Άρθρο 16 Κριτήρια κατανομής των οργάνων

 

Για την κατανομή των οργάνων λαμβάνονται υπόψη:
α) ο επείγων χαρακτήρας της μεταμόσχευσης.
β) ο χρόνος αναμονής για μεταμόσχευση του υποψήφιου λήπτη,
γ) η απουσία ασυμβατότητας και
δ) το ιατρικό όφελος για τον λήπτη.
Επιπλέον εφαρμόζεται διακριτό σύστημα κατανομής ανά όργανο, για το οποίο αποφασίζει ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, μετά από εισήγηση των οικείων επιστημονικών ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη ελληνικά και διεθνή επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα. Το σύστημα κατανομής επικαιροποιείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με βάση τα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα και το αργότερο ανά πενταετία.