ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ            Άρθρο 40 Πληροφοριακό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων  

 

  1. Για την εκπλήρωση της αποστολής του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) συστήνεται και λειτουργεί, από τον ΕΟΜ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας από κοινού με το Υπουργείο Υγείας, Πληροφοριακό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ), με το οποίο διαλειτουργούν, με ασφαλή τρόπο, τα Μητρώα που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 8, την παρ. 3 του άρθρου 11, και τα άρθρα 14 και 17. Το ΠΣΜ διαλειτουργεί, με ασφαλή τρόπο, με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των Επιχειρησιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), υποστηρίζεται από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και υποστηρίζει, με ασφαλή τρόπο, μέσω των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τις επεξεργασίες σχετικά με τη δωρεά, τη συλλογή και τη μεταμόσχευση.
  2. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΜ, για τη σύσταση και τη λειτουργία του ΠΣΜ ορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και 3 του ν. 3607/2007 (Α’ 245), η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σχετικά με τα όργανα, τους δότες και τους λήπτες, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός κάθε δωρεάς, κάθε οργάνου και κάθε λήπτη που συνδέεται με αυτήν και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του ΠΣΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • 28 Φεβρουαρίου 2023, 14:05 | Αλέξανδρος Α. Παπαδόπουλος

    Προβλέπεται κάπου στο Σχέδιο Νόμου σύσταση Τμήματος Πληροφορικής και Ανάλυσης Δεδομένων εφόσον ο ΕΟΜ επωμίζεται με το παρόν άρθρο την σύσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ), την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας του ΠΣΜ (υποπαρ. ιζ του άρθρου 36), οφείλει να τηρεί όλα τα αρχεία και Μητρώα (υποπαρ. ιδ,ιε, ιστ του αρ. 36), να συλλέγει, καταγράφει και επεξεργάζεται τα δεδομένα όλων των φορέων που εμπλέκονται με την δωρεά και την μεταμόσχευση (ιβ,ιγ) και να παράγει βασικούς δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας (γ); Δυστυχώς η απάντηση είναι αρνητική! Το ερώτημα παραμένει προς το Υπουργείο Υγείας: αν όχι, γιατί; Ποιος θα διαχειρίζεται τα BIG DATA που προκύπτουν; Τί ακριβώς θα «υποστηρίξει» η Η.ΔΙ.Κ.Α.;

  • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:03 | Basiliy

    Ok