ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   Άρθρο 21 Πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας (άρθρα 4, 12 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

 

  1. Το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας που διέπει όλα τα στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρήση οργάνων προβλέπει την υιοθέτηση και την εφαρμογή διαδικασιών:

α) για την επαλήθευση της ταυτότητας του δότη,

β) για την επαλήθευση της συνδρομής των προϋποθέσεων της εν ζωή ή της μετά τον θάνατο δωρεάς, όπως προβλέπονται στα άρθρα 6 και 10 αντίστοιχα,

γ) για την επαλήθευση του χαρακτηρισμού του οργάνου και του δότη σύμφωνα με το άρθρο 23,

δ) για την προμήθεια, τη συντήρηση, τη συσκευασία και τη σήμανση των οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 22,

ε) για τη μεταφορά ανθρώπινων οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 22,

στ) για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 24, την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία του ιατρικού απορρήτου,

ζ) για την ακριβή, ταχεία και δυνάμενη να επαληθευθεί υποβολή στοιχείων σχετικά με σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25,

η) για τη διαχείριση των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25,

θ) για τη θέσπιση δεικτών ποιότητας.

Τις διαδικασίες των περ. στ), ζ) και η) αναλαμβάνουν οι Δομές Μεταμοσχεύσεων και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Ανταλλαγής Οργάνων.

  1. Το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας εξασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρήση του οργάνου είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, εκπαιδευμένοι και ικανοί. Επίσης προβλέπει την οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας.

 

  • 28 Φεβρουαρίου 2023, 14:36 | Αλέξανδρος Α. Παπαδόπουλος

    Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη Τμήματος Ποιότητας στο παρόν Σχέδιο Νόμου με το κατάλληλα κατηρτισμένο προσωπικό, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει έναν τεράστιο φόρτο αρμοδιοτήτων στο παρόν άρθρο και στις υποπαραγράφους β,γ,δ,ε,θ,ια,ιβ του άρθρου 36; Ποιος θα «θεσπίσει δείκτες ποιότητας» όπως απαιτεί το παρόν άρθρο, αν όχι το Τμήμα Ποιότητας;