστοϋφαντουργίας;
  Όταν τον ρώτησα τι είναι αυτό το πτυχίο και τι έμαθε στο ΤΕΙ, η απάντησή του ήταν αποστομωτική:
  ____Μήπως κατάλαβα τι γινόταν εκεί;
  Εξάλλου εγώ τυχαία πέρασα στο ΤΕΙ αυτό και επειδή δεν ήθελε ούτε κόπο, ούτε χρόνο ούτε διάβασμα, κατάφερα και πήρα το πτυχίο χωρίς καμιά μα καμιά δυσκολία και να που μου βγήκε σε καλό το χαρτί αυτό, γιατί έγινα αρχιφύλακας!
  Καταλάβατε τι εγκλήματα γίνονται στο σώμα;
  Διότι η περίπτωση αυτή είναι εγκληματική!
  Να πω ότι είχε πτυχίο νομικής, ή πολιτικών επιστημών, ή ψυχολόγων ή κοινωνιολόγων ή δημόσιας διοίκησης κλπ …..!!!!!!!!!!

 • 30 Ιουλίου 2013, 23:31 | ΠΕΤΡΟΣ (ΠΕΤΡΑΝ)

  Για να ονομαστεί ανωτάτης εκπαίδευσης η σχολή αστυφυλακών σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 εξάμηνα φοίτησης και όχι 5 όπως έχει τώρα.
  Το 2008 είχε γίνει προσπάθεια να αυξηθούν τα εξάμηνα φοίτησης από 5 σε 6, (προσθέτοντας 1 ακόμα εξάμηνο φοίτησης) αλλά υπήρξε μεγάλη αντίδραση από υψηλόβαθμους αξιωματικούς που έλεγαν ΄΄ε…σταθείτε τι θα την κάνουμε την σχολή αστυφυλάκων! Σχολή αξιωματικών;΄΄
  Προτείνω να επανέλθει η διάταξη ανωτατοποίησης της Σχολής Αστυφυλάκων.
  Όσο αφορά όμως τον χαρακτηρισμό των πτυχίων σε ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ δεν τηρείτε στο δημόσιο τομέα ευλαβικά το εάν είναι κάποιος ανωτέρας ή ανωτάτης ή μέσης ή κατώτερης σχολής.
  Εάν θα δείτε, υπάρχουν υπουργεία που τους πτυχιούχους των ανωτέρων σχολών τους έχουν κατατάξει στην ΠΕ κατηγορία, ενώ άλλα υπουργεία τους ίδιους ακριβώς πτυχιούχους τους κατέταξαν στην ΤΕ κατηγορία.
  Επίσης του πτυχιούχους των ΤΕΙ άλλα υπουργεία τους έχουν κατατάξει στην ΤΕ κατηγορία και άλλα στην ΠΕ.
  Υπάρχουν επίσης μερικά υπουργεία που τους πτυχιούχους των μέσων σχολών (οι οποίες είναι ισότιμες με τα λύκεια) τους έχουν κατατάξει στην ΠΕ κατηγορία και μερικά υπουργεία στην ΤΕ κατηγορία.
  Άρα όλα είναι σχετικά! δηλαδή καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης και μόνο.
  Τα άλλα όλα είναι λόγια της πλώρης…
  Συζήτηση να γίνεται…

 • 30 Ιουλίου 2013, 15:04 | giorgos

  Αρχικά θα σας παρακαλούσα να αναγράφεται και στο άρθρο 28 ο τίτλος του δίπλα όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα άρθρα .… αφού υπάρχει το απόλυτο κενό εδώ και μέρες!! Στο δια ταύτα η Σχολή Αστυφυλάκων αποτελεί μία από τις πλέον περιζήτητες σχολές και έρχεται πολλές φορές πρώτη στις προτιμήσεις των μαθητών της Γ τάξης Λυκείου κατά την συμπλήρωση των μηχανογραφικών δηλώσεων . Σπουδάσαμε 5 εξάμηνα και εξεταστήκαμε σε 44 μαθήματα (11μαθήματα στα 4 πρώτα εξάμηνα) + 5 στις πτυχιακές εξετάσεις (5ο εξάμηνο). Όλες οι ώρες παρακολούθησης ήταν υποχρεωτικές και το τονίζω αυτό γιατί ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει και ισχύει με τις ώρες παρακολούθησης στα υπόλοιπα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας!! Επιπλέον με εισαγωγική βάση 16000 μορίων , υψηλότερη κατά πολύ από πολλές πανεπιστημιακές σχολές οι οποίες μάλιστα θεωρούνται και εκ των κορυφαίων. (π.χ. φυσικό, μαθηματικό, παιδαγωγικό, οικονομικές σχολές, φιλοσοφική-φιλολογία κτλ) Θεωρούμε λοιπόν πως ο τίτλος είναι λίγος και δεν αντικατοπτρίζει το γνωστικό επίπεδο των σπουδαστών αυτής αλλά πρόκειται για λανθασμένη και άδικη μεταχείριση μας του πτυχίου μας και υποβάθμιση των σπουδών μας. Το ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ όλων όμως είναι ότι εμείς οι Παραγωγικοί Αστυφύλακες επιλέξαμε να ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΜΕ και να γίνουμε Αστυνομικοί συνειδητά στα 18 μας χρόνια μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ δεν αποτέλεσε ποτέ για εμάς μια λύση ανάγκης μπαίνοντας στο σώμα με κάποια προκήρυξη στα 27 και 28 μας χρόνια…. Είμαστε γνώστες του αντικειμένου και ταυτόχρονα στην πρώτη γραμμή σε όλες τις μάχιμες υπηρεσίες. Είμαστε Ανακριτικοί Υπάλληλοι με ευθύνες που εκτελούν δικονομικές ενέργειες όπως ακριβώς και οι συνάδελφοι Αξιωματικοί του σώματος. Κοντολογίς είμαστε ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ και έχουμε αποδεδειγμένα κριθεί ικανοί ,και αυτό προκύπτει τόσο από την αξιοκρατική εισαγωγή μας στο σώμα (πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις) όσο από την προσφορά του ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ Π.Σ. στην Υπηρεσία από όλα τα πόστα. Έχοντας επομένως υπ’όψιν σας Αξιότιμε κ. Υπουργέ τα ανωτέρω ευελπιστούμε όλοι οι απόφοιτοι Παραγωγικών Σχολών σε μία δικαιότερη μεταχείριση του πτυχίου μας ώστε να δικαιώσετε την επιλογή μας και τους κόπους μας.

 • 30 Ιουλίου 2013, 15:07 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣ,

  εισαγετε ΝΕΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ στην Αστυνομία

 • 30 Ιουλίου 2013, 15:47 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος

  Αγαπητοί συνάδελφοι της Π.Ο.Α.Σ.Υ , πραγματικά πιστεύω ότι έχετε ειλικρινείς προθέσεις να βοηθήσετε εμπράκτως σε μια κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας , στην παρούσα αναδιάρθρωση της αστυνομίας . Άλλωστε η μακροσκελέστατη αναφορά σας που επισκίασε τις απόψεις όλων των συναδέλφων που μέχρι τώρα κατέθεσαν μέσα από την τρέχουσα διαβούλευση τις απόψεις τους συγκεκριμένα και εμπεριστατωμένα , αποδέχεται περίτρανα την ανάγκη αυτή για αναδιάρθρωση της Ελληνικής αστυνομίας .
  Επειδή όμως θα πρέπει επιτέλους να περάσουμε στην πράξη και να εφαρμόσουμε πράγματα που πρέπει να είχαν εφαρμοστεί «χθες» , σας γνωρίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους μας εάν σε δεύτερη φάση , με ξεκάθαρες προτάσεις συγκεκριμενοποιήσετε με βάσει την πείρα σας και τις μελέτες που έχετε στην διάθεσή σας το τι και το πώς πρέπει να γίνει το καθετί στα πλαίσια κάθε άρθρου του παρόντος νομοσχεδίου .
  Έτσι θα θέλαμε να δούμε τις συγκεκριμένες προτάσεις σας για τα παρακάτω θέματα:
  Ποια πρέπει να είναι η αποστολή και ο χαρακτήρας των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας ? , πως πρέπει να τεθεί η διάθρωση και ποιες πρέπει να είναι οι δομές Αστυνόμευσης ? , εάν και σε ποίο βαθμό και πως θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα θέματα διαφθοράς οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος και γενικά τα σοβαρά θέματα ασφαλείας , πως πρέπει να αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές εκδηλώσεις , πώς να βοηθήσουμε την τουριστική μας βιομηχανία , εάν χρειαζόμαστε επιστημονική αστυνομία και πώς να την χρησιμοποιήσουμε , ποια πρέπει να είναι η μορφή και η δράση των ειδικών δυνάμεων , πως πρέπει να γίνεται η εκπαίδευση , πως βλέπεται τα θέματα διοίκησης και διοικητικής υπαγωγής , τι προτείνεται αντί για την κατάργηση των ήδη καταργημένων οργανικών θέσεων , ποια πρέπει να είναι τα λειτουργικά πλαίσια της Ελληνικής Αστυνομίας , πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μετανάστευσης και λαθρομετανάστευσης ? κ.τ.λ
  Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι εάν οι προτάσεις σας υπερβαίνουν σε διορατικότητα και τεκμηρίωση θέματα που έχουν τεθεί στην παρούσα διαβούλευση , θα γίνουν αποδεχτές και τότε , πραγματικά θα έχετε συνδράμει τα μέγιστα στην πατρίδα μας μέσα από την συνδικαλιστική σας δράση .

 • 30 Ιουλίου 2013, 10:21 | Π.Ο.Α.Σ.Υ.

  Αθήνα 30 Ιουλίου 2013
  Αρ. Πρωτ.: 400/1/18β

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Η νομοθετική πρωτοβουλία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2013) για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας», απέχει παρασάγγας από την εμπεριστατωμένη Μελέτη – πρόταση για διάλογο (Μελετητή: Δρ. Πολιτικών Ασφάλειας Παντείου Πανεπιστημίου Γ. Β. Παπακωνσταντή: Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, http://www.poasy.gr/web/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=28&id=88:—– που είχε υποβάλλει στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία η Ομοσπονδία μας το 2011, με στόχο την ψήφιση ενός βασικού νόμου πλαισίου, που θα καθορίζει τη λειτουργία της Αστυνομίας του 21ου αιώνα στη χώρα μας, μέσω ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών και με γνώμονα τόσο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και τη διασφάλιση του δοκιμαζόμενου, ανελέητα σήμερα, Έλληνα Αστυνομικού.
  Πρέπει να τονιστεί εξαρχής, ότι από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση ένα «νομοθέτημα», που συντάχθηκε χωρίς να προηγηθεί διάλογος και εκατέρωθεν ανταλλαγή απόψεων με τους συντάκτες του, ώστε ένα τέτοιο προϊόν αμοιβαίου προβληματισμού να τεθεί στην κρίση της αστυνομικής οικογένειας και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα οι συντάκτες του, παραδόξως, μας είναι άγνωστοι.
  Οφείλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε σε όσους τυχόν το λησμονούν, ότι το 2011, το ίδιο το Αρχηγείο, με τη σύμφωνη γνώμη της τότε πολιτικής ηγεσίας, είχε συνηγορήσει υπέρ της εκπόνησης μιας επιστημονικής μελέτης, διαθέτοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (μέσω ΕΣΠΑ), λαμβάνοντας τότε ακόμα υπόψη του, ότι ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα για το σχεδιασμό και την προετοιμασία των αναγκαίων τομών, απαιτεί κυρίως χρόνο και σε κάθε περίπτωση όχι βεβιασμένες ενέργειες εκ μέρους εκείνων που ενώ είναι μέρος του υπό επίλυση προβλήματος, διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην επιβολή των όποιων αποφάσεών τους. Στη συνέχεια, βεβαίως, με την αλλαγή της πολιτικής Ηγεσίας, σημειώνεται αμέσως «αλλαγή πλεύσης», ακύρωση της προηγούμενης τακτικής του Αρχηγείου, και μάλιστα χωρίς να αιτιολογηθεί η νέα αυτή στάση, παρά τις δικές μας ενστάσεις, επιφυλάξεις και επισημάνσεις για την έκβαση της επιζητούμενης μεταρρύθμισης.
  Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, σήμερα, με απόντες –όχι με δική τους ευθύνη- την επιστημονική κοινότητα, τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, προφανώς κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ανέλαβαν την παρουσίαση ενός δήθεν καινοτόμου νομοσχεδίου, τη στιγμή που αυτό αποτελεί εξόφθαλμη συρραφή -με τη μέθοδο της αποκοπής και επικόλλησης- άρθρων και παραγράφων, διατάξεων και υποπαραγράφων, των ισχυόντων νομοθετημάτων, όπως ο ιδρυτικός Νόμος του Αρχηγείου της αστυνομίας 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», ο ιδρυτικός Νόμος της Ελληνικής Αστυνομίας 1481/1984 και ορισμένα άλλα διατάγματα.
  Με αυτήν την μέθοδο, στους μη γνωρίζοντες, η αναδιάρθρωση παρουσιάζεται ως μεγάλη καινοτομία, ενώ πρόκειται είτε για ανακύκλωση αυτού που ήδη υφίσταται, ως παραπαίον οικοδόμημα, είτε αλλού, ως μετάλλαξη, μετονομασία και εξ ανάγκης προσαρμογή σε επιμέρους ζητήματα. Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών, εντασσόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν μετονομάστηκε σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν σε «Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». Αυτές, όμως, οι εύηχες παλινδρομήσεις δεν κατοχύρωσαν ως δια μαγείας και τον επιζητούμενο στόχο.
  Η αναφερόμενη στην εισηγητική έκθεση του σ.ν. επιδίωξη, ότι δηλαδή αποσκοπεί στο να καταστεί η Ελληνική Αστυνομία πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες, αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι παντελώς αστήρικτη και μη τεκμηριωμένη, με οικονομικοτεχνικούς και επιστημονικούς όρους, όπως επιβάλλει η σοβαρότητα του όλου εγχειρήματος.
  Μια τεκμηριωμένη μελέτη, όπως είχαμε υποστηρίξει, θα κατέγραφε κατά βάση το εύρος των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών του σημερινού αστυνομικού οικοδομήματος και με βάση αυτά θα κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις, εναλλακτικά σενάρια, πιθανά θετικά ή αρνητικά αποτελέσματά τους.
  Επομένως, ποια είναι τα προβλήματα, πλήρως καταγεγραμμένα και στοιχειοθετημένα, που επιλύονται κατά τους συντάκτες του νομοσχεδίου;
  Υπάρχει κάποια έκθεση π.χ. για την γραφειοκρατία και γιατί δεν την παρουσιάζουν;
  Υπάρχει κάποια έκθεση για τις αρμοδιότητες μη αστυνομικής αμιγώς δράσης (επιδόσεις δικογράφων, γνήσια υπογραφής, εφαρμογή υγειονομικών-πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων κλπ) ή για τις επιπτώσεις που επιφέρουν αυτές στο κύριο έργο της αστυνομίας;
  Υπάρχει κάποια έκθεση αν οι αστυνομικοί, αλλά και οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι και σε ποιούς τομείς, από τη λειτουργία της αστυνομίας;
  Αν δεν υπάρχουν αυτά και άλλα πολλά, τότε σε ποια βάση και με τι κριτήρια θα γίνει η αναδιάρθρωση, ώστε να μην παραπέμπει η προσπάθεια του Αρχηγείου σε ανάλωση για διευθέτηση ενδοαστυνομικών προβλημάτων;
  Εξάλλου, ποια σοβαρή μελέτη, δεν θα κοστολογούσε το «πρόβλημα» και δεν θα υπολόγιζε επακριβώς το όφελος των προτεινόμενων αλλαγών, (όπως επιβάλλει άλλωστε και η κοινοβουλευτική διαδικασία της συνοδείας των προτεινόμενων διατάξεων από λεπτομερή Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ώστε το όποιο νομοσχέδιο να έπειθε και τον πιο δύσπιστο αστυνομικό, πολίτη κλπ, για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά του. Κυρίως, δε, θα αναφερόταν λεπτομερώς στο ανθρώπινο δυναμικό και στις θέσεις εργασίας του υπό αναδιοργάνωση οργανισμού, ώστε να γίνεται κατανοητή η διάθεση αξιοποίησής του, σύμφωνα με τις επιταγές του σήμερα και βεβαίως του μέλλοντος, εφόσον ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το άλφα και το ωμέγα όταν συζητάμε για αναδιαρθρώσεις οργανισμών, πόσω μάλλον ενός ευαίσθητου οργανισμού, επιφορτισμένου με εξουσιαστικές αρμοδιότητες και καταναγκασμούς σε μια κοινωνία έτοιμη να «εκραγεί».
  Γι’ αυτό γεννάται το ερώτημα, άλλωστε, πώς οι συντάκτες του εν λόγω σ.ν., έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο αριθμό καταργούμενων οργανικών θέσεων (6.700) αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων από τις περίπου 10.000 κενές θέσεις που υπάρχουν. Προφανώς, το υπόλοιπο, σχεδιάζουν να το καλύψουν με την απορρόφηση δημοτικών αστυνομικών(;), ενώ την ίδια ώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, άλλες περί απομάκρυνσης 2.000 πολιτικών υπαλλήλων και άλλες περί μετατάξεων εκατοντάδων υπαλλήλων από υπό κατάργηση οργανισμούς του δημοσίου. Προξενεί δε κατάπληξη η εξέλιξη αυτή, καθόσον μόλις η προηγούμενη αστυνομική ηγεσία είχε εναντιωθεί σε οποιαδήποτε συρρίκνωση της αστυνομικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι είναι ανόμοια τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Eurostat, περί αναλογίας αστυνομικών –πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στην Ελλάδα η αστυνομία είναι επιφορτισμένη με πρόσθετες αρμοδιότητες και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται, επομένως, για μια επιχειρούμενη, πρόχειρη επαναδιάταξη-ανακατανομή των αστυνομικών δυνάμεων, και τούτο χωρίς να αποκαλύπτεται σε όλο του το εύρος το μέγεθος των επιπτώσεών τους, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
  Πώς είναι δε δυνατόν π.χ. να μη γίνεται ουδεμία αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα που αποτελεί το κύτταρο της αστυνομικής λειτουργίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ή να μη γίνεται καμία αναφορά στην αστυνομική περιπολία και στο χρόνο ανταπόκρισης στις κλήσεις των πολιτών, ή να μην υπάρχει καμία έκθεση εγκληματολογικών δεδομένων και χωροθέτησης των αστυνομικών υπηρεσιών-οικημάτων-περιπολικών;
  Πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζονται δημοσίως τέτοια μεθοδικά εργαλεία από φορείς και πολίτες και να αγνοούνται προκλητικά, από την επίσημη και αρμόδια για την αρμονική λειτουργία της αστυνομίας, πολιτεία;
  Είναι σαφές, εξάλλου, ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, σε όλους τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους, επειδή πουθενά σ’ αυτό δεν αποτυπώνονται οι όποιες άλλες επιπτώσεις και παρενέργειες επέλθουν από διοικητικές – υπηρεσιακές μεταβολές, π.χ. μεταθέσεις, υπηρεσιακή εξέλιξη κ.λ.π.
  Το «μαστίγιο» για τον χαμηλόβαθμο συνάδελφο, φαίνεται πως αποκρύπτεται μεθοδικά, επιφυλάσσοντάς του οδυνηρές εκπλήξεις με τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων και ενδοϋπηρεσιακών εγκυκλίων, καθόσον, σύμφωνα και με το τελευταίο προτεινόμενο άρθρο 35 «Έναρξη ισχύος» του σ.ν., «οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κανονιστικές πράξεις εκδίδονται εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος του»!
  Μιλάμε, εν τέλει, για ουσιαστικό νομοθέτημα και σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης ή για πολιτική σκοπιμότητα και επικοινωνιακή αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων του Σώματος, που απαξιώνουν ένα καθ΄ όλα ώριμο αίτημά μας και που βάζουν σε πρωτοφανείς περιπέτειες και ανεξήγητη αναστάτωση τους πάντες; Και πώς είναι δυνατόν στο πρόσφατο Γενικό μας Συμβούλιο (10 & 11 Ιουλίου 2013), όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις για φλέγοντα ζητήματα, να λέγεται από πλευράς εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου ανά γεωγραφική περιοχή, δεν μπορεί ο ίδιος ούτε η πολιτική ηγεσία να έχουν άποψη διότι αυτά είναι ζητήματα του Αρχηγείου; Δηλαδή, άλλα δίνουμε στη δημοσιότητα ως Υπουργείο και άλλα θα προωθηθούν αργότερα από το Αρχηγείο, μετά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να ανατρέπει τα πάντα στη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών όχι με τη μορφή νόμων, αλλά με προεδρικά διατάγματα, ως άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου;
  Αλλά, το κυριότερο, μέσα σε όλα αυτά λησμονείται η κοινωνία και ο πολίτης, για τον οποίο υποτίθεται θα κληθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να θεσμοθετήσει νέους κανόνες και σχήματα λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Από τη μελέτη του σχεδίου νόμου καθίσταται ολοφάνερο ότι κύρια στόχευση των συντακτών του, στο όνομα της βελτίωσης των λειτουργιών του Αρχηγείου, είναι η αύξηση των θέσεων των ανώτατων βαθμίδων της ιεραρχίας. Με επιτήδειο σχεδιασμό οι 14 ανώτατοι αξιωματικοί, Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφέρειας Γενικών Καθηκόντων σήμερα, διπλασιάζονται σε 28 και μάλιστα υπό την επίκληση της εξειδικευμένης αποστολής της Ασφάλειας και την κάλυψη μιας συνακόλουθης επικοινωνιακής διαχείρισης, ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές, μετατρέπονται σε FBI! Εάν π.χ. οι Γενικοί Βορείου και Νοτίου Ελλάδος μετονομαστούν σε Γενικούς Ασφαλείας, θα αποκτήσει η αστυνομία κύρος και τα μέσα για τη δίωξη του εγκλήματος τη στιγμή των συντριπτικών περικοπών στις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών, όταν γίνεται αγωνιώδης προσπάθεια για να εξοικονομηθούν καύσιμα για τα οχήματα και κονδύλια για την επισκευή-συντήρηση του πεπαλαιωμένου στην πλειοψηφία του στόλου των περιπολικών; Όταν η πλειοψηφία των αστυνομικών, οικονομικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να συντηρήσουν το σπίτι και την οικογένειά τους;
  Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου ουδεμία αναφορά γίνεται στη συντριπτική μείωση των λειτουργικών δαπανών της Αστυνομίας που ως γνωστόν έχει τρομερή επίπτωση στα μεταφορικά μέσα της Αστυνομίας, στα καύσιμα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π., ενώ ουδεμία πρόταση κατατίθεται με στόχο τη βελτίωση αυτής της ζοφερής κατάστασης. Είναι γνωστό, επίσης, ότι άνευ οικονομικών πόρων και σχετικών εγγυήσεων, καμία Αστυνομία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, πόσω μάλλον όταν επιδιώκεται η εκσυγχρονιστική της μετάλλαξη.

  Επιπλέον, και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου το σ.ν. υποτίθεται ότι επιχειρεί να «καινοτομήσει», το επίπεδο και η ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών δεν φαίνεται να αναβαθμίζεται, αντίθετα επιχειρείται και η υποβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων, παρά την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία χαρακτηρίστηκε ως Σχολή Ανωτέρας Εκπαίδευσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποφεύγει να τη χαρακτηρίσει ισότιμη με τα ΤΕΙ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Σχολή Αστυφυλάκων «χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα», χωρίς να τα κατονομάζει, αλλά ούτε και διασφαλίζεται η απογραφή των ευδοκίμως αποφοιτησάντων στην κατηγορία Τ.Ε.
  Επίσης, η όποια επίκληση εξειδίκευσης, έχει μόνο θεωρητική προσέγγιση και δεν αποτυπώνεται πώς ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) θα αποκτηθεί αυτή.
  Ιδίως, δε, αποκρύπτεται επιμελώς ότι οι δόκιμοι από τα πέντε εξάμηνα που διαρκεί η φοίτησή τους, στα τέσσερα από αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πάγιων αστυνομικών αναγκών ανά την Ελλάδα, με 250 ευρώ αντιμίσθιο μηνιαίως. Αυτό θα απασχολήσει την ηγεσία;
  Στο άρθρο 28 προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το υπάρχον καθεστώς. Δεν αναφέρονται πουθενά οι στόχοι, πώς πρέπει να εκπαιδεύεται ο σύγχρονος αστυνομικός. Δεν κατοχυρώνεται η ισοβαθμία με τα ΑΤΕΙ της Σχολής Αστυφυλάκων και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση με βάση προγράμματα και όχι σχολές. Στην ουσία διατηρείται η υπάρχουσα δομή (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολές,) χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος να διατηρούνται τόσες δομές και χωρίς να αναφέρεται τίποτα για την ουσία, παρά μόνο για τον τρόπο επιλογής διδακτικού προσωπικού.
  Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, μπορεί να γράφεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 28, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Η προσθήκη του Υπουργείου Παιδείας δε γίνεται σε ουσιαστική βάση, αφού ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Ακαδημίας καθίστανται οι κύριοι εισηγητές εκπαίδευσης. Στην ουσία προστίθεται άλλη μια γραφειοκρατική δομή.
  Η πραγματική αυτοτέλεια, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η έρευνα, η επιστημονική τεκμηρίωση της εκπαίδευσης, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση ειδικά στις μετεκπαιδεύσεις, είναι ζητούμενα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η ριζική αλλαγή της διαδικασίας πρόσληψης και αυτή να γίνεται για όλα τα στελέχη μόνο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.
  Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις, θα περιμέναμε η πολιτική ηγεσία να κάνει την υπέρβαση και να υιοθετήσει την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την επιλογή του Αρχηγού του Σώματος από διακομματική επιτροπή της Βουλής.
  Εύλογη ανησυχία προκαλεί και η σύσταση π.χ. της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιπλέκονται τα πράγματα ιδίως με την υπαγωγή στην αστυνομία των δημοτικών αστυνομικών, η οποία ήρθε να υπερφαλαγγίσει τους συντάκτες του, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, καθώς αναμένεται να φορέσουν κι αυτοί τελικά την αστυνομική στολή (;).
  Η σύσταση, επίσης, Κλάδου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την μόλις προ έτους προωθηθείσα πολιτική για την αποαστυνομικοποίηση των διαδικασιών ασύλου. Η αστυνομία πρέπει να περιοριστεί στα θέματα αστυνόμευσης αλλοδαπών και μόνον, καθόσον η Μετανάστευση είναι ζήτημα γενικότερης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Συνεπώς για τη μετανάστευση θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης, η οποία θα υπάγεται ή στο υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  Μέσα σε όλα αυτά, ωστόσο, προστίθενται και νέες ρυθμίσεις που επιβάλλονται από ευρωπαϊκές οδηγίες –δεσμεύσεις, όπως η λειτουργία τράπεζας DNA, κ.λ.π., ενσωματώνοντας έτσι στην καθημερινή αστυνομική λειτουργία τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας των πληροφοριών.
  Αυτό, όμως, το αυτονόητο, το οποίο είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να εφαρμόζει σε όλη του την έκταση, δεν αποτελεί αναδιάρθρωση ούτε μεταρρύθμιση, αλλά προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, και τα οποία δεν μπορεί να τα αξιοποιεί ευκαιριακά το Αρχηγείο, παραπέμποντας συνειρμικά στις τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονται κατά κόρον παντού, ώστε ο αδαής να συνδέσει αυτό που επιχειρείται να γίνει, με αυτά που βλέπει στην τηλεοπτική εικόνα (CSI κλπ).
  Βεβαίως για το ζήτημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αιτιάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Άλλωστε, στο ίδιο πλαίσιο, εισάγεται διάταξη για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, ως επιταγής ευρωπαϊκών οδηγιών, ενώ την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται ότι γίνεται επιλεκτική ενσωμάτωση οδηγιών. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της βασικής συμφωνίας της Βουδαπέστης για τη νομική κατοχύρωση των διωκτικών αρχών, όσον αφορά τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καίτοι την έχει υπογράψει η χώρα μας από το 2001, σύμφωνα και με ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή.

  Στα 27 άρθρα που αφορούν στην αναδιάρθρωση της Αστυνομίας μπορούμε περαιτέρω να παρατηρήσουμε τα εξής:
  1) Στην ουσία, πρόκειται για μια αναδιάταξη σε επιτελικό επίπεδο των υπηρεσιών του Αρχηγείου, η οποία δεν θα έχει θετική επίδραση στην καθημερινή αστυνόμευση και εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.
  2) Αντί για απλοποίηση δομών και λειτουργιών, παρατηρείται μια μεγέθυνση της πολυπλοκότητας και του διαχωρισμού των υπηρεσιών και διαμορφώνονται συνθήκες για ακόμη περισσότερες ανάγκες σε υποστηρικτικό και γραφειοκρατικό προσωπικό, παρά το ότι παρουσιάζεται μείωση επιτελείων και οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
  3) Ο βασικός διαχωρισμός στους κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Μετανάστευσης θα μπορούσε να σταθεί σε επιτελικό επίπεδο, αλλά η καθετοποίηση μέχρι τη βάση, δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξουν τρεις διαφορετικές αστυνομίες.
  4) Δεν αναφέρεται πουθενά κάποιο σύστημα, μονάδα, υπηρεσία, συμβούλιο ή κάποιος έγκυρος τρόπος ανεξάρτητης παρακολούθησης της εγκληματικότητας. Ενώ προβλέπεται η δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιστημονική, έγκυρη και ανεξάρτητη διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των εγκληματολογικών δεδομένων, ώστε να τροφοδοτούνται με τα αναγκαία στοιχεία, κατευθύνσεις κ.λ.π., οι δράσεις της Αστυνομίας.
  5) Δεν αλλάζει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας ούτε αναφέρεται κάτι σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της στελεχιακής πολιτικής. «Καινοτομία» αποτελεί το ότι «με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται, να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία», σύμφωνα και με Π.Δ. που προωθήθηκε προς υπογραφή από το Δεκέμβριο του 2011 και ισχυροποιείται τώρα με νόμο. Εάν αυτό συνοδευόταν και με καινοτομίες για την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου αστυνομικού ίσως να περνούσε απαρατήρητο… Όμως τη στιγμή της δοκιμασίας και της μη προώθησης ουδενός μέτρου ανακούφισης σε καθημερινό-υπηρεσιακό επίπεδο των χαμηλόβαθμων αστυνομικών, η προτεινόμενη διάταξη περί στρατηγών είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας που υφίσταται.
  6) Με την προτεινόμενη δομή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις τόσο στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα, όσο και στη γεωγραφική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι προτείνεται η δημιουργία πολλών ξεχωριστών υπηρεσιών ασφάλειας. (Ασφάλεια, Παράνομη Μετανάστευση, εγκλήματα που σχετίζονται με αυτή, οργανωμένο έγκλημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ό,τι σχετίζεται με την ασφάλεια κλπ), οι οποίες στην πράξη θα αλληλεπικαλύπτονται.
  7) Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο βαθμολόγιο (διατηρείται ως έχει η βαθμολογική ιεραρχία), ούτε προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή στην αντιστοίχιση βαθμών με θέσεις (π.χ. στα άρθρα 25 (συντονισμός υπηρεσιών), 26 (διοίκηση), 27 (βαθμοί διοικούντων), εκτός του ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, στην ουσία είναι φανερό ότι οι συντάκτες περισσότερο ενδιαφέρονται για την κατοχύρωση θέσεων και λιγότερο για την ουσιαστική αναδιάρθρωση δομών και λειτουργιών. Είναι δεδομένο μάλιστα ότι, σε περίπτωση εφαρμογής αυτών που προτείνονται, θα υπάρξει ανάγκη αύξησης των θέσεων στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας, που είναι οξύμωρο σε σχέση με την προτεινόμενη μείωση κατά 6.700 θέσεων των οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
  8) Είναι φανερή η τάση για υπερσυγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων στο κέντρο, σε βάρος των Περιφερειών και των Αστυνομικών Διευθύνσεων, χωρίς να γίνεται γνωστό τι άλλο επιφυλάσσει ο νομοθέτης για τις υφιστάμενές τους δομές. Επίσης, η διοικητική ευθύνη για την εγκληματικότητα διασπάται, δεδομένου ο ΓΑΔΠ δεν θα έχει αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας, αλλά ούτε και ο Διευθυντής Ασφάλειας για όλα τα θέματα. Επιπλέον, είναι φανερό ότι υποβαθμίζεται η θέση και ο ρόλος του Αστυνομικού Διευθυντή σε επίπεδο νομού.
  9) Από νομοτεχνική άποψη, το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ατελές και με βάση την πολυπλοκότητα που προτείνεται, είναι δεδομένο ότι θα αυξήσει τα λειτουργικά κόστη της Αστυνομίας.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  Δεν πρέπει, τελικά, να μας διαφεύγει ότι οποιαδήποτε ατελέσφορη αλλαγή, οδηγεί στην ουσία σε βήματα προς τα πίσω. Το να περάσει ως αναδιάρθρωση μια μη αναδιάρθρωση, υπονομεύει στην ουσία το μέλλον της ΕΛ.ΑΣ. Τα προτεινόμενα περί αναδιατάξεων δυνάμεων και αναβαθμίσεων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, γίνονται εντελώς εμπειρικά, με άγνωστα κριτήρια και εγγυήσεις επιτυχίας, και ως εκ τούτου δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο επιτυχίας. Αντιθέτως προκαλούν ανησυχία και εύλογα ερωτηματικά σε όλους μας.
  Επειδή από όλες αυτές τις επισημάνσεις μας, συνάγεται ότι πρόκειται για ένα πρόχειρο νομοθετικό πόνημα, μια «οφθαλμαπάτη», καλούμε την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν να το αποσύρουν και στη θέση του να ξεκινήσουν διάλογο από μηδενική βάση, τολμώντας κατ’ αρχήν να αναφερθούν και να θίξουν τα κακώς κείμενα στην Ελληνική Αστυνομία, με πρώτο κυρίαρχο αυτό της διαχρονικής εξυπηρέτησης κομματικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων, ανάλογα με την πολιτική κατάσταση που υφίσταται, γεγονός που καταδεικνύεται όταν πλησιάζει η περίοδος των κρίσεων και προαγωγών για τα ανώτατα στελέχη που τη διοικούν. Επισημαίνουμε δε ότι όλες οι αναδιαρθρώσεις που έγιναν στο παρελθόν, και παρουσιάστηκαν ως τέτοιες από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, ουσιαστικά αυτό εξυπηρέτησαν.
  Ως Ομοσπονδία, αιτούμαστε μια αναδιάρθρωση με όρους κοινωνίας και όχι με όρους Μνημονίου, που εξυπηρετεί την περικοπή οργανικών θέσεων και την απορρόφηση στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας και κινητικότητας εργαζομένων από άλλα υπουργεία, όπου με το μισθό του ενός, θα αμείβονται δυο κι αυτό για όσους έχουν την τύχη να μην είναι απολυμένοι.
  Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι τα μείζονα ζητήματα της ασφάλειας του τόπου πρέπει να αντιμετωπίζονται με διακομματική συνεννόηση, σε πλαίσιο κοινοβουλευτικής και επιστημονικής συνεργασίας.
  Εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις για μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, όπως αυτός έχει αναλυθεί λεπτομερώς και κατά κόρον στο παρελθόν, αλλά αναφέρεται και συμπυκνωμένα στην προαναφερόμενη Μελέτη μας για τη συνολική μεταρρύθμιση των δομών και των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 29 Ιουλίου 2013, 16:32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π

  Συμφωνώ με τον @ 25 Ιουλίου 2013, 02:05 | ΠΕΤΡΟΣ (ΠΕΤΡΑΝ)
  Άρθρο:28 παράγραφος 4 Διόρθωση:
  4. Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην ανώτατη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην ανώτατη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.
  Για να ισχύσει όμως αυτό πρέπει να μπει, προσθήκη ενός εξαμήνου σπουδών (5 έχει τώρα + 1 εξάμηνο εκπόνηση πτυχιακής εργασίας) στη Σχολή Αστυφυλάκων για να καταστεί, ανώτατη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έτσι, να λήξουν μια για πάντα τα όποια προβλήματα κενού για ένταξη σε κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ των αστυφυλάκων υπάρχουν.
  Σημείωση: όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν υπογράψει την συνθήκη της Μπολώνιας και το παράρτημα της Λισσαβόνας με την οποία αναγνωρίζουν:
  1. Τα πτυχία με σπουδές από ένα (1) έως πέντε (5) εξάμηνα μετά το λύκειο ως πτυχία ανώτερων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βασικό πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης).
  2. Τα πτυχία με σπουδές έξι (6) εξάμηνα (τρία χρόνια) μετά το λύκειο ως πτυχία ανώτατων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πρώτο βασικό πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (bachelor)).
  3. Τα πτυχία με σπουδές από επτά (7) έως οκτώ (8) εξάμηνα μετά το λύκειο ως πτυχία ανώτατων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (με μεταπτυχιακό (Master)).
  4. Τα πτυχία με σπουδές από οκτώ (8) έως δέκα (10) εξάμηνα μετά το λύκειο ως πτυχία ανώτατων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (με εξειδίκευση + μεταπτυχιακό (Master)).

 • 29 Ιουλίου 2013, 15:38 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος

  H Αστυνομική Ακαδημία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ πέρα από τις Σχολές. ’Έχοντας ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ μέσα από μια διάθρωση που θα της επιτρέψει να είναι παρούσα , ενεργεί και παραγωγική σε όλη την επικράτεια , να αναλάβει και την ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Αστυνομικού προσωπικού που βρίσκεται στις αστυνομικές υπηρεσίες σε θέματα « ζωής ή θανάτους» , ήτοι σε θέματα (επιστημονικής αστυνομίας , αυτοπροστασίας , επιχειρησιακού σχεδιασμού , προανάκρισης , Διοίκησης , νομοθετικής ενημέρωσης , γλωσσομάθειας κ.α )
  Τα Γραφεία εκπαίδευσης που λειτουργούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις αποτελούν «έτοιμη δομή» , ικανή να ενσωματωθεί αμέσως στην αστυνομική ακαδημία και να πραγματώσει την προαναφερθείσα «ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ» . Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν κάλλιστα συνάδελφοι με πτυχία να βοηθήσουν ως διδακτικό προσωπικό . Τα αποτελέσματα θα είναι εκπληκτικά .

 • 28 Ιουλίου 2013, 08:35 | Κώστας

  Συγγνώμη, για το ΤΕΜΑ που κάθε χρόνο αποφοιτουν Αξιωματικοί όπως και από τη Σχολή Αξιωματικών, δεν έπρεπε να υπάρχει κάποια άλλη μεταχείριση? Είτε είσαι δηλαδή απόφοιτος ΤΕΜΑ είτε Αστυφυλάκων είναι το ίδιο πράγμα? Με εξετάσεις προάγονται και από Αστυφύλακες αλλάζουν κατηγορία και γίνονται παραγωγικοί Αξιωματικοί έως του βαθμού του Αστ. Δ/ντή. Μια μέριμνα γι αυτούς δεν θα υπάρξει?

 • 27 Ιουλίου 2013, 18:57 | Ε.Κ. (Δημοτική Αστυνομία)

  Θεωρώ ότι εάν τελικά γίνει η μετάταξη των Δημοτικών Αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα μετά από κάποια χρόνια παραμονής στην υπηρεσία να μπορούν να παρακολουθούν τη Σχολή Αξιωματικών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Υπάρχουν αρκετοί πτυχιούχοι πρώην Δ.Α. οι οποίοι έχουν όρεξη και τα εφόδια να παρακολουθήσουν την προαναφερόμενη σχολή και που μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικά στελέχη στη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.

 • 27 Ιουλίου 2013, 15:07 | Κων/νος Λ. Στεφανής

  Οι Σχολές της Αστυνομίας πρέπει να είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς και δεν πρέπει να συγκρίνονται με άλλες σχολές. Θα πρέπει όμως οι αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί να μπορούν να συμμετέχουν σε αντίστοιχα μεταπτυχιακά με τους ίδιους όρους των άλλων σχολών. Δεν θα ισοπεδώνονται όλα.’Όποιος αξιωματικός θέλει να σπουδάσει σε άλλη σχολή να δίνει εξετάσεις σε τρία τουλάχιστον μαθήματα, όπως και ο πτυχιούχος
  για να εισαχθεί στη σχολή αξιωματικών θα πρέπει να δίδει εξετάσεις στα μαθήματα της Πρακτικής, της Επιστημονικής Αστυνομίας και του Κανονισμού – Οργανισμού του Σώματος. Εννοείται ότι στη Σχολή Αξ/κων θα συμμετέχουν μόνο απόφοιτοι της Σχολής Υπαξ/κών μετά από διετή εκτέλεση των καθηκόντων στο βαθμό τους. Στη Σχολή Υπαξ/κων θα συμμετέχουν μόνο αστυφύλακες μετά από διετή εκτέλεση των καθηκόντων στο βαθμό τους. Οι εξερχόμενοι των σχολών θα υπηρετούν υποχρεωτικά δύο χρόνια στο τμήμα τάξης. Απαραίτητα μαθήματα κρίνονται η ‘Κοινωνική Συνείδηση’ και η ‘Ηθική’.

 • 27 Ιουλίου 2013, 14:33 | Κ.Π.

  Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας δεν έχει λόγο ύπαρξης και μπορεί να καταργηθεί. Προτείνεται αντικατάσταση με μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα διεξάγεται μέσω της Σχολής Αξιωματικών και Α.Ε.Ι. της χώρας, διότι αυτή τη στιγμή η Εθνικής Ασφάλειας δεν αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακό (σύμφωνα με το νόμο για τις μεταπτυχιακές σπουδές) και άρα είναι άτοπη η συνέχισή της. Θα μπορούσε η Αστυνομία να συμμετέχει στις αντίστοιχες Σχολές του στρατού (π.χ. Σχολή Εθνικής Άμυνας) με περισσότερα άτομα, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα από τη λειτουργία της Σχολής, τα οποία θα δοθούν στην οργάνωση των μεταπτυχιακών. Θα πρέπει να προστεθεί ότι: «Στα μεταπτυχιακά προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, έναντι ανάλογου αντιτίμου» σε αντίθεση με τους αστυνομικούς, για τους οποίους θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν). Έτσι, εξοικονομούμε χρήματα από την κατάργηση της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και κερδίζουμε χρήματα για την διεξαγωγή των μεταπτυχιακών, τα οποία ταυτόχρονα θα αποταμιεύουν χρήματα από τους μη ενστόλους.

 • 27 Ιουλίου 2013, 13:24 | Babis

  Να κλεισει η εισοδος στην Αστυνομική Ακαδημία (Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών) μεσω Πανελληνιων και να γινεται διαγωνισμός με μορια τυπου ΑΣΕΠ ωστε να προσλαμβανονται κατευθείαν απόφοιτοι Λυκείου αλλά και Πτυχιούχοι για φοιτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων (ετήσιας διαρκειας). Εννοείται ότι η εκπληρωση στρατιωτικων υποχρεωσεων σε ειδικες δυναμεις, αλεξιπτωτα, βατραχανθρωπους θα μοριοδοτειται γενναια.
  Κατόπιν μετα από 5ετη εμπειρια οι εχοντες Πτυχιο Πανεπιστημιου να εισερχονται στη Σχολή Αξκων (3ετους φοίτησης οπως Πυροσβεστική)με εξετασεις.

 • 27 Ιουλίου 2013, 05:08 | Μάριος Καραγιάννης

  Στην παράγραφο 4, θα πρέπει να γίνει η εξής προσθήκη:

  «Στην ίδια κατηγορία της ανώτερης βαθμίδας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάγεται και η Σχολή Αστυφυλάκων εξάμηνης διάρκειας σπουδών που προϋπήρχε του έτους 1995 (προ των πανελληνίων εξετάσεων).»

  Με το ίδιο σκεπτικό, ότι δηλαδή η παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση από την Αστυνομία σε αποφοίτους Λυκείου (δηλαδή όσους ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση), αποτελεί επόμενο εκπαιδευτικό στάδιο, άρα τριτοβάθμια εκπαίδευση (ανωτέρα), θα πρέπει και η προγενεστέρα του έτους 1995 Σχολή Αστυφυλάκων, να ενταχθεί στην ίδια ρύθμιση. Σημειωτέον δε, ότι στην προϋπάρχουσα του 1995 σχολή, ήταν υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία (διάρκειας δύο ετών τότε) ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής εν αντιθέσει με την μεταγενέστερη, που απαιτούσε αστράτευτους.
  Η διαφορά του παραγόμενου αποτελέσματος, σε ότι αφορά τους μη ανακριτικούς υπαλλήλους της εξάμηνης σχολής, με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της διετούς, αποτελεί πλεονέκτημα των δευτέρων το οποίο δίνει διαφορετική εξέλιξη στους αποφοίτους της.
  Επειδή η αλλαγή της μορφής της σχολής (το 1995) έγινε με απόφαση της πολιτείας, (καθώς και ο τρόπος εισαγωγής μέσω πανελληνίων εξετάσεων), αποτελεί αδικία για το ήδη προϋπάρχον αστυνομικό προσωπικό, η υποτίμηση, ο υποβιβασμός και η απαξία της προσφοράς τους στο αστυνομικό έργο, όταν υποβαθμίζεται η σχολή τους, η εξέλιξή τους και τελικά οι αποδοχές τους.
  Δεν φέρουν ευθύνη για την κατάσταση αυτή, αφού δεν επέλεξαν το είδος της σχολής που θα φοιτούσαν, αποδεχόμενοι το γεγονός ότι τότε, σχολή ήταν εξάμηνη και παρήγαγε μη ανακριτικούς υπαλλήλους. Δεν είχαν άλλη επιλογή.
  Η αναγνώριση λοιπόν της εξάμηνης σχολής ως τριτοβάθμιας, αποτελεί ελάχιστη δικαίωση σε αυτούς που αδικήθηκαν από την «αλλαγή πλεύσης» των σχολών, χωρίς δική τους ευθύνη. Ούτως ή άλλως, «τιμωρούνται» με την στασιμότητα στον βαθμό του αρχιφύλακα, όταν οι απόφοιτοι της διετούς σχολής, προάγονται (χωρίς καμία εξέταση) στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. Ακόμα όμως και μεταξύ των ομοιόβαθμων αρχιφυλάκων, υφίστανται και πάλι υποτίμηση, αφού θεωρούνται κατώτεροι των αντίστοιχων ανακριτικών (οι οποίοι εξελίσσονται και γρηγορότερα, κατά ένα με δύο έτη)! Εννοείται ότι η διάκριση εκτείνεται και σε μισθολογική διαφορά υπέρ των ανακριτικών.

 • 26 Ιουλίου 2013, 02:06 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (05) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ.

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ), ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

  ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΦΟΥ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α.Υ.).

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΚΑΚΩΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΦΟΥ Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ.ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α.Υ.,ΟΥΤΕ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΥΤΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΥΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ( ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΑΚΡΥΤΕΡΑ.

  ΜΗΠΩΣ ΤΕΘΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΑΦΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ( ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ) ΩΣ Τ.Ε.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ ΝΑ ΔΙΑΣΑΣΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ.

 • 25 Ιουλίου 2013, 22:10 | Πάνος

  Προτείνω την προσθήκη ενός εξαμήνου σπουδών (5 έχει τώρα + 1 εξάμηνο εκπόνηση πτυχιακής εργασίας) στη Σχολή Αστυφυλάκων για να καταστεί, ανώτατη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .Πρέπει όμως να τοποθετηθώ ως προς το θέμα της ιεραρχίας .Η σχολή Αστυφυλάκων πρέπει να μετονομαστεί σε Σχολή Υπαξιωματικών και οι αποφοιτούντες αυτής να λαμβάνουνε τον βαθμό του παραγωγικού Υπαρχιφύλακα με όλες τις αντίστοιχες βαθμολογικές προαγωγές του στρατού ή τουλάχιστον απλά να δοθεί ο βαθμός αυτός όπως και να χει. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό ,καθώς έτσι κλείνει ένα πολύ μεγάλο κενό κυρίως από ηθικής πλευράς καθώς το μορφωτικό επίπεδο εκείνων που εισάγονται με πανελλαδικές και εξέρχονται ευδόκιμα από αυτήν είναι υψηλό .Επίσης ,οι απόφοιτοί της χαρακτηρίζονται από υψηλό επαγγελματισμό . Αξίζει να επισημάνουμε ότι η ΕΛ.ΑΣ εκμεταλλεύεται τους δόκιμους ,στην πρακτική εκπαίδευση, περισσότερο απ’ όσο ορίζεται στις διατάξεις και χωρίς να τους αποζημιώνει,πράγμα το οποίο είναι συνταγματικά απαράδεκτο. Βάσει του άρθρου 22 του Συντάγματος παρ.1 ,όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Επιπλέον ,πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στο είδος των υπηρεσιών που θα διατίθενται με μεγαλύτερη έμφαση την υπηρεσία του βοηθού αξιωματικού υπηρεσίας υποχρεωτικά για όλους σε κάποιο διάστημα.

 • 25 Ιουλίου 2013, 20:04 | ΣΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

  Αξιότιμε κυριε Υπουργέ
  Η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι σπουδαίο έργο μέσα από αυτό το Νομοσχέδιο.
  Πρόταση είναι η αξιοποίηση των πτυχιούχων της Σχολής Αστυφυλάκων και την δυνατότητα απόκτητησης Μεταπτυχιακού Τίτλου της Αστυνομικής Ακαδημίας.Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται το επίπεδο των Αποφοίτων όλων των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ.
  Με εκτίμηση

 • 25 Ιουλίου 2013, 20:51 | Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης

  Ενώ η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τα Ιδρύματα και τις Σχολές του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλο ανώτατη και άλλο ανώτερη. Η ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ταυτίζεται με την ανώτατη και άρα η Σχολή Αστυφυλάκων ΔΕΝ θεωρείται ισότιμη με Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

  Αυτό αποτελεί καταφανέστατη αδικία για όλους τους όλους τους αποφοίτους των Σχολών Αστυφυλάκων.

  Η Σχολή Αστυφυλάκων θα πρέπει και εξισωθεί με τα ΑΤΕΙ και να ανήκει στην ΑΝΩΤΑΤΗ βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΟΧΙ στην ανώτερη που δεν υφίσταται.

 • 25 Ιουλίου 2013, 19:56 | Παναγιώτης ΓΙΑΝΝΙΚΙΔΗΣ

  Αλλάξτε το βαθμολόγιο στην Αστυνομία και ειδικότερα στους χαμηλόβαθμους απόφοιτους της σχολής αστυφυλακων, πρέπει να εναρμονιστεί με αυτό των αντίστοιχων στρατιωτικών σχολών, είναι μεγάλη αδικία για τους απόφοιτους της σχολής αστυφυλάκων να εξελίσσονται όπως οι ΕΠ.ΟΠ…. Επιτέλους δώστε κίνητρα σ’αυτούς που κακά τα ψέμματα τραβάνε όλο το κουπί… Έτσι και αλλιώς λίγο ή πολύ ο καθένας έχει κατανοήσει ότι ίσως να μην πάει ποτέ να υπηρετήσει στον τόπο συμφερόντων του.

 • 25 Ιουλίου 2013, 19:07 | Καραγιώργος Ιωάννης

  1. Αλλαγή του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής Αστυφυλάκων. Η πρακτική εξάσκηση είναι στην ουσία για να καλύπτονται κενά των Υπηρεσιών την περίοδο του καλοκαιριού. Να είναι τετραετής φοίτησης με πιο ουσιαστική εκπαίδευση στα θέματα της Αστυνομίας – Νομολογίας – Φυσικής Αγωγής, Αυτοάμυνας – Οπλοχρησίας. Οι εκπαιδευτές να είναι καθηγητές πανεπιστημίου και όχι απόστρατοι αξιωματικοί.
  2. Επιμόρφωση του προσωπικού με σεμινάρια στο αντικείμενό τους. Υπάρχουν αστυνομικοί που μετά την αποφοίτησή τους δεν έχουν κάνει καμία άλλη εκπαίδευση. Επίσης ποτέ δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση – σεμινάριο μετά από αλλαγές σε νομοθεσία, μεθοδολογίες και πρακτικές της Αστυνομίας.
  3. Εφαρμογή του νόμου περί όπλων και την συνεχή διενέργεια βολών από όλο το αστυνομικό προσωπικό. Η χρήση όπλων έχει γίνει πολύ σύνηθες από όλους τους κακοποιούς, που απαιτεί κατ’ επέκταση την βέλτιστη χρήση από τους αστυνομικούς προκειμένου να μην υπάρχουν παράπλευρες απώλειες.
  4. Την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων φυσικής κατάστασης του μάχιμου αστυνομικού προσωπικού και ετήσια εξέταση αυτών.

 • 25 Ιουλίου 2013, 18:43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η Σχολή Αστυφυλάκων πρέπει να αναβαθμιστεί έστω σε επίπεδο ΤΕΙ και όχι ΙΕΚ. Τα χρόνια φοίτησης στη σχολή να είναι τρία (3). Στον πρώτο χρόνο οι δόκιμοι αστυφύλακες θα εκπαιδεύονται σε θέματα γενικής αστυνόμευσης με μαθήματα τα οποία αφορούν όλους τους κλάδους τις αστυνομίας. Στο δεύτερο έτος κάθε δόκιμος θα πρέπει να επιλέξει τον κλάδο αστυνόμευσης που θέλει να ακολουθήσει. Αν ακολουθήσει κλάδο ασφάλειας θα εκπαιδευτεί πάνω σε θέματα ασφαλείας. Αν ακολουθήσει τον κλάδο τάξης θα πρέπει να εκπαιδευτεί πάνω σε θέματα που αφορούν τον κλάδο τάξης κ.λ.π. Στο τρίτο έτος οι δόκιμοι θα κάνουν την πρακτική τους πάνω στον κλάδο που επιλέξανε. Μετά το τέλος κάθε έτους θα πραγματοποιούνται εξετάσεις σύμφωνα με το ισχύον κανονισμό. Τα χρόνια φοίτησης θα προσμετρούνται ως έτη υπηρεσίας. Περισότερες ώρες εκπαίδευσης πάνω σε όπλα και μεθόδους αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας. Στελέχωση της ακαδημίας με προσωπικό ικανό να εκπαιδεύσει του δοκίμους και όχι απλά για να πουλάνε μερικοί βιβλία να το παίζουν καθηγητές και να κερδίζουν χρήματα.

 • 25 Ιουλίου 2013, 18:39 | νικος

  Δεν μπορούν να ασκούν επαρκώς καθήκοντα αστυνομικού, νεαροί οι οποίοι επέλεξαν το επάγγελμα καθαρά ως βιοπορισμό. Επίσης εκτός του ζήλου ή του υπερβολικού ζήλου με συνέπειες σε βάρος των ιδίων, δεν υπάρχει η αναγκαία αυτοπειθαρχία και αυτοέλεγχος των προσώπων που διάγουν την φάση της εφηβείας τους εντός των υπηρεσιών, πολλές φορές δημιουργώντας δυνητικά προβλήματα στις υπηρεσίες. Αστυνομικός νεότερος των 25 ετών δεν μπορεί να περιβληθεί το μανδύα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Η στράτευση στον Ελληνικό Στρατό πρέπει να θεωρειται επιβεβλημένη.

 • 25 Ιουλίου 2013, 16:09 | Δρ. Δημήτριος Κουτρούμπας

  Σε ότι αφορά την παράγραφο 4 θα πρέπει να διορθωθεί κατά το πρότυπο της παραγράφου 5 δηλαδή «Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τα Ιδρύματα και τις Σχολές του Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης». Ότι ισχύει και για τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας σε ό,τι αφορά τις σχολές των μονίμων υπαξιωματικών.
  Η παρούσα άποψη ότι ανήκει γενικά και αόριστα στην ανώτατη εκπαίδευση μάλλον συσκοτίζει και δημιουργεί προβλήματα παρά λύνει. Είναι καιρός να διορθωθεί μια καταφανέστατη αδικία σε βάρος των αποφοίτων των Σχολών Αστυφυλάκων. Από το 1995 με την εισαγωγή δοκίμων μέσω πανελληνίων εξετάσεων παραμένει σε εκκρεμότητα.
  Επιτέλους η Σχολή Αστυφυλάκων να είναι ισότιμο ίδρυμα με τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα όπως όλες οι σχολές υπαξιωματικών.

 • 25 Ιουλίου 2013, 14:40 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΕΤΕ ΟΤΙ Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕ ΤΑ Τ.Ε.Ι, ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΕΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 • 25 Ιουλίου 2013, 10:57 | skaythess

  Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων [Σ.Κ.Α.Υ.] Θεσσαλονίκης, ως συνδικαλιστικός συνδυασμός-παράταξη της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης-Σωματείου με την επωνυμία Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει:

  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ…

  ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ:

  ΜΕ ΝΟΜΟ Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΑΝΩΤΕΡΗ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις κατατάξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ.Κ.Α.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

  Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (Σ.Κ.Α.Υ.) έπειτα από προσεκτική μελέτη σας ενημερώνει ότι, η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκει στην Τριτοβάθμια Βαθμίδα της Εκπαίδευσης από τα εξής, εκτός βέβαια από τον ρητό ορισμό στη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012, ΠΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ:

  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3404/2005 ορίζεται ότι οι κάτοχοι πτυχίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να κατατάσσονται σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ με κατατακτήριες εξετάσεις. Έτσι, στη συνέχεια καθορίζει ότι οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών, δηλαδή οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων, κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό, ανάλογα με την αντιστοιχία και τη συνάφεια σε ΑΕΙ (και άλλη αδικία εδώ, αφού οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών κατατάσσονται σε κάθε τμήμα ΑΕΙ – όχι ανάλογα με την αντιστοιχία όπως ισχύει για εμάς…) και σε όλα τα ΤΕΙ. Μάλιστα οι κατατάξεις στα ΤΕΙ ορίζονται ως ποσοστά επί των εισακτέων από κοινού, για όλους τους πτυχιούχους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερες Σχολές Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών).

  Σύμφωνα με το σχετικό νόμο έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθ. Φ2/121871/Β3 την 3/11/2005 Υπουργική Απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, που καθορίζει όλα τα ανωτέρω πιο συγκεκριμένα και με κάθε λεπτομέρεια, στην οποία ορίζεται ότι οι κατατάξεις γίνονται είτε με εξετάσεις σε 3 μαθήματα είτε με το βαθμό του πτυχίου.

  Το σημαντικό και αδιαμφισβήτητο το οποίο αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ σ’ αυτά τα δύο νομοθετήματα ότι: «Από το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006 το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταγραφών… οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται…σε ΑΕΙ…σε ΤΕΙ…».

  Γιατί όμως ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει οι αρμόδιοι το λόγο για τον οποίο στο σχέδιο νόμου για την Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναγράφει ότι η Σχολή Αστυφυλάκων είναι ανώτερη σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

  Και κάτι ακόμα: Ο όρος μεταδευτεροβάθμια περιλαμβάνει τα ΙΕΚ, στα οποία μπορούν να εισαχθούν ακόμα και απόφοιτοι Γυμνασίου σε ορισμένες ειδικότητες και ορισμένες σχολές διάρκειας λίγων μηνών, όπως σχολές μαγείρων και ξεναγών…

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 352/1995 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίζεται στην ΑΝΩΤΑΤΗ (ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) και στην ΑΝΩΤΕΡΗ (ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ, ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του Συντάγματος). Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, άρα και όλοι εμείς οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων, που πολλοί από εμάς ήδη έχουμε συμμετέχει σε κατατακτήριες εξετάσεις για την είσοδό μας σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Αναμένουμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και τη θεσμική θωράκιση της Σχολής Αστυφυλάκων, από την οποίο προέρχεται το σύνολο σχεδόν των Αστυνομικών σε ποσοστό 80% περίπου και την ίδρυση ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, και όχι την υποβάθμιση της βασικής σχολής της Αστυνομίας.

  Ακόμα έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  – Τα ΤΕΙ μέχρι το 2001 ήταν ανώτερες σχολές και με το άρθρο 1 του Ν. 2916/2001 έγιναν ανώτατα. Γι’ αυτό μέχρι τότε ήταν 7εξάμηνα και έπειτα αυξήθηκε η διάρκεια σπουδών τους σε 8 εξάμηνα (4έτη).

  – Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι απόφοιτοι ανωτέρων σχολών καταγράφηκαν στην απογραφή είτε ως ΤΕ είτε ως ΠΕ, ανάλογα με την ειδικότητα που έχουν. Υπάρχουν όμως πολλά παραδείγματα κατηγοριών υπαλλήλων με ανώτερη εκπαίδευση που εντάχθηκαν ως ΠΕ. Επίσης, κατηγορίες υπαλλήλων που ήταν απλά απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου εντάχθηκαν ως ΤΕ.

  – Οι μόνοι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα απόφοιτοι ανωτέρας σχολής που δήλωσαν στην απογραφή ΔΕ είμαστε εμείς οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων.

  Άρα τι πρέπει να γίνει: Ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου, αύξηση των εξαμήνων της Σχολής Αστυφυλάκων σε 6 ή σε 7 (με ταχύρυθμη μέθοδο, συνδυάζοντας θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και αύξηση του βασικού μισθού του Δόκιμου Αστυφύλακα) και ένταξη όλων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας ως ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. Παράδειγμα η Σχολή Αξιωματικών που είναι Ανώτατο Ίδρυμα, για τους Αστυνομικούς που εισάγονται σ’ αυτή είναι 3ετούς διάρκειας σπουδών – 6 εξαμήνων, όπως ήταν και πριν το 1995 που εισάγονταν μόνο Αστυνομικοί, πριν τις Πανελλήνιες. Όλοι οι Αστυνομικοί να περάσουν ένα ταχύρυθμο σεμινάριο και να ενταχθούν όχι ως ΤΕ, αλλά ως ΠΕ, όπως όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι.

  Ταυτόχρονα πρέπει να καταργηθεί η εισαγωγή ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών, αφού εξάλλου υπάρχει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. που αποδεικνύει τα θετικά της ρύθμισης αυτής. Εξάλλου, σε ένστολο Σώμα Ασφαλείας, όπως εξάλλου ισχύει στην Πυροσβεστική και στο Λιμενικό, Δόκιμοι Αξιωματικοί στη Σχολή Αξιωματικών πρέπει να εισάγονται μόνο ήδη υπάλληλοι της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, που έχουν κάποια εμπειρία και προϋπηρεσία. Η Αστυνομία δεν έχει πολλές ομοιότητες με τον Στρατό, δεν διοικούν στρατεύσιμους, αλλά Αστυνομικούς υπαλλήλους που είναι το επάγγελμα τους αυτό.

  Στους δύσκολους καιρούς, αφού το μισθολογικό κόστος για τους Αστυνομικούς είναι δεδομένο και δεν μεταβάλλεται με τίποτα, η ένταξη των αποφοίτων της Σχολής Αστυφυλάκων ως ΠΕ δεν επηρεάζει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Απλά ενδυναμώνει ηθικά και θεσμικά τον Έλληνα Αστυνομικό, στο δύσκολο έργο του…

  Σήμερα μετά από τη μεγάλη μάχη που δόθηκε εντός του κοινοβουλίου [δείτε εδώ], αλλά και εκτός από τη ΣΚΑΥ, αλλά και τις λοιπές Συνδικαλιστικές Ενώσεις-Σωματεία-Παρατάξεις, το Υπουργείο άλλαξε το επίμαχο νομοσχέδιο και με το άρθρο 34 του σχεδίου νόμου καταργεί την παράγραφο 4 του Ν.1481/84 η οποία προστέθηκε με το άρθρο 25 του Ν.4058/12 και ορίζει ότι η Σχολή Αστυφυλάκων ΑΝΗΚΕΙ στην ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, το οποίο και θα αποτελεί βασικό νομοθέτημα για την ίδρυση και λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ.!

  Πλην όμως τα προβλήματα παραμένουν:

  1.Το βασικό μας αίτημα για την ένταξη-απογραφή των αποφοίτων της Σχολής Αστυφυλάκων στη κατηγορία Π.Ε.,

  2.Η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας σε Ανώτατο-Αυτόνομο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, με ότι αυτό συνεπάγεται στην εκπαιδευτική αναβάθμισή της και στο χρονικό διάστημα φοίτησης σε αυτή, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν στους αποφοίτους της με την κατοχή ενός τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και

  3.Η εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών μόνο από Αστυνομικούς και όχι από ιδιώτες.

  Είναι πολύ βασικό να καταλάβουν όλοι ότι, η αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του επιπέδου του Σώματος και των υπηρεσιών που προσφέρει σήμερα η Ελληνική Αστυνομία στον Έλληνα πολίτη. Μόνο μέσα από την άρτια γνώση και εκπαίδευση μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια σύγχρονη και λειτουργικότερη Αστυνομία. Το εργαλείο γι’αυτό είναι η Αστυνομική Ακαδημία, η οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το φίλτρο αναβάθμισης του Σώματος.

  Η πολιτεία έχει καθήκον να το πράξει.

  Η βάση [Σχολή Αστυφυλάκων] υπάρχει, ήρθε η ώρα να αρχίζουμε να «χτίζουμε» πάνω σε αυτήν!

  Θέληση μόνο χρειάζεται!

  Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Σ.Κ.Α.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 25 Ιουλίου 2013, 02:05 | ΠΕΤΡΟΣ (ΠΕΤΡΑΝ)

  Άρθρο:28 παράγραφος 4 Διόρθωση:

  4. Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην ανώτατη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην ανώτατη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

  ΠΡΌΤΑΣΗ:
  Προσθήκη ενός εξαμήνου σπουδών (5 έχει τώρα + 1 εξάμηνο εκπόνηση πτυχιακής εργασίας) στη Σχολή Αστυφυλάκων για να καταστεί, ανώτατη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έτσι, να λήξουν μια για πάντα τα όποια προβλήματα κενού για ένταξη σε κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ των αστυφυλάκων υπάρχουν.

 • 24 Ιουλίου 2013, 19:51 | Γιαννης

  Σχετικά με το άρθρο 28 ! Για να καταλάβω , υποβαθμίζεται η σχολή Αστυφυλακων ;
  Πως ειναι δυνατό οι αντίστοιχες Στρατιωτικές σχολές που οι φοίτηση τους ειναι
  Εξι μήνες λιγότερο να ειναι ισάξιες με ΤΕΙ και η σχολή Αστυφυλακων να ειναι ίση με ΙΕΚ !
  Που αποσκοπεί αυτή η κίνηση ; Πως ειναι δυνατό τα ΤΕΙ να δέχονται απόφοιτους της σχολής
  Αστυφυλακων να δώσουν κατατακτειριες εξετάσεις και το νέο σχέδιο να την υποβαθμίζει σε ΙΕΚ!
  Πιστεύω ότι η κίνηση αυτή ειναι λάθος και θα πρέπει η σχολή Αστυφυλακων να παραμείνει
  Αυτό που ειναι , ισάξια με ΤΕΙ ! Αντι να την αναβαθμίσουμε , την υποβιβαζουμε; Ευχαριστώ !

 • 24 Ιουλίου 2013, 18:20 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣ,

  θα ήθελα να ρωτήσω αν στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Αστυνομικής Ακαδημίας θα γίνονται δεκτοί και οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων.
  Είναι κρίμα να αφίνεται μετέωρο στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής της Σχολής.Υπαρχουν ικανότατοι χαμηλόβαθμοι της ΕΛ.ΑΣ. που μπορούν να προάγουν το επίπεδο σπουδών της Ακαδημίας.
  Μία σημαντική αλλαγή στο Νομοσχέδιο θα ήταν (κατα την άποψή μου ) η σαφής τοποθέτηση του σχετικού άρθρου ότι όλοι οι απόφοιτοι της Αστυνομικής Ακαδημίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην υποβολή υποψηφιότητας για την συμμετοχή στα Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής τους.
  Είναι σωστό να έχει όλο το Αστυνομικό προσωπικό διακίωμα στην μετεκπαίδευση σε Μεταπτυχιακά προγράμματα.
  και να μήν δίδονται σε ελάχιστη μερίδα του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. η συνατότητα για Μεταπτυχιακό.
  Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για το χρόνο σας.

 • 24 Ιουλίου 2013, 17:40 | ντανασης παναγιωτης

  θα ηθελα να ρωτησω εφοσον η σχολη αστυφυλακων ειναι υπερδιετους φοιτησης τα πτυχια για ποιο λογο δεν ειναι ισοτιμα με εκεινα των παραγωγικων στρατιωτικων σχολων διετους φοιτησης?