Άρθρο 7 Διαδικασία ενημέρωσης και συναίνεσης δυνητικού ζώντα δότη (άρθρο 14 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

 

1.α. Η ενημέρωση εκείνων που επιθυμούν να γίνουν δότες οργάνων, με σκοπό τη μεταμόσχευση, καθώς και όσων καλούνται να δώσουν τη συναίνεσή τους σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 6, γίνεται προφορικά και πρέπει να είναι πλήρης, εύκολα κατανοητή, αντικειμενική και να παρέχεται με σεβασμό στην ελευθερία και την προσωπικότητά τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α΄ 287). Η ενημέρωση αφορά, ιδίως, τη φύση της επέμβασης αφαίρεσης των οργάνων, την αναγκαία προετοιμασία του δότη, τη διαδικασία και τον χρόνο αποκατάστασης της υγείας του, τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη ζωή και την υγεία του, ακόμη και αν αυτοί είναι σπάνιοι, καθώς και τα θεραπευτικά οφέλη που συνεπάγεται ή που αναμένονται από αυτήν για τον λήπτη.
β. Η ως άνω ενημέρωση παρέχεται από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας με το προς αφαίρεση όργανο, κατά προτίμηση διαφορετικούς από τους θεράποντες ιατρούς του υποψήφιου λήπτη, ή από τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, εφόσον έχουν την ιατρική ιδιότητα. Κατά την ενημέρωση πρέπει να απαντώνται όλες οι ερωτήσεις του δυνητικού δότη.
γ. Η προηγούμενη προφορική ενημέρωση αποδεικνύεται με την υπογραφή του κειμένου ενημέρωσης που περιέχεται στο προδιατυπωμένο έντυπο της παρ. 3, από τον δυνητικό δότη και τον ιατρό ή τους ιατρούς που την παρέχουν. Το έντυπο του πρώτου εδαφίου παραμένει στον ιατρικό φάκελο του δότη και αντίγραφό του καταχωρίζεται στο τηρούμενο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) σύστημα αρχειοθέτησης.
2.α. Η συναίνεση αποδεικνύεται με την υπογραφή από τον δότη του ενιαίου προδιατυπωμένου εντύπου της παρ. 3, στο οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του δυνητικού δότη, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Το έντυπο του πρώτου εδαφίου παραμένει στον ιατρικό φάκελο του δότη και αντίγραφό του καταχωρίζεται στο τηρούμενο από τον ΕΟΜ σύστημα αρχειοθέτησης.
β. Η συναίνεση του δυνητικού δότη είναι ελευθέρως ανακλητή, ανά πάσα στιγμή, έως και την έναρξη χορήγησης αναισθησίας για τη διαδικασία της αφαίρεσης. Η ανάκληση γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ανάγκη τήρησης τύπου.
3. Για τη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων ενημέρωσης και παροχής συναίνεσης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στα άρθρα 11 και 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, συντάσσεται από τον ΕΟΜ ενιαίο προδιατυπωμένο έντυπο «Ενημέρωσης- Συγκατάθεσης». Το έντυπο αυτό διανέμεται ηλεκτρονικά σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και ιδίως στις Ομάδες Αφαίρεσης και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης.

  • 26 Φεβρουαρίου 2023, 15:53 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ

    Εύγε. Το άρθρο αυτό θα καθησυχάσει τους δυνητικούς δότες και τους συγγενείς τους.

  • 26 Φεβρουαρίου 2023, 12:18 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ

    Επαρκέστατη η διατύπωση αυτού του αρθρου, εξασφαλίζει την ορθή και αμερόληπτη ενημέρωση δυνητικών δοτών και καθησυχάζει δυνητικούς δότες

  • 26 Φεβρουαρίου 2023, 11:47 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ

    Εξασφαλίζει την όσο το δυνατό μικρότερη ψυχική καταπόνηση (στρες) των λειτουργών οι οποίοι θα επωμισθούν την εφαρμογή του και θα επηρεασθούν από αυτό.