Άρθρο 42 Μεταβατικές διατάξεις

 

 1. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 10, η διατύπωση της συναίνεσης ή άρνησης στη δωρεά οργάνων γίνεται μέσω της εφαρμογής που λειτουργεί με επιμέλεια του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Κατά τη θέση σε λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής του άρθρου 10, τα τηρούμενα στον ΕΟΜ δεδομένα μεταφέρονται με επιμέλεια του ΕΟΜ και της Ανώνυμης Εταιρίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).
 2. Η υπό στοιχεία Υ4α/36538/2.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (B’ 1262), περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και περί της διαδικασίας χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έναρξη ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας της παρ. 10 του άρθρου 41 που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, αξιολόγησης, χορήγησης, ανανέωσης, αναστολής και ανάκλησης αδειών των δομών του συστήματος μεταμοσχεύσεων οργάνων, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε Μονάδες Μεταμοσχεύσεων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ4α/36538/2.4.2012 υπουργική απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
 3. Η υπ’ αρ. 9 από 21/20.3.1985 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, περί διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 11, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως.
 4. Μέχρι την έναρξη ισχύος των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι, σχετικές, ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις.

 

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 17:39 | Γεώργιος Βασιλείου

  Η ρύθμιση καθαρά ειδικών επιστημονικών ζητημάτων (πχ πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας, κανονισμών και προτυποποιημένων διαδικασιών δωρεάς και μεταμόσχευσης, θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης Δομών Μεταμοσχεύσεων, όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μεταμοσχευτικών Κέντρων, Ομάδων Αφαίρεσης κτλ) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον ΕΟΜ, όπως σε όλες τις ανεπτυγμένες μεταμοσχευτικά χώρες παγκοσμίως. Η εμπλοκή του Υπουργείου Υγείας καθυστερεί απλώς τις διαδικασίες και τις λήψεις αποφάσεων. Η παρούσα Κυβέρνηση θεωρώ ότι πρεσβεύει την πάταξη του συγκεντρωτικού κράτους και της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών, και την γρήγορη λήψη αποφάσεων από τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν!
  ΥΓ. Αν οπωσδήποτε πρέπει να εμπλακεί κάποιος φορέας πχ στην ποιότητα και την ασφάλεια, που να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη και να προσδίδει κύρος, γιατί να μην είναι ο ΟΔΙΠΥ;

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 16:37 | Αλέξανδρος Α. Παπαδόπουλος

  Δεν προβλέπεται προθεσμία έκδοσης των ΥΑ και ΚΥΑ που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό να καθυστερήσουν ή να μην εκδοθούν καθόλου οι σχετικές αποφάσεις.