Άρθρο 34 Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (άρθρο 23 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)  

 

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις του παρόντος νόμου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.