Άρθρο 08: Κλάδος Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών

1. Ο Κλάδος Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και, γενικά, οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τους λοιπούς Κλάδους του Αρχηγείου και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών,
β. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού,
γ. Διεύθυνση Οργάνωσης – Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομικής Υποστήριξης
δ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων,
ε. Διεύθυνση Οικονομικών,
στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής,
ζ. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
2. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών χειρίζεται τα θέματα τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, ανακλήσεων και λοιπών μετακινήσεων, κρίσεων, επανακρίσεων, προαγωγών, αποστρατείας, παραιτήσεων, ηθικών αμοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων και γενικά όλα τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων κρίσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη φρούρηση και την ασφάλεια του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την παρακολούθηση των θεμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στο Αρχηγείο και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αποσπασμένο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου ή εκτελεί υπηρεσία στα εποπτευόμενα από αυτό Ιδρύματα, τη διαχείριση του Χρηματικού – Υλικού και γενικά για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Αρχηγείο. Ειδικά σε θέματα διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού εξυπηρετεί διαχειριστικά και τις Υπηρεσίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) και τη μερική διαχείριση του ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα διορισμών, εντάξεων, μονιμοποιήσεων, μετατάξεων, προαγωγών, αδειών, ηθικών αμοιβών, πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων, εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και γενικά κάθε άλλο θέμα που αφορά το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, χειρίζεται και τα θέματα του προσωπικού του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 46).

4. Η Διεύθυνση Οργάνωσης – Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομικής Υποστήριξης χειρίζεται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι αρμόδια, ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων διαρθρωτικής και λειτουργικής οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, τη χωροταξική κατανομή των αστυνομικών Υπηρεσιών, τον καθορισμό μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου της απόδοσης των Υπηρεσιών, του προσωπικού και των και των εφαρμοζόμενων μεθόδων και διαδικασιών, τον σχεδιασμό των θέσεων εργασίας κάθε Υπηρεσίας, την τυποποίηση εργασιών και μέσων και τη μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων διεύθυνσης των εργασιών και διοίκησης του προσωπικού, τον καθορισμό της στολής και τη μελέτη θεμάτων χρόνου εργασίας και τόπου εργασίας του προσωπικού, τη μελέτη, εκπόνηση και εισήγηση για εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων βελτίωσης της δομής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, τη μελέτη εισαγωγής στη διοικητική λειτουργία των Υπηρεσιών μεθόδων και διαδικασιών ποιότητας και αναβάθμισης του διοικητικού έργου, την παρακολούθηση των κοινωνικών μεταβολών και συνθηκών που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και την αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων στο πλαίσιο του γενικού στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και για τη μελέτη και εισήγηση καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων απόδοσης της Ελληνικής Αστυνομίας και των πόρων, μεθόδων, μέσων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Η Διεύθυνση Οργάνωσης – Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομικής Υποστήριξης είναι, ακόμη, αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Υπηρεσιών και προστασίας και σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης, καθώς και για την παροχή υποστήριξης στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2800/2000. Επίσης, η Διεύθυνση αυτή μεριμνά για την κατάρτιση του 5ετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) λαμβάνοντας υπόψη, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας, κατά την κατάρτισή του, ιδίως τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους σε σχέση με τις υφιστάμενες και μεσοπρόθεσμες λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Σώματος. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων του άρθρου 13 του ν. 2800/2000 κατά το μήνα Μάιο και αφορά στην περίοδο που αρχίζει το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους και για τα επόμενα τέσσερα έτη. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. αναθεωρείται τακτικά κάθε έτος βάσει των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παράγει η εφαρμογή του και των μεταβολών των συναφών δεδομένων. Επίσης, το Σ.Ε.Π.Ε.Α. δύναται να αναθεωρηθεί και εκτάκτως σε ιδιαιτέρως σοβαρές, ιδιαίτερες ή επείγουσες περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή του ή απαιτούν την άμεση προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. εξειδικεύεται σε επιμέρους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς άξονες οι οποίοι αφορούν ιδίως στην οργανωτική δομή του Σώματος, στην διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στον προϋπολογισμό λειτουργίας συνολικά και ανά οργανωτική δομή στους βασικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και στη συνεργασία με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς και ιδίως με τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά την έγκριση του Σ.Ε.Π.Ε.Α. από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή του, καταρτίζονται, βάσει αυτού, από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, Κλάδους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τα ειδικότερα ετήσια επιχειρησιακά σχέδια και προγράμματα δράσης.
Επίσης είναι αρμόδια για την κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, τη μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, τη μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία και τη διατύπωση σχετικών σχολίων και προτάσεων, τη συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας, καθώς και για την επεξεργασία ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και το Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μεριμνά για τη συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των γνωμοδοτήσεων και των αποφάσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των εγκυκλίων διαταγών των Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία, για την τήρηση του αρχείου Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για τη χρήση της τράπεζας νομικών πληροφοριών, για τη συγκέντρωση, μελέτη, επεξεργασία, ταξινόμηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ενδιαφέρει την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και για τη φροντίδα έκδοσης συλλογής της νομοθεσίας που παρουσιάζει αστυνομικό ενδιαφέρον και συλλογής οργανικών νόμων και κανονισμών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, παρέχει στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες υποστήριξη τόσο για το χειρισμό των θεμάτων αυτών όσο και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους.

5. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων είναι αρμόδια, ιδίως, για τη μελέτη και τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας και την προώθησή τους στην Αστυνομική Ακαδημία προς υλοποίηση μέσω σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της, μέριμνα για υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, τη φροντίδα για την προκήρυξη και διενέργεια των εισιτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, τη μελέτη και τον προσδιορισμό σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο των αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε δεξιότητες, γνώσεις και εξειδικεύσεις και προώθηση σχετικών εισηγήσεων για την κάλυψη τους, τη μελέτη και προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από την Αστυνομική Ακαδημία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και για την εισήγηση αναφορικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες απόκτησης και πιστοποίησης συγκεκριμένων τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων του αστυνομικού προσωπικού, τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του. Επίσης, είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών και εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό, για τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και κέντρων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, για την κατάρτιση και υλοποίηση, σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και για τη συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.

6. Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για το χειρισμό, σε κεντρικό επίπεδο, όλων των θεμάτων οικονομικής φύσεως και ιδίως των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα «Ελληνική Αστυνομία» και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, στην κατανομή, ανακατανομή και τον έλεγχο της κίνησης της πάγιας προκαταβολής, στο διορισμό δημοσίων υπολόγων, στην έγκριση της πραγματοποίησης δαπανών, στη σύνταξη εκθέσεων κάλυψης δαπανών, στην κατάρτιση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Ελληνικής Αστυνομίας και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στη στέγαση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου, στην αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων, οχημάτων, εναέριων μέσων και πλωτών σκαφών, στον προσδιορισμό των αναγκών του προσωπικού σε ατομικά εφόδια και είδη εξάρτυσης και την κατανομή τους σ’ αυτό, καθώς και των θεμάτων που αφορούν σε θέματα αποδοχών, αποζημιώσεων και κάθε είδους αμοιβών, ασφάλισης και συνταξιοδότησης του ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Σώματος. Επίσης, η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην εποπτεία και τον έλεγχο του Ιδρύματος «Παιδικές Εξοχές», στον έλεγχο των βιβλίων υλικού των διαχειρίσεων υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στον προέλεγχο της πληρότητας, της κανονικότητας και της νομιμότητας των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή ή με τακτικά χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα, λοιπές αποζημιώσεις και αμοιβές και μετακινήσεις του προσωπικού.

7. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής είναι αρμόδια για το χειρισμό των θεμάτων υλικοτεχνικής και πληροφορικής υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης, ασφάλειας και βελτίωσης δικτύων και συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας, προσδιορισμού και κάλυψης των αναγκών των αστυνομικών Υπηρεσιών σε μεταφορικά και τεχνικά μέσα, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, οπλισμό, εξομοιωτές, συσκευές εργαστηρίων βλητικών δοκιμών και άλλο αναγκαίο αμυντικό, τεχνολογικό και εργαστηριακό υλικό, εκπόνησης και υλοποίησης κτιριολογικών προγραμμάτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και παραχωρήσεων, αξιοποίησης, ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης των τεχνολογικών συστημάτων και παρακολούθηση των σχετικών με αυτά συμβάσεων, καθώς και για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση, κατανομή και αποστολή στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οπλισμού, ατομικών εφοδίων, μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και γενικών εφοδίων. Επίσης, η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής, για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

8. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδια για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και ιδίως για την προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διοργάνωσης σχετικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και άλλων πρόσφορων τρόπων, την επικοινωνία με δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης του κοινού, την οργάνωση τελετών και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα σχέσεων με συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις, τη φροντίδα για συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων ή την αντιπροσώπευσή της σε κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και για τη διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος και αθλητικών, μουσικών και εικαστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Επίσης, η Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την υποστήριξη της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στις εθιμοτυπικές υποχρεώσεις της, για την επιμέλεια της έκδοσης και της διαχείρισης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των εκδόσεων που αποβλέπουν στην άσκηση και προώθηση των δημοσίων σχέσεων και του έργου της, για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων αναφορικά με την ιστορία της εξέλιξης του αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας, για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, για την τήρηση αρχείων δημοσιογραφικής ύλης και οπτικοαουστικού υλικού για τις ανάγκες των εκδόσεων, καθώς και για την επικοινωνία με τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας και την εξυπηρέτησή τους σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας λειτουργούν η Υπηρεσία Θρησκευτικού, η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η Υπηρεσία Μουσικής, της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 5 Αυγούστου 2013, 12:29 | ΧΑΡΕΛΑΣ Αθανάσιος μέλος ΔΣ ΠΟΣΥΦΥ

  Προτείνεται, σύμφωνα με το υπόμνημα – μελέτη που κατέθεσε η ΠΟΣΥΦΥ τον Νοέμβριο του έτους 2012, η σύσταση ειδικής οικονομικής Υπηρεσίας εντός του κλάδου αλλοδαπών και μετανάστευσης, που θα ασχοληθεί με την διαχείριση ειδικών πόρων αλλά με την άριστη , άμεση γνώση κάθε εκπόνησης μελέτης για την προμήθεια υλικών και μέσων που απαιτούνται πραγματικά μέσω των ειδικών ταμείων χρηματοδότησης. Επίσης ως αρμόδια Υπηρεσία μέσω του ιδίου τμήματος εκκαθάρισης θα προβαίνει σε σύνταξη και έλεγχο κάθε υπομνήματος που υποβάλλεται για μετακινήσεις προσωπικού χρηματοδοτούμενων από frontex και ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.
  Η στελέχωση αυτής της Υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και με αστυνομικούς – καθόσον υπάρχουν συνάδελφοι με γνώσεις και
  πτυχία στην μισθοδοσία και στα οικονομικά – και θα υπάγονται
  στον κλάδο.
  Σχετικά με την εκπόνηση μελετών για την προμήθεια υλικών και μέσων θέτουμε απαραίτητη αν όχι η συμμετοχή στις επιτροπές εκπροσώπων των αστυνομικών τουλάχιστον η υποβολή υπομνήματος με τις προτεινόμενες προδιαγραφές.

 • 5 Αυγούστου 2013, 01:57 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Χαράλαμπος Γ.Γραμματέας Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

  Επιβάλλεται η δημιουργία ξεχωριστής ανεξάρτητης οικονομικής υπηρεσίας για τον κλάδο αλλοδαπών, αυτό θα συμβάλει στην γρηγορότερη απορρόφηση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία με αποτέλεσμα την ταχύτερη υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων κατά της παράνομης μετανάστευσης.

 • 5 Αυγούστου 2013, 00:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων που είναι αρμόδια για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και ιδίως για την προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διοργάνωσης σχετικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και άλλων πρόσφορων τρόπων, την επικοινωνία με δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης του κοινού, την οργάνωση τελετών και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα σχέσεων με συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις, τη φροντίδα για συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων ή την αντιπροσώπευσή της σε κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και για τη διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος και αθλητικών, μουσικών και εικαστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας λειτουργούν η Υπηρεσία Θρησκευτικού, η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η Υπηρεσία Μουσικής, της Ελληνικής Αστυνομίας. Αναρωτιέμαι Άραγε αυτή η Υπηρεσία σε τι εξυπηρετεί, με τόσους υπαλληλους, που το έγκλημα κυριαρχεί και αν συμβάλει άραγε στην μείωσή του και ποίοι άραγε υπηρετούν εκεί.Μήπως πρέπει να συντημηθεί σε ομοειδές Γραφείο ισάξιο με το Γραφείο του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

 • 4 Αυγούστου 2013, 21:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Τα θέματα διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού θα πρέπει να ανατεθούν αποκλειστικά σε πολιτικούς υπαλλήλους ή στον Διαχειρισιτή της Α.Δ.και όχι σε αστυνομικούς που έχουν τόσα άλλα αντικείομενα.

 • 4 Αυγούστου 2013, 20:33 | Α.Α.

  Συμφωνώ με τις προτάσεις πολλών οι οποίοι εύστοχα αναφέρθηκαν στην ακατανόητη υποβάθμιση της Δ/νσης Πληροφορικής , κάτι που φαίνεται πως δεν έχει μελετηθεί κατάλληλα και θα πρέπει να προβληματίσει τους εισηγητές. Η Δ/νση Πληροφορικής θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε ηγεσίας μέσω των οποίων θα παρακολουθείται και θα υλοποιείται μια ενιαία στρατηγική. Προτείνεται η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων με υπαγόμενες τη Δ/νση Πληροφορικής και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία θα εποπτεύεται από τον Αρχηγό και δυνητικά θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τη Διεύθυνση Διαβατηρίων η οποία θα πρέπει πλέον να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Πιστοποιήσεων, αφού εκδίδει πλέον πολλά περισσότερα είδη εγγράφων από τα διαβατήρια. Σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. η Δ/νση Πληροφορικής πέραν των αυξημένων αρμοδιοτήτων της είναι υπεύθυνη για τη τυποποίηση διαδικασιών και την ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προς εξοικονόμηση κόστους και χρόνου εργασίας, όπως και για τη δημιουργία ενιαίων βάσεων πληροφοριών και τον έλεγχο ασφαλούς πρόσβασης σε αυτές.
  Η απομονωμένη φράση που υπάρχει στη διαβούλευση στο τέλος του άρθρου 8 παρ.7 <> δείχνει σίγουρα δύο πράγματα , πρώτον τη προχειρότητα που είναι γραμμένη αφού αποτελεί πιστή αντιγραφή της πρώτης παραγράφου από ένα ευρύτερο κείμενο που αναφέρεται στην αποστολή της Δ/νσης Πληροφορικής και είναι ανηρτημένη στο site της ΕΛ.ΑΣ και δεύτερον την άγνοια των συντακτών για το σύνολο των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών που έχουν ανατεθεί στη Δ/νση Πληροφορικής οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τον όρο <>. Ενδεικτικά αναφέρονται :
  1) η τεχνική διαχείριση των συστημάτων SCHENGHEN(SIS II) και Visa Information System
  2) το τεράστιο οικονομικό όφελος από την εσωτερική ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών και διαχείριση των συστημάτων και δικτύων
  3) η διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη
  4) η ηλεκτρονική επικοινωνία με άλλα υπουργεία (Μεταφορών , Οικονομικών , Εξωτερικών , Διοικ. Μεταρρύθμισης, Δικαιοσύνης κ.α.)
  5) η διασύνδεση με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
  6) ο έλεγχος πρόσβασης και διακίνησης πληροφοριών με το Λιμενικό , τα Τελωνεία κ.α. ,
  7) η πλήρης μηχανογράφηση των Υπηρεσιών Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής του ΥΠΤΠ
  8) η Πολιτική Ασφάλειας
  9) η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  και πολλά άλλα συμπεριλαμβανομένων μεγάλων έργων από το ΕΣΠΑ.
  Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι σύμφωνα με το πρόσφατο νόμο περί Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημιουργείται σε κάθε Υπουργείο Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Πληροφορικής ενώ στο Υπουργείο Οικονομικών υφίσταται Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τις παραπάνω αρμοδιότητες. Στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προφανώς δεν έχει γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα μιας Γενικής Διεύθυνσης αφού σύμφωνα με την υπό διαβούλευση αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας θα είναι το Τμήμα μιας ετερογενής Διεύθυνσης Τεχνολογικής Υποστήριξης και Πληροφορικής.

 • 4 Αυγούστου 2013, 20:25 | Κ.Ε.

  Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών και η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού θα πρέπει να συγχωνευθούν σε μία ενιαία Διεύθυνση Προσωπικού με τα ανάλογα Τμήματα. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού έχει ελάχιστα θέματα να χειριστεί, σε σχέση με τις υπόλοιπες και ιδίως την Αστυνομικού Προσωπικού και εάν υπήρχε πρόταση συγχώνευσης, θα ήταν αυτή της Αστυνομικού με την Πολιτικού Προσωπικού και όχι της Αστυνομικού Προσωπικού με την Εσωτερικών Λειτουργιών. Το μοναδικό πρόβλημα προκύπτει από τα προσωπικά συμφέροντα, καθώς οι αρμόδιοι θα έχαναν τη θέση Διευθυντή που κατέχουν και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτημάτων.

 • 2 Αυγούστου 2013, 12:50 | Χ.Σ.

  Η Διεύθυνση Πληροφορικής όπως λειτουργεί έως σήμερα αποτελεί Ειδική Υπηρεσία με Ειδικό σκοπό την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής και την Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΛ.ΑΣ. και του Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σκοπός ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από καμία άλλη Υπηρεσία η οποία δεν θα έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση και το προσωπικό της δε θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό τον Ειδικό σκοπό. Η νέα Υπηρεσία όπως περιγράφεται προσπαθεί να συγκεντρώσει αντικείμενα αλλότρια μεταξύ τους καταργώντας έτσι την εξειδίκευση και τον Ειδικό σκοπό που εξυπηρετούν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες.
  Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα μπορούσε να ενσωματώσει το αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών, που μέχρι σήμερα έχει η Διεύθυνση Τεχνικών και να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών η οποία θα είχε ως αντικείμενο:
  1. την οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη, ασφάλεια και βελτίωση δικτύων και συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας
  2. το σχεδιασμό σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και υποστήριξη των αναγκαίων εφαρμογών Πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
  3. τη διασφάλιση της Ασφάλειας των κρίσιμων Προσωπικών και άλλων Δεδομένων που διατηρούνται από την Ελληνική Αστυνομία,
  4. την έρευνα και ανάπτυξη Συστημάτων για την απλοποίηση διαδικασιών και την καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας.
  5. τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς και συμβολή στην ολοκλήρωση του οράματος για ολοκληρωτική διασύνδεση μεταξύ των Συστημάτων όλων των Δημοσίων Οργανισμών
  6. τη παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω οργανωμένου τηλεφωνικού κέντρου και τη συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού και υλικών Πληροφορικής.
  Όσον αφορά το προσωπικό που θα τη στελεχώσει, θα πρέπει να επιλεχθεί με έμφαση στα προσόντα και τις δεξιότητες. Άλλωστε, η Πληροφορική είναι μια επιστήμη η οποία απαιτεί εξειδίκευση και βαθιά γνώση των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται το Προσωπικό. Δεν είναι αντικείμενο επιφανειακό που μπορεί να ενασχοληθεί μαζί του οποιοσδήποτε απλά έχει Γραμματειακή, Επιτελική, Διοικητική ή Αστυνομική Εμπειρία. Απαιτεί υπόβαθρο στην επιστήμη, διαρκή επιμόρφωση και πλήρη ενασχόληση με αυτό. Εν συνεχεία θα πρέπει να δοθεί στο Προσωπικό Ειδικότητα η οποία να συνάδει με τον Ειδικό σκοπό που θα εξυπηρετεί η θέση τους. Δε νοείται Τεχνικός ή Μηχανικός Πληροφορικής ο οποίος να ασχολείται εκτός των θεμάτων της Ειδικότητας του με αλλότρια αντικείμενα για τα οποία ούτε τη γνώση και επιστημονική επάρκεια διαθέτει, ούτε θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις τους. Σε περίπτωση υποστελέχωσης, κακής επιλογής Προσωπικού ή ενασχόλησης του Προσωπικού με αλλότρια αντικείμενα, τα αποτελέσματα θα φανούν άμεσα καθώς ή έλλειψη επάρκειας σε γνώση ή εξειδικευμένο Προσωπικό θα προκαλέσουν αύξηση της δαπάνης για τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εφαρμογών από Εξωτερικούς Φορείς.
  Όσον αφορά τη Διεύθυνση Τεχνικών είναι οφθαλμοφανές ότι το αντικείμενο της είναι ίδιο με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών με τη μεν να είναι στην προμήθεια και συντήρηση και τη δε στην τεχνική υποστήριξη των Υλικών, Οχημάτων, Κτιριακών Εγκαταστάσεων. Προτείνεται η Συγχώνευση τους σε μία Διεύθυνση.
  Τέλος, όσον αφορά τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού προτείνεται η συγχώνευσή της με τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού και όχι με Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών η οποία έχει έργο Διαχείρισης και Φύλαξης του κτιρίου.

 • 2 Αυγούστου 2013, 12:38 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΟΥΜΕΝΤΖΙΑΝΟΣ

  Ι. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων έπρεπε να είναι τμήμα της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού. Οι αρμοδιότητες της Αστυνομικής Ακαδημίας την καλύπτουν και αν είναι ανάγκη συμπληρώνονται.
  ΙΙ. Η κατάργηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι ακατανόητη. Τα αντικείμενα της Πληροφορικής και της Τεχνικών δεν έχουν καμία συνάφεια μεταξύ τους, εκτός ενός μικρού μέρους που αφορά τα Δίκτυα πληροφοριακών Συστημάτων.
  Η Τεχνολογία της Πληροφορικής, με τις διάφορες εκφάνσεις της είναι η αιχμή του δόρατος της σύγχρονης Τεχνολογίας. Αυτό είναι πασίγνωστο.
  Η Αστυνομία κατόρθωσε να αποκτήσει και να χρησιμοποιεί ένα από τα καλύτερα Πληροφοριακά Συστήματα της χώρας μας. Πώς και από ποιους θα υποστηριχθεί το Σύστημα αυτό (Police on line), καθώς και τα διεθνή παρακλάδια του (Schengen, Europol) ;
  Πώς θα συντηρηθούν οι υπάρχουσες μηχανογραφικές εφαρμογές και πώς θα αναπτυχθούν νέες;
  Πώς θα επεκταθεί και εκσυγχρονισθεί το Υπηρεσιακό Δίκτυο Πληροφορικής για την αντιμετώπιση καταστάσεων και για την εξοικονόμιση προσωπικού;
  Γιατί αυτή η απαξίωση του εξειδικευμένου προσωπικού της Πληροφορικής, που έστησε πρωτοποριακά ένα από τα μεγαλύτερα Πληροφοριακά Συστήματα στη Ελλάδα και το εφοδίασε με υψηλού επιπέδου Μηχανογραφικές Εφαρμογές, με μόνη, σχεδόν, επιβάρυνση του Δημοσίου, τον εξοπλισμό; Γιατί το προσωπικό αυτό εκτός της εξειδίκευσής του στη Πληροφορική είναι και Γενικών Καθηκόντων και κάλυπτε και καλύπτει ανάγκες αστυνομικής φύσεως (Μέτρα σε γήπεδα, συγκεντρώσεις, περιπολίες … και ό,τι άλλο προκύπτει).
  Είναι επιτακτική ανάγκη η συνέχιση της αυτοτελούς λειτουργίας της Πληροφορικής και του εκσυγχρονισμού της. Ας γίνει αναδρομή στα αρχεία για να εντοπιστούν οι προτάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στην Αστυνομία και που όλες προσέκρουσαν στις «αρμόδιες» Διευθύνσεις του ΑΕΑ.

 • 1 Αυγούστου 2013, 06:57 | Φ.Χ.

  Με την προτεινόμενη δημιουργία ενός διογκωμένου κλάδου υπό το όνομα «Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών» και την ενσωμάτωση-συγχώνευση Διευθύνσεων με ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η αποδοτικότερη λειτουργία του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Απεναντίας, αυτό που προκύπτει είναι η υποβάθμιση του έργου που επιτελείται στις επιμέρους υπάρχουσες Διευθύνσεις και η απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού που τις στελεχώνει.
  Πιο συγκεκριμένα, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής και Τεχνικών παρόλο που φαινομενικά δείχνουν να έχουν μια συνάφεια, ουσιαστικά διαρθρώνονται σε Τμήματα τα οποία ασχολούνται με εντελώς ετερογενή θέματα. Είναι σαφές ότι είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικό, μια πληθώρα Τμημάτων, να βρίσκονται υπό τη διοίκηση ενός Προϊσταμένου. Πώς είναι δυνατόν στους κόλπους της ίδιας Διεύθυνσης να έχεις προσωπικό που ασχολείται με τη συντήρηση και κατασκευή κτιρίων και προσωπικό που ασχολείται με την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών και την υποστήριξη σύνθετων συστημάτων Πληροφορικής. Η συγχώνευση με σκοπό την κατάργηση θέσεων προϊσταμένων ή διοικητικής υποστήριξης έχει κάποια λογική, αλλά θα πρέπει να αποτιμηθεί και το κόστος σε σχέση με το όφελος. Η αιτιολογική έκθεση δεν περιγράφει κάποια τέτοια ανάλυση που να τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη πρόταση συγχώνευσης.
  Η Διεύθυνση Πληροφορικής τα τελευταία 10 χρόνια διαχειρίζεται έργα Πληροφορικής πολλών εκατομμυρίων με σκοπό των εκσυγχρονισμό και την υποβοήθηση του αστυνομικού έργου. Το προϊόν αυτών των έργων υποστηρίζεται σήμερα από προσωπικό της ιδίας. Η Ελληνική Αστυνομία έχει επενδύσει στη Διεύθυνση αυτή με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων. Η συγχώνευση των Διευθύνσεων Πληροφορικής και Τεχνικών οργανωτικά πλήττει τις δύο Υπηρεσίες και το έργο τους, ενώ είναι αμφίβολο το ενδεχόμενο οικονομικό όφελος που ίσως προκύψει.

 • 31 Ιουλίου 2013, 10:28 | Π.Μ.

  Συμφωνώ με Κ.Γ., Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ, Φ.Χ.
  Πληροφορική ή επιστήμη υπολογιστών ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τα θεωρητικά θεμέλια των εννοιών της πληροφορίας και του υπολογισμού, καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους.

  Η πληροφορική ερευνά επίσης μεθόδους ανάλυσης, συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκτησης, κωδικοποίησης και μετάδοσης αναπαραστάσεων πληροφοριών.

  Η πληροφορική συσχετίζεται στενά με άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως:
  • Κυβερνητική
  • Γλωσσολογία
  • Μαθηματική λογική
  • Στατιστική
  • Εφαρμοσμένα μαθηματικά
  • Ηλεκτρονική
  • Επιστήμη ηλεκτρολόγου μηχανικού
  • Γνωσιακή επιστήμη
  • Υπολογιστική νευροεπιστήμη
  • Υπολογιστική φυσική

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE

  Από την προτεινόμενη δομή της Υπηρεσίας προκύπτει σαφώς ότι δυστυχώς υπάρχει μια σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας της Πληροφορικής.

  Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

  Οι οργανισμοί που δεν χρησιμοποιούν εδώ και αρκετά χρόνια την πληροφορική ως εργαλείο για την αποτελεσματική διοίκηση (Governance) και την διάχυση της πληροφορίας είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν.

  Η υφιστάμενη δομή της Διεύθυνση Πληροφορικής είναι προφανώς απαρχαιωμένη και δεν καλύπτει τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια και προφανώς πρέπει να εκσυγχρονισθεί δίνοντας έμφαση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης, της ασφάλειας, της υψηλής διαθεσιμότητας και της διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις Υπηρεσίες και του πολίτες.

  Υπάρχουν οργανωτικά μοντέλα, πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί ήδη από την δεκαετία του 90 στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. στον δημόσιο (πχ.British Standards & Department of Defense – DoD) και τον ιδιωτικό τομέα που θα μπορούσαν και προτείνεται να χρησιμοποιηθούν. Ενδεικτικά αναφέρω τα πρότυπα TOGAF, COBIT, ITILv3.

  Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου που παραμένει ανεκμετάλλευτο εξαιτίας της απαρχαιωμένης δομής της Υπηρεσίας. Η επικείμενη αναδιάρθωση πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για καινοτομία και ανάπτυξη και όχι για οπισθοδρόμηση.

  Συνοψίζοντας η Διεύθυνση Πληροφορικής προτείνεται να συσταθεί ως ανεξάρτητη Διεύθυνση, υπαγόμενη στον Υπαρχηγό ή στον Αρχηγό με οργανόγραμμα και κανονισμό λειτουργίας βασισμένα στα πρότυπα που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 • 30 Ιουλίου 2013, 13:07 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Η Δνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, λόγω της άμεσης συνάφειας του αντικειμένου της με αυτό της Αστυνομικής Ακαδημίας προτείνεται να ενσωματωθεί στην Αστυνομική Ακαδημία. Ο ρόλος της Δνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας, η προκήρυξη και διενέργεια εξετάσεων εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και η εισήγηση μεθόδων και διαδικασιών απόκτησης και πιστοποίησης τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων του Αστυνομικού Προσωπικού. Οι αρμοδιότητες της Δνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων στο σύνολό τους εκτελούνται σε συνεργασία και έχουν άμεση συνέργεια με την Αστυνομική Ακαδημία. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η ένταξη της Δνσης στην Αστυνομική Ακαδημία (Ν.Π.Δ.Δ.) ως Δνση στα πλαίσια της συγκρότησης του Επιτελείου της.

 • 30 Ιουλίου 2013, 12:46 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Άρθρο 8 παρ. 7

  (ισχύει η πρόταση για μετονομασία σε «Δνση Υποδομών-Δικτύων και Πληροφορικής»)
  Η Δνση Υποδομών-Δικτύων και Πληροφορικής είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων υλικοτεχνικής και πληροφορικής υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης, ασφάλειας και βελτίωσης δικτύων και συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας, εκπόνησης και υλοποίησης κτιριολογικών προγραμμάτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και παραχωρήσεων, αξιοποίησης, ανάπτυξης, συντήρησης, και υποστήριξης των τεχνολογικών συστημάτων και παρακολούθηση των σχετικών με αυτά συμβάσεων. Επίσης η Δνση αυτή είναι αρμόδια για το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής, για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 29 Ιουλίου 2013, 22:51 | GEORGE

  Οι τεχνολογίες επικοινωνιών – πληροφορικής στριμώχτηκαν από το συντάκτη του κειμένου σε μία τεράστια πρόταση (μαζί με όλα τα άλλα τεχνικά θέματα: κτίρια, οχήματα, οπλισμός, εξοπλισμός και γενικά εφόδια μαζί με την προμήθειά τους).
  Αν σ’ αυτό προσθέσει κανείς τη «μηχανογράφηση», όρο που παραπέμπει στις δεκαετίες 70-80, είναι εύκολα αντιληπτό ότι η σημασία που δίνεται από το συντάκτη της αναδιάρθρωσης σε θέματα επικοινωνιών – πληροφορικής απέχει, το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς, από τις απαιτήσεις της εποχής.
  Πλέον αυτών των προφανών, δε φαίνεται να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον επί θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προστασίας-ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνιών που αποτελούν επίκαιρα ζητήματα για μια σύγχρονη αστυνομία – εφόσον βέβαια στους στόχους της αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβάνεται και αυτός της αστυνομίας με σύγχρονη αντίληψη.

 • 29 Ιουλίου 2013, 21:00 | GEORGE

  Όσον αφορά τις τεχνικές υπηρεσίες υπάρχει προφανής επικάλυψη αρμοδιοτήτων των 2 Διευθύνσεων:

  Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής: «……οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης, ασφάλειας και βελτίωσης δικτύων και συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας, προσδιορισμού και κάλυψης των αναγκών των αστυνομικών Υπηρεσιών σε μεταφορικά και τεχνικά μέσα, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, οπλισμό, εξομοιωτές, συσκευές εργαστηρίων βλητικών δοκιμών και άλλο αναγκαίο αμυντικό, τεχνολογικό και εργαστηριακό υλικό, εκπόνησης και υλοποίησης κτιριολογικών προγραμμάτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και παραχωρήσεων, αξιοποίησης, ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης των τεχνολογικών συστημάτων και παρακολούθηση των σχετικών με αυτά συμβάσεων, καθώς και για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση, κατανομή και αποστολή στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οπλισμού, ατομικών εφοδίων, μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και γενικών εφοδίων.»

  Τεχνικών Εφαρμογών: «……συντήρηση και επισκευή του οπλισμού, των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων, του τηλεπικοινωνιακού υλικού και λοιπών τεχνικών μέσων και γενικών εφοδίων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, την εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που επιτρέπει ο τεχνικός της εξοπλισμός και γενικά την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.»

  Τι ειδοποιό διαφορά έχουν οι παραπάνω περιγραφές; (στο χειρισμό θεμάτων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κτιρίων, οχημάτων κλπ)
  Αν υπάρχει όντως ανάγκη διατήρησης 2 ξεχωριστών τέτοιων υπηρεσιών, αυτή η ανάγκη δε φαίνεται με κανένα τρόπο μέσα από την προτεινόμενη αναδιάρθρωση.

 • 29 Ιουλίου 2013, 11:29 | Παναγιώτης ΣΥΡΜΑΛΗΣ

  Παρόραμα στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4. Πριν από τη φράση «εφαρμοζόμενων μεθόδων» έχει αναγραφεί δύο φορές η φράση: «και των».
  ΣΥΡΜΑΛΗΣ Παναγιώτης
  Αστυνόμος Β΄

 • 28 Ιουλίου 2013, 14:24 | SP

  Ένας Κλάδος ενοποιημένος στη θέση των δύο υπαρχόντων σήμερα, όχι μόνο δεν θα είναι αποτελεσματικός αλλά θα αντιμετωπίσει σημαντικότατα λειτουργικά προβλήματα, ενόψει μάλιστα κρίσιμων ζητημάτων αρμοδιότητάς του. Προτείνεται η διατήρηση ως αυτοτελών Κλάδων που υπάρχουν σήμερα.

  Το ίδιο ακριβώς παρατηρείται και για τη συγχώνευση των Διευθύνσεων Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών. Ένας Διευθυντής σήμερα να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλο φόρτο αρμοδιοτήτων, με ειδικά αντικείμενα, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Προτείνεται η διατήρηση ως αυτοτελών των Διευθύνσεων που υπάρχουν σήμερα.

  Η μεταφορά της αρμοδιότητας για: «τη φροντίδα για την προκήρυξη και διενέργεια των εισιτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις», σημαίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων, υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού; Ή ένα τόσο σημαντικό ζήτημα θα το χειριστεί εκ των ενόντων το προσωπικό της Δ/νσης Εκπαίδευσης που στερείται εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας;

 • 28 Ιουλίου 2013, 12:49 | Φ.Χ.

  Με την προτεινόμενη δημιουργία ενός διογκωμένου κλάδου υπό το όνομα «Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών» και την ενσωμάτωση-συγχώνευση Διευθύνσεων με ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η αποδοτικότερη λειτουργία του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Απεναντίας, αυτό που προκύπτει είναι η υποβάθμιση του έργου που επιτελείται στις επιμέρους υπάρχουσες Διευθύνσεις και η απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού που τις στελεχώνει.

  Πιο συγκεκριμένα, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής και Τεχνικών παρόλο που φαινομενικά δείχνουν να έχουν μια συνάφεια, ουσιαστικά διαρθρώνονται σε Τμήματα τα οποία ασχολούνται με εντελώς ετερογενή θέματα. Είναι σαφές ότι είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικό, μια πληθώρα Τμημάτων, να βρίσκονται υπό τη διοίκηση ενός Προϊσταμένου. Πώς είναι δυνατόν στους κόλπους της ίδιας Διεύθυνσης να έχεις προσωπικό που ασχολείται με τη συντήρηση και κατασκευή κτιρίων και προσωπικό που ασχολείται με την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών και την υποστήριξη σύνθετων συστημάτων Πληροφορικής. Η συγχώνευση με σκοπό την κατάργηση θέσεων προϊσταμένων ή διοικητικής υποστήριξης έχει κάποια λογική, αλλά θα πρέπει να αποτιμηθεί και το κόστος σε σχέση με το όφελος. Η αιτιολογική έκθεση δεν περιγράφει κάποια τέτοια ανάλυση που να τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη πρόταση συγχώνευσης.

  Η Διεύθυνση Πληροφορικής τα τελευταία 10 χρόνια διαχειρίζεται έργα Πληροφορικής πολλών εκατομμυρίων με σκοπό των εκσυγχρονισμό και την υποβοήθηση του αστυνομικού έργου. Το προϊόν αυτών των έργων υποστηρίζεται σήμερα από προσωπικό της ιδίας. Η Ελληνική Αστυνομία έχει επενδύσει στη Διεύθυνση αυτή με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων. Η συγχώνευση των Διευθύνσεων Πληροφορικής και Τεχνικών οργανωτικά πλήττει τις δύο Υπηρεσίες και το έργο τους, ενώ είναι αμφίβολο το ενδεχόμενο οικονομικό όφελος που ίσως προκύψει.

 • 28 Ιουλίου 2013, 12:19 | Αλεξανδρος

  κύριε Υπουργέ γιατί πρέπει ο κλάδος διοικητικού να έχει τόσες διευθύνσεις!!!!!!!!!!!!!!

  τόσες διευθύνσεις είχε ο νόμος που έφερε το ΠΑΣΟΚ το 1 9 8 4 !!!!!!!

  έλεος έχουμε 2 0 1 3 και αντιγράψατε τον νόμο αίσχος για την ενοποίηση των δύο πρώην σωμάτων.

  Δεν γίνεται η δουλεία μας με 1-2 διευθύνσεις και όλα τα υπόλοιπα σε τμήματα.

  Μήπως ο λόγος των πολλών διευθύνσεων δεν έχει καμία σχέση με την αναδιάρθρωση της Αστυνομίας ?????????

  Μήπως ο λόγος ότι επιλέγουμε πολλούς κλάδους , πολλές διευθύνσεις είναι για να διατηρηθούν οι ήδη πολλές θέσεις Υποστρατήγων και Ταξιαρχών ώστε όταν θα επιχειρηθεί να μειωθούν οι θέσεις των ανωτέρω αξιωματικών να υπάρχει έτοιμος ο ισχυρισμός «Μα κύριε Υπουργέ ποίος θα διοικήσει τόσες Διευθύνσεις;;;;;;;;;;;; «

 • 27 Ιουλίου 2013, 20:57 | Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

  Στο άρθρο 8 παράγρ. 7 περιγράφεται στο τέλος παρεμπιπτόντως, κάτι.. για Πληροφορική.
  Ειδικότερα αναφέρεται: «Επίσης η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων…..για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
  Σε όλο τον Κόσμο οι Δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς έχουν την Πληροφορική πολύ ψηλά στις προτεραιότητες, επειδή είναι το κεντρικό και πλέον αποτελεσματικό εργαλείο της παραγωγικής λειτουργίας τους.
  Μάλιστα στα οργανογράμματά τους πολλές φορές εμφανίζεται να συνδέεται άμεσα με τη Διοίκηση των Οργανισμών για ευελιξία και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
  Για να φθάσει η Πληροφορική της Αστυνομίας στο σημερινό επίπεδο, παρά τις διάφορες διακυμάνσεις, έχει διανυθεί μακρύς και επίπονος δρόμος. Το Police on Line είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να σημάνει η αξιοποίηση της τεχνολογίας Πληροφορικής στην Αστυνομία.
  Κατά το παρελθόν συζητήθηκε πολλές φορές η δημιουργία Κέντρου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αστυνομίας, που θα αποτελούσε την καρδιά λειτουργίας της. Για διάφορους λόγους δεν προχώρησε.
  Σήμερα που οι τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών εξελίσσονται ταχύτατα και έχουν προσεγγίσει μεταξύ τους τόσο πολύ, επιβάλλεται όσο ποτέ να γίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά και όχι οπισθοδρόμηση, όπως προδιαγράφεται στο Νομοσχέδιο αυτό.

 • 27 Ιουλίου 2013, 18:52 | Δημήτρης Γ.

  Εφόσον συγχωνεύονται οι δύο Κλάδοι (Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικοτεχνικών) σε έναν, εύλογο θα ήταν (πιο λογικό μάλλον) να συγχωνευτούν και ο Κλάδος Τάξης με τον Κλάδο Ασφάλειας, οι οποίοι έχουν μικρότερο φόρτο εργασίας και μεγαλύτερη συνάφεια στα αντικείμενα σε σχέση με τον Κλάδο Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών.
  Δηλαδή, καλείται ο προϊστάμενος του συγκεκριμένου Κλάδου να γνωρίζει αντικείμενα εκ διαμέτρου αντίθετα μεταξύ τους (θέματα οικονομικά, πληροφορικής αλλά και θέματα δημοσίων σχέσεων, εκπαίδευσης, πειθαρχικά, κλπ). Μέχρι στιγμής, ο ένας Κλαδάρχης συνήθως προερχόταν από την Οικονομικών, Τεχνικών, κλπ. ενώ στον άλλο από την Οργάνωση και Νομοθεσία και το Αστυνομικό Προσωπικό. Τώρα, ποιες γνώσεις θα πρέπει να έχει ώστε να κληθεί να παίρνει αποφάσεις επί των δύο αυτών μεγάλων κατηγοριών ζητημάτων? Εφόσον αποφασισθεί η συγχώνευση αυτή, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αυξημένες αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων.
  Συνοψίζοντας θεωρώ ότι η συγχώνευση θα πρέπει να γίνει στον Κλάδο Τάξης και Ασφάλειας (όπως ήταν στο παρελθόν) και όχι σε αυτόν τον Κλάδο.

 • 27 Ιουλίου 2013, 17:46 | Ελένη

  Συμφωνώ και επαυξάνω στα λεγόμενα επί του σχολίου του συντάκτη Κ.Γ.
  Θεωρώ ότι ειδικά με τη Δ/νση Πληροφορικής υπάρχει σοβαρή έλλειψη ενημέρωσης του συνόλου της Ηγεσίας για τον ρόλο και την αποστολή της .

 • 26 Ιουλίου 2013, 18:41 | Βασίλειος Χρήστου

  Συγχωνεύστε τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών με τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού υπό τον τίτλο «Διεύθυνση Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών». Η παραπάνω διεύθυνση να υποδιαιρείται σε τμήματα πολιτικού και αστυνομικού προσωπικού και τμήμα εσωτερικών λειτουργιών.

 • 26 Ιουλίου 2013, 08:43 | XΡΙΣΤΟΠΑΝΟΣ Λουκάς

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Δημιουργία Κλάδου Τεχνολογικής Υποστήριξης.
  Η πληροφορική (Information Technology) που συνδυάζει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις τηλεπικοινωνίες, θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει τον ειδικό φορέα για την γρήγορη και αποτελεσματική αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Τούτο δε στο σύνολο των τομέων που αυτή εκδηλώνεται. Η τυχόν δημιουργία ενός κλάδου της μορφής αυτής θα αποτελούσε μια αναβάθμιση και αναγνώριση των δυνατοτήτων αυτής της τεχνολογίας που διαρκώς μεταβάλεται και τελειοποιείται. Από την ανάγνωση του σχεδιου νόμου καθώς και της αιτιολογικής έκθεσης διαπιστώνεται ότι η δυνατότητα αυτή έχει ληφθεί υπόψη, αλλά είναι διασκορπισμένη και πολυτεμαχισμένη ανάμεσα σε διάφορους τομείς και αρμοδιότητες . Στρατηγικά ο πολυτεμαχισμός είναι μειονέκτημα και δημιουργεί αδύναμία αποτελεσματικού συντονισμού. Για παράδειγμα αναφέρεται αυτό του στρατηγού Ντε Γκώλ στη Γαλλία πριν από ο Β παγκόσμιο πόλεμο όταν διαφώνησε με τον τρόπο διάρθρωσης των τεθωρακισμένων μονάδων (σύγχρονη τεχνολογία τότε) που και αν τεχνολογικά ήταν εφάμιλη των γερμανών, πολυτεμαχίσθηκε όμως ανάμεσα στις πεζοπόρες δυνάμεις χάνοντας την συνοχή και την ικανότητα ανταπόδοσης εφάμιλης αντίστασης.
  Ετσι λοιπον προτείνεται η δημιουργία του Κλάδου Τεχνολογικής Υποστήριξης και Συντονισμού με σκοπό την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την καταγραφή, εκμετάλευση και αρχειοθέτηση των πληροφοριών που σχετίζονται με το έγκλημα γενικά.
  Ο κλάδος αυτός θα προέκυπτε από την διάσπαση του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης που είναι όντως υδροκεφαλικός και άνευ αλληλουχίας. Η διάσπαση αυτή θα γινόταν με μεταφορά σε πρώτο στάδιο των Διεθύνσεων :
  α) Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού (πλην νομικής υποστήριξης)
  β ) Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής.
  γ) Διεθυνσης Εγκληματολoγικών Υπηρεσιών.

 • 25 Ιουλίου 2013, 20:40 | Κάρολος

  Αναφορικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 8, για ποιο λόγο η νομική υποστήριξη δεν αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα-τμήμα, όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των οργανισμών;

 • 25 Ιουλίου 2013, 17:52 | Καραγιώργος Ιωάννης

  1. Στελέχωση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πληροφορικής με Υπαλλήλους τεχνικά καταρτισμένους και έχοντας λάβει τις κατάλληλες εκπαιδεύσεις. Η υποχρεωτική τους παραμονή τους σε αυτές τις θέσεις για πάντα, δίνοντας παράλληλα και τα ανάλογα κίνητρα παραμονής στη θέση τους (η επένδυση που θα έχει γίνει σε αυτά τα άτομα να μην χάνεται και φεύγουν αυτά τα άτομα στον ιδιωτικό τομέα).
  2. Οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικού να γίνεται κεντρικά από τις αρμόδιες διευθύνσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται το μέγιστο κέρδος από το μέγεθος του υπό προμήθεια υλικού. Οι συμμετέχοντες στις επιτροπές να είναι υποχρεωτικά ένας τεχνικός από την αρμόδια Υπηρεσίας, ένας από την Δ/νση Οικονομικών και ένας από την Νομική Υπηρεσίας, προκειμένου όλες οι δαπάνες να είναι πληρέστερες σε τεχνικό – οικονομικό – νομικό πλαίσιο.

 • 25 Ιουλίου 2013, 15:02 | Κ.Γ

  Η Ελληνική Αστυνομία εκτός από όργανο τήρησης της έννομης τάξης, αποτελεί βραχίονα της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης της και εμπλέκεται σε πάνω από 80 διοικητικές διαδικασίες.
  -Εκδίδει και διαμοιράζεται ηλεκτρονικά στο δημόσιο τομέα ταυτοποιητικά έγγραφα Ελλήνων και Αλλοδαπών.
  -Αλληλεπιδρά επί 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα ηλεκτρονικά με το σύστημα SCHENGEN.
  -Αλληλεπιδρά με διεθνής οργανισμούς όπως Europol και Interpol.
  -Γνωμοδοτεί αυτόματα και ηλεκτρονικά επί 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα τις πρεσβείες για τις εκδόσεις θεωρήσεων VISA.
  -Γνωμοδοτεί και επεξεργάζεται επί 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα τα στοιχεία κλεμμένων οχημάτων.
  -Συλλέγει τα βιομετρικά στοιχεία αλλοδαπών κατά τη διαδικασία ασύλου.
  -Είναι υπεύθυνη για την έκδοση Στατιστικών στοιχείων
  -Είναι υπεύθυνη για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των συνόρων σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας και σύντομα και για τον απομακρυσμένο έλεγχο αυτών…και πάρα πολλά άλλα..

  Εκτός από τα παραπάνω με την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών και την συνεχή ανάπτυξη νέων εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας
  -έχει μειώσει το τηλεπικοινωνιακό κόστος στο φορέα,
  -έχει μειώσει το κόστος διακινούμενης αλληλογραφίας μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
  – με την συνεχή αναβάθμιση των εφαρμογών και την χρησιμοποίηση φορητών μέσων έχει επεκταθεί ο ταυτοποιητικός έλεγχος κ εκτός των Αστυνομικών τμημάτων με σκοπό την γρήγορη κ αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότης δίχως να ταλαιπωρείται ο πολίτης με άσκοπες προσαγωγές και πολλά άλλα..

  Σχολιάζοντας τα παραπάνω η κατάργηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής και η ενσωμάτωση της σε μία Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής μπορεί να σημαίνει :
  α) την άγνοια των συγγραφέων του κειμένου για όλα τα παραπάνω ζητήματα
  β) ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο πιθανόν εκχώρησης της επεξεργασίας επιχειρησιακών πληροφοριών από τρίτους φορείς ή τον ιδιωτικό τομέα
  γ) ότι προτείνεται ο κατακερματισμός των υποδομών και των αρμοδιοτήτων με ότι αυτό συνεπάγεται σε αναποτελεσματικότητα.

  Είναι αδύνατο από μία γενική διεύθυνση με δεκάδες διαφορετικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν από προμήθεια καλωδίων, δομικών υλικών και ανταλλακτικών αυτοκίνητων μέχρι τη δημιουργία «σύγχρονων» διεπαφών ανταλλαγής πληροφοριών και διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών διαδικασιών να διαχειριστεί σε λεπτομέρεια όλα τα παραπάνω ζητήματα πληροφορικής.
  Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ζητήματα λόγω κακού σχεδιασμού, αποτύχει και τεθεί εκτός λειτουργίας (π.χ. ο Διαβατηριακός Έλεγχος ) οι συνέπειες θα είναι ολέθριες όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα της εγκληματικότητας και την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για τη Διεθνή εικόνα της χώρας.
  Ποιος θα είναι υπεύθυνος να λάβει κρίσιμες αποφάσεις και την ευθύνη σε τέτοια ζητήματα όταν δεν έχει εμπειρία και δεν γνωρίζει σε βάθος τον αντικείμενο.

  Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία «Ειδικής» υπηρεσίας Πληροφορικής, όπως άλλωστε επιβάλλεται και από τον ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ η οποία θα αποτελείται από προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων με ειδίκευση στην Πληροφορική και Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων οι οποίοι κατέχουν τίτλους πληροφορικής ή πολύχρονη ειδίκευση σε αντικείμενα πληροφορικής.