Άρθρο 14 Μητρώο Αποβιωσάντων Δοτών

 

1. Συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ως υπευθύνους επεξεργασίας από κοινού, Μητρώο Αποβιωσάντων Δοτών, το οποίο τηρείται από τον ΕΟΜ και περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάσταση του αποβιώσαντα, την επέμβαση αφαίρεσης και τα αφαιρεθέντα όργανα.
2. Τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν μηνιαίως τον ΕΟΜ, στέλνοντας ηλεκτρονικά, σε διαχειρίσιμη και προτυποποιημένη μορφή, τα απαραίτητα στοιχεία για όλους τους αποβιώσαντες που πληρούν τα κριτήρια για αφαίρεση οργάνων, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση της δωρεάς. Τα ανωτέρω στοιχεία καθορίζονται από τον ΕΟΜ. Με την ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων του άρθρου 40 τα συστήματα πληροφορικής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διαλειτουργούν με το Σύστημα αυτό, ώστε τα στοιχεία να αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο.