Άρθρο 12 Δωρεά οργάνων για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς  

 

Αφαίρεση και χρήση οργάνων από αποβιώσαντα δότη που δεν προορίζονται για μεταμόσχευση επιτρέπεται αποκλειστικά για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Υπό τους ίδιους όρους επιτρέπεται η χρήση οργάνων των οποίων, μετά την αφαίρεση, διαπιστώθηκε η ακαταλληλότητα για μεταμόσχευση. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 6 και 7.

  • 26 Φεβρουαρίου 2023, 12:59 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ

    Θα βοηθήσει σημαντικά και την έρευνα και την εκπάιδευση στην ιατρική, όπου παρατηρείται έλλειψη οργάνων στην Ελλάδα.